samtlige høringssvar fra bestyrelser

Høringssvar i relation til Egedal Kommunes budget for 2016-2019
fra SB Egedal, talerør for de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i Egedal Kommune.
”DET DREJER SIG IMIDLERTID IKKE OM ØKONOMI, MEN OM VORES BØRNS VILKÅR”
- sådan skrev formanden for børne- og skoleudvalget til samtlige forældre i juni måned da vi sidst blev pålagt reduktioner i undervisningen. Denne gang kan vi forstå, at det drejer sig om økonomi og ikke om børnene…
Hvilket skolevæsen ønsker vi i Egedal Kommune?
Vi opfordrer politikerne til at overveje hvilket skolevæsen vi ønsker i vores kommune. Skal det kendetegnes
af kvalitet, udvikling, trivsel og faglige ambitioner? Et skolevæsen som kan være udslagsgivende i konkurrencen om at tiltrække nye gode skatteborgere?
Vi anerkender kommunes behov for at finde besparelser, men yderligere besparelser på skoleområdet kan
hurtigt blive meget dyre i det store økonomiske regnestykke på kommuneplan.
Skoleområdet har været under stort pres de seneste mange år, og på vores møde med børne- og skoleudvalget i juni forsøgte vi at videregive konkrete erfaringer fra hverdagen på vores skoler. En presset hverdag,
hvor ambitionerne ofte ikke er så høje som vi kunne ønske os pga. for få timer, hænder og muligheder for
at udvikle med afsæt i skolereform og vores ønske om at levere skole af høj kvalitet, både fagligt
og trivselsmæssigt.
Afsættet for vores møde i juni var den besparelse, som vi på skolerne oplever som led i implementeringen
af aftalen med Egedal Lærerkreds, 12 eller 5,2 mio. kr. alt efter hvilken af Skolecenterets beregninger, vi
lægger til grund. En implementering som fører til en reduktion af inklusionstimer (20.2) og hold- og deletimer samt en yderligere udhuling af vikarbudgetterne.
Nu foreslås det at udhule mulighederne for at levere god skole yderligere. Alle de fremlagte forslag indebærer forringelser af forskellig karakter, men særligt vil vi fremhæve følgende:
Faglig støtte på inklusionsområdet
Trods inklusionsuddannelse har lærerne fortsat behov for at kunne trække på ekspertbistand for at kunne
støtte op om sårbare børn. Et behov, som vil øges med de meget store klasser, som vi allerede nu har mange steder. Inklusionseksperterne og flyverkorpset yder en kolossal og vigtig indsats over for lærerne, en
indsats som af lærerne opleves som deres livline til nødvendig støtte. Ligeledes er den tidlige indsats før
skolestart utrolig vigtig, da det letter skolernes arbejde med at finde de bedste løsninger. Der er derfor
fortsat stort behov for at kunne trække på erfarne fagspecifikke kræfter hvis det ikke skal gå ud over børnene, da vi ofte går langt på inklusionsområdet i Egedal set i forhold til, hvad der kan håndteres i klasserne.
Vi ønsker at kunne forebygge frem for at vente på, at begyndende problemer udvikler sig til store problemer.
Klassekvotientoptimering
Allerede nu optimeres der på antallet af klasser, ved skolestart og løbende ved sammenlægninger.
Men at optimere på tværs af matrikler, ved at udpege børn til overflytning til en anden skole, er et rædselsscenarie for børnene, deres familier og alle dem der overvejer at flytte til kommunen. Skal det være en årlig
foreteelse? Hvem skal udpege? Skal de enkelte frasorterede børn være sorteper, eller skal man lave helt
nye klasser på årgangene for at give lige vilkår til alle? Skal der laves et maksimum på, hvor mange gange et
barn kan tvinges til en ny skole i løbet af sin skoletid?
Skolevæsenet i Egedal Kommune tjener sig bedst ved at have et fokus på, at det enkelte barn skal lære og
trives i gode og trygge rammer. Børn er ikke brikker i et optimeringsregnestykke, man uden videre og uden
reaktioner eller konsekvenser kan flytte rundt med, som det nu bedst kan betale sig.
Lukning af Slagslunde og Veksø skoler
At foreslå skoler lukket, efter at have optimeret i bund og flyttet en masse børn rundt til klasser med 27
børn, i forbindelse med en budgethøring med en høringsfrist på kun 6 dage, det forekommer uhyre udemokratisk og respektløst over for de familier og lokalsamfund, som lukningen vil have en ekstrem ødelæggende effekt på. Et så vigtigt spørgsmål skal drøftes og behandles, så der er tid til, at alle interessenter kan
komme til orde på ordentlig vis.
Vi opfordrer derfor politikerne til at fortsætte dialogen med os, så vi sammen kan få et fælles vidensgrundlag og drøfte, hvordan vi bedst muligt udnytterne ressourcerne på skoleområdet, med størst mulig kvalitet
til følge.
