Bilag 11c - Fødevarestyrelsen

2014-34-114-00256
Vejledning om dokumentation af kontrol på veterinærområdet
Bilag 11c
Seneste ændringer: 26. juni 2015
- Pkt. 3.1.2: Rettelser, omskrivning og uddybning vedr. kontrolobservationer og registrering
af politianmeldelse på samlesteder
- Pkt. 3.2.2: Præciseringer vedr. ophør af virksomhed
- Pkt. 6.5.1: Nyt punkt om brug af kontrolobservationer
- Pkt. 6.6.3: Delkrav 6 fjernet fra krav 2.26
Eventuelle fejl/mangler/uklarheder i denne vejledning bedes meddelt til Kontrolstyring: [email protected]
1 I ndledning .................................................................................................................................... 3
1.1 Omkring bilag 11c og begrebet ”dokumentation” ................................................................ 3
1.2 Indledende om kontrol på veterinærområdet ........................................................................ 3
2 Opgavetype og kontrolrapporter mv....................................................................................... 5
2.1 Opgavetype ........................................................................................................................... 5
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
Kontrolbesøg ..................................................................................................................................... 5
Administrativ kontrol ........................................................................................................................ 5
Autorisation ...................................................................................................................................... 5
Analyseattest ..................................................................................................................................... 5
Dokumentationsform ............................................................................................................ 5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Kontrolrapport................................................................................................................................... 5
Autorisationsrapport ......................................................................................................................... 6
Kontrolinformation ........................................................................................................................... 6
Tillægssiden ...................................................................................................................................... 6
3 D okumentation af kontrollen ................................................................................................... 7
3.1 Hvem skal kontrolleres (hvem skal have en kontrolrapport) ................................................ 7
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
Hvornår skal der ske dokumentation af kontrollen ............................................................. 11
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
Besætninger ...................................................................................................................................... 7
Samlesteder ....................................................................................................................................... 8
Slagterier ........................................................................................................................................... 9
Virksomheder .................................................................................................................................... 9
Transport af dyr............................................................................................................................... 10
Opstaldning af anden mands dyr/andre samlinger af dyr/markeder ................................................ 10
Import af levende dyr eller animalske biprodukter (veterinær importkontrol)................................ 10
Dokumentation ved kontrolrapport ................................................................................................. 11
Dokumentation uden kontrolrapport ............................................................................................... 12
Ingen dokumentation ...................................................................................................................... 14
Oversigt: Dokumentation af kontrollen .......................................................................................... 14
Registrering af prøver ..................................................................................................................... 15
Særligt om registrering af anmeldelse af husdyrsygdomme og afledte kontroller .......................... 16
Foreløbig kontrolrapport ..................................................................................................... 16
3.3.1
3.3.2
Tvivl om kontrolresultatet ............................................................................................................... 16
Praktiske omstændigheder .............................................................................................................. 17
3.4 Ændring af eksisterende kontrolrapport .............................................................................. 17
3.5 Kontrol over flere dage eller flere kontrolrapporter på én dag ........................................... 17
4 I dentifikation/beskrivelse af virksomheden – navn, adresse, CV R-nr. mv. ................. 19
5 Basis ............................................................................................................................................. 20
5.1 Kontroltype og kontrolundertype ........................................................................................ 20
5.1.1
5.1.2
5.1.3
Ordinær kontrol ............................................................................................................................... 20
Ekstra kontrol .................................................................................................................................. 20
Anden kontrol ................................................................................................................................. 21
Revideret 15. december 2015
Side 1 af 47
2014-34-114-00256
5.2
Kontrolaktivitet ................................................................................................................... 21
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
Omstændigheder ved kontrollen ......................................................................................... 22
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.4
5.5
5.6
Analyseattest, opfølgning prøver .................................................................................................... 21
Autorisationer, Godkendelser mv. .................................................................................................. 21
Forbrugerklage, opfølgning ............................................................................................................ 21
Kontrolkampagner .......................................................................................................................... 21
Prøveudtagning, understøttelse af kontrolbesøget........................................................................... 22
Anmeldt .......................................................................................................................................... 22
Uanmeldt ......................................................................................................................................... 22
Varslet dyrevelfærd ......................................................................................................................... 22
Varslet retssikkerhed ....................................................................................................................... 22
Ingen dyr ......................................................................................................................................... 22
