10. Alle emner samlet

Biosimilære lægemidler
Q&A’s
01. juli 2015
Dok.no. 195296
Version 1.0
Dette informationsmateriale henvender sig til patienter og
patientforeninger.
Fremstillingsprocessen af biologiske lægemidler (originale såvel som biosimilære)
medfører, at disse aldrig vil kunne blive fuldstændigt identiske. Således optræder
der mindre variationer fra produktion til produktion (såkaldt batch til batch variation), samt mindre variationer som følge af løbende optimering af produktionsprocesserne. Biologiske lægemidler forekommer derfor altid i forskellige versioner.
Lægemiddelmyndighederne (i Europa EMA, og dermed også Sundhedsstyrelsen i
Danmark) har fastsat regler for, hvor stor denne forskel må være og når regelsættet overholdes, er det lægemiddelmyndighedernes vurdering, at originalt såvel som
biosimilært lægemiddel kan anvendes til behandling af samme sygdomme.
Fordelen ved at have biosimilære lægemidler er øget priskonkurrence, som sikrer
indkøb af lægemidlet til den lavest tilbudte pris. Dette har stor økonomisk betydning for sundhedsvæsnet.
For hurtigere at kunne finde de spørgsmål, som du er interesseret i, er de
inddelt i følgende emner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Generelt om biologiske lægemidler og herunder biosimilære
Godkendelse af myndighederne
Handelsnavn og batchnummer
Kvalitetskontrol
Effekt
Sikkerhed og bivirkninger
Antistoffer og immunogenicitet
Skift mellem biologisk lægemiddel og biosimilær
RADS vejledninger
Alle emner samlet
Nogen af spørgsmålene går igen, da de er relevante ift. flere af emnerne.
Generelt om biologiske lægemidler og herunder biosimilære
Spørgsmål
Svar
Hvad er et biologisk lægemiddel?
Et biologisk lægemiddel er enten fremstillet ud fra biologisk
materiale (fra mennesker, dyr eller planter) eller ved hjælp af
gen-teknologiske metoder.
Langt de fleste biologiske lægemidler, som anvendes i dag,
fremstilles ved hjælp af gen-teknologi med anvendelse af enten
pattedyrs celler, gærceller eller bakterier til at producere lægemiddelmolekylet.
Et biologisk lægemiddel har oftest en betydelig mere kompliceret molekylstruktur end et syntetisk (kemisk, ikke-biologisk)
fremstillet lægemiddel.
Hvad er et biosimilært lægemiddel?
Et biosimilært lægemiddel er en ny version af et allerede eksisterende biologisk lægemiddel, som skal have været godkendt
(i EU) i mindst 10 år.
Biosimilære lægemidler kan have mindre forskelle i molekylet i
forhold til den originale version af lægemidlet, men disse forskelle må ikke have betydning for effekt og sikkerhed (bivirkninger) af den biosimilære version, sammenlignet med det originale lægemiddel.
Hvilke biosimilære
lægemidler anvendes i dag?
De mest kendte er:




Hvad er et referencelægemiddel?
Omnitrope® (somatropin, væksthormon)
– biosimilær version af Genotropin®
Retacrit® (erythropoietin, lægemiddel mod blodmangel)
- biosimilær version af Eprex®
Nivestim® (filgrastim, vækstfaktor til simulation af produktion af hvide blodlegemer)
– biosimilær version af Neupogen®
Remsima® (Infliximab, lægemiddel til behandling af gigt-,
hud- og mave/tarm-lidelser)
– biosimilær version af Remicade®
Referencelægemidlet er den først godkendte version af et biologisk lægemiddel ofte kaldet originallægemidlet. Referencelægemidlet skal have været godkendt i EU i mindst 10 år førend der
må laves biosimilære versioner.
Side 2 af 20
Virker et biosimilært lægemiddel
som det originale
lægemiddel?
Da indholdsstoffet er det samme, virker lægemidlerne på
samme måde. Derfor har lægemiddelmyndighederne i Europa,
EMA, også godkendt de biosimilære lægemidler til behandling
af samme sygdomme som referencelægemidlet.
Hvad er fordelene
ved biosimilære
lægemidler?
Der er ingen specielle medicinske fordele ved anvendelse af et
biosimilært lægemiddel, da effekt og bivirkninger er den
samme som hos reference-lægemidlet.
Når flere versioner af det samme lægemiddel er tilgængeligt, vil
konkurrencen ofte betyde, at prisen for lægemidlerne falder,
hvilket er til fordel for sundhedsvæsenet. Anvendelsen af et
biosimilært lægemiddel beror alene på kontraktmæssige forhold, det vil sige pris over en periode.
Er biosimilære lægemidler lige så
sikre som det originale lægemiddel?
Ja, biosimilære lægemidler skal være lige så sikre som originale
lægemidler for at kunne blive godkendt i EU.
