Høring af udkast til Forskrift C1: Vilkår for balancean

Til
Høringsparterne
Høring af udkast til Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar
31. august 2015
JHH/HLJ
Energinet.dk sender hermed Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar i høring.
Folketinget vedtog ved lov nr. 575 af 18. juni 2012 om ændring af lov om elforsyning indførelse af en engrosmodel i elmarkedet. Engrosmodellen træder i kraft
den 1. april 2016, jf. lov nr. 577 af 4. maj 2015 om ændring af lov om elforsyning.
Som følge af vedtagelse af loven om indførelse af en engrosmodel er der behov
for ændring af Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar.
Samtidig har Energinet.dk fundet det hensigtsmæssigt at ændre opdelingen i
forskriften under hensyntagen til anbefalinger fra Elreguleringsudvalget, der
afsluttede sit arbejde ultimo 2014. Elreguleringsudvalget anbefaler, at der sker
en mere klar opdeling i Energinet.dk’s forskrifter i, hvad der er bindende regler,
og hvad der er vejledning. Derfor er en del af den tekst, der tidligere var anført i
kapitel 3-6, i høringsversionen flyttet til et selvstændigt bilag i forskriften.
Høringsperiode
Eventuelle høringssvar bedes fremsendt via e-mail til [email protected] senest den 18. september 2015.
Markedsforskrifterne findes på www.energinet.dk under EL -> Forskrifter ->
Markedsforskrifter -> Igangværende høringer.
Eventuelt uddybende spørgsmål til forskrifterne bedes rettet til: [email protected]
Med venlig hilsen
Helle Birte Jensen
Jura
Dok. 15/12007-2
1/1