Ingen hjemme.................................................................................................................................. 23
Kontrolårsag ........................................................................................................................ 23
Fødevarestyrelsens udførende ............................................................................................. 23
Kontrolsted/Kontrolstedtype ............................................................................................... 23
5.6.1
5.6.2
Kontrolsted ...................................................................................................................................... 23
Kontrolstedtype ............................................................................................................................... 24
5.7 Øvrige oplysninger .............................................................................................................. 24
6 Lovgivningsområde .................................................................................................................. 25
6.1 Valg af lovgivningsområde ................................................................................................. 25
6.1.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.5.1
6.6
Begrundelses- og standardtekster .................................................................................................... 28
Beskrivelse af kontrolfund .............................................................................................................. 29
Krydsoverensstemmelse.................................................................................................................. 29
Partshøring, vejledning, bemærkninger mv. ................................................................................... 30
Prøver udtaget til understøttelse af kontrollen ................................................................................ 31
Bilag ................................................................................................................................................ 31
Formulering af sanktioner ................................................................................................... 31
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.8
6.9
6.10
6.11
Kontrolobservation ......................................................................................................................... 28
Tilsynsførende bemærkninger (Begrundelses- og standardtekster) .................................... 28
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5
6.6.6
6.7
Kontrol af egenkontrol .................................................................................................................... 25
Delresultater – forklaring om dokumentation ..................................................................... 26
Specificeret lovgivningsområde .......................................................................................... 27
Aktion/sanktion (kontrolresultater) ..................................................................................... 27
Aktion/sanktion, specificeret .............................................................................................. 27
Indskærpelser .................................................................................................................................. 31
Påbud og forbud .............................................................................................................................. 32
Administrative bødeforelæg ............................................................................................................ 33
Politianmeldelser............................................................................................................................. 33
Område hos kontrolobjekt ................................................................................................... 33
Kampagner .......................................................................................................................... 34
Regler og bestemmelser ...................................................................................................... 34
Handling, bøde, afgørelse mv. ............................................................................................ 34
6.11.1
6.11.2
Handling.......................................................................................................................................... 34
Bøder og afgørelser ......................................................................................................................... 34
6.12 Dyr (kategori, årsag og antal) ............................................................................................. 34
6.13 Krydsoverensstemmelse...................................................................................................... 35
7 Kontrolrapport tekst ................................................................................................................. 36
8 Kontrolinformation tekst......................................................................................................... 37
9 Tid og faktura ............................................................................................................................ 37
9.1 Bistand til politiet ................................................................................................................ 37
9.2 Kontrolbesøg over flere dage .............................................................................................. 37
10 Tilsynsførendes underskrift ................................................................................................... 38
11 Skrivbar kontrolrapport........................................................................................................... 38
Appendiks: Oversigt over regler på det veterinære område .................................................. 39
Revideret 15. december 2015
Side 2 af 47
2014-34-114-00256
1 Indledning
1.1 Omkring bilag 11c og begrebet ”dokumentation”
Bilag 11c beskriver hvordan, den tilsynsførende skal dokumentere al kontrol udført på det
veterinære område. Vejledningen omfatter både dokumentation af kontrol udført som kontrolbesøg,
men også administrativ kontrol og udtagning af prøver m.v.
Vejledningen fokuserer på dokumentation af al udført kontrol i stedet for at fokusere på
kontrolrapporten, fordi brugen af det Digitale Kontrolsystem (DIKO) betyder, at dokumentation af
kontrollen sker gennem skærmbilleder. Systemet er så sat op til, at der ud fra de registrerede data
printes en kontrolrapport og samtidig journaliseres til WorkZone.
Man kan beskrive det sådan, at den udførte kontrol dokumenteres ved, at der registreres data i
DIKO.
Ved administrative kontroller skal data også registreres, men her skal ikke altid printes en
kontrolrapport, se bl.a. afsnit 3.2.4.
Selve registreringen af data i de forskellige skærmbilleder, dvs. hvad skærmbillederne indeholder,
hvad de forskellige overskrifter/tekster betyder, hvad man kan vælge i de forskellige skærmbilleder
mv. er beskrevet i Generel registreringsvejledning for DIKO på veterinærområdet, som findes på
intranettet. Det fremgår også af denne vejledning hvilke oplysninger, der kommer med på
udskriften af kontrolrapporten.
Bilag 11c er så vidt muligt bygget op ligesom skærmbillederne i DIKO og følger dermed også
DIKO-registreringsvejledningen.
Bilag 11c fokuserer på hvordan, den udførte kontrol dokumenteres. Det betyder, at vejledningen
handler om hvordan, man får beskrevet den udførte kontrol, hvad der er kontrolleret, hvad der er
observeret og hvad konklusionen (dvs. kontrolresultatet) er.
Det er vigtigt, at al kontrol er dokumenteret, dvs. at kontrolfund registreres som data i det Digitale
Kontrolsystem (DIKO), og at breve, notater, fotos og andre observationer journaliseres korrekt i
WorkZone. Dokumentationen skal ske jf. gældende vejledninger.
1.2 I ndledende om kontrol på veterinærområdet
Virksomheder skal have en kontrolrapport svarende til hovedaktiviteten. Ved mælkekontrol
anvendes dog en veterinær kontrolrapport, selvom der også er kontrolleret efter fødevareregler.