Tages det biosimilære lægemiddel
på samme måde,
som det originale?
Dvs. via selv-injektion eller intravenøst på hospitalet?
Ved selvinjektion,
er det så samme
type sprøjte eller
pen?
Ved infusion vil lægemidlet skulle tages på samme måde.
Findes infliximab i
flere biosimilære
versioner?
Ud over originalproducentens Remicade® har en producent fået
lægemiddelgodkendelse til biosimilær infliximab.
Bivirkninger skal for alle biologiske lægemidler (originallægemidler såvel som biosimilære) indrapporteres, og handelsnavn,
batchnummer og dosis skal for hver behandling eller udlevering
journalføres.
Ved subkutan injektion, kan det biosimilære lægemiddel være
placeret i en anden sprøjte eller en anden pen, blandt andet
fordi de enkelte injektionssystemer fra originalproducenten kan
være patenterede. Du vil selvfølgelig blive oplært i brugen af
det nye injektionssystem.
I Danmark markedsføres det samme biosimilære infliximab under navnene Remsima® og Inflectra®.
Side 3 af 20
Godkendelse af myndighederne
Spørgsmål
Svar
Hvilke biosimilære
lægemidler anvendes i dag?
De mest kendte er:




Hvordan bliver biosimilære lægemidler godkendt af lægemiddelmyndighederne?
Omnitrope® (somatropin, væksthormon)
– biosimilær version af Genotropin®
Retacrit® (erythropoietin, lægemiddel mod blodmangel)
- biosimilær version af Eprex®
Nivestim® (filgrastim, vækstfaktor til simulation af produktion af hvide blodlegemer)
– biosimilær version af Neupogen®
Remsima® (Infliximab, lægemiddel til behandling af gigt-,
hud- og mave/tarm-lidelser)
– biosimilær version af Remicade®
Alle biologiske lægemidler inkl. biosimilære skal godkendes via
der fælles Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. Der er opstillet en række detaljerede krav til de undersøgelser, som producenten af et biosimilært lægemiddel skal gennemføre.
Først og fremmest skal man kunne dokumentere, at den genteknologiske fremstillingsproces resulterer i et ensartet lægemiddel, som er så identisk med referencelægemidlet (se nedenfor) som teknisk muligt. Dernæst skal det biosimilære lægemiddel testes direkte over for referencelægemidlet i en gruppe patienter, for at sikre at effekten er den samme.
Der må ikke optræde nye, ikke tidligere sete bivirkninger ved
brugen af det biosimilære lægemiddel, og de allerede kendte
bivirkninger må ikke forekomme hyppigere end de gør for referencelægemidlet.
Det er værd at bemærke, at hver gang producenten af et originallægemiddel ændrer på produktionsprocessen (fx for at gøre
den mere effektiv), skal disse ændringer også godkendes af lægemiddelmyndighederne.
Producenten skal her godtgøre, at den nye og gamle version af
lægemidlet er så identisk som overhovedet teknisk muligt, på
samme måde som producenten af en biosimilær version skal
godtgøre at være sammenlignelig med referencelægemidlet.
Side 4 af 20
Hvad er et referencelægemiddel?
Referencelægemidlet er den først godkendte version af et biologisk lægemiddel ofte kaldet originallægemidlet. Referencelægemidlet skal have været godkendt i EU i mindst 10 år førend der
må laves biosimilære versioner.
Virker et biosimilært lægemiddel
som det originale
lægemiddel?
Da indholdsstoffet er det samme, virker lægemidlerne på
samme måde. Derfor har lægemiddelmyndighederne i Europa,
EMA, også godkendt de biosimilære lægemidler til behandling
af samme sygdomme som referencelægemidlet.
Der argumenteres
ofte med, at det er
godkendt af EMA,
men har de ikke
taget fejl før og
måttet trække lægemidler tilbage
pga. uforudsete bivirkninger?
Lægemidler, som har været godkendt af EMA, men sidenhen er
blevet trukket tilbage på grund af uforudsete bivirkninger, har
alle været helt nye originallægemidler, hvor et begrænset antal
patienter har været behandlet forud for godkendelsen.
For biosimilære lægemidler forholder det sig væsentligt anderledes. For det første stilles der (som beskrevet ovenfor) omfattende krav til sammenlignelighed mellem det biosimilære lægemiddel og dets referencelægemiddel. Dernæst stilles der krav
til, at forskellene ikke er større end hvad der kan tillades ved
produktionsændringer for det originale lægemiddel. Sidst, men
ikke mindst, godkendes den biosimilære version først, når referencelægemidlet har været godkendt i mindst 10 år.
Samlet set betyder det, at den viden man har om det biosimilære lægemiddel og dets potentielle bivirkninger er langt større
end for et helt nyt lægemiddel, og dermed er risikoen for uforudsete bivirkninger meget lille.
