ftl [email protected] - Aktivitetshuset i Borup

ftl dre[email protected]
Skovbo Lokalforening
&nn-mmgesxnemtsgxEean k#'d ffi
Arr.
nr.
Dato
- 3#'fi #
Beskrivelse
1
18.08.2015
Sejltur med Sagafjord - Roskilde Fjord
z
14.09.2015
Trobaduren Rene Schmidt * Underholdning
3
05.10.2015
lnfluenza vaccination
4
20Jto.2015
"Danmark" landet ved vandet " Foredrag
5
17.1',r-20',t5
Kom ijulestemning (Julemarketl n Foredrag
6
08.12.2015
Juleafslutning
-
Bente Kure * Med underholdning
7
19.0't.20'.t6
Tonik Kjeldsen
-
Lokalhistorie Svenstrup ^ Foredrag
8
09.02.016
"Englemagersken" * Foredrag
9
10.03.2016
Arsmsde
10
31.03.2016
Spisning * Med underholdning
1',t
13.04.2016
Teatertur "Jekyll & Hyde" The Musical
12
19-22.05.2016
Bornholm * Tur til Bornholm med Flads* Turistfart
- (Socialpolitik i Koge)
tr
7;,1:
:1;;,:i;.;;
'1' :..::1
Kare medlemmer.
Bestyrelsen udsender hermed drsprogrammet for 2015-201 6.
Vi har jo den 28. februar, fejret vores 25 lrs jubilaum. Desvarre var der ikke sd
mange med til aftenfesten, men dem som var der, havde en dejlig aften sammen
med vores tidligere formand HENRIK CEDERGARD.
Vi har haft et godt 3r, og har nu 2300 medlemmer. Desvarre blev vores sommerhojskole ikke til noget, men vi praver igen i 3r, at tilrettelegge et program,
som vi hSber vil interesserer jer. Det har varet svart, at f6 lokale i Aktivtetshusef, sd det er dejligt vi kan samarbejde med Borup Menighedsrdd.
I KAbenhavn, praver hovedbestyrelsen pA at vare pd forkant med de store udfordringe4 som ligger foran os, med besparelser, digitalisering, genoptraning
og hjemmehjalp m.m. Som noget nyt arbejdes der ogsi meget med "ensom-
hed". Der bliver holdt mange mader med politikerne, for at tilgodese medlemmerne.
Bestyrelsen vil gerne sige tak for det gode samarbejde, og hdber pd at vores
tilbud vil vare noget, som falder i jeres smag. ,Eldresagdn. giver tilskud til ar-
rangementerne.
Modtag hermed programmet til venlig orientering.
Med venlig hilsen
Ella Kirkeby Pedersen
Formand
#{
# ffierstr.rn tx6 ffi*sklit""*,*g: *t;E'r.ur *te
Tlrsdar* cJer:
Pris 400,00 kr.
"58"
august
ffi*s&qfrH#e fjmre*
3[?'15"
for bus, guide, entree, sejltur og frokost.
Tilmelding til Gurli Andreasen. Senest 3. august 2015
Tlf. 56 8217 08 I 2670 11 23
Mail : [email protected]
Sg:senrliang
Kl. 9.00 Medborgerhuset, Gemsevej 19, Ejby
Kl. 9.10 OK tanken, Bjeverskov
Kl. 9.30 Aktivitetshuset Mollevej 1'1, Borup
Turen gAr til Roskilde, hvor vi forst vil f5 et lille foredrag om Roskilde for og nu, og
om den nye Naturpark. Senere vil vi under Stendertorvet se resterne af St. Laurentius kirke.
Derefter vandrer vi gennem den nye Naturpark og ender ved havnen, hvor vi skal
ombord p5 Sagafjord og f6 en velfortjent frokost og nyde den dejlige sejltur.
Hjemkomst ca. kl. 15.45. Det er Flads6 Turistfart, som ksrer for os.
ffi
* snderhmfi
Rene
d
rx
fr
arg msd'tc"mw had
€.$
s'&tr'B
5rfi
$eBrat'sEtrt
&#andag den tr4" septernber ?&n5 kt. 34..&S ! flVlmHe$undgaarden.
Entre og kaffe 30,00 kr.
Arrangementet holdes sammen med LOF og
Borup Menigheds16d.
forteller og skaber dermed et
musikalsk univers med forskellige tideri steder og stemninger.
