Gjøl kirkeblad

Gjøl kirkebl ad
Nr. 2 juni · juli · august
2 015
Bagerst f.v.: Lone Krogsgaard, Konstantin Belyankin, Lærke Winther Schjerup Breumlund, Thea Bredahl Jensen,
Anna Winther Jensen, Pernille Skovgaard Larsen, Benjamin Madsbøll, Magnus Rasmussen, Valdemar Birnbaum.
Midten f.v.: Josephine Isbach Børglum, Johanne Marie Burmeister, Sofia Lilballe Olesen, Julie Rom Hedegaard,
Oline Bang Andersen. Forrest f.v.: Oliver Heidemann Andreasen, Markus Lausten, Daniel Fredsgaard Hermansen.
Pinse
Gudstjenestetider
Koncert med Andreas Borregaard
Pinse - hvad er det?
Fri fra arbejde – pinsefrokost – at
se pinsesolen danse – og en ekstra fridag? Til at stresse af på
bænken – i haven, på terrassen,
ved havnen eller ved havet med
udsigt over de vide horisonter?
Eller kirkebænken, hvor pinsens
budskab lyder.
Pinse er fortællingen om, at Helligånden kom til disciplene, og
gjorde dem i stand til at forstå og
tale alle sprog, så de kunne gå ud
i verden og fortælle om Jesus til
alle folkeslag.
Det var 50 dage efter påske, og
disciplene var samlede med
hverandre i Jerusalem. Det var
pinse, og der var fest og glæde i
Jerusalems gader. Men disciplene holdt sig inden døre. Jesus
havde sagt, at de skulle vente på,
at Gud skulle sende dem sin Helligånd. Så sad de dér og ventede,
modløse og bange, bag lukkede
døre. Men så skete det altså. Gud
gav dem Helligånden, så de
glemte at gemme sig og være
bange. De låste døren op, og de
sprang ud på gader og stræder og
fortalte alle mennesker om Gud
og hans Søn, deres opstandne
Herre og Frelser.
Intet mindre end en susen som af
et vældigt åndepust og tunger
som af ild kan beskrive det helt
fantastiske, som på én og samme
tid indgyder disciplene forståelse
af Jesus-begivenheden, samt
mod og evne til at formidle dette
videre til andre. Helligånden fylder dem og bevæger dem og gør
dem brændende og levende, så
de pludselig kan tale på alverdens sprog. Jerusalem var i pinsen samlingssted for jøder fra
hele verden, og pludselig kan de
forstå, hvad disciplene, som er
fra Galilæa i Israel, siger.
Disciplen Peter holder denne dag
verdens første kristne prædiken,
og den går lige i tilhørerne, så
hen ved 3000 lader sig døbe den
dag. Pinsedagen blev således
startskuddet til det, som med tiden skulle blive den kristne kirke. Sagt lidt firkantet: Pinse er
kirkens fødselsdag!
Pinse er fortællingen om, at Gud
har taget bolig i vores verden.
Der kastes nyt liv og lys ind over
vores liv. Som Gud, der på skabelsens morgen skabte lys ud af
intet, sådan trænger Guds ånd og
2
lys ind af alle sprækker, også i
sindets mørkerum. Som lynglimt, der flænser og åbner himmelrummet, sådan kiler Guds
Ånd og lys sig også ind i vores
hjerterum. Helligånden er Guds
kraft og det, som giver liv til kirken og de kristne, - ja som gør, at
den kan leve og ånde.
Den nok mest kendte pinsesalme
er ”I al sin glans nu stråler solen”, hvor Grundtvig på fornemste vis sammenligner Helligåndens komme med sommerens
komme i den danske natur, som
vi oplever den lige nu med pinseliljer, der står i flor og vinden,
der lufter lifligt gennem de ny
udsprungne løvtræer. Sådan som
vi kender det, når naturen viser
sig fra den side, og alt springer
ud i en vældig opladning af ny
energi oven på vinterens strenghed og kulde.
Ordet ”nu” som Grundtvig alene
i første vers bruger fire gange, er
samtidig hans måde at vise på, at
pinsens mirakel ikke er noget,
der er fjernt fra os, men at det er
her og nu - i dag!
Lone Krogsgaard
Ændring af gudstjenestetidspunkterne ! - eller - ?
Menighedsrådet har i forbindelse
med vedtagelsen af ”Visioner og
mål for Gjøl Sogn” og på baggrund af evalueringen af ”Gjøl
Kirkes Årsmøde 2014” haft en
række temadrøftelser, bl.a. om
tradition og fornyelse, herunder
gudstjenesten og alternative
gudstjenestetidspunkter.