Side 5 af 20
Handelsnavn og batchnummer
Spørgsmål
Svar
Findes infliximab i
flere biosimilære
versioner?
Ud over originalproducentens Remicade® har en producent fået
lægemiddelgodkendelse til biosimilær infliximab.
Hvorfor kan det
ikke kaldes noget
andet end infliximab, så det ikke
skaber forvirring?
Indholdsstoffet er infliximab, men man kan sagtens skelne mellem Remicade® og Remsima®, fordi handelsnavnet dokumenteres.
I Danmark markedsføres det samme biosimilære infliximab under navnene Remsima® og Inflectra®.
Man kan skelne mellem de forskellige versioner som fx måtte
opstå som følge af produktionsændringer af det enkelte biologiske lægemiddel (originalt eller biosimilær) ved at anvende det
dokumenterede batchnummer.
Derfor skal navn, indholdsstof, batchnummer og dosis indrapporteres for hver patient hver gang.
Er biosimilære lægemidler lige så
sikre som det originale lægemiddel?
Ja, biosimilære lægemidler skal være lige så sikre som originale
lægemidler for at kunne blive godkendt i EU.
Hvordan vil man
sikre at behandlere
påfører batch nummer i journaler og
at bivirkninger og
komplikationer kan
henføres til den pågældende batch?
De krav der er stillet rapporteringsmæssigt, skal selvfølgelig
overholdes. Ikke i forventning om at finde ”problemer”, men for
at kunne dokumentere, at der ikke er problemer. Det har det
formål, at vi lærer et lægemiddel godt at kende – på ondt og
godt.
Bivirkninger skal for alle biologiske lægemidler (originallægemidler såvel som biosimilære) indrapporteres, og handelsnavn,
batchnummer og dosis skal for hver behandling eller udlevering
journalføres.
Side 6 af 20
Kvalitetskontrol
Spørgsmål
Svar
Hvordan bliver biosimilære lægemidler godkendt af lægemiddelmyndighederne?
Alle biologiske lægemidler inkl. biosimilære skal godkendes via
der fælles Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. Der er opstillet en række detaljerede krav til de undersøgelser, som producenten af et biosimilært lægemiddel skal gennemføre.
Først og fremmest skal man kunne dokumentere, at den genteknologiske fremstillingsproces resulterer i et ensartet lægemiddel, som er så identisk med referencelægemidlet (se nedenfor) som teknisk muligt. Dernæst skal det biosimilære lægemiddel testes direkte over for referencelægemidlet i en gruppe patienter, for at sikre at effekten er den samme.
Der må ikke optræde nye, ikke tidligere sete bivirkninger ved
brugen af det biosimilære lægemiddel, og de allerede kendte
bivirkninger må ikke forekomme hyppigere end de gør for referencelægemidlet.
Det er værd at bemærke, at hver gang producenten af et originallægemiddel ændrer på produktionsprocessen (fx for at gøre
den mere effektiv), skal disse ændringer også godkendes af lægemiddelmyndighederne.
Producenten skal her godtgøre, at den nye og gamle version af
lægemidlet er så identisk som overhovedet teknisk muligt, på
samme måde som producenten af en biosimilær version skal
godtgøre at være sammenlignelig med referencelægemidlet.
Virker et biosimilært lægemiddel
som det originale
lægemiddel?
Da indholdsstoffet er det samme, virker lægemidlerne på
samme måde. Derfor har lægemiddelmyndighederne i Europa,
EMA, også godkendt de biosimilære lægemidler til behandling
af samme sygdomme som referencelægemidlet.
Hvem kan fremover få biologiske
originallægemidler
Der er ikke nogen kvalitetsmæssig fordel i at få et originallægemiddel i forhold til et biosimilært. Hvis originallægemidlet er det
billigste ligeværdige alternativ, vil originallægemidlet blive anvendt.
Side 7 af 20
Effekt
Spørgsmål
Svar
Virker et biosimilært lægemiddel
som det originale
lægemiddel?
Da indholdsstoffet er det samme, virker lægemidlerne på
samme måde. Derfor har lægemiddelmyndighederne i Europa,
EMA, også godkendt de biosimilære lægemidler til behandling
af samme sygdomme som referencelægemidlet.
Kan man blot skifte
fra originallægemiddel til biosimilær lægemiddel?
Det er Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS,
holdning, at man hos velbehandlede patienter godt kan skifte
fra en version til en anden uden problemer.
De forskelle, som myndighederne tillader, der uproblematisk
må optræde mellem en biosimilær version og dets referencelægemiddel, er ikke større, end de forskelle som myndighederne
tillader mellem en ny og en gammel version af et allerede godkendt originallægemiddel, hvor produktionsprocessen ændres.