Den veterinære kontrolrapport anvendes i forbindelse med alle kontroller uanset årsag og
lovgivningsområde.
Årsager til kontrol kan f.eks. være:
• dyrehold
• dyrevelfærd, besætning
• dyrevelfærd, transport
• egenkontrol
• godkendelse og registrering
• husdyrsygdomme
Revideret 15. december 2015
Side 3 af 47
2014-34-114-00256
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zoonoser
hygiejne
import- og eksportkontrol (ved overtrædelser)
kontrol af faciliteter (vaskepladser til transportmidler, samlesteder, grænsekontrolsteder,
karantæner, andre samlinger af dyr)
kontrol af registrering i CHR (øremærkning)
medicinkontrol, besætninger
medicinkontrol, dyrlæger
omsætning
animalske biprodukter
restkoncentrationer (direktiv 96/23) dvs. hormoner og medicinrester
Enhver besætning/dyrlæge/virksomhed/person m.v., som Fødevarestyrelsen kontrollerer, kaldes et
kontrolobjekt. Kontrollen skal dokumenteres, og kontrolrapport printes for hver kontrol af et
kontrolobjekt.
Det gælder f.eks. for:
• akvakulturbrug
• besætninger
• biproduktvirksomheder
• transportører af animalske biprodukter
• dyrlæger
• zoologiske anlæg
• grænsekontrolsteder faciliteter
• importører/eksportører (ved overtrædelser)
• handyrstationer
• fjerkrævirksomheder
• samlesteder
• slagterier
• transportmidler (transportører og chauffører)
• dyrehandler
• kenneler
• hundehandler
• dyrepensioner
• dyreinternater
m.fl.
Ved konstatering af overtrædelser, der er omfattet af krydsoverensstemmelse, se desuden
Fødevarestyrelsens interne vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, som findes på
intranettet.
Revideret 15. december 2015
Side 4 af 47
2014-34-114-00256
2 Opgavetype og kontrolrapporter mv.
2.1 Opgavetype
Den tilsynsførende skal som det første vælge, hvilken opgavetype, der er tale om. Der skal vælges
imellem kontrolbesøg, administrativ kontrol, autorisation og analyseattest.
2.1.1 Kontrolbesøg
Kontrolbesøg vælges i alle de tilfælde, hvor der skal udføres et kontrolbesøg uanset hvilken
kontroltype, der vælges.
2.1.2 Administrativ kontrol
Administrativ kontrol vælges, hvis der udføres kontrol uden at der foretageset fysisk kontrolbesøg,
f.eks. i sager hvor virksomheden indsender dokumentation for, at den har opfyldt et påbud, ved
sagsbehandling af analyseattester, ved ophør af virksomhed eller i nogle tilfælde i sygdoms- og
beredskabssager.
2.1.3 Autorisation
Autorisation vælges, når der udføres kontrol i forbindelse med, at Fødevarestyrelsen skal autorisere
en virksomhed, der endnu ikke er i drift. Det er typisk i forbindelse med nyetablering af en
virksomhed. Dette sker på et særligt autorisationsbesøg og ikke i forbindelse med et almindeligt
kontrolbesøg.
Autorisation skal også vælges ved godkendelse af midlertidige karantænefaciliteter i zoologiske
haver, hvis godkendelsen er den eneste grund til, at den tilsynsførende er taget ud til zoo.
Hvis der derimod udføres kontrol af vilkår for autorisation i virksomheder, der er i drift, f.eks. ved
autorisation som følge af indretningsmæssige ændringer eller ved udløb af en betinget autorisation,
vælges opgavetypen ”kontrolbesøg”.
Når opgavetypen autorisation vælges, er det ikke en kontrolrapport, der bliver printet, men en
multiblanket (tillægssiden), der så får overskriften ”Autorisation/godkendelse”.
2.1.4 Analyseattest
Analyseattest er en midlertidig opgavetype der vælges, når Fødevarestyrelsen modtager
analyseattester (laboratoriesvar), som der skal følges op på. Når kontrollen er gennemført, og
kontrollen skal afsluttes, skal opgavetypen ændres til ”kontrolbesøg” eller ”administrativ kontrol”.
2.2 D okumentationsform
Den tilsynsførende skal vælge dokumentationsform for kontrollen. Der er følgende muligheder: En
kontrolrapport, en autorisationsrapport eller en kontrolinformationsblanket.
2.2.1 Kontrolrapport
Kontrolrapport skal vælges i de tilfælde, hvor der efter den udførte kontrol skal afleveres en
kontrolrapport til kontrolobjektet dvs. som udgangspunkt ved alle kontrolbesøg. Også ved
administrativ kontrol skal der i visse tilfælde udarbejdes en kontrolrapport.