I århundreder har søndag med udgangspunkt i gammel kristen tradition og kirkehistorie været dagen for den ugentlige gudstjeneste i Danmark. Søndag er ugens
hellig- og hviledag. Det skal der
naturligvis ikke ændres ved.
Kirketællinger og tilkendegivelser fra sognets beboere indikerer
imidlertid, at søndag kl. 09.00
ikke er et attraktivt gudstjenestetidspunkt. Menighedsrådet har
derfor overvejet alternative gudstjenestetidspunkter, og i den sammenhæng eventuelt også alternative gudstjenesteformer.
Nuværende praksis for gudstjenester og gudstjenestetidspunkter
I princippet afholdes der gudstjeneste i Gjøl Kirke på alle søndage
og helligdage.
På grund af præstefællesskabet
og samarbejdet med Biersted Kirke og med henblik på afvikling af
præsternes ferie og fridage er det
nødvendigt, at der dels er skiftende gudstjenestetidspunkter på
søndage – og også, at der i enkelte tilfælde tilrettelægges fællesgudstjenester for Biersted og
Gjøl Sogne.
Som hovedregel vil der være 3
søndagshøjmesser om måneden
– kl. 10.15 - og 1 søndagsgudstjeneste om måneden, typisk placeret kl. 9.00. Et par gange om året
afholdes ”familiegudstjeneste”
om søndagen kl. 14. Endvidere
afvikles 4 årlige Gud & Pasta –
gudstjenester på hverdage kl.
17.30.
Alternative gudstjenestetidspunkter
Da vi som udgangspunkt ønsker
at fastholde det nuværende antal
af søndagshøjmesser kl. 10.15,
må overvejelserne angå de søndagsgudstjenester, der er placeret
kl. 09.00.
Der kan umiddelbart opstilles 3
relevante alternativer.
1. Fastholde søndag som gudstjenestedag.
Specielt i vinterhalvåret med
sne, mørke og kulde er den
tidlige gudstjeneste kl. 9 pro blematisk for mange. Hvori mod den i sommerhalvåret of te vil være at foretrække, da
det åbner op for deltagelse i
andre gøremål hele søndagen.
Alternative tidspunkter kunne
være eftermiddag kl. 14 og af ten kl. 19.
2. Lørdagsgudstjenester
Placering af gudstjeneste på
lørdage - eksempelvis kl.
10.15, vil give en række for dele. Blandt andet vil de, der
ofte er forhindrede om sønda gen få en mulighed for at kom me i kirke. Der vil endvidere
blive mulighed for lørdagsdåb
i forbindelse med en gudstje neste, hvilket mange vil foretrække.
3. Hverdagsgudstjenester
Gudstjenesten skulle naturlig vis placeres efter normal ar bejdstid - enten som fyraftens gudstjeneste eller som en aftengudstjeneste.
3
Afprøvning af et par alternativer
At fastholde traditionelle gudstjenestetidspunkter, hvis folk ikke
kommer, er ikke hensigtsmæssigt. Folkekirken skal møde menigheden, når menigheden har tid
og lyst. Hvis den moderne familie
har bedre tid på andre tidspunkter
og dage, skal kirken indrette sig
efter det.
For at gøre nogle erfaringer og
for at afprøve et par alternativer,
har menighedsrådet besluttet, at
gudstjenesterne for efteråret 2015
planlægges således, at 2 tidlige
morgengudstjenester afløses af
henholdsvis 1 lørdagsgudstjeneste og 1 hverdagsgudstjeneste.
Ved hverdagsgudstjenesten vil vi
forsøge at inddrage lægmænd.
Giv din mening til kend
Gudstjenesten er helt central for
folkekirken, og er nerven i den
kristne kirke. Menighedsrådet
finder det i høj grad relevant og
nødvendigt at inddrage menigheden i overvejelser om tradition og
fornyelse – bl.a. om gudstjenestetidspunkter.
Menighedsrådet har brug for ønsker og for pejlinger, og vil hermed gerne opfordre menighed og
sognets beboere til at komme
med synspunkter på, og meningstilkendegivelser om alternative
og ændrede gudstjenestetidspunkter.
Vi ser frem til henvendelser i enhver form – personligt, telefonisk, skriftligt, brev eller mail.