Med venlig hilsen
Rasmus Ripa, formand for skolebestyrelsen Distriktsskole Ølstykke
Carsten Rysgaard, formand for skolebestyrelsen Distriktsskole Ganløse
Karen A. Forsting, formand for skolebestyrelsen Distriktsskole Stenløse
Ane Hag, formand for skolebestyrelsen Distriktsskole Smørum
Ølstykke, den 26. august 2015 Høringssvar vedr. Prioriteringskatalog for Center for Skole og Dagtilbud Grundlæggende er vores vurdering, at prioriteringskataloget er udtryk for en opfattelse af, at skole-­‐ og dagtilbudsområdet kan der spares på. Og hvis ikke der kan spares, må pengene kunne flyttes lidt bedre rundt. ”Hvis dagtilbuddene skal have flere penge, så skal skoleområdet betale” synes at være tankegangen bag prioriteringskataloget. Vi vil kraftigt opfordre til, at der tilføres penge til Skole-­‐ og Dagtilbudsområdet som helhed – uden svækkelse af det nuværende niveau. Når vi forældre på dialogmødet i november sidste år igen og igen slog fast, at barren kan ikke sættes lavere i Egedal Kommune i dagtilbuddene, end den er nu – i forhold til omsorg, hænder og stimulering, så var budskabet fra forældreperspektiv, at der skal tilføres flere penge til området, ikke blot omfordeles, så problemerne forstærkes for skolerne, hvor vores børn jo også kommer til at være senere hen. Reduktionsforslag Samlet set er det Områdebestyrelse Ølstykkes holdning, at reduktionsforslagene CSD16-­‐101 D: Reduktion af ressourcepædagogkorpset, CSD16-­‐102 D: Reduktion af korpset af inklusionsvejledere, CSD16-­‐103 D: Reduktion af PPR med en tale-­‐/hørepædagog og en psykolog, er udtryk for manglende forståelse fra politisk side for, at når visionen skal være, ”alle børn og unge deltager i et socialt, forpligtende og udviklende fællesskab”, som det så smukt står i ”Inklusion i Egedal Kommune – en vision om inkluderende fællesskaber”, så koster det penge. Når Egedal Kommune har som mål at gennemføre fuld inklusion for ALLE børn og unge, så koster det penge i form af støtte til alle børn. Besparelserne vil ramme de børn, som trænger til ekstra hjælp – det kan være pga. fx nedsat hørelse, psykologiske problemer, en ikke-­‐udredt diagnose, etc. Men det vil også ramme institutionerne, som de går i, og hermed også de børn, som fungerer, men som må undvære, fordi personalet må agere ressourcepædagog, tale-­‐/hørepædagog, inklusionsvejleder til trods for manglende ekspertise – og tid. Konsekvensen af reduktionsforslagene er, at færre kan få støtte, og de, der kan, skal vente længere. Og belastningen af dette vil sprede sig som ringe i vandet. Områdebestyrelse Ølstykke vil klart fraråde, at der reduceres i hjælpe-­‐ og støttefunktionerne, idet den faglige ekspertise, som findes i ressourcepædagogkorpset (CSD16-­‐101 D), inklusionsvejlederne (CSD16-­‐102 D), tale-­‐/hørepædagogen og psykologen (CSD16-­‐103 D), ikke kan undværes, når en dagligdag med høj prioritering af inklusion skal oppebæres, og et godt børneliv skal etableres, vedligeholdes og bevares. I samme åndedrag vil vi også fraråde, at dagplejestaben reduceres yderligere (CSD16-­‐106D), idet diversiteten i det samlede udbud på daginstitutionsområdet vil mindskes, hvis dagplejen nedskæres yderligere. Alle børn er forskellige, og derfor har nogle børn brug for det mindre rum, som dagplejen kan give – og måske den bedre inklusion. Når disse reduktionsforslag sammenholdes med forhøjelse af klassekvotienten i skolerne, ses prioriteringskataloget som en klar forringelse af vores børns forhold og muligheden for forbedring af Egedals rangering på skole-­‐/indlæringsniveau. Områdebestyrelse Ølstykke vil naturligvis ikke være imod forslag CSD16-­‐01 D: Øget personalenormering i dagtilbud med 10 mio. Men gennemføres det med de andre forslag som konsekvens, er vi tvivlende over for, hvor meget bedre hverdagen bliver for alle – selv med denne tilførsel af midler. Med venlig hilsen Områdebestyrelse Ølstykke Slagslunde, august 2015
Høringssvar vedrørende budgetforslag 2016-19
Center for Skole og Dagtilbud
Vi, i områdebestyrelsen for Ganløse/Slagslunde, er meget positive overfor forslaget om at øge
normeringen i vores dagsinstitutioner i kommunen. Placeringen som nr. 90 ud af 98
kommuner mht. udgift pr. barn er meget utilfredsstillende, og i hverdagen mærkes det
tydeligt at der er for få voksne i institutionerne. Det går ud over muligheden for at skabe en
alsidig, stimulerende og rummelig hverdag med god voksenkontakt for alle børn. Vi mener at
en opnormering er helt nødvendig for at sikre kvaliteten i vores institutioner fremadrettet.
Til gengæld er vi bekymrede over forslagene vedrørende reduktionen af ressourcepædagoger,
inklusionsvejledere og PPR. Disse varetager en vigtig opgave i forhold til børn med særlige
behov som i dag inkluderes i det normale dagtilbud. Hvis støtten til disse børn reduceres vil
det både øge presset på personalet i institutionerne og med sikkerhed også gå ud over
børnenes trivsel. En tidlig indsats er alt afgørende i forhold til udsatte børn, og en sådan kan
spare kommunen for mange udgifter på den lange bane.