Revideret 15. december 2015
Side 5 af 47
2014-34-114-00256
2.2.2 Autorisationsrapport
Autorisationsrapport vælges, når der foretages et autorisationsbesøg og ikke et kontrolbesøg, dvs.
første gang et kontrolobjekt skal autoriseres/godkendes. Autorisationsrapporten printes på
multiblanketten.
2.2.3 Kontrolinformation
Kontrolinformation anvendes i forbindelse med f.eks. sagsbehandling af analyseresultater af prøver,
bistand til politiet og ophør af virksomhed. Kontrolinformation printes på multiblanketten.
2.2.4 Tillægssiden
Tillægssiden anvendes endnu ikke på veterinærområdet.
Revideret 15. december 2015
Side 6 af 47
2014-34-114-00256
3 Dokumentation af kontrollen
3.1 H vem skal kontrolleres (hvem skal have en kontrolrapport)
Kontrollen udføres og dokumenteres pr. kontrolobjekt. Kontrolobjekter er oprettet i Kontrol Objekt
Registeret (KOR), og her udgør enhver besætning, transportør, chauffør, virksomhed, dyrlæge mv.
et selvstændigt kontrolobjekt.
Den tilsynsførende skal derfor vælge et kontrolobjekt i DIKO, og den udførte kontrol dokumenteres
i DIKO for dette kontrolobjekt.
Efter et kontrolbesøg afleveres som udgangspunkt en kontrolrapport til det relevante kontrolobjekt,
dvs. til den besætning, virksomhed, dyrlæge mv., der er kontrolleret.
Hvis der i en sag er flere, der er eller formodes at være ansvarlige for en overtrædelse, skal
kontrollen dokumenteres for hver af disse parter (kontrolobjekter) i DIKO, f.eks. for både chauffør,
transportør og besætningsejer. Hver af disse parter modtager hver sin selvstændige kontrolrapport.
Nedenfor beskrives forskellige typer af kontrolobjekter, hvor der er specielle forhold man skal være
opmærksom på, så den tilsynsførende kan se hvem, kontrollen skal dokumenteres for og dermed
hvem, en evt. kontrolrapport skal afleveres til.
3.1.1 Besætninger
Hver besætning er et selvstændigt kontrolobjekt, og kontrollen udføres og dokumenteres derfor for
hver enkelt besætning. Det betyder, at hvis der f.eks. kontrolleres flere besætninger på samme CHRnummer, vil kontrollen blive dokumenteret for hver enkelt besætning – dvs. der bliver én
kontrolrapport for hver.
Hvis én besætning er fordelt på flere bygninger, er der stadig tale om ét kontrolobjekt, og der skal
kun udarbejdes én kontrolrapport. Det skal dokumenteres hvilke bygninger, der er omfattet af den
udførte kontrol, eller om alle bygninger er omfattet af kontrollen. Se afsnit 6.6.2.
Er besætningen midlertidigt uden dyr, skal det overvejes, om der skal/kan udføres en vis kontrol
alligevel, f.eks. kontrol med optegnelser. Denne kontrol skal dokumenteres som enhver anden
kontrol.
Medhjælpere i besætninger er ikke selvstændige kontrolobjekter og skal derfor ikke have en
kontrolrapport, selvom de konkret kan være personligt ansvarlige for en given overtrædelse. Hvis
en overtrædelse begået af en medhjælper, politianmeldes, registreres politianmeldelsen samt evt.
senere bøde på kontrolobjektet (besætningen).
OBS: Det er meget vigtigt at huske at nævne i politianmeldelsen, at medhjælperens rolle også skal
behandles.
Hvis der under en besætningskontrol konstateres overtrædelser, som er begået af dyrlægen, vil
denne optræde som selvstændigt kontrolobjekt, som skal have en kontrolrapport, og hvor en evt.
sanktion skal registreres.
Revideret 15. december 2015
Side 7 af 47
2014-34-114-00256
Hvis besætningen sættes under offentligt tilsyn, og der laves et kontrolbesøg i den anledning, skal
kontrollen dokumenteres på en kontrolrapport, der afleveres til besætningen med oplysning om, at
brev om offentligt tilsyn følger.
Ved kontrolbesøg som et led i overvågning af smitsomme husdyrsygdomme eller zoonoser, er det
også den enkelte besætning, der er kontrolobjekt. Hvis man godkender staldene efter endt rengøring
i forbindelse med udbrud eller salmonella smitte, udføres også et kontrolbesøg med besætningen
som kontrolobjekt. Den udførte kontrol dokumenteres for den enkelte besætning, og der udleveres
en kontrolrapport pr. besætning.
Se nedenfor afsnit 3.1.4 om zoologiske haver.