Skift mellem nye og gamle versioner af originallægemidler har
fundet sted uproblematisk i årevis, og derfor er det RADS’ opfattelse at skift til en biosimilær version ligeledes bør være
uproblematisk.
Nye patienter, som ikke tidligere har været i behandling kan
lige såvel starte deres behandling med et biosimilært lægemiddel, som dets referencelægemiddel.
Hvad nu hvis det
biosimilære lægemiddel ikke virker
ordentligt?
Det er en forudsætning for godkendelsen af et biosimilært lægemiddel, at effekten er den samme (hverken ringere eller
bedre) end for referencelægemidlet.
Da et biosimilært lægemiddel har samme aktive virkningsstof
som originallægemidlet, er manglende effekt et udtryk for, at
indholdsstoffet ikke længere har effekt på sygdommen. Det
sker for mange biologiske behandlinger, og skal ikke henføres
til skift til den biosimilære version.
Side 8 af 20
Hvor lang tid skal
man vente på en
effekt af et biosimilært lægemiddel,
før man skifter
til et andet lægemiddel?
Effekten af et biosimilært lægemiddel indtræder efter samme
tid som ved behandling med et originalt lægemiddel. Hvor lang
tid man skal afvente en effekt vil afhænge af hvilken sygdom
og sværhedsgrad af sygdom, som behandles. Eventuel ophør
af virkningen er uafhængig af, om der behandles med et
originalt lægemiddel eller en biosimilær version.
Hvis man som velbehandlet patient,
skal skifte fra originalt til biosimilært,
og det biosimilære
ikke virker, hvad
gør man så? Skifter
man så tilbage til
det originale præparatet igen?
Nej, hvis effekten aftager eller helt ophører, så skyldes det ikke
skift til en biosimilær version, men at din sygdom er blevet
værre eller, at det pågældende aktive indholdsstof i lægemidlet
ikke længere er effektivt over for din sygdom.
Ved skifte fra original til biosimilært
lægemiddel, skal
man så igennem et
længere "afprøvningsforløb" på andre biosimilære,
med risiko for tab
af funktion, evt. arbejdsevne, selvhjulpethed, smerter osv.?
Nej, det biosimilære lægemiddel indeholder det samme aktive
indholdsstof som det originale lægemiddel, bare fremstillet af
en anden leverandør. Den biosimilære version kan alene blive
godkendt hvis den har samme effekt (hverken ringere eller
bedre) end det originale lægemiddel.
Udebliver eller ophører effekten skyldes det, at indholdsstoffet
ikke (længere) har effekt på din sygdom, og der bør da skiftes
behandling til et andet (biologisk) lægemiddel.
Du vil derfor ikke genvinde effekten ved at skifte ’tilbage’ til det
originale lægemiddel. Din læge skal vurdere hvilken behandling, som herefter er nødvendig for at hjælpe dig.
Der er derfor ingen holdepunkter for, at du vil opleve en anden
effekt ved skift til en biosimilær version end den du oplevede
med det originale lægemiddel.
Hvis din sygdom forværres efter et skift til et biosimilært lægemiddel, skyldes dette sandsynligvis ikke skiftet, men at din sygdom har ændret sig, eller er blevet resistent over for det pågældende aktive indholdsstof. Der er derfor ingen grund til at
forsøge skift til andre biosimilære versioner af det samme indholdsstof, ej heller forsøg med skift ’tilbage’ til det originale lægemiddel.
Side 9 af 20
Er man hårdt angrebet af sin sygdom, og derfor ikke
kan tåle at miste
ret meget mere af
sin førlighed, er
man naturligvis bekymret for ethvert
lægemiddelskift. Er
det taget med i
overvejelserne?
Bekymring er forståeligt, og det er noget der skal tages med i
overvejelserne ved et hvert lægemiddelskift, herunder, at dette
skift forventeligt medfører flere fordele en ulemper for
patienten.
Skift til biosimilært lægemiddel er imidlertid ikke et lægemiddel
skift, men alene et skift af leverandør, hvilket betyder at du
trygt fortsat kan lade dig behandle med det aktive stof, som
kan afhjælpe dine symptomer.
Det er almindelig
viden, at effekten i
forvejen falder hen
ad vejen med biologiske lægemidler.
Vil dette effekttab
ikke fremskyndes
ved skift?
Nej, der findes ingen videnskabelige holderpunkter for, at skift
til biosimilær version kan fremskynde effekttab af biologiske
lægemidler.
Da det biosimilære lægemiddel er en version af et allerede godkendt lægemiddel, skiftes der ikke behandling, og patienten udsættes ikke for ændringer i lægemidlet som er større, end de
der kan tillades, når producenten af originallægemidlet ændrer
sin produktionsproces.
Side 10 af 20
Sikkerhed og bivirkninger
Spørgsmål
Svar
Er biosimilære lægemidler lige så
sikre som det originale lægemiddel?
