Lyn og torden - Portal Geografifokus

Lyn og torden
Niveau:
7.-9. klasse
Varighed:
3 lektioner
Præsentation:
Forløbet ”Lyn og torden” er et tværfagligt forløb i fysik/kemi og geografi.
Forløbet omhandler dannelsen af tordenvejr med lyn, lynnedslag og torden med forklaringer på elektriske
ladninger i tordenskyer, lysets og lydens hastighed..
Forløbet består af 3 fagtekster, 12 opgaver, Videnstjek og 5 aktiviteter.
Forløbet er tænkt som et funktionelt tværfagligt forløb, hvor eleverne arbejder med fagtekster, opgaver og
aktiviteter fortløbende i både geografi- og fysik/kemi -timer i fx en fordybelsesuge, men andre former for
organisering er mulig. Forløbet kan også anvendes i det ene af de to fag, ligesom det knytter an til
stofområder både i geografi og fysik/kemi.
Baggrundsviden og progression:
Teksten har en nær tilknytning til emnet ”Vores vilde vejr” i geografifokus.dk, 7. klasse. Det er en fordel, at
eleverne har arbejdet med dette emne, inden de arbejder med ”Lyn og torden”. Så vil de have stiftet
bekendtskab med de mest almindelige vejrfænomener, herunder skytyper og årsager til skyers dannelse.
Det er en fordel at eleverne har arbejdet med såvel opgaver som aktiviteter knyttet til ”Vores vilde vejr”, så
de herved har fået erfaring i at gennemføre vejrobservationer og målinger.
I fysik/kemi knytter forløbet an til forløbet ”Elektricitet”, og det er en fordel, at eleverne har arbejdet med
forløbet ”Atomer og molekyler”, da stofs partikelnatur er implicit i ”Lyn og torden”.
Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så
det kan placeres tidligt i 7. klasse.
1
Overblik over forløbet:
Fagtekst 1: Elektrisk ladning
Læringsmål
Eleverne får viden om, at lyn
er forårsaget af forskelle i
elektrisk ladning
Faglige begreber
Cumulonimbus
Opvinde
Faldvinde
Eleverne lærer eller får
repeteret, at elektroner er
Lyn
negativt ladede
Lynkanal
Eleverne lærer, at en ladet
Elektrisk ladning
genstand har overskud eller
Opgaver
1. Et tordenvejr
Aktiviteter
Tegn på læring
1. Leg med statisk elektricitet 1. Eleven beskriver positiv og
2. 2a, b: Elektrisk
ladning
3. 3a, b, c: Elektroner og
ladninger
negativ ladning, samt
2. Byg et elektroskop
tiltrækning og frastødning.
3. Elektrisk tiltrækning og
frastødning
2.
Eleven beskriver positiv og
4. Begreberne
negativ ladning, samt
5. Skyer i rækkefølge
tiltrækning og frastødning, og
6. Tordenskyens ladning
forklarer i relation til dette
statisk elektricitet.
Elektron
underskud af elektroner
Tiltrækning
ladet samt disses
vekselvirkning
Eleverne lærer, at genstande
2
Eleven beskriver positiv og
negativ ladning, samt
Eleverne kan skelne mellem
negativt ladet og positivt
3.
Frastødning
Aflade
tiltrækning og frastødning, og
forklarer i relation til dette
statisk elektricitet, samt
Oplade
opbygningen af en tordensky
med afsluttende lyn.
kan oplades og aflades
Eleverne forstår, at elektrisk
strøm er elektroner i
bevægelse
Eleverne lærer, at
tordenskyer dannes i
forbindelse med koldfronter
Eleverne får kendskab til, at
en tordensky er positivt
ladet i toppen af skyen og
negativt ladet i bunden af
skyen
Eleverne lærer, at lyn opstår
ned, fordi ladning udlignes
3
Fagtekst 2: Tordenbraget
Læringsmål

Eleverne forstår, at når
Faglige begreber
Opgaver
Aktiviteter
Lydens fart
7: Lyden fra lynet
4. Fotosafari
Lysets fart
8: Lysets fart
5. Vejrvarsler om torden
Tegn på læring
1.
lynkanalerne fra skyen og
jorden mødes, så løber der
skyldes en elektrisk strøm
en elektrisk strøm gennem
mellem sky og jord.
9: Tordenbrag
luften
2.
10: Lydens fart

mellem sky og jord, og
0.
beskriver hvordan lyn og
til lynglimtet

Eleven forklarer, at lynet
skyldes en elektrisk strøm
Eleverne lærer, at den høje
temperatur i luften er årsag
Eleven forklarer, at lynet
tordenbrag hænger sammen.
Eleverne får kendskab til, at
lynet forårsager en
3.
Eleven forklarer, at lynet
trykbølge, som vi registrerer
skyldes en elektrisk strøm
som tordenbraget
mellem sky og jord, og
beskriver hvordan lyn og

Eleverne lærer, at lysets fart
er 300.000 km/s og lydens
fart er 340 m/s
tordenbrag hænger sammen.
Derudover forklarer eleven,
hvorfor man ser lynet før man
hører det.
4
Fagtekst 3: Ramt af lynet
Læringsmål
Eleverne lærer om gode råd
Faglige begreber
Opgaver
Lynafleder
11: Tordenvejr i Danmark
Lynpejling
12: Lyn på Jorden
i tordenvejr
Eleverne kan finde DMIs
lynpejling, der monitorerer
lyn i Danmark
Aktiviteter
6. Anmeld en vejrapp
Tegn på læring
1. Eleven gengiver gode råd om
opførsel i tordenvejr.
2. Eleven gengiver gode råd om
opførsel i tordenvejr, og
begrunder hvorfor.
Eleverne forstår, at der er
flere tordenvejr om
sommeren end om vinteren
3. Eleven gengiver gode råd om
opførsel i tordenvejr, og
begrunder hvorfor, samt
Eleverne forstår, at der er
forklarer hvor i verden der
flere tordenvejr nær
oftest er tordenvejr.
ækvator sammenlignet med
de polare egne
5
6