3.1.2 Samlesteder
Eksportkontrol af dyr uden anmærkninger skal ikke dokumenteres i DIKO. Eksportoplysningerne
fremgår af det udfyldte certifikat, og dermed skal der heller ikke afleveres en kontrolrapport til
samlestedet.
Udføres der derimod stikprøvekontrol, f.eks. mistankebaseret kontrol af lastetæthed, skal der altid
udfyldes en kontrolrapport, uanset kontrolresultatet.
Hvis der ved syn af dyr til eksport opdages forhold, som er eller kan indebære overtrædelser f.eks.
manglende transportegnethed eller overlæs, skal dette altid dokumenteres i DIKO og der udleveres
en kontrolrapport til den ansvarlige.
Er overtrædelsen allerede sket, f.eks. indtransport af ikke transportegnet dyr
Her sanktioneres jf. gældende instrukser, sanktionen dokumenteres i DIKO, og der udleveres en
kontrolrapport til den ansvarlige.
Er overtrædelsen endnu ikke sket, f.eks. ved tilsyneladende planlagt overlæs eller videretransport af
dyr, der ikke er egnet til længere transport
Forholdet drøftes med den ansvarlige og hvis kontrollens anvisning følges, dokumenteres dette i
DIKO med Aktion/sanktion: ”Ingen anmærkninger” og Aktion/sanktion, spec.:
”Kontrolobservation” for det kontrolobjekt, der er ansvarlig, og der udleveres en kontrolrapport til
vedkommende.
Hvis den ansvarlige ikke følger kontrollens anvisning, sanktioneres med påbud med fristen straks jf.
gældende instrukser. Dette dokumenteres i DIKO og der udleveres en kontrolrapport til den
ansvarlige. Følges påbuddet, noteres dette på kontrolrapporten under tilsynsførendes bemærkninger.
Følges påbuddet ikke, eskaleres myndighedsudøvelsen straks ved politianmeldelse – se pkt. 6.4 og
6.7.4 samt Kontrolvejledningen, kapitel 13
Kontrollen skal altid dokumenteres for det relevante kontrolobjekt, dvs. den, der er ansvarlig for en
overtrædelse. Det kan være transportør, samlested eller besætningsejer. Hvis der er flere ansvarlige
eller formodet ansvarlige, dokumenteres den udførte kontrol og de relevante anmærkninger for hver
enkelt, og der laves en kontrolrapport til hver ansvarlig, også i de tilfælde, hvor ansvarsfordelingen
mellem parterne skal undersøges nærmere af politiet.
Dyr, der transporteres til samlesteder, vil i nogle tilfælde blive overført til samlestedets besætning.
Ved kontrol af samlestedet er kontrolobjektet lig med samlestedet som virksomhed, uanset om det
er kontrol af drift og indretning, eller hvis der kontrolleres i henhold til bekendtgørelse om
beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr eller anden dyrevelfærdslovgivning.
Revideret 15. december 2015
Side 8 af 47
2014-34-114-00256
Kontrollen dokumenteres derfor for samlestedet, og der udarbejdes en kontrolrapport til
samlestedet.
Hvis samlestedet er kontrolobjekt, dokumenteres kontrollen pr. dag, og der udarbejdes én samlet
kontrolrapport til samlestedet pr. dag for alle de pågældende dyr eller forhold.
Hvis transportøren er den ansvarlige for overtrædelsen, dokumenteres kontrollen pr. transport,
ligesom kontrolrapporten skal udarbejdes pr. transport. Hvis det derimod er besætningsejeren, som
er ansvarlig for overtrædelsen, dokumenteres kontrollen pr. besætning og kontrolrapporten
udarbejdes så også pr. besætning. Hvis der f.eks. er velfærds- eller andre anmærkninger til dyr fra
tre forskellige besætninger men med samme ejer, skal der udarbejdes tre kontrolrapporter, som
samlet sendes til ejeren.
Ved dyr med skader, hvor det er helt klart, at skaden er sket i besætningen, så er besætningen
kontrolobjektet. Dette gælder også, selvom dyret måske er overflyttet til samlestedets besætning.
Det er altså dyrets besætning på skadestidspunktet, der er kontrolobjektet.
3.1.3 Slagterier
Kontrol af dyrevelfærd rettet mod primærproducenten eller transportøren skal ikke dokumenteres
med slagteriet som kontrolobjekt, og kommer dermed heller ikke med på den kontrolrapport, som
slagteriet modtager, medmindre forholdet har betydning for slagteriet.
Nogle dyreværnsmæssige forhold kontrolleres i medfør af fødevareregler – kontrol af disse skal
dokumenteres med slagteriet som fødevarekontrolobjekt og kommer med på fødevarekontrolrapporten som hidtil.
