Ukrudtsbekæmpelse i rødsvingel

FrøavlsInfo rødsvingel, nr.4, 2015
Ukrudtsbekæmpelse i rødsvingel



Ukrudtsbekæmpelse i frømark
og dæksæd
Moddus Start – aktuel
Grove græsser – behandling skal
vente
Foråret har indtil nu været lidt småkoldt, og
væksten i markerne har ikke ligefrem
været eksplosiv. Mange frømarker står
kraftigt efter en mild vinter. I de tidligste
marker er strækningsvæksten i gang, og
ukrudts-bekæmpelse og vækstregulering
er aktuel i frømarken i den kommende
tid.
Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i
frømarken
Primus er aktuel i frøgræsmarken mod
kamille, burresnerre, valmue, raps og
fuglegræs. Anvend 0,05-0,075 l pr. ha for
tidlige behandlinger.
Tilsæt evt. 0,05 l pr. ha DFF/Legacy 500
SC/Diflanil 500 SC mod ærenpris,
stedmoder og tvetand.
Starane XL er aktuel med op til 1,5 l pr.
ha. Den er særlig god mod storkenæb.
Catch er aktuel med 0,6 l pr. ha. Den er et
godt valg i marker med storke- og
hejrenæb samt tidsler.
Ariane FGS kan anvendes i 1. års marker
udlagt i korn med op til 2,5 l pr. ha. I
ældre marker kan anvendes op til 3,5 l
pr. ha. Særlig aktuelt hvor der er tidsler i
frømarken. Dagtemperaturkrav mindst
15 C.
Kombinationen af 1,5 l pr. ha Ariane FG
S + 0,05 l pr. ha Primus er en all-round
løsning mod frø– og rodukrudt. Kan
sprøjtningen udsættes til sidst i
april/først i maj, vil man ofte få en god
effekt på tidsler.
Bekæmpelse af kvik og grove græsser
Den ordinære indsats mod grove græsser
skal vente til senere. Hvis der er
spildkorn i et generende omfang i
marken kan en tidlig behandling med
eksempelvis 0,4 l pr. ha Agil være aktuel
nu.
Moddus Start - ny på markedet
I dette forår er der åbnet mulighed for en
forstærket vækstregulering, idet Moddus
Start er godkendt i frøgræs med 0,8 l pr.
ha. Midlet kan anvendes uafhængigt af
andre
vækstreguleringsmidler.
I
rødsvingel kan Moddus Start være
aktuel i kraftige marker fra midt i april
med 0,4 l pr. ha. Husk at der skal være
god vækst i marken og lunt vejr inden
behandlingen. Der kan følges op med
yderligere vækstregulering senere.
Vi vender tilbage med flere oplysninger
om bekæmpelse af grove græsser og
vækstregulering i den næste FrøavlsInfo.
Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd
Nyudlæg i ærter:
Der anvendes Stomp CS + Fighter 480
eller Basagran M75. Der sprøjtes med ca.
10-14 dages mellemrum med 2 x (0,5 l
Stomp CS+ 0,4-0,5 l Fighter 480 pr. ha),
eller 2 x (0,5 l Stomp CS + 0,75 l Basagran
M75 pr. ha).
1. sprøjtning udføres, når ukrudtet er på
kimbladsstadiet, uanset størrelsen af
ærter og rødsvingel. 2. sprøjtning, når
nyfremspiret
ukrudt
er
på
kimbladsstadiet 10-14 dage efter. Ærter
må maksimalt behandles med 0,9 l/ha
Fighter 480.
Ved anvendelse af Stomp er det vigtigt,
at frøene af rødsvingel er dækket af
jord.
Nyudlæg i vårbyg
Der er flere gode muligheder for at
bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af
rødsvingel. Vælg en kombination af
midler som passer til det ukrudt, der
findes i marken. Oxitril, Express, DFF,
Primus, Starane XL og Catch kan indgå i
ukrudtsbekæmpelsen.
Blandingen 0,2 l pr. ha Oxitril + 7,5 g pr.
ha Express SX + 0,05 l pr. ha DFF har en
god bred effekt.
Oxitril og DFF kan evt. anvendes på småt
ukrudt og opfølgning kan ske med
Express SX.
Der er flere andre gode løsninger til
ukrudtsbekæmpelse i dæksæd, her kan
nævnes 0,075 l pr. ha Primus, 0,5 l pr. ha
Primus XL, 0,8 l pr. ha Starane XL, 0,250,6 l pr. ha Catch og 0,5 l pr. ha Mustang
Forte.
Bemærk at dæksædshalm
behandlet med Mustang Forte ikke må
opfodres.
MCPA kan anvendes mod rodukrudt
som f. eks. tidsler og agerpadderok med
1,0 l pr. ha i vårbyggens stadium 30-39.
Husk stor vandmængde.
Primera Super kan anvendes mod
flyvehavre, vindaks og alm. rapgræs
med 0,8 l pr. ha.
Bekæmp enårig rapgræs i dæksæden
Mod enårig rapgræs hæves doseringen
af DFF til 0,1 l pr. ha. DFF virker bedst
ved udsprøjtning på fugtig jord.
Alternativt kan 1,0 l pr. ha Stomp
anvendes. Det er vigtigt ved anvendelse
af DFF eller Stomp, at græsfrøene er sået,
dvs. dækket med mindst 1 cm jord, idet
midlerne ellers kan skade.
Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr.
ha i st. 12-29. Ud over en bred effekt mod
bredbladet ukrudt, er der også effekt
mod enårig rapgræs, vindaks og rajgræs.
Aks- og strånedknækning af vårbyg kan
forebygges ved sortsvalg og anvendelse
af eksempelvis 0,2-0,4 l pr. ha Moddus.
Udlæg i vintersæd-opfølgning i foråret
Express SX anvendes mod nyfremspiret
ukrudt med 7,5 g evt. i blanding med
0,05 l pr. ha DFF eller med 0,3 l pr. ha
Starane. Er der mange burresnerre eller
kamille, kan 0,05- 0,075 l pr. ha Primus
eller 1,0 l Starane XL også være en
løsning. 0,75 l pr. ha Mustang Forte er
velegnet mod frøukrudt og tidsler
Topik kan anvendes midt i april med op
til 0,4 l pr. ha + olie i vinterhvede. Her
bekæmpes alm. rapgræs, agerrævehale
rajgræsser, flyvehavre og vindaks.
Lexus kan anvendes med 10 - 15 g pr. ha
mod agerrævehale.
Hussar OD (0,05 l pr. ha) + olie kan
anvendes mod enårig rapgræs, vindaks
og alm. rajgræs samt bredbladet ukrudt.
Primera Super/Foxtrot anvendes mod
flyvehavre, agerrævehale og vindaks i
dæksæden med 1,0 l pr. ha.
Bruges
Hussar
OD,
Catch,
DFF/Diflanil/Legacy, i frømarken, skal
avler være i besiddelse af off-label
vejledning, der kan findes på vores
hjemmeside
http://www.dlf.dk/Avlerservice/Off_la
bel_vejledninger.aspx
Venlig hilsen
DLF-TRIFOLIUM A/S
Jylland-Fyn: Tlf. 66 17 02 30
Sjælland-Lolland-Falster: Tlf. 57 66 07 34
www.dlf.dk
Bornholm: Tlf. 56 97 43 35