1Q dansk - Vestegnen HF & VUC

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Termin hvori undervisningen afsluttes:
maj-juni 14/15
Institution
VUC Vestegnen
Uddannelse
Hf
Fag og niveau
Dansk jf. bekendtgørelse, samt niveau A
Lærer(e)
Nille Elm Falkenfeldt + Thomas Wulff (pædagogikumskandidat 2014-15)
Hold
1. q
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Sproglaboratoriet og skriftlighed
Titel 2
Selvbiografier (1.værk, selvvalgt)
Titel 3
Nyheder
Titel 4
Film og dokumentar (danskopgave/medieværk)
Titel 5
Mundtlighed (retorik og argumentation)
Titel 6
Rocklyrik (2. værk)
Titel 7
Holberg og oplysningstiden
Titel 8
Brugsgenrer
Titel 9
Nyheder
Titel 10
Br
Titel 11
Ny
Titel 12
Ro
Titel 13
De
Titel 14
Re
Titel 15
Ly ()
Side 1 af 25
Titel 16
Mod
Titel 17
Rer
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 1
Indhold
Sproglaboratoriet og skriftlighed







Introduktion til hf, skolen, klassen m.m.
Introduktion til danskfaget, eget materiale
Studieteknik, eget materiale
Brug af Word Vista, Fronter m.m.
Grammatik
Diverse individuelle opgaver om skriftlighed
Arbejdet med forskellige sproglige begreber
(Skriftlighed er også indarbejdet i samtlige af de andre undervisningsforløb)
Supplerende læsning:
Elmose, Agnete m.fl.: Sprogets veje: s. 35-37, 70-79
Eget materiale om sprog, ”sproglaboratoriet”
Omfang
Særlige fokuspunkter
9 lektioner á 45 minutter
+ ca. 40 timer, hvor vi udelukkende har arbejdet med skriftlighed i
undervisningen (skrivetimer)
 At få kursisterne til at blive gode studerende
 Screeninger (diktat, læsehastighed, analyse)
 Læsekursus
 Notatkursus
Faglige mål og det sproglige stofområde:
 Skriftlighed, med henblik på at udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt
 beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende
grammatikkens grundbegreber
 At demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 Tekstproduktion
 Grammatik og sprogrigtighed
 Grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveproces og det skriftlige produkt
 Sprogiagttagelse
 Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel
mundtligt som skriftligt
Side 2 af 25


Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende
grammatikkens og stilistikkens grundbegreber
Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder
holde oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder
redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder





Klasseundervisning
Pararbejde
Gruppearbejde
Individuelt skriftligt arbejde
Samarbejdende skriftligt arbejde



Væsentligste arbejdsformer
Retur til forside
Side 3 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 2
Selvbiografier (1. værk, selvvalgt)
Indhold
Kernestof
Martin Andersen Nexø: Af Under aaben Himmel
Ib Michael: Af Vanillepigen
Knud Romer: Af Den som blinker er bange for døden
Samt en selvbiografi, som kursisterne selv har valgt, som er godkendt af læreren
Supplerende læsning:
”Om den selvbiografiske genre” og ”Selvbiografiens historie” fra indledningen i
Blaksteen: Selvbiografier (1999), s. 7-19
Om selvbiografien i 1900-tallet fra Blaksteen: Selvbiografier (1999), s. 106-117
Om Martin Andersen Nexø fra Blaksteen: Selvbiografier (1999), s. 118-119
Mimi Sørensen & Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien (2014), s. 231-236
Om Ib Michael fra Blaksteen: Selvbiografier (1999), s. 145-146
”Det er ikke virkeligheden der er underlig”, Information 2. april 1993 (uddrag af
interview m. Ib Michael om begreberne sandhed og fiktion)
Åbent brev af Georg Græsholt til Knud Romer i Weekendavisen 2. feb. 2007
Eget materiale om dobbeltkontrakt
Omfang
Særlige fokuspunkter
8 lektioner á 45 minutter