I forhold til forslaget om lukning af Slagslunde skole mener vi det vil have meget store
konsekvenser for området Slagslunde/Buresø, som ikke står mål med den relativt beskedne
besparelse som kan opnås. En velfungerende lokal skole er en meget vigtig parameter hvis
man ønsker at tiltrække og fastholde børnefamilier, og som "forstad" til København er vores
område i høj grad attraktivt for pendlere. En lukning vil uden tvivl medføre et yderligere fald i
børnetallet i området og afvikling i stedet for udvikling i Slagslunde/Buresø. Slagslunde skole
skaber et trygt og overskueligt miljø for børnene og fungerer som et meget vigtigt
samlingspunkt i landsbyen. En bevaring af Slagslunde skole er forudsætning for et fortsat
attraktivt lokalmiljø og et stigende børnetal i området i fremtiden.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen for område Ganløse/Slagslunde
Høringssvar fra områdebestyrelse Smørum.
Smørum den 26. August 2015
CSD16-01 D: Øget personalenormering i dagtilbud
Vi vil gerne starte med at anderkende dette forslag, og det er med stor glæde at vi ser denne
efterspørgsel blive imødekommet. På dette område har der længe været behov for ekstra
ressourcer, som uden tvivl vil øge kvaliteten i dagtilbuddet, og skabe bedre rammer for en
kvalificeret indsats ift. det enkelte barn. Det er rart at se vores folkevalgte repræsentanter,
også ønsker at fokusere mere på kernevelfærden og vores børns fremtid – især set i lyset af
vores seneste dialogmøde i 2014. Dette vil uden tvivl skabe sundere børn, samt mere ro i de
enkelte børnefamilier, så vi kan passe vores arbejde og dermed skabe et bedre skattegrundlag
til kommunen.
Dog frygter vi at denne øget personalenormering vil blive undergravet af følgende
spareforslag, som fjerner/reducere den specialiststøtte der allerede er sparsomt besat i dag.
Inklusion er en stigende samfundsmæssigudfordring og hvis vi ikke tidligt sætter ind, vil
omkostningerne blive mangedoblet på sigt. Ifølge Danmark Lærerforening er de samlet
udgifter til specialundervisning steget til over 1,4 mia kr årligt, og vokset med næsten 20% de
sidste 4 år. Det er altså rigtig mange penge man kan spare på at knække kurven ved en tidlig
indsats, og det mest effektive (og billigeste) tidspunkt at fokusere sin indsats er i før
skoleårene.
CSD16-101 D: Reduktion af ressourcepædagogkorpset
Der er i dag allerede lang ventetid og begrænset timetal til støttemulighed for de børn vi har
med særlige behov. Hvis vi i forlængelse af ovenstående kan blive enige om at en tidlig indsats
er den mest effektive, både ift. barnet men så sandelig også økonomisk, bør denne besparelse
ikke finde sted – Det er tværtimod her at vi bør øge vores indsats!
Argumentet om konsekvensen ved denne reduktion er direkte rystende og giver udtryk for
totalt manglende forståelse for området - flere klagesager fra forældre? Det er vil ikke derfor
at vi arbejder med særlige ressourceindsatser?
”Konsekvensen af at sænke serviceniveauet vil være, at færre børn kan få støtte, hvilket kan betyde flere
klagesager fra forældre.”
CSD16-102 D: Reduktion af korpset af inklusionsvejledere
Vi har som forældre været utrolig glade for de inklusionsvejledere, vi har mødt i område
Smørum, og kunne mærke MEGET stor forskel når de har været til stede.
Vi ved godt at disse ressourcer primært benyttes til at støtte ledelsen og personalet, men
effekten er meget tydelig overfor os forældre, og personligt har jeg mærket et stort løft i
Børnehuset Åkandehaven på baggrund af denne støtte – både ift. ledelse, medarbejdere og
afsmittende effekt på børn samt forældre.
Kommunen har opprioriteret uddannelse af personalet det seneste år, indenfor både ledelse
og ICDP, og ønsker man den fulde effekt af denne træning er det meget risikabelt at spare på
implementeringen. Forandringen sker desværre ikke af sig selv bare fordi man har været på
uddannelse – Her har inklusionsvejlederne en vigtig rolle som Change Managers, der sikre at
den samlet investering tjener sig selv hjem både økonomisk og effektmæssigt.
CSD16-103 D: Reduktion af PPR
Vi har flere forældre som har været glade for den hjælp de har fået til bl.a. talepædagog og
psykologhjælp, og vi er derfor bekymret for hvilken effekt dette spareforslag vil have på disse
områder. Igen her er en tidlig og hurtig indsats den mest effektive måde at undgå evt.
alvorligere problemer på længere sigt.
Slutteligt anderkender vi at Egedal kommune har en økonomisk udfordring, men vil samtidig
ikke acceptere at anlægsinvesteringer, kulturinitiativer, lokale præstigeprojekter m.m. sættes
over den kernevelfærd, som bør være fundamentet for vores samfund i dag – herunder Børn
og skoleområdet, som vi forældre betragter som noget af det mest centrale.