Gjøl Menighedsråd
Niels Eske Nyhus
Siden sidst
Gud & Pasta
Fastelavn - kattedronninger og -konger
Konfirmanddag
Børnehavebesøg
Påskemusical med
Spire- og Børnekor
Skolebesøg
4
Navne
Felix Westergaard Andersen
Døbt den 22. februar
Søn af Kristina og Casper
Westergaard Andersen, Gjøl
Søren Bruun Bisgaard
Døbt den 15. marts
Søn af Rikke Højen Bisgaard og
Morten Bruun, Gjøl
Maise Mærsk Kokkedal
Døbt den 22. marts
Datter af Camilla Mærsk og
Jacob Kokkedal, Nørresundby
Dødsfald
Helle Larsen
Niels Peter Olesen
Villy Rom Jensen
Elly Larsen
Maltha Jensen Juul
Ketty Krista Sørensen
Agnes Johanne Nielsen
Adrian Marius Dehn Ljatifi
Døbt den 12. april
Søn af Louise Dehn Jensen og
Martin Ljatifi, Aabybro
Sally Østergaard Le
Døbt den 12. april
Datter af Tove Østergaard Le og
Ba Duong Anders Le, Sjelle
Guldkonfirmander
Bagerst fra venstre: Gert Andersen, Poul Ravn, Gert Nørregaard, Finn Gregersen.
Forrest fra venstre: Hanne Skov, Henny Simonsen, Hanne Jensen, Britta Dehn Pedersen.
5
det s ker
Voksen- og familiearbejde
Jammerbugt Kirkemusikerkoncert
Onsdag den 10. juni kl. 19.00
Gåtur langs Slette Å.
Fælles afgang fra Aaby Sognegård.
Søndag den 7. juni kl. 19.30 i Brovst Kirke
Sædvanen tro er en række af provstiets organister og kirkesangere samt frivillige kræfter gået sammen om at præsentere
en spændende og varieret koncert. Der vil således både være musik for kor, orgel og messing.
Entré: 50 kr.
Indtægterne går ubeskåret til humanitært børnearbejde.
Fredag den 14. august kl. 18.30
Grillaften hos Anna og Ole Nielsen, Canada 12,
Attrup. Mad og service medbringes til eget forbrug.
Pilgrimsvandring
Søndag den 31. maj kl. 9.30 - 16.00
Der indledes med gudstjeneste i Hune Kirke kl.
9.30. Derefter vandrer vi nordpå ad sti 100. På
et tidspunkt går vi ned og følger stranden. Vi
slår også et sving op i Lille Norge, inden vi når
Saltum Kirke, hvor der holdes nadvergudstjeneste kl. 15.00. Turen er på 12 km.
Deltagelse er gratis.
Tilmelding til Benthe Kleon Jeppesen,
98243047 eller John Kristensen, 98235037
Sommerfest-gudstjeneste
Søndag den 14. juni kl. 14.00 ved Hallen
Som noget helt nyt flytter søndagens gudstjeneste over til Hallen i forbindelse med GGB’s
Sommerfest.
Fra kl. 13.30 vil der være musik i Kirketeltet
med Kirkens Børne- og Ungdomskor sammen
med Ole Sloths Trio, bestående af Ole Sloth,
piano - Christian Vuust, saxofon - og Peter Søvad på kontrabas.
Kl. 14.00 begynder gudstjenesten, hvor spejdere og Børne-Ungdomskoret medvirker, og
musikken leveres af Ole Sloths Trio.
Vel mødt i Kirketeltet.
6
Fælles udflugt
med Kildevang
Koncert med Andreas Borregaard
Onsdag den 12. august kl. 19.30 i Gjøl Kirke
Bachs ”Goldbergvariationer” er et kompositorisk mesterværk.
Det er et værk, der med sin renhed og kontinuitet lader dagligdagens tankemylder vige pladsen for musikkens ro og refleksioner.
Andreas Borregaard (f. 1981) er uddannet ved Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium, og har studeret på det højt respekterede konservatorium the Guildhall School of Music &
Drama i London - som den første accordeonist nogensinde.
Derudover har han spillet som solist og kammermusiker i
Sydamerika, Australien, USA og størstedelen af Europa.
At gå til en koncert, hvor et Bach-værk
bliver spillet på accordeon, kan lyde som
noget meget nørdet. Men resultatet er
overraskende godt. Hvis man er i tvivl, så
prøv at gå ind på youtube og søg på Goldbergvariationer og Accordion. Vi er i
hvert fald ikke i tvivl om, at der venter os
en stor musikalsk oplevelse.
Onsdag den 26. august kl. 9.45 - ca. 17.45
Vi kører i bus til Lille Vildmose
og spiser middag i Jægerhuset.
Derfra kører vi til Als Kirke,
hvor der vil være en rundvisning. Hvis tiden tillader det, gør
vi ophold i Mariager og slutter af
med at drikke kaffe på Hvidsten
Kro.
Hold øje med Aabybroposten for
pris og nærmere info.
