Armacell

@¿rmacell'
Ydeevnedeklarationen
Nr. 0543-CPR-2013-024
Varetypens unikke identifi kationskode:
Armaflex Duct
Tilsigtet anvendelse/tilsigtede anvendelser:
Varmeisolering af bygningsinstallationer samt
industrianlæg (ThiBEll)
Fabrikant:
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D-48153 Münster
AVCP-s ystem/s ysteme r:
1og3
Harmoniseret standard:
EN 14304:2009+41:2013
Bemyndiget organ/bemyndigede organer:
NB 0919, NB 0751, NB 0432
Deklareret
Armaflex Duct &
Armaflex Duct AL
Àcc s 0,036 W/(m-K),
À($,) =(36 + 0,1.S, + 0,0008.$.'?)/ 1000
dru=9-25mm
ark
Varmekonduktivitet /
Specifik varmeledningsevne
Armaflex Duct Plus &
Armaflex Duct Plus AL
ark
Armaflex Duct &
Armaflex Duct AL
Io.c s 0,036 W/(m-K),
À(0.) =(36 + 0,1.0, + 0,0008.0,'?)/ 1000
dru=9-32mm
dru
= 32 -40 mm
ark
Armaflex Duct Plus
ark
Armaflex Duct
Brandreaktion
s 0,038 W/(m"K),
dr'¡=9-32mm
B-s3,d0
dr.¡=9-40mm
ark
D-s3,d0
Armaflex Duct Plus AL
ark
Armaflex Duct AL
ark
dru=9-32mm
dr.¡=9-40mm
Holdbarhed iht.
varmekonduktivitet imod
ældning/nedbrydning
),0.c
Ms,) =(38 + 0,1'0. + 0,0008's.'?) / 1000
E
Dimensionsstabilitet
1)
Min. Anvendelsestemperatur STC)-50 (=
-50'C)
Holdbarhed iht.
varmekonduktivitet imod
høje temperaturer
Maks. anvendelsestemperatur ST(+)l 10 (=l 10
Holdbarhed iht. brandreaktion
imod ældning/nedbrydning
Holdbarhedskarakteristika
Holdbarhed iht. Brandreaktion
imod høje temperaturer
Holdbarhedskarakteristika
2)
2)
NPD
Vandpermeabilitet
Armacell GmbH . Robert Bosch Str. 10 . 48153 Münster . Germany . Phone +49
'C)
(O) 251 I 76
034 . Fax +45 (0) 251 I 76 03-448. www.ermecell.com I
@armat*ell'
Damppermeabilitet /
Dampdiffusionsmodstand
Armaflex Duct &
Armaflex Duct AL
dN=9-40mm
ark
Mu 7000 (p > 7000)
Armaflex Duct Plus &
Armaflex Duct Plus AL
dr=9-32mm
ark
Mængden af de udledte
konosive stoffer
Lydabsorptionskoefficient
NPD
NPD
Udledning af farlige stoffer til
miljøet
r)
2l
3)
4',)
NPD
3)
Den specifikke varmeledningsevne for fleksibelt elastomerskum forbliver uændret over t¡d.
Brandmodslandsevnen for produkterne lavet af fleksibelt elastomerskum forbliver uændret over tid
De europæiske testmetoder er i øjeblikket i udviklingsfasen.
lngen ydeevne fastlagt (NPD)
I medfør af artikel 7(3) i Forordning (EF) Nr. 305/201 1 bliver nærværende ydeevnedeklaration tilgængeliggjort på vores
hjemmeside: www,armacell.com/DoP.
Den faktiske ydeevne for ovennævnte produkt er i overenssstemmelse med den deklarerede ydeevne. Nærværende
ydeevnedeklaration bliver udstedt i henhold til forordning (EF) Nr. 30512011 under eneansvar af ovenstående fabrikant.
På vegne af fabrikanten blev deklarationen underskrevet af:
Klaus Peerenboom, General Manager EU North
Münster, 01.01.2015
L.L
[underskrift]
Armacell GmbH . Robert Bosch Str. 10 . 48153 Münster . Germany . Phone +49 (0) 25f / 76 03-0 . Fax +49 (0) 251 I 76 03-448 . www.armacell.com
2