Ja, biosimilære lægemidler skal være lige så sikre som originale
lægemidler for at kunne blive godkendt i EU.
Hvad sker der, hvis
der kommer flere
eller værre bivirkninger?
Sandsynligheden for at der optræder nye, flere eller alvorligere
bivirkninger er forsvindende lille. Det samme gælder sandsynligheden for, at der optræder færre eller mindre alvorlige bivirkninger med et biosimilært lægemiddel end dets referencelægemiddel. Det er simpelthen en forudsætning for at kunne
blive godkendt.
Bivirkninger skal for alle biologiske lægemidler (originallægemidler såvel som biosimilære) indrapporteres, og handelsnavn,
batchnummer og dosis skal for hver behandling eller udlevering
journalføres.
De fleste sygdomme som behandles med biologiske lægemidler
har vekslende intensitet i sygdommen, og den enkelte patient
ændrer sig med årene, får andre sygdomme og medicin, og bliver mere eller mindre tolerante over for bivirkninger.
Hvis der kommer ændringer i bivirkningsfrekvensen eller bivirkningsstyrken i forbindelse med skift til en biosimilær version,
kan man som patient falde i den fælde at tro, at det skyldes lægemiddelskiftet. Sandsynligheden for at ændringen skyldes ændring i sygdom, alder eller andre sygdomme/lægemidler er dog
langt større, fordi det virksomme stof i lægemidlet er det
samme, som man hele tiden har fået, det er bare en ny leverandør.
Side 11 af 20
Hvorfor kan man
ikke afvente resultatet af det norske
NOR-SWITCH-studie?
RADS anser det for usandsynligt at NOR-SWITCH studiet af metodemæssige årsager vil være i stand til at opdage forskelle i
effekt og/eller bivirkninger, som ikke allerede er kendt fra undersøgelser med biosimilært infliximab.
Den Norske undersøgelse blev iværksat for at sikre sig mod
ukendte bivirkninger på baggrund af eventuelle produktionsmæssige uhensigtsmæssigheder. Data for hvert anvendelsesområde (indikation) vil blive fremlagt samlet. Ved undersøgelse
af midtvejsresultaterne, er der intet der tyder på, at der er sådanne problemer med Remsima®.
Skulle man undersøge for sjældent forekommende bivirkninger,
eller effekttab, skulle man have lavet studiet helt anderledes,
og ville forventeligt pr. diagnose skulle op på mere end 5000
patienter for, at kunne anvende dokumentationen som bevis for
ensartethed mellem de biosimilære versioner. Ingen af originallægemiddelleverandørerne har på noget tidspunkt fundet anledning til at igangsætte så ressourcekrævende studier, og EMA
har på intet tidspunkt forlangt det.
Der argumenteres
ofte med, at det er
godkendt af EMA,
men har de ikke
taget fejl før og
måttet trække lægemidler tilbage
pga. uforudsete bivirkninger?
Lægemidler, som har været godkendt af EMA, men sidenhen er
blevet trukket tilbage på grund af uforudsete bivirkninger, har
alle været helt nye originallægemidler, hvor et begrænset antal
patienter har været behandlet forud for godkendelsen.
For biosimilære lægemidler forholder det sig væsentligt anderledes. For det første stilles der (som beskrevet ovenfor) omfattende krav til sammenlignelighed mellem det biosimilære lægemiddel og dets referencelægemiddel. Dernæst stilles der krav
til, at forskellene ikke er større end hvad der kan tillades ved
produktionsændringer for det originale lægemiddel. Sidst, men
ikke mindst, godkendes den biosimilære version først, når referencelægemidlet har været godkendt i mindst 10 år.
Samlet set betyder det, at den viden man har om det biosimilære lægemiddel og dets potentielle bivirkninger er langt større
end for et helt nyt lægemiddel, og dermed er risikoen for uforudsete bivirkninger meget lille.
Side 12 af 20
Antistoffer og immunogenicitet
Spørgsmål
Svar
Hvad er et antistof?
Et antistof er et biologisk molekyle som binder sig specifikt og
selektivt til en bestemt molekylestruktur fx på overfladen af vores celler til et såkaldt antigen. Reaktionen mellem antistof og
antigen kan have mange forskellige virkninger og vise sig på
mange forskellige måder afhængigt af det enkelte antistof/antigen, og hvor i kroppen reaktionen finder sted.
Når der forekommer en antigen-antistof reaktion kan den vise
sig på mange måder. En rød kløende hævelse efter et insektstik
er en antistofreaktion, influenzalignende symptomer efter en
infusion ligeså. Antistoffer kan også være neutraliserende over
for et lægemiddel ved at de binder sig til lægemidlet og bevirker at det nedbrydes eller udskilles. Andre antistoffer kan binde
sig til det biologiske lægemiddel og gøre det uvirksomt, men
uden at det fjernes i andet end normal hastighed.