Definition af genren
Selvfremstilling
Fortællertekniske særpræg
Sproglige kendetegn
Litteraturhistoriske karakteristika, herunder modernisme kontra realisme
Kanonforfatter
Faglige mål
 Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse,
diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster
 Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
Side 4 af 25
Litterære stofområde
 Et værk inden for kategorien roman
 Et værk inden for kategorien udenlandsk værk
 Litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstilling
Væsentligste arbejdsformer
Det mediemæssige område
 fakta og fiktionskoder
 nyhedsartikler
 Klasseundervisning
 gruppearbejde
 skriftligt arbejde
 mundtlig fremstilling
 Cooperative learning
 Quiz og byt
Retur til forside
Side 5 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 3
Nyheder og medier
Indhold
Kernestof
Artikler fra dagens aviser:
Politiken, Berlingske Tidende
B.T., Ekstra Bladet
Kristeligt Dagblad, Information
MetroXpress
TV – Debatten
TV-avisen
Lave avisartikler (anmeldelse + oplevelsesjournalistik)
Supplerende stof:
Henning Olsson m.fl.: Ryd forsiden, Dansklærerforeningen (2004), s. 44-54, 67-99,
101-115, 171-185
Darger, Birgitte m.fl.: Begreb om dansk, Dansklærerforeningen (2009), s. 15-16
Omfang
22 lektioner á 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Faglige mål
 Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede,
herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning
samt mediets rolle i kommunikationen
 Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt
fokus.
 udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som
skriftligt
Det mediemæssige område
 Vurdering af medietekster i en given kommunikationssituation (kommunikationsmodellen)
 Analyse, fortolkning af trykte medietekster (bl.a. nyhedsgenrer, nyhedskriterier, lay-out, nyhedstrekant, sproglige virkemidler)
Væsentligste
arbejdsformer


Klasseundervisning
virtuelle arbejdsformer
Side 6 af 25




Skriftlig opgave med henblik på brug af Word og arbejde med omskrivning, sideopsætning, layout, indsæt af billeder m.m.
Skriftlig fremstilling (stilehæfte om nyheder)
Gruppearbejde
IT-baseret undervisning
Retur til forside
Side 7 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 4
Film og dokumentar (medieværk)
Indhold
Kernestof
Anders Walter (2014): Helium, (kortfilm)
Anders Thomas Jensen (1996): Ernst og lyset, (kortfilm)
Eva Mulvad (2011): Med døden til følge, (dokumentar)
Supplerende læsning:
Eget materiale om sprog, typografi og layout, som bygger på Rienecker, Lotte &
Jørgensen, Peter Stray (2000): Den gode opgave – opgaveskrivning på videregående uddannelser
Harboe, Jette Meldgaard & Horsbøl, Gitte (2005): Den iscenesatte virkelighed – fra nyheder til reality, ”At analysere levende billeder”, s. 11-26 + 59-66
Darger, Birgitte m.fl.: Begreb om dansk, Dansklærerforeningen (2009), s. 17-27
Interview med Eva Mulvad: ”Ikke et samurai-dræbermonster”, 15. marts 2011
Omfang
Særlige fokuspunkter
13 lektioner á 45 minutter




at skrive en større skriftlig opgave med særligt henblik på de taksonomiske
niveauer
udarbejdelse af problemformulering og konklusion
Kildehenvisninger og litteraturliste
opsætning og layout i skriftlige opgaver
Faglige mål
 Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
 Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.
 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster
 Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster
 Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund
 Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede,
herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning
samt mediets rolle i kommunikationen
 Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt
fokus.
Det sproglige område
 Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst
Side 8 af 25


Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens
og stilistikkens grundbegreber
Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder argumentere for
et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
Det mediemæssige område
 Filmanalyse
 Filmtekniske virkemidler
 Fakta og fiktionskoder
 Fiktionstekster
 Arbejde med stills fra film
 Billedanalyse
Væsentligste
arbejdsformer




Klasseundervisning
projektarbejdsform
gruppearbejde, samarbejde
skriftligt arbejde
Retur til forside
Side 9 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 5
Mundtlighed (argumentation og retorik)
Indhold
Kernestof
HKH Dronning Margrethe: Nytårstale 2014
Statsminister, Helle Thorning Schmidt: Nytårstale 2015
Anders Fogh: Nytårstale 2002
Debatten, 5. februar 2015
Go’ morgen Danmark, debat mellem Anne-Grethe Bjarup Riis og Susanne Møller
Interview med Berthel Haarder, 2010
Filmen 8 Mile (uddrag)
Tarek Siad Hussein: Danske forældre har tabt kampen! I: Politiken 25.
maj 2013
Ekskursion til Folketinget med overværelse af debat i Folketingssalen
Ekskursion til Københavns Rådhus
Supplerende stof:
Darger, Birgitte: Begreb om dansk, s. 95-102
Langdahl, Berit Riis m.fl.: Krydsfelt (2010), s. 253-259
Christian Kock: ”Et selvmål af selvros”
Omfang
Særlige fokuspunkter
15 lektioner á 45 minutter









