Skabelon Wizard - Bech

26. marts 2015
eNyt
Ny lov om ansættelsesklausuler på vej
Arbejdsretligt nyhedsbrev: Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler i ansættelseskontrakter. Det bliver resultatet, hvis et lovforslag, som beskæftigelsesministeren har sendt i høring,
bliver vedtaget i sin nuværende form.
Beskæftigelsesministeren har sendt et lovforslag til en ny
lov om ansættelsesklausuler i høring. Lovforslaget er en del
af regeringens vækstpakke fra juni 2014, hvor regeringen
varslede nye regler på området. Hvis lovforslaget bliver
vedtaget i sin nuværende form, vil loven erstatte de eksisterende regler om konkurrencebegrænsende klausuler i ansættelseskontrakter.
Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, er du
velkommen til at kontakte nedenstående
eller din sædvanlige kontaktperson i
Bech-Bruun
Mette Klingsten
Partner
E [email protected]
M 2526 3520
Høringsfristen er den 1. april 2015, og loven forventes at
træde i kraft den 1. juli 2015.
Thomas Christian Thune
Advokat
E [email protected]
M 2526 3397
De væsentligste punkter i lovforslaget

Loven bliver gældende for både konkurrence-,
kunde- og jobklausuler.

Alle lønmodtagere omfattes af loven. Det er således ikke længere en betingelse, at man har funktionærstatus for at være omfattet af reglerne om
kompensation.

Jobklausuler forbydes helt, dog med de hidtil gældende undtagelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og vikaransættelse.

For at kunne pålægge lønmodtageren en konkurrenceklausul er det en betingelse, at vedkommende indtager en ”helt særlig betroet stilling”. Dette er
en skærpelse i forhold til de nuværende regler,
hvorefter funktionæren skal indtage en ”betroet stilling”.

For kundeklausuler gælder et krav om, at en afskediget eller fratrådt lønmodtager skal modtage en liste fra arbejdsgiveren, der angiver de kunder, som
HR-netværk - vidste du at...



Bech-Bruun har et HRnetværk?
der i vores netværksordning er inkluderet en HRhotline?
vi holder faglige kurser og
arrangementer, hvor netværksmedlemmer har fortrinsret?
Læs mere om vores HR-netværk i
brochuren her.
Læs alle vores arbejdsretlige nyhedsbreve
lønmodtageren har været forretningsmæssigt beskæftiget med de sidste 12 måneder før opsigelsen.

Hvis lønmodtageren pålægges både en konkurrence- og en kundeklausul, vil klausulen fremover blive
kaldt en ansættelsesklausul og være underlagt
skærpede regler.

Hvis lønmodtageren kun er omfattet af enten en
konkurrence- eller en kundeklausul, kan klausulen
maksimalt opretholdes i 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet. For lønmodtagere, der er omfattet af både en konkurrence- og en kundeklausul (en
ansættelsesklausul), er den maksimale gyldighedsperiode begrænset til seks måneder efter fratrædelsen.

Som kompensation for en eventuel klausul vil lønmodtageren fremover modtage et månedligt beløb
svarende til 40 procent af vedkommendes løn på
fratrædelsestidspunktet, hvis klausulen har en varighed på op til seks måneder. Hvis klausulen har
en varighed på mellem seks og tolv måneder, eller
der er tale om en ansættelsesklausul, skal kompensationen udgøre 60 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

Kompensationen for de første to måneder efter
lønmodtagerens fratrædelse skal betales som et
engangsbeløb og skal ske senest på fratrædelsestidspunktet.

Lønmodtageren har ret til engangsbeløbet for de
første to måneder efter fratrædelsen, selvom lønmodtageren har påtaget sig andet passende arbejde. Selvom lønmodtageren påtager sig andet passende arbejde, har denne fortsat ret til en månedlig
kompensation. Denne skal udgøre 16 procent af
lønnen på fratrædelsestidspunktet for en konkurrence- eller kundeklausul, der opretholdes i maksimalt seks måneder efter fratrædelsen. Kompensationen skal udgøre 24 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet for en konkurrence- eller kundeklausul, der opretholdes i de maksimale 12 måneder, samt for en ansættelsesklausul med de maksimale seks måneders varighed.
Loven kommer til at gælde for alle klausuler, der indgås i
ansættelseskontrakter efter den 1. juli 2015.
Bech-Bruuns kommentarer
Lovforslaget indeholder en række meget væsentlige ændringer i forhold til de regler for anvendelsen af konkurrence-, kunde- og jobklausuler, som vi kender i dag. Lovforslaget kan dog blive ændret under høringsprocessen.
Vi anbefaler, at virksomheder forbereder sig på ændringerne og overvejer, hvilke konsekvenser disse kan få. Samtidig bør alle virksomheder, der overvejer at indføre konkurrencebegrænsende klausuler for deres medarbejdere, sikre
sig, at sådanne klausuler gennemføres inden den 1. juli
2015.
Bech-Bruun orienterer løbende, og når Folketinget har vedtaget loven.
Nyhedsbrevet er af generel karakter og kan ikke erstatte egentlig juridisk
rådgivning. Vi anbefaler at søge advokatbistand ved konkrete juridiske
spørgsmål. Bech-Bruun påtager sig intet ansvar for tab, der måtte være
forårsaget af direkte eller indirekte brug af information i nyhedsbrevet.