Hvad er immunogenicitet?
Ved immunogenicitet forstås, at sygdommen udvikler modstandskraft over for behandlingen med det pågældende biologiske lægemiddel, hvorved sygdommen/patienten bliver immun.
I sådanne tilfælde skal der skiftes behandling, for eksempel til
et biologisk lægemiddel med andet indholdsstof.
Side 13 af 20
Skift mellem biologisk lægemiddel og biosimilær
Spørgsmål
Svar
Hvad er fordelene
ved biosimilære
lægemidler?
Der er ingen specielle medicinske fordele ved anvendelse af et
biosimilært lægemiddel, da effekt og bivirkninger er den
samme som hos reference-lægemidlet.
Når flere versioner af det samme lægemiddel er tilgængeligt, vil
konkurrencen ofte betyde, at prisen for lægemidlerne falder,
hvilket er til fordel for sundhedsvæsenet. Anvendelsen af et
biosimilært lægemiddel beror alene på kontraktmæssige forhold, det vil sige pris over en periode.
Findes infliximab i
flere biosimilære
versioner?
Ud over originalproducentens Remicade® har en producent fået
lægemiddelgodkendelse til biosimilær infliximab.
Kan man blot skifte
fra originallægemiddel til biosimilær lægemiddel?
Det er Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS,
holdning, at man hos velbehandlede patienter godt kan skifte
fra en version til en anden uden problemer.
I Danmark markedsføres det samme biosimilære infliximab under navnene Remsima® og Inflectra®.
De forskelle, som myndighederne tillader, der uproblematisk
må optræde mellem en biosimilær version og dets referencelægemiddel, er ikke større, end de forskelle som myndighederne
tillader mellem en ny og en gammel version af et allerede godkendt originallægemiddel, hvor produktionsprocessen ændres.
Skift mellem nye og gamle versioner af originallægemidler har
fundet sted uproblematisk i årevis, og derfor er det RADS’ opfattelse at skift til en biosimilær version ligeledes bør være
uproblematisk.
Nye patienter, som ikke tidligere har været i behandling kan
lige såvel starte deres behandling med et biosimilært lægemiddel, som dets referencelægemiddel.
Hvad nu hvis det
biosimilære lægemiddel ikke virker
ordentligt?
Det er en forudsætning for godkendelsen af et biosimilært lægemiddel, at effekten er den samme (hverken ringere eller
bedre) end for referencelægemidlet.
Da et biosimilært lægemiddel har samme aktive virkningsstof
som originallægemidlet, er manglende effekt et udtryk for, at
indholdsstoffet ikke længere har effekt på sygdommen. Det
sker for mange biologiske behandlinger, og skal ikke henføres
til skift til den biosimilære version.
Side 14 af 20
Hvor lang tid skal
man vente på en
effekt af et biosimilært lægemiddel,
før man skifter
til et andet lægemiddel?
Effekten af et biosimilært lægemiddel indtræder efter samme
tid som ved behandling med et originalt lægemiddel. Hvor lang
tid man skal afvente en effekt vil afhænge af hvilken sygdom
og sværhedsgrad af sygdom, som behandles. Eventuel ophør
af virkningen er uafhængig af, om der behandles med et
originalt lægemiddel eller en biosimilær version.
Hvis man som velbehandlet patient,
skal skifte fra originalt til biosimilært,
og det biosimilære
ikke virker, hvad
gør man så? Skifter
man så tilbage til
det originale præparatet igen?
Nej, hvis effekten aftager eller helt ophører, så skyldes det ikke
skift til en biosimilær version, men at din sygdom er blevet
værre eller, at det pågældende aktive indholdsstof i lægemidlet
ikke længere er effektivt over for din sygdom.
Ved skifte fra original til biosimilært
lægemiddel, skal
man så igennem et
længere "afprøvningsforløb" på andre biosimilære,
med risiko for tab
af funktion, evt. arbejdsevne, selvhjulpethed, smerter osv.?
Nej, det biosimilære lægemiddel indeholder det samme aktive
indholdsstof som det originale lægemiddel, bare fremstillet af
en anden leverandør. Den biosimilære version kan alene blive
godkendt hvis den har samme effekt (hverken ringere eller
bedre) end det originale lægemiddel.
Udebliver eller ophører effekten skyldes det, at indholdsstoffet
ikke (længere) har effekt på din sygdom, og der bør da skiftes
behandling til et andet (biologisk) lægemiddel.
Du vil derfor ikke genvinde effekten ved at skifte ’tilbage’ til det
originale lægemiddel. Din læge skal vurdere hvilken behandling, som herefter er nødvendig for at hjælpe dig.
Der er derfor ingen holdepunkter for, at du vil opleve en anden
effekt ved skift til en biosimilær version end den du oplevede
med det originale lægemiddel.
