nm - IDA

N.ng**iørftrlcningcn,
tr !.)Å
KaiveboC Brygge 3'1-33
ilK-178* Ksi:enhavn V
+.15 3:l 1i) 4$ 46
jda(}iiia.dk
ida.ilk
REFERAT
FUHR
Dato 5-3-2015.
23. marts 2015
Sted: House of lnnovation, Kolding
Fremmødte: Birgit Storm, Jørgen Kjær Jensen, Willy Fick,
Peder Udh, ViviTreulle, Albina Jensen, Britta Meier Kristen'
sen (afbud fra Poul Kruse og Arne Krogh), Albina Jensen,
Jytte xx.
Stemmeberettigede: 6
Velkomst
1. Valg af dirigent og
referent
Britta Mejer Kristensen
Jørgen Kjær Jensen (dirigent), Britta Mejer Kristensen (referent)
Fra Birgit Storm:
Så er det igen tid til generalforsamling og igen tid til en beretning fra
bestyrelsen om arbejdet i faggruppen.
Vi kan starte med lidt fakta.
Vi har i årets løb afholdt 2!!l arrangementer med i alt 37 deltagere.
2. Arsberetning
Det ene - Grafisk facilitering - blev lavet i samarbejde med Lederforum, og det tiltrak så mange deltagere, at vi vil forsøge at gentage
det. Det andet arrangement var CSR før årsmødet i marts 2014.
Det er færre end, vi havde lovet, så vi nåede ikke vores må|. Vi har
været ramt af "uheld" med arrangementer, idet et arrangement om
Konkurrencestaten måtte aflyses på grund af foredragsholders sygdom. Der var tilmeldt 16 til dette arrangement, der forhåbentlig vil
blive afholdt i 3.kvartal 2015.
Ved udgangen af 2015 havde FUHR 208 medlemmer, sammensat
som 202 kandidatmedlemmer, 5 studiemedlemmer og 1 personlig
medlem. Det er kommet en god fremgang i medlemmer hen over de
år, vi har eksisteret. Det er en fremgang på i alt 6 medlemmer i forhold til sidste år.
FUHR er en faggruppe med aktiviteter i Sydjysk region og Fyns
region. Vi får dog tildelt alle vore midler fra Sydjysk region. Vi deltager med flere bestyrelsesmedlemmer i det arbejde, der laves i regionen. Det er også derfra vi får tildelt de penge, vi kan anvende på
medlemsrettede aktiviteter. Vores kasserer vil senere fortælle om
vor økonomi.
FUHR's Nyhedsbrev udsendes hvert kvartal. Tak til dig Poul for det
arbejde, du gør med at få Nyhedsbrevet lavet. Du er god til at finde
materiale til det. Det er til glæde for de medlemmer, vi har. Nyhedsbrevet udsendes nu til alle i de to regioner, og det håber vi, vil få
medlemmerne til at tå øje på FUHR som faggruppe. Det er måske
det, der er skyld i, at vi har medlemsfremgang. I regionsregi har vi
kæmpet for at få aktiviteter som Nyhedsbreve anerkendt af kontraktudvalqet, så der ikke udelukkende tildeles midler for antal del-
nm&
generalforsam
tagere etc. Og det er blevet anerkendt i 2015, men vi ved ikke,
hvordan det vil se ud i2016.
I bestyrelsen har vi i årets løb som sædvanlig haft et godt samarbejde. Vi er fælles om at bestemme, hvad vi gerne vil lave i årets
løb, og alligevel kan hvert enkelt bestyrelsesmedlem få lov til at lave
det, han/hun selv brænder for. Og vi har nogle forrygende spændende bestyrelsesmøder.
Det er egentlig sjovere at se frem end at se tilbage, så derfor viljeg
tillade mig at komme med lidt om, hvad der er i planlægningen for
det kommende år.
Vi har allerede afholdt 2 møder - begge som debatfora i januar
måned. Derudover er der planlagt yderligere 1 møde - og vi har da
også haft et møde forud for årsmødet her i aften. Der planlægges
med at afholde mødet om Konkurrencestaten i 3.kvartal, og vi påtænker at gentage Grafisk facilitering. I samarbejde med Projektforum Fyn laves der også arrangementer. Det er oplagt for FUHR at
samarbejde med andre enheder, såsom Lederforum og Projektforum Fyn. Samarbejdet med Projektforum Fyn går fortrinsvis gennem Peder og med Lederforum går samarbejdet gennem Jørgen.
Så i 2015 tror jeg på, at vi når vort mål - både hvad angår antal
møder og antal deltagere.
Og - vi håber på, at vifår stor opbakning fra vore medlemmer, til de
kommende møder.
3. Forelæggelse af års-
regnskab til godkendelse og decharge
v/kassereren
4. Fremtidigt arbejde og
budget for løbende år
Jeg vil også rette en stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, vi har. Det er simpelthen altid en fornøjelse at deltage i bestyrelsesmøder i gruppen. Jeg håber og tror selvfølgelig, det fortsætter
sådan ooså det kommende år.
Willly Fick fremlagde:
20'14 reqnskab:
10.078 Kr. i overskud => tilbage til IDA Syd's kasse.
Nåede kun 2 arrangementer og 37 deltagere. Budget var 6 arrangementer og 100 deltagere. Vi fik tildelt 38.000 Kr. og 22500 Kr. er
blevet bruot på driftsomkostninqer.
Fremtidigt arbejde: se under årets beretning tidl. i referat. Alt tyder
på at vi kommer godt over budget mht. arrangementer og deltagere.
Willly Fick fremlagde:
2015 budqet:
Tildelt 43.000 Kr. Budget 5 arrangementer og 100 deltagere.
23.000 til drift, 30.000 til aktiviteter, så dvs. 10000 Kr. i egenbetalinq.
5. Beretning om lDAs
fagtekniske arbejde
Birgit oplyste om de to dele: Fagtekniske selskaber (konferencer,
gå-hjem-møder o.s.v.) & Fagtekniske udvalg i regionerne.
Der har været god fremgang i det fagtekniske arbejde.
6. lndkomne forslag
lngen forslag.
7. Valg af formand
Birgit Storm
8. Valg af bestyrelses-
medlemmer
Jørgen Kjær Jensen
Willy Fick
Arne Krogh
Peder Udh
ViviTreulle
Britta Mejer Kristensen
generalforsam
Suppleanter:
Albina Jensen
Leif Henriksen
9. Valg af
kritisk revisor
10. Eventuelt
Hans Jørgen Raben (ligesom regionens revisor)
Peder orienterede kort om sundhedsteknologi på Fyn og samarbejde iforb. med arrangementer.
*fio,
Referat godkendt.
23. marts
Dato
2015
Britta Mejer
Kristensen
Referent
''**'*l
?V-
Jørqen Kiær Jensen
Dirigent