Entré 75 kr.
Torsdagshygge
NYT
Hvad: Et åbent mødested for alle, der gerne vil tilbringe et par timer i
hyggeligt samvær med f ællessang, musik, foredrag m.m.
Hvem: Et samarbejde mellem Gjøl Menighedsråd og Fælleshuset Kildevang.
Hvor: Skiftevis i Gjøl Sognegård og i Kildevang.
Hvornår: Kl. 10.00 - 12.00.
Vi mødes den 2. torsdag i hver måned fra august til november og fra januar til maj.
Derudover arrangeres en årlig fælles udflugt.
Pris: Det er gratis at være med, men kaffen koster 25 kr.
Program: Torsdag den 13. august kl. 10.00 i Gjøl Sognegård
Syng sammen ved Kristian Melchior Echwald
Fællessang fra højskolesangbogen og salmebogen. Organist Kristian Melchior Echwald
vil fortælle lidt ind imellem de forskellige sange. Få lande, om nogen, har en sangskat, der
kan sammenlignes med den danske i kvalitet og omfang. Så kom og vær med til at holde
en stærk tradition ved lige!
Torsdag den 10. september kl. 10.00 i Kildevang
Foredrag med Kaj Christensen og Ib Th. Forfattere til bogen »Gæve Gjølboere &
taknemmelige tilflyttere«.
Kaj og Ib Th vil fortælle om arbejdet, samtaler og de mange besøg, de har haft forud, med
de personer eller familie til dem, der optræder i bogen. Der har været mange sjove og
spændende oplevelser, så det bliver helt sikkert en spændende formiddag.
7
205
Adresser
Sognepræst
Lone Krogsgaard
Kirkebakken 7, Gjøl
Tlf./fax 98 27 70 50
Mobil 51 51 46 48
[email protected]
Mandag fridag. Ved ferieog fridage henvises til
sognepræsten i Biersted
tlf. 98 26 80 38
Graver
Pia Bejlegaard,
Kirkegårdskontoret
Tlf. 98 27 72 90 /
privat tlf. 98 27 73 74
[email protected]
Træffes bedst
på mobil 20 23 74 50
Mandag fridag
Organist
Kristian Melchior Echwald
Tlf. 35 14 90 53 / 20 78 90 53
Menighedsrådsformand
Jørn Rytter
Grebjerg 25, Gjøl
Tlf. 98 27 71 10
[email protected]
Kirkeværge
Jonna Uttrup, tlf. 98 27 74 43
Regnskabsfører
John Stark
Kan træffes på tlf. 25 13 06 06
Gudstjenester
tid
Maj
Pinsedag den 24. 10.15
2. Pinsedag den 25. 10.15
Søndag den 31. 10.15
andetpræst
Sognekor og Børnekor medvirker
Fælles gudstjeneste i Biersted Kirke
Juni
Søndag den 7. 10.15
Søndag den 14. 14.00 Friluftsgudstj. v. Hallen Søndag den 21.
9.00 Fælles gudstjeneste i Biersted Kirke
Søndag den 28. 10.15
Juli
Søndag Søndag Søndag Søndag August
Søndag Søndag Søndag Søndag Søndag LK
SGW
LK
LK
LK
SGW
LK
den 5.
den 12.
den 19.
den 26.
9.00
10.15
9.00
10.15 SGW
SGW
SGW
LK
den 2.
den 9.
den 16.
den 23.
den 30.
9.00
10.15
10.15
9.00 10.15
LK
SGW
LK
LK
LK
Gjøl Sognegård
Kirkebakken 26, Gjøl
9440 Aabybro, tlf. 98 27 72 91
facebook.com/gjoelkirke
Udgivet af Gjøl menighedsråd.
Kirkebladsudvalg: Lone Krogsgaard (ansv.),
Jonna Uttrup og Ellen Houlbjerg
Forsidefoto:
Fotografen i Pandrup
deadline:
For næste blad den 18. juni 2015.
Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard.
Udkommer uge 34.
Sognepræstens sommerferie: Uge 28, 29 og 32.
Embedet varetages i den periode af sognepræst Sofie Gjørup Winkel tlf. 98268038.
LK - Lone Krogsgaard · SGW - Sofie Gjørup Winkel
Menighedsrådsmøder
Indsamling i kirken
Tirsdag d. 30. juni og tirsdag d. 25. august
kl. 19.00 i sognegården. Møderne er offentlige og alle er velkomne.
Aug./sept.: Lokal julehjælp
Maj/juni:
Folkekirkens Mission
TEAM LYNDERUP 97 17 34 08
www.gjoelkirke.dk