Talerens mål, hensigt, image
De fem dyder
Argumenttyper
Argumentmodellen samt den udvidede argumentmodel
Appelformer
Kommunikationsmodellen
Skrive taler
Holde taler
Evaluere en anden taler fra klassen
Faglige mål
 mundtlig udtryksfærdighed
 Sprogets opbygning, brug og funktion
 Analyse og fortolkning
 Centrale mundtlige fremstillingsformer (et forløb om mundtlighed)
Det sproglige stofområde
 mundtlige udtryksformer og genrer
Side 10 af 25




Argumentation og argumentationsanalyse
Retorisk analyse
Kommunikationsanalyse
Analyse af mundtlig fremstilling
Det mediemæssige stofområde
 Auditive og audiovisuelle kommunikationsformer
 Medietekster
Væsentligste arbejdsfor Klasseundervisning
mer
 Virtuelle arbejdsformer
 Mundtlig fremstilling
 Skriftligt arbejde
 Gruppearbejde
 Cooperative learning
Retur til forside
Side 11 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 6
Rocklyrik (2. værk)
Indhold
Kernestof
Nephew: Interkom kom ind (fælles værk)
Under byen: ”Alt er tabt” og ”Af samme stof som stof”
Balstyrko: ”Karrusellen”, ”Flammer og steaks”
Sys Bjerre: ”Malene”, ”Alle mine veninder”, ”Kære mormor”, ”Sku’ ha’
gået hjem”
Per Vers: ”Superstar”
Marie Key Band: ”Blomstersangen”
Analyse og gennemgang af ca. 10 danske sange (selvvalgte)
Introduktion til analyse og fortolkning i danskfaget
Halfdan Rasmussen: ”Hittehattehættehuer”, ”Min mave”, ”Jeg gik en
tur i nat”, ”Noget om armatur” og ”Tusmørke”
Protestsange/politiske sange:
Lil’ Johnnys mund
Kringsatt av fiender
Man Dark (Danmark)
Rebild 1976
Set på facebook, cover, artikler, hjemmesider med de forskellige kunstnere.
Arbejdet med paratekster som musik, musikvideoer, selvfremstilling,
politik m.m.
Set stykket af Teattret Optimis med Halfdan Rasmussens digte
Besøg af Pede B og MikL med freestyle rap om ord
Supplerende stof:
Eget materiale om rim m.m. Af Når modernisme rimer på musik (2008)
Eget materiale om musiksemiotik og musikvideoer
Samvirke, februar 2015 om Sys Bjerre
Darger, Birgitte m.fl.: Begreb om dansk, Dansklærerforeningen (2009), s.
Sørensen, Niels Arne: ”Fyrre indianere på smukke hesterygge”
DR2 ”Husker du – da musikken blev politisk”
Side 12 af 25
Omfang
Ca. 24 lektioner á 45 minutter
Særlige fokuspunkter






Lyrikanalyse
Rim, strofer, vers, omkvæd
Metrik, trykfordeling
Metriske vers og frie vers
Individuelle, skriftlige opgaver
Arbejde med paratekster
Faglige mål
 udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel
mundtligt som skriftligt
 sprogets opbygning, brug og funktion
 Arbejde med grundlæggende tekstanalytiske begreber og metoder
 Analysere og vurdere ikke-fiktive tekster
 Kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede
 Kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning
samt mediets rolle i kommunikationen
 Navigere og udvælge information i tekster med et fagligt fokus
 Samspil mellem litteratur, kultur og samfund
Sproglige stofområde
 Metaforer
 Poetisk sprog
Det mediemæssige område
 fiktionstekster
 visuelle udtryksformer
Væsentligste arbejdsformer





Klasseundervisning
Kursistoplæg
Virtuelle arbejdsformer – IT
Individuelt skriftligt arbejde om en selvvalgt dansk sang
Gruppearbejde
Retur til forside
Side 13 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 7
Holberg og oplysningstiden
Indhold
Kernestof:
Ludvig Holberg: Erasmus Montanus (uddrag)
Supplerende stof:
Flygare, Henrik & Højlund, Anette Koldkjær: Drama i dansk, s. 7-9 + 14 + 1822
Litteraturhistorier s. 44- 53, 54-59
Litteraturens veje s. 108- 122
Litteraturens perioder s. 29- 33
Dansk historie og litteratur, s. 31-37
Dansk forfatterleksikon om Holberg
Omfang
Særlige fokuspunkter
12 lektioner á 45 minutter




