artikel her! - Brandkadetter i Danmark

BRANDVÆSEN
NR . 3 · April 2015
Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
Ildprøve
for bedre
brandsikkerhed
Side 8-11
B R A N D K A D E TT E R
BRANDVÆSEN · April 2015
Stor interesse
for brandkadetter
Seks pilotkommuner klar.
TrygFonden og Velux Fonden har bevilget støtte til, at unge kan
uddannet sig til brandkadetter og indgå i beredskabets brandkadetkorps.
Flere kommuner vil gerne være med
Af Erik Weinreich
M
ålet for FKBs initiativ Brandkadetter i Danmark er ikke
bare at uddanne de unge
som brandkadetter, men også at fastholde dem som medlemmer i et brandkadetkorps og dermed skabe langtidsholdbare og gensidige relationer mellem
brandvæsnet og de unge. Målet er
samtidig at støtte de unge til at føle succes og for nogles vedkommende dermed
få genskabt lysten til at lære.
Lige nu er projektet ved at tage form,
så der i hver af de første kommuner kan
uddannes to hold på hver 12 kadetter
om året, så det på tre år bliver til 72
brandkadetter i hver kommune, fortæller
projektchef Helle Aagot.
Velux Fonden har bevilget i alt
6,3 mio. kr. over tre år til at starte seks
nye brandkadetkorps, og foreløbig har
Kolding, Vejle, Herning, Ringkøbing
Skjern og Helsingør kommune sat i gang.
Inden sommerferien skal den sjette
kommune udpeges, så den er klar til
start i 2016.
Disse seks vil som pilotkommuner
modtage støtte fra Velux Fonden til en
del af udgifterne til undervisning, materiel, deltagelse i sommerlejr for brandkadetter, instruktørtræf m.m.
PLADS TIL FLERE
BRANDKADETKORPS
Udvælgelsen af de seks kommuner betyder ikke, at andre kommuner skal holde
sig tilbage. Der har været stor interesse
for at komme i betragtning, og Landskontoret er klar til at hjælpe flere. Landskontoret har et mål om, at der inden
8
udgangen af 2017 skal være etableret
mindst 12 brandkadetkorps.
Således er Holstebro også i gang med
direkte tilskud fra TrygFonden. Holstebro
anvender konceptet fra Brandkadetter
i Danmark og har derudover et erhvervsrettet sigte og et samarbejde med Jyske
Dragonregiment.
KOMMUNERNE SKAL YDE SELV
Fra alle deltagende kommuner er der
givet tilsagn om en medfinansiering og
et tilsagn om at videreføre initiativet
efter endt fondsbevillinger, såfremt
resultaterne taler herfor. Fondspengene
gives normalt kun til opstart af et
projekt og ikke til drift, når først projektet kører.
Hele egenbetalingen behøver ikke
nødvendigvis at være i kontanter. Tilskud
i form af mandskabstimer og rådighed
over materiel kan også indgå.
MÅ NABOKOMMUNEN
KOMME MED?
Som udgangspunkt er brandkadetkorpsene kommunale, og det ændres der ikke
ved, når beredskaberne lægges sammen
til større enheder. Brandkadetterne skal
derfor have bopæl i den kommune, hvor
projektet hører hjemme.
En nabokommune har dog mulighed
for at koble sig på, forklarer Helle Aagot.
Det kan give en bedre udnyttelse af
instruktører, branddragter og andet
materiel, hvis undervisningen dubleres
og eksempelvis finder sted i en kommune
om tirsdagen og en anden om onsdagen.
I så fald kræver det blot, at den ”nye”
kommune selv betaler de omkostninger,
der er ved unges deltagelse herfra.
DET FØRSTE ÅR
Projektet for brandkadetter begyndte
sidste år med en bevilling fra TrygFonden,
og det første år er brugt til opbygning
af Landskontoret, der har til opgave
at indsamle erfaringer til en videnbank
om brandkadetter og brandkadetkorps.
Kontoret har afdækket beredskabernes
ønske og behov for brandkadetkorps,
har udarbejdet et koncept med ensartede retningslinjer, udviklet brandkadetinstruktøruddannelse samt udarbejdet undervisningsmateriale.
Det første synlige resultat kom
med uddannelsen af det første hold
brandkadetinstruktører i november
sidste år.
REKRUTTERING AF UNGE
Rekrutteringen af nye brandkadetter
vil foregå i et samarbejde mellem det
lokale brandvæsen og folkeskolen,
hvor primært elever i 7.- 8. klasse kan
søge om optagelse på uddannelsen.
Blandt ansøgerne vil den ansvarlige
brandmand og klasselæreren sammen
vælge de unge, der kan drage fordel af
at blive brandkadet. Brandkadetterne
bliver et bredt udvalg af teenagere og
halvdelen vil være unge med særlige
udfordringer.
MERIT I FØRSTEHJÆLP
Efter uddannelsen til brandkadet vil de
unge kunne fastholdes i et egentligt
brandkadetkorps og senere evt.
B RA NDK ADE TT E R
April 2015 · BRANDVÆSEN
Brandkadetter prøver kræfter med mange forskellige brandmandsfærdigheder – bl.a. slangeudlægning.
