Cloudburst & Culture – renewal of Hans Tavsens Park and

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Fysik
NOTAT
22-10-2015
Til ansøgerne/To the applyers
Project: ”Cloudburst & Culture – renewal of Hans Tavsens Park
and Korsgade in Nørrebro”
Rettelsesblad nr. 1 af 22.10.2015 / ”Sheet of correction” nr. 1 of
22.10.2015
Rettelsesbladet indeholder ingen rettelser til udbudsmaterialet, men
besvarer blot nedenstående spørgsmål/
The ”sheet of correction” contains no corrections to the
prequalificationmaterial, but answers only the question below
Vi har den 13.10.2015 modtaget følgende spørgsmål/
We have 13.10.2015 reciewed following question:
1. I udbudsmaterialet står der skrevet at de bydende teams bl.a.
gerne må have ”Experts in urban spaces for children and
active use in the urban space”.
Vi er i tvivl om hvordan dette punkt skal tolkes. Er I
interesseret i at teamet rummer en faglig ekspert, der har fokus
på leg og bevægelse (boldbane, skatebaner, og andre
aktiviteter som kan bruges året rundt) eller er I mere
interesseret i en, som har fokus på co-creation og kan skabe
unikke events og aktiviteter i byrummet?
English translation
The preqaulification material mentions that teams applying for
stage 1 as an option may consist of ”Experts in urban spaces
for children and active use in the urban space”.
How should we interpret this? Do you invite expert
skaterparks and other acitivities to be used all year round)?
Or teammembers skilled in co-creation, eventmaking and
urban space activities?
Svar/Answer
Med betegnelsen ”Experts in urban spaces for children and active use
in the urban space” menes fageksperter der har erfaring med at skabe
byrum til børn og unge med fokus på leg og bevægelse. Herunder nye
udendørs læringsmiljøer der understøtter folkeskolereformen og
begrebet ”åben skole”. Se desuden ”Specific targets and objectives”,
under de tre delområder, side 6-8 i konkurrenceprogrammet.
English version
The phrase ”Experts in urban spaces for children and active use in the
urban space” refers to experts skilled in designing urban spaces for
children and youth, focussing on play and movement. This includes
Sagsnr.
2015-0235573
Dokumentnr.
2015-0235573-1
Sagsbehandler
Julie Rosted
new outdoor learning environments that support the Danish school
reform (folkeskolereformen) and the concept ”open school”.
Moreover, see ”Specific targets and objectives”, page 6-8 in the
competition programme.
Side 2 af 2