Kontrol af veterinære regler skal dokumenteres for slagteriet, hvis slagteriet er den ansvarlige for et
forhold. Det er slagteriets besætning, der her skal vælges som kontrolobjekt, og der skal udarbejdes
en veterinær kontrolrapport. Kontrol med disse regler blev tidligere dokumenteret på tillægssiden til
fødevarekontrolrapporten. Et eksempel kunne være kontrol med slagtning og aflivning eller kontrol
efter dyreværnsloven.
Er transportør og/eller besætningsejer ansvarlige for forhold, der opdages ved det levende syn (AM)
eller ved den efterfølgende kødkontrol (PM), og som er eller kan indebære overtrædelser, skal
kontrollen dokumenteres for hver af disse ansvarlige, dvs. for hvert enkelt kontrolobjekt, og der
udarbejdes en selvstændig kontrolrapport til hver af dem.
Det samme gælder i de tilfælde, hvor flere parter politianmeldes, fordi der f.eks. er tvivl om
ansvarsfordelingen mellem parterne, og hvor politiet så skal undersøge dette nærmere. Alle
relevante informationer, AM- og PM-fund m.v. dokumenteres for det relevante kontrolobjekt, dvs.
den ansvarlige for en overtrædelse, om det er transportør, chauffør, besætningsejer, dyrlæge mv.
Fotos kan vedlægges kontrollen i DIKO eller journaliseres i WorkZone-sagen for transportør
og/eller besætningsejer mv. alt efter hvem, forholdet er relateret til.
3.1.4 Virksomheder
Virksomheder er selvstændige kontrolobjekter. Det gælder f.eks. biproduktvirksomheder,
dyrehandler eller zoologiske haver. Kontrollen dokumenteres derfor på kontrolobjektet
virksomheden og ikke på eventuelle besætninger. Der udarbejdes en kontrolrapport til
kontrolobjektet efter kontrolbesøg.
Revideret 15. december 2015
Side 9 af 47
2014-34-114-00256
Hvis en zoologisk have også er godkendt til håndtering af biprodukter, skal der oprettes to
forskellige kontrolobjekter, dvs. en som zoologisk have og en som biproduktvirksomhed, fordi man
ellers ikke kan registrere kontroloplysninger korrekt i KOR.
3.1.5 Transport af dyr
På transport til slagteri eller samlested dokumenteres kontrollen kun, når der er overtrædelser. Der
registreres i DIKO og udleveres/fremsendes en kontrolrapport til det ansvarlige kontrolobjekt.
Er der flere ansvarlige eller muligt ansvarlige for en overtrædelse, dokumenteres den udførte
kontrol for hver af de ansvarlige. Der udarbejdes en kontrolrapport til hver enkelt af de ansvarlige.
Det kan både være transportøren, chaufføren eller begge parter, der er ansvarlige for en
overtrædelse. Dette vurderes konkret fra overtrædelse til overtrædelse, og kontrollen dokumenteres
så for den/de ansvarlige.
Dog: Hvis der er tale om stikprøvekontrol af transportører, dokumenteres kontrollen altid for
kontrolobjektet uanset, om der er overtrædelser, eller om kontrollen resulterer i ”ingen
anmærkninger. Der registreres i DIKO og udleveres/fremsendes en kontrolrapport til det ansvarlige
kontrolobjekt.
3.1.6 Opstaldning af anden mands dyr/andre samlinger af dyr/markeder
Er et sted, hvor der befinder sig anden mands dyr, f.eks. et hestehold, en rideskole, et stutteri, en
hestepension eller et kviehotel, og som er udpeget til f.eks. medicinkontrol, skal alle dyr, som
indgår i opstaldningen, kontrolleres uanset, hvem ejeren er.
I de tilfælde hvor der ikke har været anmærkninger, dokumenteres kontrollen kun for så vidt angår
ejer af stedet, ligesom der kun udarbejdes en kontrolrapport til denne.
Hvis der er anmærkninger i forhold til det pågældende kontrolobjekt, f.eks. en rideskole, skal disse
dokumenteres for dette kontrolobjekt, og rideskolen får en kontrolrapport med beskrivelse af de
forhold, som vedrører denne.
Ved overtrædelser som ejeren af dyrene er ansvarlig for, f.eks. en hesteejer, der har en hest
opstaldet på en rideskole, bliver ejer af dyrene også et kontrolobjekt. Den udførte kontrol og de
konstaterede overtrædelser dokumenteres derfor for hesteejeren, som får udleveret en
kontrolrapport. Er vedkommende ikke tilstede, sendes kontrolrapport til vedkommende.
Det samme gælder ved andre samlinger af dyr, f.eks. dyrskuer eller kviehoteller. Dyrskuer er et
selvstændigt kontrolobjekt, og kontrollen dokumenteres overfor dyrskuet, når der er udført kontrol
af lovgivningsområder, som dyrskuet er ansvarlig for, f.eks. dyrevelfærd. Der udarbejdes altid en
kontrolrapport ved kontrol af dyrskuet. Samme metode anvendes for kviehoteller.