Oplysningstiden
Komedie/drama – genren
Opførelse af scener fra komedien
kursistoplæg med særligt henblik på genren og historien
Faglige mål
 Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund
 udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt
som skriftligt
 Arbejde med grundlæggende tekstanalytiske begreber og metoder
 Analysere og perspektivere fiktive tekster
Det litterære stofområde
 Dramagenren
 Oplysningstiden
 Arbejde med grundlæggende tekstanalytiske begreber og metoder
 Litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger i relation til de
læste tekster og med udblik til internationale strømninger.
 Genredefinition
 Kanonforfatter
Væsentligste arbejdsformer




Klasseundervisning
Gruppearbejde
Skriftlig opgave
Mundtlig fremstilling
Side 14 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 8
Brugsgenrer
Indhold
Kernestof:
Folkeviser:
Ebbe Skammelsøn
Harpens kraft
Eventyr:
Kong Lindorm
Tornerose
Salmer:
Grundtvig, N.F.S.:
”Den signede dag”
”Det er så yndigt at følges ad”
”Vær velkommen, Herrens år”
”Blomstre som en rosengård”
”Sov sødt, barnlille”
Supplerende læsning:
Fibiger, Johannes: , Litteraturens veje s. 66f, 70f
Langdahl, Berit Riis & Michelsen, Knus: Litteraturens perioder, s. 11-16
Otto Holzapfel: Sang og vise, s. 11-23
Litteratur og historie, s. 19-23
Litteraturhåndbogen om ’salmer’, ’aktantmodellen’ og ’Eventyr’
Artikel fra Information 1. feb. 2013 af Anita Brask Rasmussen:
”Askeport var en luder”
Omfang
Særlige fokuspunkter
16 lektioner á 45 minutter


Brugsaspektet i forbindelse med teksterne
Læse tolkninger af tekster
Faglige mål
 Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster
 Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie
med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund
Side 15 af 25
Væsentligste arbejdsformer







Klasseundervisning
Gruppearbejde
Kursistoplæg
virtuelle arbejdsformer
skriftligt arbejde
eksperimentelt arbejde
Cooperative Learning
Retur til forside
Side 16 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel
Indhold
Omfang
20 lektioner á 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Faglige mål
Det sproglige stofområde
Det litterære stofområde
Det mediemæssige område:
Væsentligste arbejdsformer

Side 17 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 10
Indhold
Omfang
Særlige fokuspunkter
Faglige mål
Væsentligste arbejdsformer




Klasseundervisning
Gruppearbejde
Pararbejde
Skriftlig fremstilling
Retur til forside
Side 18 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Retur til forside
Titel 11
Indhold
Omfang
lektioner á 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Faglige mål og det sproglige stofområde

Væsentligste arbejdsformer
 Klasseundervisning
 gruppearbejde
 Matrix-gruppearbejde

Retur til forside
Side 19 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 12
Indhold
Kernestof
Supplerende stof
Omfang
lektioner á 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Faglige mål
Det litterære stofområde
Det sproglige stofområde

Væsentligste arbejdsformer
 Klasseundervisning
 Gruppearbejde
 Cooperative learning

Retur til forside
Side 20 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 13
Indhold
Kernestof
Omfang
lektioner á 45 min.
Særlige fokuspunkter
Faglige mål
Det litterære stofområde
Det sproglige stofområde
Væsentligste arbejdsformer
Det mediemæssige stofområde

 Klasseundervisning
 Gruppearbejde
 Cooperative learning

Retur til forside
Side 21 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 14
Indhold
Kernestof
Supplerende stof
Omfang
Særlige fokuspunkter
Faglige mål
Det litterære stofområde

Væsentligste arbejdsformer
 Klasseundervisning
 Gruppearbejde
 Cooperative learning

Retur til forside
Side 22 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 15
Indhold
Omfang
Særlige fokuspunkter
Faglige mål

Det sproglige stofområde
Det litterære stofområde
Det mediemæssige stofområde

Væsentligste arbejdsformer
Retur til forside
Side 23 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 16
Indhold
Omfang
Særlige fokuspunkter
Faglige mål
Det litterære stofområde
Det mediemæssige område:

Væsentligste arbejdsformer
 Klasseundervisning
 Gruppearbejde
 Cooperative learning

Retur til forside
Side 24 af 25
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 17
Indhold
Omfang
Særlige fokuspunkter
Faglige mål
Det sproglige stofområde
Det mediemæssige område:

Væsentligste arbejdsformer
 Klasseundervisning
 gruppearbejde
 skriftligt arbejde
 mundtlig fremstilling
Retur til forside
Side 25 af 25