Hvis din sygdom forværres efter et skift til et biosimilært lægemiddel, skyldes dette sandsynligvis ikke skiftet, men at din sygdom har ændret sig, eller er blevet resistent over for det pågældende aktive indholdsstof. Der er derfor ingen grund til at
forsøge skift til andre biosimilære versioner af det samme indholdsstof, ej heller forsøg med skift ’tilbage’ til det originale lægemiddel.
Side 15 af 20
Er man hårdt angrebet af sin sygdom, og derfor ikke
kan tåle at miste
ret meget mere af
sin førlighed, er
man naturligvis bekymret for ethvert
lægemiddelskift. Er
det taget med i
overvejelserne?
Bekymring er forståeligt, og det er noget der skal tages med i
overvejelserne ved et hvert lægemiddelskift, herunder, at dette
skift forventeligt medfører flere fordele en ulemper for
patienten.
Skift til biosimilært lægemiddel er imidlertid ikke et lægemiddel
skift, men alene et skift af leverandør, hvilket betyder at du
trygt fortsat kan lade dig behandle med det aktive stof, som
kan afhjælpe dine symptomer.
Hvad kan de sundhedsfaglige kriterier være til IKKE
at skifte til biosimilær lægemiddel?
Det er ikke lykkedes at identificere sundhedsfaglige grunde i
forhold til den tilgrundliggende sygdom, som kan være af en
sådan karakter, at anvendelse af biosimilært lægemiddel frarådes.
Er der taget stilling
til skift på skift alt
efter hvilket medikament der vinder
næste prisrunde?
Anbefales ”apotekermodellen” også
her?
Det lægemiddel der er ”vinderen” inden for en speciel kategori,
for eksempel et behandlingstrin, vil være 1. valg, og altså det
lægemiddel der skal anvendes, med mindre der er sundhedsfaglige årsager til andet. Hvis det billigste lægemiddel er biosimilær vil vinderen være biosimilær.
Er det biosimilære lægemiddel billigere end originallægemidlet,
vil velbehandlede patienter skulle skifte til det biosimilære lægemiddel.
Som anført ovenfor anser RADS ikke skift mellem referencelægemiddel og biosimilær lægemiddel som mere problematisk end
skift mellem en ny og gammel version af et allerede godkendt
originalt lægemiddel.
Tages det biosimilære lægemiddel
på samme måde,
som det originale?
Dvs. via selv-injektion eller intravenøst på hospitalet?
Ved selvinjektion,
er det så samme
type sprøjte eller
pen?
Ved infusion vil lægemidlet skulle tages på samme måde.
Ved subkutan injektion, kan det biosimilære lægemiddel være
placeret i en anden sprøjte eller en anden pen, blandt andet
fordi de enkelte injektionssystemer fra originalproducenten kan
være patenterede. Du vil selvfølgelig blive oplært i brugen af
det nye injektionssystem.
Side 16 af 20
Det er almindelig
viden, at effekten i
forvejen falder hen
ad vejen med biologiske lægemidler.
Vil dette effekttab
ikke fremskyndes
ved skift?
Nej, der findes ingen videnskabelige holderpunkter for, at skift
til biosimilær version kan fremskynde effekttab af biologiske
lægemidler.
Hvem kan fremover få biologiske
originallægemidler?
Der er ikke nogen kvalitetsmæssig fordel i at få et originallægemiddel i forhold til et biosimilært. Hvis originallægemidlet er det
billigste ligeværdige alternativ, vil originallægemidlet blive anvendt.
Kan jeg sige nej
tak til et biosimilært lægemiddel?
Den behandlende læge har som standard mulighed for at behandle dig med de lægemidler, der er angivet i de retningslinjer, den enkelte afdeling arbejder under.
Da det biosimilære lægemiddel er en version af et allerede godkendt lægemiddel, skiftes der ikke behandling, og patienten udsættes ikke for ændringer i lægemidlet som er større, end de
der kan tillades, når producenten af originallægemidlet ændrer
sin produktionsproces.
Der vil som udgangspunkt kun være mulighed for at sige nej til
en biosimilær behandling på en medicinsk (lægefaglig) indikation.
Side 17 af 20
RADS vejledninger
Spørgsmål
Svar
Hvad er fordelene
ved biosimilære
lægemidler?
Der er ingen specielle medicinske fordele ved anvendelse af et
biosimilært lægemiddel, da effekt og bivirkninger er den
samme som hos reference-lægemidlet.
Når flere versioner af det samme lægemiddel er tilgængeligt, vil
konkurrencen ofte betyde, at prisen for lægemidlerne falder,
hvilket er til fordel for sundhedsvæsenet. Anvendelsen af et
biosimilært lægemiddel beror alene på kontraktmæssige forhold, det vil sige pris over en periode.
Virker et biosimilært lægemiddel
som det originale
lægemiddel?