Vi har i dette høringssvar primært lagt fokus på daginstitutionsområdet, men vil samtidig
gerne udtrykke bekymring for de spareforslag vi ser på skoleområdet. Herunder opnormering
af klassekvotienter og nedlæggelse af flyverkorps. I dag har Jens Rohde fra Viborg kommune
været i pressen, med et forslag om at droppe UU-timer samt lektiecafe - Måske kunne Egedal
følge trop, og gennemføre nogle af besparelserne på denne måde i stedet?
På vegne af områdebestyrelse Smørum
Jacob Raavig
Formand for områdebestyrelsen
Daginstitutionerne i område Stenløse / Veksø
Stenløse den 26. august 2015
Høringssvar angående Budgetforslag 2016-2019.
Områdebestyrelsen Stenløse / Veksø ønsker at afgive høringssvar vedrørende følgende reduktionsforslag:
CSD16-101 D Reduktion af ressourcepædagogkorpset
CSD16-102 D Reduktion af korpset af inklusionsvejledere – dagtilbud
CSD16-103 D Reduktion af PPR med en talehørepædagog og en psykolog
Områdebestyrelsen erkender behovet for at reducere serviceudgifterne i de kommende år, men vi mener ,
at det er vigtigt at prioritere daginstitutionsområdet i kommunen.
Vi ser med stor glæde, at der i udvidelsesforslagene er forslået afsat 10 millioner til mere personale i
dagtilbuddene. Forskning viser netop, at flere pædagoger har en positiv indvirkning på børnenes udvikling
og bidrager ligeledes positivt til kommunens omdømme.
Desværre er der i reduktionsforslaget lagt op til besparelser på daginstitutionsområdet. Besparelser som
primært kommer til at ramme de børn, der har det sværest.
I 2014 vedtog byrådet en inklusionsstrategi med følgende mål:
”Målet for inklusion i Egedal Kommunes skole og dagtilbud er, at alle børn og unge deltager ligeværdigt i et
socialt, forpligtende og udviklende fællesskab”.
Områdebestyrelsen gav i sit hørringsvar i 2014, udtryk for sin bekymring, hvis inklusionsstrategien ikke blev
bakket op af personaleressourcer. Egedal Kommune har besluttet at prioritere inklusion, men
reduktionsforslagene vil ikke bidrag til de gode mål der er i inklusionsstrategien.
Vi opfordrer byrådet til at nøje at overveje, om der skal ske besparelser på følgende områder:
Ressourcepædagogerne
Inklusionsvejlederne
Tale-hørepædagogerne
Besparelser på disse områder, vil ramme de af vores børn, som har brug for en hjælpende hånd for at få en
god start på livet og senere få mulighed for at være en del af fællesskabet, når de skal i skole, og når de skal
videre i livet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for område Stenløse / Veksø
Egedal Byråd
Økonomiudvalget
Egedal Kommune
Høringsvar vedrørende budgetforslag 2016-2019
Skolebestyrelsen ved Distriktsskole Stenløse har med stor bekymring
modtaget høringsmaterialet med reduktionsforslag. Vi anerkender
kommunens økonomiske situation men er dybt bekymrede, hvis vores skoler skal beskæres yderligere.
Vi vil indledningsvis erindre om, at Egedals skoler via implementeringen af administrationsgrundlaget/aftalen med Egedal Lærerkreds har
mistet, hvad der svarer til 12 eller 5.2 mio. kr., alt efter hvilke af
Skolecenterets beregninger, man lægger til grund. Penge som ikke
kommer kommunekassen til gavn, men som vi ikke desto mindre allerede mangler i form af færre inklusions- og hold- og deletimer med
udhulede eller tomme vikarpuljer til følge.
Dato:26.08.2015
Distriktsskole Stenløse
Lærkeskolen
Præstegårdsvej 30
3660 Stenløse
Tlf, Distrikt: 72 59 86 00
Mail:
[email protected]
www.distriktsskolestenloese.dk
I relation til reduktionsforslagene vil vi især anføre følgende:
Reduktion af inklusionsstøtteteam og PPR samt nedlæggelse
af flyverkorpset
Vi oplever et stort pres på vores skoler som led i den øgede inklusion
af børn med særlige behov. Grundtanken bag inklusion er vi enige i,
men vi oplever at ressourcerne ikke slår til, til skade for både de inkluderede børn og for undervisningen af de andre elever i klasserne.
Den igangværende uddannelse af lærerne er skridt i den rigtige retning, men adgang til ekspertbistand, hvad enten det er mere "almindelig" hjælp fra flyverkorpset eller vedr. inklusionsproblematikker, er
uvurderlig og nødvendig. Denne hjælp er udtryk for forebyggelse,
hvilket er billigere i det lange løb, men den er også et klart signal til
berørte børn og familier om, at man tager dem og de oplevede problemer alvorligt. Dette er i sig selv vigtigt, da mange desværre ikke
føler sig hørt, og hvor oplevede problemer ofte opleves negligeret ”af
systemet”.
Den tidlige indsats i form af støttepædagoger, inklusionsvejledere og
flyverkorpset er alle vigtige elementer i inklusionsindsatsen. Spares
der på disse forebyggende tiltag vil det få store negative konsekvenser i det videre skoleforløb.