Disse folkesange vil vere med til at skabe en atmosfere af hygge
og nostalgi. Alle vil kunne nynne med pA denne musikalske rejse,
som ogsA byder pi sm6 lystige anekdoter om forfattere og komponister.
Ren6 Schmidt har gennem 6rene komponeret musik til mere end 400 TV-udsendelser og derved samarbejdet med en bred vifte af kendte danske skuespillere. Typisk
kender man ikke komponisten bag den slags musik, men nu kommer vi til at kende
ham som troubadour og entertainer.
Ren6 Schmidt syngeL spiller og
,ffi
tw-
q#
E
mf
$
uxew-l
tr& w&€€$ s?mt$wffru
lVlandaE den 5. oktobeg'3S15
Danske lagers Vaccinationsservice kommer
til
Aktivitetshuset Mollevej 1 1 Borup kl. 9.00 - 11.00
.4ldrecentret Bjeverskovhuse kl. 12.30 - 13.30
.4ldrecentret Kastaniehusene Ejby kl. 14.00 - 15.00
ridl
-_, a-*
ile*,&.
=L^
,f
r S' S'.
-
a)
@
**3*e$ma'edreg $y*#d
Tinsdag
e$er-r
2S. olqtober ?015
${9.
ffim s6<mmruxg.*
'}4..&0 [ fVloEEeluarcdgaarden i Borurp.
Pris 30,00 kr. for entre og kaffe.
Arrangementet afholdes sammen med Borup Menighedsr6d.
"Darrul"rark-
[a
ndet ved
$'laq/et"'
Med afset i TV udsendelser for DR og et mangeirigt professionelt liv i vandkanten
tager Bo Skaarup publikum med p5 en eventyrlig og medrivende smuk rejse langs
Danmarks 7000 kilometer lange kystlinje - Danmarks sidste vildmark!
Havet har altid spillet en fremtredende rolle i danskernes liv og er ogsA i dag et
levende miljo, hvor mennesker og natur lever og Snder i takt med havets rytme og
store krefter.
foredraget "Danmark- landet ved havet" drager vi pA en spandende natur- og
kulturrejse langs Danmarks kyster og pr€senteres for fascinerende natursceneriel
spendende historier og ser landet fra helt nye vinkler til lands, vands og fra luften.
I
Foredraget er et usedvanlig smukt og personligt nationalportret som bygger p6
en rakke kystportretter som Bo Skaarup tidligere har produceret for DR. Vi lagger fra kaj ved den jyske vestkyst og fortsetter rejsen pA tvers af Danmarks mange
fjorde, vige, pynter, havmolleparker, broer, kobstedel storbyer og afsidesliggende
s-samfund. 516r smut fra Vesterhavet helt til Bornholm! Undervejs kommer vi ind
pA sporgsmAlet, hvordan man som almindelig "landkrabbe" selv kan opleve de
danske kyster uden at eje hverken bAd, flyvemaskine eller gummistsvler.
Efter foredraget vil du overveje, om ikke din neste ferie bor tilbringes i Danmark!
:-i:r.jii-rj-ili-l'rr:i-t',rr;.,1. :,:!:!'i::]iii:ir:ii.::,{:i:4,::tl,:.:,)t)::..,.:::.:i:.t.-,::'.
.
!_r:.,.
- l:ia:.r'ii.::rr)irlli
::i
:.:r"l.
ii.'i't:.ri.:
5
,or"drag "Kom ijulestemning"
med Hanne Bistrup
Foredrag om julens tegner, Axel Mathiesen
(1882-1973)
Onsdag den 17. november 2015 kl. 14.00
i Aktivitetshuset Borup
Entre og kaffe 30,00 kr.
Axel Mathiesens karakteristiske streg er kendt fra utallige borne- og ungdomsboger: Flemming, Paw i urskoven, Peder Most, alle Tarzan og indianerbogerne
- samt fra forsider og illustrationer i ugebladet Hjemmet. Men han er ogsA kendt
som "Julens tegner". I en menneskealder tegnede han altid Hjemmets juleforsider, illustrationer til "Ved julelampens sker" og lignende hafter, der udkom i
december. Desuden lavede han et utal af stemningsfulde julepostkort, som nogle
af jer mAske ligger inde med endnu. I sA fald vil hans karakteristiske signatur AM
st6 nederst i det ene hjorne. I 1948 tegnede han Srets julemerke, der senere blev
kAret som det mest populere gennem tiden.