Ligeså gælder det markedssyn, for da oplysningerne ikke dokumenteres noget andet sted, f.eks. på
et eksportcertifikat, skal der oprettes en kontrol i DIKO og udarbejdes en kontrolrapport efter de
retningslinjer, der er beskrevet i dette afsnit.
3.1.7 Import af levende dyr eller animalske biprodukter (veterinær importkontrol)
Kontrollen skal altid dokumenteres, og kontrolrapport udarbejdes, hvis der ved importkontrol af
levende dyr eller animalske biprodukter opdages forhold, som er eller kan indebære overtrædelser,
og dyr eller produkter dermed bliver afvist for import.
Revideret 15. december 2015
Side 10 af 47
2014-34-114-00256
Hvis importøren derimod selv henvender sig og præsenterer dyret/varen til import, uden at
betingelserne er opfyldt, betragtes dette som en ansøgning, og afvisningen håndteres som en
almindelig afgørelse uden kontrolrapport.
3.2 H vornår skal der ske dokumentation af kontrollen
Der skal med ganske få undtagelser (se pkt. 3.2.3 og 3.2.4) altid ske dokumentation af den udførte
kontrol. I afsnittene nedenfor er beskrevet forskellige situationer, hvor der skal ske dokumentation
med eller uden kontrolrapport
3.2.1 Dokumentation ved kontrolrapport
Udgangspunktet er, at der ved al kontrol skal ske dokumentation af kontrollen for det eller de
relevante kontrolobjekter, og at der skal udleveres en kontrolrapport til kontrolobjektet ved
kontrollens slutning. Hvis ikke det kan lade sig gøre at printe kontrolrapporten, skal den
tilsynsførende skrive en kontrolrapport i hånden.
Kontrolbesøg
Her skal altid ske dokumentation af kontrollen ved en kontrolrapport.
Administrativ kontrol
Hvis en ordinær kontrol udføres udelukkende som administrativ kontrol, dvs. uden tilknyttet
kontrolbesøg, skal den udførte kontrol dokumenteres for det relevante kontrolobjekt, f.eks. en
besætningsejer, og denne skal modtage en kontrolrapport.
Hvis der er tale om ekstra kontrol, dvs. opfølgende kontrol, der udføres som administrativ kontrol,
dokumenteres kontrollen også for det relevante kontrolobjekt, f.eks. en dyrlæge. Hvis der er
anmærkninger, skal der udarbejdes en kontrolrapport til kontrolobjektet.
Opfølgende kontrol uden anmærkninger, se under administrativ kontrol i afsnit 3.2.2
Beredskab og offentligt tilsyn, se nedenfor i dette afsnit og i afsnittene 3.2.2 og 3.2.6.
Bistand til politiet
Hvis veterinærkontrollen alene yder faglig bistand til politiet i dyreværnssager skal kontrollen
dokumenteres i DIKO for alle undtagen privatpersoner. Dog skal kontrollen med privatpersoner
med heste også i DIKO.
Bistand til politiet er en administrativ kontrol.
Når der er forhold, som Fødevarestyrelsen skal sagsbehandle, skal dette registreres i DIKO som
kontrolrapport, som udleveres til kontrolobjektet.
Hvis der kun er forhold, som politiet tager sig af, skal der udfyldes en kontrolinformation og ikke en
kontrolrapport. Journalisér til samme sag som den veterinærfaglige udtalelse til politiet.
Kontrolinformationsblanketten udleveres ikke til kontrolobjektet, den er til internt brug. Hvis
kontrolobjektet selv ønsker at få dokumentet udleveret, bør det i givet fald ske efter aftale med
politiet (bed evt. om en kvittering for aftalen), da det er deres sag, og vi kun er med som bistand.
For politibistanden skal dokumenteres tiden for tilkaldet, start- og sluttidspunkt på besøget samt et
delresultat. Man vælger Aktion/sanktion ”Ingen anmærkninger” og Aktion/sanktion, spec.
”Veterinærfaglig udtalelse”. Når afgørelsen kommer tilbage fra politi eller domstol, registreres den
på delresultatet, se afsnit 6.11.2.
Revideret 15. december 2015
Side 11 af 47
2014-34-114-00256
Ovenstående gælder også når man bistår politiet med opfølgende kontrol i disse sager.
Hvis den tilsynsførende ved bistand til politiet opdager andre forhold, som man gerne vil
kontrollere og evt. sanktionere, så anvendes en kontrolrapport som normalt. På kontrolrapporten
beskrives, at besøget er sket som bistand til politiet, samt hvad vi i den anledning ellers har
kontrolleret og konstateret. Kontrolrapporten til kontrolobjektet bør kun indeholde bemærkninger
vedr. vores egen del af kontrollen. Bemærk evt. på kontrolrapporten, at der kan være forhold, som
ikke omtales, da de håndteres af politiet.