Reduktion af skolernes budgetter til pædagogiske materialer
og IT
Undervisningen vil blive klart forringet, hvis der spares på dette område. Der er for få år siden aftalt en medielæringsstrategi for kommunens skoler, der indebærer, at alle elever får egen tablet. Vi er på
Åbningstider:
Mandag – torsdag: 8-15
Fredag:
8-14
vej, men mangler fortsat store investeringer, hvis vi skal nå i mål. Ligeledes stiller skolereformen store krav om planlægningsværktøjer og
undervisningsmaterialer, der kan understøtte den enkeltes læring.
Dette er der ikke taget hensyn til i de gældende budgetter.
Optimering af klassekvotienter
Allerede nu har vi optimeret klassekvotienten ved dannelse af 0. klasser og ved at lægge klasser sammen, når det har været muligt, hvilket vi fortsat vil gøre. Klasser på 26 eller mere er krævende og vanskeliggør målrettet undervisning på alle elevers niveau. Den øgede
inklusion og tilstedeværelse af særligt sårbare børn skærper problemstillingen.
Vedtages forslaget om 27 elever pr. klasse vil man oven i udfordringerne i relation til undervisningen, få en stor sårbarhed over for behovet for at oprette nye klasser ved tilflytning.
Alt i alt vil usikkerheden omkring klassedannelsen, som vel vil være
en mulig årlig tilbagevendende begivenhed, medføre mindre tryghed i
og omkring klasserne. Rent praktisk åbnes der for ekstremt vanskelige problemstillinger: Skal kun enkelte børn flyttes, eller skal man af
pædagogiske hensyn etablere helt nye klasser? En kæmpe opgave,
hvis det skal gøres på flere årgange.
Generelt er tanken om løbende at fjerne børn fra deres klasser for at
flytte dem rundt mellem skolerne, måske endda hver gang lejlighed
byder sig grundet fraflytninger, et udtryk for et syn på børn, som vi
på ingen måde kan stå inde for.
Lukning af Veksø og Slagslunde skoler
At foreslå lukning af to små men meget velfungerende skoler som led
i en budgetforhandling med en så ekstrem kort høringsfrist, det kan
vi kun tage afstand fra. En så indgribende beslutning skal behandles
efter de sædvanlige demokratiske spilleregler, hvor de berørte familier og lokalsamfund har tid og mulighed for at komme til orde.
Og som ovenfor anført er forudsætningen for skolelukningerne, at vi
inden da har flyttet 71 børn rundt på tværs af skolerne alene i vores
distrikt (lukningen af Veksø Skole kommer oveni), hvilket er helt uacceptabelt.
Afslutningsvis vil vi anføre, at de mulige besparelser på skoleområdet
bør ses i forhold til de langsigtede perspektiver ved fortsat at underminere Egedal Kommunes position som en attraktiv kommune for tilflyttere. Besparelser på skoleområdet må derfor forventes at blive
dyre i det store kommunale regnestykke på lidt længere sigt.
Som bestyrelse vil vi også understrege, at det er afgørende, at vi i
Egedal har en velfungerende folkeskole, der kan styrke fællesskabet
og fastholde flertallet af kommunens elever, så vi forebygger en opsplitning af vores samfund.
Venlig hilsen
Karen A. Forsting
Formand for skolebestyrelsen, Distriktsskole Stenløs
side 2 af 2
Ganløse Skole
Vestergade 5A
3660 Stenløse
Egedal Kommune
Att. Økonomiudvalget
26. august 2015
Høringssvar vedr. budget for 2016-2019 for Egedal Kommune
Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ganløse har med bekymring læst prioriteringsforslag til reduktioner for Center for Skole og Dagtilbud i relation til budget
2016-2019.
Indledningsvist skal det bemærkes at der ikke er tale om prioriterede forslag,
men at Økonomiudvalget har valgt at sende alle forslag i høring uden at forholde
sig til noget, endsige melde relevante politiske visioner og prioriteter ud.
De omfattende besparelsesforslag på bl.a. skoleområdet skyldes jf. kommunens
analyse ”demografibetingede aktivitets- og udgiftsstigninger”. Udfordringen er
med andre ord at skatteyderne i de kommende år forventes at udgøre en faldende andel af kommunens borgere. For at vende udviklingen er det – efter vores mening - helt centralt at Egedal kommune kommer til at fremstå som en attraktiv kommune på skoleområdet, for dermed at kunne tiltrække og fastholde
resursestærke familier.
Hvis udviklingen skal vendes er det nødvendigt at prioritere folkeskolen og give
den et kvalitetsløft, så den igen kan være attraktiv for elever, lærere og ledere.
De fremsendte reduktionsforslag går i den helt gale retning og vil – med undtagelse af forslag CSD16-107D – virke stik mod hensigten. En kraftig forringelse af
kvaliteten på vores skoler, vil holde potentielle nye borgere væk og vil derfor føre til forstærket pres på Egedals økonomi. Helt generelt er denne effekt helt
udeladt af kommunens beregninger, hvilket stiller seriøst spørgsmål ved de økonomiske beregningers validitet og anvendelighed.
Dernæst er besparelserne er modsatrettede i forhold til de mål kommunen har
mht. inklusion, undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev, medielæringsstrategi osv.
Vi har igennem mange år (og desværre fortsat) savnet at kommunen fremlæggeren ambition og et visionært oplæg for fremtiden på skoleområdet, hvor målet
er at placere Egedal blandt landets bedste kommuner på skoleområdet.