Da indholdsstoffet er det samme, virker lægemidlerne på
samme måde. Derfor har lægemiddelmyndighederne i Europa,
EMA, også godkendt de biosimilære lægemidler til behandling
af samme sygdomme som referencelægemidlet.
Findes infliximab i
flere biosimilære
versioner?
Ud over originalproducentens Remicade® har en producent fået
lægemiddelgodkendelse til biosimilær infliximab.
Tages det biosimilære lægemiddel
på samme måde,
som det originale?
Dvs. via selv-injektion eller intravenøst på hospitalet?
Ved selvinjektion,
er det så samme
type sprøjte eller
pen?
Ved infusion vil lægemidlet skulle tages på samme måde.
I Danmark markedsføres det samme biosimilære infliximab under navnene Remsima® og Inflectra®.
Ved subkutan injektion, kan det biosimilære lægemiddel være
placeret i en anden sprøjte eller en anden pen, blandt andet
fordi de enkelte injektionssystemer fra originalproducenten kan
være patenterede. Du vil selvfølgelig blive oplært i brugen af
det nye injektionssystem.
Side 18 af 20
Kan man blot skifte
fra originallægemiddel til biosimilær lægemiddel?
Det er Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS,
holdning, at man hos velbehandlede patienter godt kan skifte
fra en version til en anden uden problemer.
De forskelle, som myndighederne tillader, der uproblematisk
må optræde mellem en biosimilær version og dets referencelægemiddel, er ikke større, end de forskelle som myndighederne
tillader mellem en ny og en gammel version af et allerede godkendt originallægemiddel, hvor produktionsprocessen ændres.
Skift mellem nye og gamle versioner af originallægemidler har
fundet sted uproblematisk i årevis, og derfor er det RADS’ opfattelse at skift til en biosimilær version ligeledes bør være
uproblematisk.
Nye patienter, som ikke tidligere har været i behandling kan
lige såvel starte deres behandling med et biosimilært lægemiddel, som dets referencelægemiddel.
Er der taget stilling
til skift på skift alt
efter hvilket medikament der vinder
næste prisrunde?
Anbefales ”apotekermodellen” også
her?
Det lægemiddel der er ”vinderen” inden for en speciel kategori,
for eksempel et behandlingstrin, vil være 1. valg, og altså det
lægemiddel der skal anvendes, med mindre der er sundhedsfaglige årsager til andet. Hvis det billigste lægemiddel er biosimilær vil vinderen være biosimilær.
Er det biosimilære lægemiddel billigere end originallægemidlet,
vil velbehandlede patienter skulle skifte til det biosimilære lægemiddel.
Som anført ovenfor anser RADS ikke skift mellem referencelægemiddel og biosimilær lægemiddel som mere problematisk end
skift mellem en ny og gammel version af et allerede godkendt
originalt lægemiddel.
Hvem definerer begrebet ”Sundhedsfagligt til hinder
for”, og hvad betyder det?
Sundhedsfaglig hindring betyder noget der har behandlingsmæssig betydning i forhold til behandlingen af den enkelte patient. Det er den ordinerende læge som beslutter behandlingen,
og skal notere sit valg og årsagen til dette i patientjournalen.
Hvad kan de sundhedsfaglige kriterier være til IKKE
at skifte til biosimilær lægemiddel?
Det er ikke lykkedes at identificere sundhedsfaglige grunde i
forhold til den tilgrundliggende sygdom, som kan være af en
sådan karakter, at anvendelse af biosimilært lægemiddel frarådes.
Side 19 af 20
Er man hårdt angrebet af sin sygdom, og derfor ikke
kan tåle at miste
ret meget mere af
sin førlighed, er
man naturligvis bekymret for ethvert
lægemiddelskift. Er
det taget med i
overvejelserne?
Bekymring er forståeligt, og det er noget der skal tages med i
overvejelserne ved et hvert lægemiddelskift, herunder, at dette
skift forventeligt medfører flere fordele en ulemper for patienten.
Skift til biosimilært lægemiddel er imidlertid ikke et lægemiddel
skift, men alene et skift af leverandør, hvilket betyder at du
trygt fortsat kan lade dig behandle med det aktive stof, som
kan afhjælpe dine symptomer.
Kan jeg sige nej
tak til et biosimilært lægemiddel?
Den behandlende læge har som standard mulighed for at behandle dig med de lægemidler, der er angivet i de retningslinjer, den enkelte afdeling arbejder under.
Der vil som udgangspunkt kun være mulighed for at sige nej til
en biosimilær behandling på en medicinsk (lægefaglig) indikation.
Hvem kan fremover få biologiske
originallægemidler
Der er ikke nogen kvalitetsmæssig fordel i at få et originallægemiddel i forhold til et biosimilært. Hvis originallægemidlet er det
billigste ligeværdige alternativ, vil originallægemidlet blive anvendt.
Side 20 af 20