Denne eftermiddag vil psykolog og forfatter, Hanne Bistrup, komme og fortalle
om manden bag alt dette. Han var nemlig hendes morfar, som hun havde et nert
og varmt forhold til.
Et spandende, pA 6n gang beskedent, selvudslettende - og selvbevidst menneske.
Eftermiddagen bliver et nostalgisk gensyn med en svunden tid, som mange af os
har varet s6 heldige at vare en del af.
G
rul"afslutning med underholdning
Tirsdag 8. december 2015
kl. 18.00 i Aktivitetshuset Borup
Pris 125,00 kr. Drikkevarer kan ksbes.
Tilmelding til lrene Mikkelsen. Tlt. 4619 55 18
Mail: mikkelsenirenel [email protected]
Der serveres flaskesteg med tilbehor og Risalamande.
Efter middagen kommer Bente Kure og Leif Ernstsen og underholder.
W **n*drag mNnn swemste'uxp ffiwds
vmd jmuNrmm8Est
K$e$dsen
Ymsn&k
Tirseiag den "!9. janruan 3016 f{i" T4..&* i Aktivitetshuset ffiorulp
Entre og kaffe 30,00 kr.
Sammen med en Power Point billedserie vil foredraget indeholde erindringssteder
p6 svenstrup Gods og omegn. Herunder oldtidsminder, Borup kirkes historie, og
historien om slegten p5 Svenstrup Gods.
ffi
ffi F*n'ed e'mg *s?"&'"ffi
ffi
g $cnxxmge&"s&{ffi sn"
* ffi*x'meffi *trderskcrx
T"irsdag den $" fehra*ar 30n6
ffimgranma.
E{8. '8"4.ffift d
ffiwex'hy
EVleS$eiundgaarden i ffionug:
Entre og kaffe 30,00 kr.
Arrangementet holdes sammen med Borup Menighedsrid.
fortalle gm Dagmar
Kom og hsr Pia Nissen
Overby, der myrdede mindst 8 spadborn.
Men hvorfor giorde hun det? SporgsmAlet fir
vi miske svarefpA i lobet af eftermiddagen.
r,
,#
_n tua-
,,
.-,
,|.1
_"[email protected]
&:xw
6,r*ttt-
Dagmar Overby
Dagsorden ifolge vedtegterne. Efter 6rsmsdet kommer
socialudvalgsformand Dora Olsen og forteller om
eldrepolitikken i Koge kommune.
Entre og kaffe er gratis.
vl kr:m
grein
ist og
f o rf
a{
ter
$:l
n
n
.l
o
rg*;rsear
Entre og spisning 125,00 kr.
Der serveres kalvesteg stegt som vildt,
dessert, kaffe og smAkager.
Drikkevarer kan ksbes.
Tilmelding til lrene Mikkelsen. Tlf.46 19 55 18
Mail: mikkelsenirenel [email protected]
Et arrangement, der handler om komponister,
forfattere og skuespillere bag nogle af
de viser, som er blevet "Evergreens",
og som de fleste kan nikke genkendende
til, hygge sig ved og synge med p6.
En rejse i revyvisernes verden frafar
61 1900 og fremefter.
\
N
'E
t
Jekytt & Hyde The Mucicat
Onsdag den 13. april 2016
Pris 450,00 kr.
for bus og billet.
Tilmelding til Eva Svendsen. Tlf. 36 70 87 76 I 23 2070 36
Mail: [email protected]
Opsamling:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
17.30
17.40
17.50
18.00
Aktivitetshuset, Mollevej 11, Borup
OK tanken , Bjeverskov
Biblioteket, Ejby
Koge Station
Arets teatertur gAr til det NY TeateL hvor vi skal se et af de Ny Teaters storste,
dyreste og mest overd6dige opsetninger til dato. Nemlig Broadway-successen
Jekyll & Hyde The Musical, der er baseret p5 Robert Louis Stevensons klassiske
fortaellinger fra victoriatidens London. Forestillingen har fortryllet publikum over
hele verden. Den har veret opfort i 25 lande, men aldrig i Danmark.
thriller om kampen mellem det
gode og det onde i en overd6dig og spektakuleer produktion. Dr. Jekyll er overbevist om, at kuren mod faderens mentale sygdom ligger i adskillelsen af menneskets onde natur fra den gode.
Han gar sig selv til genstand for sine eksperimenter og kommer derved til at
slippe sin egen morke side los og spreder gru i Londons gader.