Vi vil efter gennemgang af ”prioriteringsforslagene” komme med følgende bemærkninger:
Slagslunde Skole
Blomstervej 19
3660 Stenløse
Tlf: 7259 8400
Skolebestyrelsen
Carsten Rysgaard, formand
Peter Mortensen, næstformand
CSD16-101 D, CSD16-102 D, CSD16-103 D, CSD16-104 D:
Man foreslår at nedlægge Flyverkorps i skolen og inklusionsvejledere i børnehaver samtidig med, at der er et klart mål om at inkludere flere elever med særlige
behov.
Hjælpen til inklusion begrænses samtidigt med, at man vil hæve antallet af elever i klasserne.
Det bliver næppe nemmere og mere attraktivt at være lærer i Egedal Kommune
med 26 eller 27 elever i klasserne, og med et samtidigt krav om undervisning
med udgangspunkt i den enkelte elev og en øget inklusion af børn, der kræver
særlig opmærksomhed – tillige med at skal eleverne blive dygtigere end nu.
Klasseledelse er allerede nu en stor udfordring i mange klasser og flere elever
gør ikke denne opgave nemmere.
Kommunens pt. ufinansierede ”forståelsespapir” har som bekendt fjernet alle
hold- og deletimer fra Distriktsskolen.
Gode lærere er en knap resourse. Med et skolevæsen med et nedbarberet inklusionsprogram og maksimalt store klasser og manglende hold- og deletimer vil
have negativ indflydelse på kommunens forsøg på at tiltrække dygtige lærere.
Det er ikke et skrækscenarie, men et kendt problem i hele landet.
Kort opsummeret:
Flere elever pr. klasse
Mindre hjælp til flere tids- og fokuskrævende inklusionselever
Mindre hjælp ifm. svære klasser (pga. nedlagt flyverkorps)
Ingen hold- og dele-timer
Man kan samlet med rette frygte endnu en bølge af lærer- og leder-flugt pga.
fortsatte kraftige forringede af arbejdsbetingelser.
Vi finder det helt ubegribeligt at kommunen bemærker at en beskæring af ”den
nødvendige” inklusionsstøtte kan betyde flere klagesager – uden at man med et
ord bekymrer sig om årsagen til klagesagerne, nemlig den i forvejen udsatte
gruppe inklusionsbørn, der vil blive ramt af dette forslag.
CSD16-108 D: Reduktion af skolernes budgetter til pædagogiske materialer og IT – skole.
Den nuværende medielæringsstrategi, som skal sikre eleverne et stærkt udgangspunkt i en digital fremtid, er reelt uden indhold uden konstante investeringer i IT-udstyr. Hele skolens undervisning og sammenhængskraft fra 0. til 10.
klasse er baseret på et godt IT system.
CSD16-113 D: Lukning af Slagslunde skole.
Punktet deler skolebestyrelsen og vi har således to bemærkninger:
side 2 af 4
En del af skolebestyrelsen bemærker: En lukning af Slagslunde Skole vil virke
stærkt demotiverende på de børnefamilier der overvejer at købe hus i byen. Udsigten til at ens børn skal bruge tid på transport, for at sidde stuvet sammen i
en overfyldt skole, der samtidig har været udsat for kraftige besparelser vil
næppe få nogen til at vælge Slagslunde eller Egedal til. De fleste parcelhuse i
Slagslunde egner sig primært til børnefamilier. Hvis børnefamilierne fravælger
byen vil den ændre sig til en by befolket af pensionister. Det vil føre til reducerede skatteindtægter, der i løbet af meget få år vil opveje de fremlagte besparelser.
Endelig kan man sige at det vil virke temmelig absurd at man stuver børnene
sammen på Ganløse skole samtidigt med at man lader bygningerne i Slagslunde
stå tomme og betaler husleje.
En anden del af skolebestyrelsen bemærker: Det har naturligvis store negative
konsekvenser for et lokalsamfund at miste sin lokale skole. Men faktum er at
børnetallet i Slagslunde vil om få år ikke være tilstrækkeligt til at opretholde forsvarlig skoledrift. Der er både læringsmæssige og økonomiske fordele ved at
lukke skolen.
Minimum to spor på en samlet skole i Ganløse vil gavne alle elever, både de
stærkeste og de svageste og alle dem i mellem. Undervisningen og integreringen mellem klasserne kan optimeres til alles bedste.
Der er givet flere mulige rationaliseringer og synergi forbundet med nedlæggelsen af Slagslunde skole end medtaget i forslaget og desuden ved vi fra budgetgennemgangen, at visse omkostninger for at drive Slagslunde skole ligger på
Ganløse Skoles budget.
Ganløse skole vil givet vis skulle ombygges for at kunne rumme alle elever fra
Slagslunde, men omfanget heraf skal undersøges nærmere.
CSD16-02 D: Udvidelse af pedelfunktionen på skolerne
Skolebestyrelsen kan tilslutte sig oplægget om tilbageførsel af pedel-timer til
skolerne. Den nuværende ordning er komplet uholdbar og daglige helt almindelige pedel-gøremål drukner i bureaukrati.
