Hvad er energisyn?

Anne Lund
Andersen
Hvad er energisyn?
Energisyn
19.
nov.
15
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Dagsorden
• Hvem er DI Energi?
• Hvad er energisynsforpligtelsen?
• Hvorfor og hvem er forpligtet?
• Registeret energisynskonsulent?
2
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvad skal I tage med hjem fra dette oplæg?
• Store virksomheder er forpligtet til at foretage energisyn
• Hvis du er interesseret i at foretage energisyn, så overvej at bliv
registeret energisynskonsulent.
• DI Energi er her for at hjælpe Jer.
3
Anne Lund
Andersen
DI Energi?
Energisyn
19.
nov.
15
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvad er DI Energi?
• Et branchefællesskab
• Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi
• Hvad laver DI Energi?
• Interessevaretagelse
• Fremmer branchens eksport
• Opdaterer på energidagsordenen
• Sektioner, udvalg og netværk
• Nyhedsbrev
Læs mere på: www.energi.di.dk
5
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvad kan DI Energi bl.a. tilbyde jer?
• Netværk for energisyn
• Erfaringsudveksling
• Opdateret på de nyeste erfaringer
• ESCO-netværk og netværk for energieffektivitet
• Orientering om nye politikker
• Danne DI’s holdning
• Erfaringsudveksling
•
•
•
•
Markedsnetværk
Forsknings- og innovationsudvalg
Energiinfrastruktur og smart grid
www.klimakompasset.dk
Læs mere på: www.energi.di.dk
6
Anne Lund
Andersen
Energisyn?
Energisyn
19.
nov.
15
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Baggrunden for det obligatoriske energisyn?
EU’s energi- og klimapolitiske målsætning: EU skal
spare 20 pct. af sit forventede energiforbrug i 2020
Energieffektivitetsdirektivet
Artikel 8: Obligatorisk energisyn for
store virksomheder
8
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvad er et energisyn?
9
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvilke virksomheder skal lave et energisyn?
”Ja” til alle 5 spørgsmål  forpligtet til at foretage et energisyn
Mere end 250
ansatte globalt
Ingen ”energisyn”
imellem 4. december
2012 og 1. juli 2014
Omsætning på mere
end 50 mio. euro eller
en balance på mere end
43 mio. euro globalt.
Ingen
energiledelse på
hele
virksomheden
(ISO50001)
Virksomheden skal lave et energisyn
Virksomheden bruger
mere end 100.000
kWh/år i Danmark
Ingen miljøledelse
hvor energi er
inkluderet
(ISO14001)
Grønne bokse: Gælder i Danmark.
Grå bokse: Gælder i hele EU.
10
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvilke virksomheder
skal lave et energisyn? (fortsat)
Danske regler gælder for
virksomheder beliggende
i Danmark
11
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvad skal et energisyn indeholde?
En kortlægning af virksomhedens energiforbrug af alt hvad
virksomheden råder over:
• Bygninger
• Processer og installationer
• Transport
Metodefrihed men disse standarder er godkendte (DS/EN 16247 1-4):
12
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvad skal et energisyn indeholde? (fortsat)
Energisynet skal bygge på følgende:
• Ajourførte, målte og sporbare driftsdata om energiforbrug
• Belastningsprofiler for elektricitet
• Livscyklusomkostningsanalyser når det er muligt.
13
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvad skal et energisyn indeholde? (fortsat)
• Være et forholdsmæssigt,
tilstrækkelig repræsentativt og
troværdigt billede af den samlede
energipræsentation.
• Data skal opbevares til at kunne
lave historiske analyser over
udviklingen i
energipræsentationen.
14
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Undtagelser
Skibe mindre end 5.000 bruttoregisterton
Bygge- og anlægsprojekter
(maskiner i entreprenørvirksomheder er dog
omfattet)
15
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Fleksibiliteter
Op til 10 % af virksomhedens totale energiforbrug i Danmark kan
undtages.
Elementer i virksomheden der er omfattet af BAT-konklusioner, som er
relateret til energieffektivitet, behøves der ikke blive lavet energisyn af.
Energisyn af bygningsdelen kan laves ud fra informationerne fra et gyldigt
driftsmærke baseret på en bygningsgennemgang.
Forpligtelsen er opfyldt for transportvirksomheder, som deltager i
Trafikstyrelsens ordning for Grøn certificering. Gælder til og med 1.
marts 2016.
16
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvem kan foretage et energisyn? Interne eller eksterne eksperter
Egne eksperter skal være:
• Uvildige ift. det der laves energisyn på.
• Godkendt af Energistyrelsen.
Eksterne eksperter skal opfylde én af disse punkter:
• Registeret energisynskonsulenter.
• Godkendt af Energistyrelsen.
• Ansat i en akkrediteret virksomhed.
• For handel- og servicevirksomheder:
Energimærkningsfirma.
Læs mere på: http://energisyn.teknologisk.dk/  NYT  Hvordan bliver jeg Energisynskonsulent
17
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Rapportering
• Energisynsrapport eller resumé indsendes til [email protected]
senest 1. marts 2016.
• Er virksomheden ISO50001- eller ISO14001 certificeret
skal certificeringsrapporten indsendes. Bemærk dog at ved næste årlige
gennemgang af ISO14001 skal kapitel 4.4.3 fra ISO50001 (energigennemgang) tilføjes
ISO14001 ligesom transport og bygningen skal det, hvis det ikke er omfattet af
certificeringen tidligere. Derefter skal den nye certificering indsendes til
Energistyrelsen på: [email protected]
• Angivelse af om virksomheden vil
nævnes på positivlisten.
18
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Straf
• I lovens § 22 straffes den, der ikke imødekommer et påbud efter
§ 17, stk. 2 med bøde.
• Bødens størrelse bestemmes af domstolen
– og dens størrelse skal virke afskrækkende.
19
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Nyttige links om energisyn mm.
• Energieffektivitetsdirektivet (artikel 8): http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1399375464230&uri=CELEX:32012L0027
• Bekendtgørelse, som fastsætter reglerne for energisyn i Danmark:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164187
• Energistyrelsens hjemmeside om forpligtelsen inkl. vejledningen
til energisyn: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/tilskudenergispareafgift-aftale-energieffektivisering/lo-5
• Dansk Standards værktøjer til energiledelse f.eks. skemaer til
kortlægning af energiforbruget
http://www.ds.dk/da/raadgivning/energiledelse/energiledelse-for-mindre-og-mellemstorevirksomheder/energiguide
• Registreringsordningen for energisynskonsulenter:
http://energisyn.teknologisk.dk/energisyn.aspx
20
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
21
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
22
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvem er vi?
23
Anne Lund
Andersen
Energisyn
19.
nov.
15
Hvad skal I tage med hjem fra dette oplæg?
• Store virksomheder er forpligtet til at foretage energisyn
• Hvis du er interesseret i at foretage energisyn, så overvej at bliv
registeret energisynskonsulent.
• DI Energi er her for at hjælpe Jer.
24
Anne Lund
Andersen
Energisyn
Tak for opmærksomheden
19.
nov.
15