Foto: Holstebro Brand & Redning
fortsætte som hjælpeinstruktører eller
som frivillige i beredskabet.
I hele uddannelsen satses meget på
at støtte de unge til forblive aktive og
ansvarsbevidste mennesker.
Samtidig giver deres færdigheder
dem merit. F.eks. kan de få merit for
deres færdselsrelaterede førstehjælp,
når de skal have knallertkørekort, og for
elementær brandbekæmpelse senere i
uddannelsessystemet, siger Helle Aagot.
PROJEKTETS LEDELSE
Brandkadetter i Danmark er FKBs
initiativ med Niels Mørup fra Nordsjællands Brandvæsen som projektansvarlig. FKB har inviteret brandvæsnerne i Greve, Roskilde og København
ind som medejere, fordi erfaringer
fra brandkadetterne i netop disse
kommuner har været en væsentlig
del af erfaringsgrundlaget for hele
initiativet.
Fra i år består styregruppen af beredskabscheferne i alle de kommuner, der
har brandkadetkorps.
Landskontoret har tre faste medarbejdere, hvor Helle Aagot er ansat på
fuld tid, og Jesper Koch og Gitte Misfeldt
arbejder på deltid. Alle har både en
brandmæssig og pædagogisk tilknytning
og har erfaring med at undervise.
Link: www.brandkadet.dk
S K A D E S E RV I C E
I SANDHEDENS ØJEBLIK
W W W. BYG N I N G S KO N T RO L . D K
DB-82x50.indd 1
DØGNVAGT 7228 2819
13-01-2011 16:15:56
9
B R A N D K A D E TT E R
BRANDVÆSEN · April 2015
HOLSTEBRO
HAR FÅET SINE
BRANDKADETTER
De 12 unge
brandkadetter
ildprøve sluttede
med opvisning
for familie.
Foto: Holstebro
Brand & Redning
Bløde værdier er også en kvalitet
Af Erik Weinreich
D
et første hold brandkadetter
i Holstebro sluttede introduktionsugen i marts med en opvisning for forældre, søskende, klasselærer m.fl. Dermed er projektet kommet
godt i gang for de 12 unge i alderen
14-15 år.
Den første uge foregik fuldtids, således at de unge var fritaget for almindelig undervisning, mens otte
erfarne instruktører og brandmænd
fra tre brandstationer og frivillige på
10
beredskabsgården gav dem en masse
brandmandsfærdigheder som sikkerhed, slangeudlægninger, røgdykning og
brandforebyggelse.
Herefter fortsætter de i 20 uger med
en eftermiddag om ugen i brandkadetternes tegn
Her skal der arbejdes videre med det,
de allerede har lært, og der bliver desuden puttet flere færdigheder på, og ikke
kun hårde færdigheder. De personlige
færdigheder skal styrkes, så de lærer at
tage et større samfundsansvar og bedre
at kunne håndtere kriser.
- Bløde værdier som ansvar, respekt,
empati og tillid er også i højsædet. De
er vigtige egenskaber for en brandkadet
sammen med evnen til at sige til og fra,
fortæller beredskabsinspektør Morten
Gräs Jensen, Holstebro.
LOKALE SPONSORER
Ud over TrygFonden er også tre lokale
boligselskaber sponsorer på projektet
B RA NDK ADE TT E R
April 2015 · BRANDVÆSEN
Holstebro Kommunes første kuld unge
brandkadetter i fuld uniform.
Foto: Holstebro Brand & Redning
Bløde værdier som
ansvar, respekt, empati
og tillid er også
i højsædet. De er
vigtige egenskaber
for en brandkadet
sammen med evnen
til at sige til og fra
i Holstebro, der generelt har fået en fin
lokal opbakning.
Holstebro Kommunale Ungdomsskole
opretter således et hold til de brandkadetter, der efter de 20 uger har lyst til at
fortsætte.
I samarbejde med kommunens fritidsjobkoordinator vil brandkadetterne blive
tilbudt undervisning i søgning af fritidsjob,
og ud over det lokale erhvervsliv er også
Jyske Dragonregiment, der har kasserne
i Holstebro, blandt samarbejdspartnerne.
Brandkadetprojektet i Holstebro
Kommune skal foreløbig køre i tre år
med to hold om året for henholdsvis
ildfluer (6.-7. klasse) og brandkadetter
(8. klasse). Hvert hold er på 12 elever.
Prøv vores miljøvenlige skumvæsker fra
Bio-ex. Skumvæsker til alle formål. Eks.
A-skumvæske Biofor-C til både A og B
brande ved 0,7 %. 10 års garanti.
Ring for tilbud på Skumtræningsudstyr.
Så instruktøren kan vise
slukningsteknik og virkningsgrad på
forskellige væsker.
Ny type ventilator
MT240 samme størrelse som MT236
men med 49,681 M3
Officiel forhandler af MAGIRUS i
Danmark, Grønland og Færøerne.
tlf. 56 31 58 15
15591 EKSTRÖM
Vores servicemontør er nu
færdiguddannet på alle MAGIRUS
stigetyper. Ring for uforpligtende tilbud
på årlig eftersyn og almindelig service.
www.firetechnique.dk
11