CSD16-01 D: Øget personalenormering i dagtilbud
Som udgangspunkt finder skolebestyrelsen forslaget sympatisk, men undrer sig
samtidig over argumentationen for forslaget, herunder bl.a. ”…understøtte
kommunens politikker på området … hvilket al nyere forskning på området dokumenterer, er til gavn for børnenes udvikling. Særlig de børn, som har brug for
en ”lille ekstra opmærksomhed”
Det er jo præcis den samme argumentation vi fremfører for skoleområdet. Vi vil
gerne have økonomi til at følge kommunens politikker på skoleområder. Endvidere er der vel næppe forskning, som viser at special-indsatsen skal stoppe, når
børnene skal i skole?
Vi kan ikke undlade at sende Smørum-forældrene en tanke – deres protester og
demonstrationer har tydeligvis gjort indtryk!
side 3 af 4
Afslutningsvis
Vi ønsker at der i budgettet er givet plads til lederne og lærerne, som skal have
råderum til at gå nye pædagogiske veje for at fremme elevernes indlæring og
trivsel. De svage elever skal støttes, og de stærke elever skal udfordres.
Budgettet skal understøtte folkeskolen i Egedal Kommune som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere.
Der er brug for en helt anderledes langsigtet plan for folkeskolen i Egedal, en
ambitiøs plan som tænker børn, læring, arbejdsbetingelser og tiltrækning/fastholdelse af skattebetalere.
Næste gang vil vi gerne bede om en anstændig tidsperiode til at udarbejde et
høringssvar.
På skolebestyrelsens vegne
Carsten Rysgaard
formand
side 4 af 4
Distriktsskole Smørum
Byrådsmedlemmerne i Egedal
Egedal Kommune
Center for Administrativ Service
[email protected]
Smørum den 25. august 2015
Høringssvar vedr. administrationens prioriteringsforslag til Budget 2016
Skolebestyrelsen på Distriktsskole Smørum har med meget stor bekymring gennemgået de
prioriteringsforslag, som er sendt i høring til Budget 2016 og har følgende bemærkninger.
På skoleområdet arbejder vi hårdt med implementeringen af folkeskolereformen og med at
skabe den bedste inklusion. Vi vil det bedste for vores børn, og folkeskolereformens rammer
og intentioner skal omsættes i praksis. Det kræver omstilling at skabe en attraktiv skole med
store ambitioner for vores børns læring. Og det kræver samtidig en kæmpe indsats at få
inklusionsindsatsen til at blive en succes for alle børn. Det kræver allerede nu flere midler
end vi har til rådighed på området – vi har svært ved at løfte opgaven.
Derfor er vi helt uforstående overfor, at der nu lægges op til så omfattende
yderligere besparelser på skoleområdet.
Kommunens budget skal være i balance, hører vi som argument. Det har vi stor forståelse
for. Vi har dog meget svært ved at forstå, hvordan nedskæringer på skoleområdet kan
bidrage til at gøre Egedal til en attraktiv kommune, som kan tiltrække nye skatteborgere og
sikre indtægter til kommunen – og dermed skabe bedre balance i budgettet. Vi er i skarp
konkurrence med nabokommunerne om at tiltrække nye borgere, og vores folkeskoler bliver
mindre og mindre attraktive for børnefamilier. Det er derfor en super kortsigtet løsning af
skære på skoleområdet.
Vi mangler i høj grad den politiske vision og prioritering af folkeskoleområdet i
Egedal!
Flotte formuleringer i ”Vores folkeskole i Egedal – børn med overskud” skal følges op af
handling – ord er ikke nok. De fremlagte besparelsesforslag er båret alene af økonomiske
hensyn og vil på ingen måde gavne vores børn og vores folkeskole. Vi vil derfor på det
kraftigste opfordre til, at I som byrådsmedlemmer trækker forslagene på skoleområdet
tilbage og i stedet satser på fremtiden!
I forhold til de enkelte forslag har vi følgende kommentarer:
Forslag om at øge klassekvotienten til 26 eller 27 børn (111D-113D)
Vi er målløse!
En beslutning om at optimere klassekvotienten på de nuværende årgange vil betyde, at
vi skal bryde eksisterende sociale og faglige fællesskaber op – og flytte børnene rundt
som tetris-blokke snarere end enkelte børn med individuelle behov. Det vil vi ikke
være med til!
Distriktsskole Smørum
For at nå et beregnet økonomisk potentiale skal eksisterende klasser på
6 ud af 9 klassetrin brydes op og eleverne skal blandes og flyttes rundt –
både mellem klasser og fysiske afdelinger på skolen. Det betyder
opbrud af fællesskaber, og at mange børn skal starte forfra med et etablere relationer –
samtidig med at de skal passe de faglige læringsopgaver. Det gavner på ingen måde de
berørte børn, og vil påvirke både læring og udvikling i klasserne.
Flere børn i klasserne betyder behov for flere lærere eller pædagoger i nogle klasser –
det har vi ikke mulighed for. Vi har meget få timer til rådighed til hold- og deletimer –
og endnu færre i år, efter at vi selv skal betale for konsekvenserne af
administrationsgrundlaget. På nogle skoler i kommunen har vi nu reelt ingen timer til
vikartimer og hold-deletimer! Vi har altså ingen mulighed for at sætte ekstra
ressourcer ind i de klasser, hvor flere elever gør det umuligt for én lærer at gennemføre
undervisning og sikre, at vores børn får den læring, hjælp og mulighed for fordybelse,
som de skal have!