Dr. Jekylltiltreekkes af sin forlovede Emma, medens hans alter ego drages mod
gledespigen Lucy. lngen af kvinderne kender hans dystre hemmelighed - endnu.
JEKYLL & HYDE THE MUSICAL er en romantisk
.:,
,,
il
r
i.,.r ,
it :,i
i+-l;
-jl'..:
tiit
i.
i_i ai
F
Pris 2.895,00 kr. pr. person
Tilmelding til Gurli Andreasen senesf den 31. marts 2016.
Tlf. s6 82 17 08 I 26 70 1't 23
I x morgenkomptet p6 fergen, 3 x overnatning
Hotel Allinge inkl. ,,All-inclusive,,, 2 udflugter p6
Bornholm m/guide, 1 x let frokost p6 hjemrejsen m/fargen.
Prisen dakker bustransport,
(i delt dobbeltvarelse)
pi
Drikkevarer samt forplejning udenfor hotellet er for egen regning.
i.,'-;
ii
:
: :,:,,
t'; ;li't., r,j
:,
Kl. 5.45 Aktivitetshuset, M6llevej 11, Borup
Kl. 6.00 OK tanken , Bjeverskov
Kl. 6.1 5 Medborgerhuset, Gemsevej 19, Ejby, 4623 Ll. Skensved
Dag 1:
Efter endt opsamling ksres direkte via oresundsbroen til ystad, hvor hurtigfergen Leonora christine venter p5 at bringe os hurtigt og sikkert til Bornholm
(sejltid 1:20 min.). om bord bliver vi anvist vores reserverede pladser, hvorefter
der er morgenkomplet inkl. kaffe/the samt 1 enkelt genstand.
N6r vi ankommer til Rsnne Havn, ksres en pen tur mod Allinge, hvor hotellet
venter. Efter indkvartering, er der god tid til at udforske Allinge pa egen h6nd
inden aftenbuffet
pi
hotellet.
Dag 2:
Efter morgenmaden pA hotellet, venter bussen og den professionelle guide
p5, at vise jer hele den sydlige del af Bornholm, hvor vi bl.a. besoger Gudhjem,
Svaneke, Snogebek og Dueodde Strand. Her er der rig mulighed for at gore
indkob i de forskellige butikker.
Sidst pA eftermiddagen ankommer vi igen til hotellet, hvor man kan nyde kaffe/
the i vores "All-inclusive" koncept, inden den store aftenbuffet.
Dag 3:
efter morgenmaden, skal vi opleve det centrale Bornholm, og hele den
nordlige del af sen. Her kommer vi b6de i Almindingen, Hammershus, Krystalsoen m.m. Vores professionelle guide, strger ogs6 her for en yderst spendende
dag med masser af oplevelser.
Sidst pA eftermiddagen ankommer vi igen til hotellet, hvor man kan nyde kaffe/
the i vores "All-inclusive" koncept, inden den store aftenbuffet.
I dag
Dag 4:
Efter nogle dage med dejlige indtryk, er det tid at forlade vores fine hotel. 56
efter morgenbuffeten, satter vi kursen hjemad. Vi slipper dog ikke helt Bornholm med det samme, da vi lige nyder nogle timer i Ronne, inden vi checker ind
p6
P6
fergen.
fergen (kl. 14.30) venter en let anretning inkl. 'l genstand, som vi kan nyde
i vores reserverede omr6de ombord. Efter anlob i Ystad havn, ksrer vi den
direkte vej via Oresundsbroen til Danmark. Forventet ankomst i Ejby kl. 17:45,
Bjeverskov kl. 18:00 og Borup kl. 18:15.
"All-lnclucive" Hotel Allinge
.
.
.
.
Morgenbuffet fra kl. 7:30 - 10:00
Kaffe/The (ta' selv) hele dagen
Aftensmad: Suppe og forret, hovedret m/tilbehsr,
dessert og kage til kaffen fra kl. 1800 - 21 :00
Drikkevarer (ol, vand og vin) ad libitum fra kl. 18:00 - 21 :00
(gasterne henter selv drikkevarer i restaurantens bar)
Skovbo Lokalforening holder
"[email protected]
6"
i Ejby "Medborgerhus" Gemsevej 19
Sondage i lige uger kl. 14.00-15.00
Alle er velkomne i cafeen. Kom og tilbring et par
hyggelige timer og v€r en del af et socialt fallesskab.