Vi har allerede nu store klasser med 27-28 børn, hvor vi kan se, at dette slet ikke
fungerer. I stedet for en besparelse har Egedals skoler behov for flere ressourcer til
hold- og deletimer, hvis vi vil sikre rimelige vilkår for læring og trivsel i så store klasser,
fordi:
-
Flere børn i klasserne betyder mindre tid til det enkelte barn, og dermed mindre
sandsynlighed for, at vores børn får den hjælp og vejledning de hver især har brug
for. Det hænger slet ikke sammen med folkeskolereformens intentioner om, at alle
børn skal blive så dygtige, som de kan.
-
Flere børn i klasserne betyder, at inklusionsindsatsen bliver endnu vanskeligere.
Flere børn betyder alt andet lige mere uro, mindre tid til individuelle hensyn efter
behov, og dermed forværrede vilkår for både de børn, der skal inkluderes og de
øvrige børn i klasserne. Konsekvensen? Det går ud over læringen og trivslen for alle
børn. Det hænger hverken sammen med folkeskolens intentioner eller kommunens
inklusionsstrategi.
Derudover er beregningsgrundlaget forkert! Der er på 4. årgang regnet med forkert antal
klasser på Distriktsskole Smørum i forhold til det antal klasser, som vi reelt har. Dertil
kommer at elevtallene ikke passer med de reelle elevtal, hvorfor der skal flyttes væsentligt
flere elever end det fremgår af beregningsgrundlaget. Det beregnede potentiale holder derfor
ikke i virkeligheden.
Forslag om reduktion af særlige indsatser og inklusionsindsatsen (101D-104D)
Forslagene om at reducere indsatsen i form pædagogisk-psykologisk rådgivning samt at
nedlægge flyverkorpset betyder, at understøttelsen af inklusionen forringes. Vi efterlader nu i
endnu højere grad lærere og elever i de enkelte klasser uden hjælp og mulighed for sparring
og hjælp udefra, når elever med særlige behov skal inkluderes. I forvejen er
Distriktsskole Smørum
inklusionsindsatsen svær at løfte i hverdagen, og udfordringerne er mange for
både børn og lærere. Samtidig lægges der op til at reducere
støttepædagogerne og inklusionsvejledere i dagtilbuddene, så børnene heller
ikke i dagtilbuddene får den nødvendige støtte ift. inklusion, hvorved det må forventes, at
inklusionsopgaven efterfølgende i skolerne blot bliver endnu vanskeligere.
Det er helt uacceptabelt, at kommunen nu vil skære på disse indsatser, som skal medvirke til
at vi kan løfte inklusionsopgaven ude i hverdagen. Og særligt uacceptabelt, når det
kombineres med forslaget om at stoppe flere elever ind i alle klasser.
Reduktion af skolernes budgetter til pædagogiske materialer og it og klubbernes
budgetter til materialer og aktiviteter (108D+109D)
Skolernes budgetter til pædagogiske materialer og it foreslås reduceret. Allerede i dag er vi
presset på budgetterne til undervisningsmateriale, og vi kan ikke leve op til målsætningerne i
kommunens medielæringsstrategi, når vi ikke kan indkøbe de nødvendige it-materialer. En
yderligere reduktion vil gøre det endnu vanskeligere!
Når klubbernes budgetter så samtidig beskæres vil det også betyde, at deres mulighed for at
bidrage konstruktivt ind i aktiviteter med skolerne i forhold til understøttende undervisning
og andre fælles aktiviteter og indsatser reduceres. Igen et spareforslag som bestemt ikke
understøtter intentionerne i folkeskolereformen.
Forvaltningens sprogbrug og manglende fokus på konsekvenserne for børnene
Generelt er vi rystede over sprogbrugen i forvaltningens forslag, der afspejler total mangel
på forståelse for forslagenes reelle konsekvenser. Der skrives om konsekvenser i form af
forventning om ”flere klagesager fra forældre”, ”faldende tilfredshed” og ”at flere børn må
ekskluderes med en tilhørende merudgift”. Vi mangler forståelse for de menneskelige
konsekvenser af forslagene.
Vi taler om forslag, der rammer vores børn i skolerne. Vi taler om de børn, der skal løfte
vores fremtid, og som I nu vil behandle som små brikker i et spil, der bare kan flyttes rundt
ud fra økonomiske hensyn. Det er deres rammer i hverdagen, som I vil ændre drastisk – de
rammer som skal give dem en tryg og rolig hverdag med de bedste rammer for optimal
læring. Det er deres etablerede fællesskaber, deres base for hverdagen i skolen, som I vil
have os til at bryde op – alene ud fra økonomiske hensyn.
Vi håber, at I vil tage på jer, at I er valgt i byrådet for at sætte retning for kommunens
udvikling. Og at I vil tænke jer rigtigt godt om og nå til konklusionen, at det at spare på
vores børns skoler ikke er den retning vi ønsker for vores kommune.
Uacceptabel kort høringsfrist
Til sidst vil vi gerne understrege, at den helt utroligt korte høringsperiode er fuldstændig
uacceptabel. Det er urimeligt at forvente, at vi kan nå at forholde os til så omfattende forslag
på så kort tid. Særligt når den tidligere udmeldte høringsfrist ændres med så kort varsel, at
nye møder i skolebestyrelsen ikke kan indpasses i høringsperioden.
På vegne af skolebestyrelsen for Distriktsskole Smørum
Ane Hag, formand.