Vi er nogle frivillige fra Aldre Sagen, der tager godt
imod jer og byder pA velbrygget kaffe og dejlig kage.
Pris 25,00 kr.
Har du sporgsmil, kan du kontakte:
Ella Kirkeby pi tlf. 56 87 01 77 eller
Gurli Andreasen p6 tlf. 56 82 "17 08 I 26 70 11 23
o
o
o
o
o
a
a
o
o
o
a
o
o
o
O
O
o
o
ooooooaooooaooooooooaoooooo
O
Motionsvenner
"Aldre hjalper Eldre" iSkovbo
arrangeres stolegymnastik mv. for eldre som ikke kan
folge almindelige motionshold.
Sammen med
Aktivitetshuset i Borup, Gemsehusene i Ejby og ,lEldrecentret
i Bjeverskov danner rammen om denne aktivitet.
Det koster ikke noget, hor nermere ved:
lnge Boye Nielsen
-
Tlf. 56 87 05 81
aooooaoooooaooooooooooo
Husk
- frldrepuljen!
- din fodselsdato
Gennem tips- og lottomidler er der etableret en
speciel eldrepulje. Midlerne herfra uddeles til
humanitere form6l, bl.a. ,lEldre Sagen.
For at,4ldre Sagen kan soge midler fra puljen
kreves oplysning om medlemmernes fsdselsda-
toer (ikke
CPR-nr.).
Det er en lille indsats vi som medlemmer skal
gare for at fA gavn af puljepengene.
Ring derfor gerne til Aldre Sagen i Kobehavn
pA tlf. 33 96 86 89 med oplysninger.
__ a
o
a
o
a
o
o
o
o
Vejledning og r6dgivning for alle aldre
RAdgivningen er 6ben for alle aldre og er gratis.
RSdgivningen kan kontaktes ved henvendelse
,4ldre Sagen i Kabenhavn.
til lokalkomit6formanden eller
Hvad kan vi gore for dig?
til din beretning. Derefter kan vi prove at hjelpe dig til en losning
p5 dit problem. Vi kan eventuelt ogs6 bista ved msder ."d konirnrne,
bank,
advokat og lignende.
Vi kan lytte
Vi kan ogsa hjelpe med at sammensatte breve, f.eks. en ansogning, krage eiler
anke.
Yi farer ingen journaler - og vi har tavshedspligt. Du kan vare anonym.
Vi kan tilbyde vejledning og r6dgivning indenfor folgende emner:
a
a
a
a
o
Pension og sociale sporgsm6l
BoligsporgsmSl
@konomiske forhold
Skat, arv og testamente
Forsikringsforholdmm.
Her finder du os:
Aldre Sagen Ksbenhavn
Norregade 49
1602 KobenhavnV
Tlf. 33 96 86 86
Medlemsservice - tlf. 33 96 86 89
Ridgivning om sociale og juridiske sporgsmAl - tlf. 80 30 j5 2t
Abningstider;
Mandag - tirsdag - onsdag kl. 10.00-14.00
Torsdag kl. 14.00-18.00
Aldre Sagen, Ella Kirkeby Pedersen, Duehusvej 53,4632 Bjeverskov
SestyreNsesr
Formand
Ella Kirkeby Pedersen
[email protected]
Tlf: 56 87 01 77 Mob: 24 82 15 92
Gerda Godsk Mortensen
[email protected]
Tlf: 28 74 22 36
lrene Mikkelsen
m i kke I se n i re n [email protected] m a i l. co
(Sociat- humaniter)
Nestformand
(Aldrepolitik)
Kasserer
m
Mob: 46 19 55 18
Best. medlem
Eva Svendsen
eva.skov. sve nd [email protected] ma i l. co m
Tlf: 36 70 87 76 Mob: 23 20 70 36
Sekretar
Birthe lversen
[email protected]
Tlf: 57 52 66 71
Telefonstjernen
Gurli Andreasen
g u rl i a nd re ase [email protected]
hoo. d k
Tlf: 56 82 17 08 M: 26 70
Best. medlem
Tenna Pedersen
a t- p e d e
[email protected] hotm
a i l.co
1
1
23
m
Tlf:61 75 52 58
1. suppleant
Egon Vestergaard
[email protected]
Tlf: 56 82 08 82
2. suppleant
Per Hermansen
p
e r. h e
rm a nse n @we bs p e ed. d k
Tlf: 56 82 11 14 Mob: 20 61 30 14