Offentligt tilsyn (OT)
OT ved beredskab/sygdomme
Hvis man i forbindelse med mistanke om husdyrsygdomme eller zoonoser udfører et
besætningsbesøg eller administrativ kontrol med henblik på, om besætningen skal sættes under OT,
dokumenteres dette for det relevante kontrolobjekt under Aktion/sanktion: ”Ingen anmærkninger ”
og Aktion/sanktion, spec.: ”OT-…”, og der udleveres en kontrolrapport med besøgets/kontrollens
konklusioner.
Der vil således ikke være et selvstændigt kontrolresultat for OT, da dette ikke i sig selv skal udløse
opfølgende kontrol uanset, at selve det offentlige tilsyn indeholder påbud/forbud.
Besøget og en eventuel egentlig kontrol dokumenteres i DIKO således
- OT registreres under det relevante lovgivningsområde med Aktion/sanktion, specificeret: ”OTmistanke opretholdt” eller ”OT-smitte” og med en begrundelsestekst om, at brev om offentligt
tilsyn følger. Herefter sendes brev om OT sammen med den særlige retssikkerhedsblanket til
brug ved offentligt tilsyn.
- Eventuelle overtrædelser fundet ved egentlig kontrol på det samme besøg (f.eks. utilstrækkelig
smittebarriere eller manglende øremærkning) registreres som sædvanligt under det relevante
lovgivningsområde, og det tilhørende kontrolresultat vil udløse normal opfølgende kontrol.
OT ved mærkning og registrering:
Hvis en besætning (evt. administrativt) sættes under OT på grund af uidentificerbare dyr, registreres
således:
- Selve overtrædelsen (de manglende mærker/den manglende registrering) registreres som
sædvanligt under lovgivningsområdet ”Omsætning”, og det tilhørende kontrolresultat vil udløse
normal opfølgende kontrol.
- OT registreres samtidigt under Aktion/sanktion, specificeret: ”OT-mærkning” med en
begrundelsestekst om, at brev om offentligt tilsyn følger. Herefter sendes brev om OT sammen
med den særlige retssikkerhedsblanket til brug ved offentligt tilsyn.
Besætningsbesøg i forbindelse med ophævelse af OT (f.eks. kontrol af rengøring eller
øremærkning) eller administrativ ophævelse af OT (f.eks. efter negativt prøvesvar) dokumenteres i
DIKO under Aktion/sanktion, specificeret: ”OT-ophævet” og der udarbejdes en kontrolrapport med
relevante bemærkninger. Efterfølgende sendes brev om, at offentligt tilsyn er ophævet..
Vær opmærksom på, om der er tale om overtrædelse af KO-krav – om dokumentation af dette se
afsnit 6.6.3.
3.2.2 Dokumentation uden kontrolrapport
I nogle tilfælde dokumenteres kontrollen, uden at der skal udarbejdes en kontrolrapport.
Revideret 15. december 2015
Side 12 af 47
2014-34-114-00256
Administrativ kontrol
Nogle gange udføres ekstra kontrol, dvs. opfølgende kontrol, som administrativ kontrol uden
tilknyttet kontrolbesøg. I de tilfælde skal den udførte kontrol dokumenteres på det relevante
kontrolobjekt, f.eks. en besætningsejer, som efterfølgende får tilsendt en kontrolrapport.
Uanset, om det ved den administrative opfølgende kontrol konstateres, at forholdet er rettet op eller
ej, dokumenteres som sædvanligt. Hvis forholdet stadig ikke er rettet, skal der efterfølgende ske ny
opfølgende kontrol, indtil det konstateres, at overtrædelsen er bragt til ophør.
Offentligt tilsyn
Hvis en besætning sættes under offentligt tilsyn, eller et offentligt tilsyn ophæves uden et
kontrolbesøg, dvs. som administrativ kontrol, og hvis der ikke samtidigt er konstateret
overtrædelser, dokumenteres dette som administrativ kontrol og uden kontrolrapport. Der sendes i
stedet et brev om, at besætningen er sat under offentligt tilsyn eller at offentligt tilsyn er ophævet.
Kontrol, hvor der kun tages dokumenter med hjem
Hvis der ikke udføres kontrol på stedet, men man kun tager dokumenter med hjem til kontrol,
anvendes kontrolinformationsblanket som kvittering med en standardtekst om, at der er medtaget
dokumenter, og at en endelig kontrolrapport med et endeligt kontrolresultat følger.
Om dokumenter, der tages med hjem, se afsnit 3.3. om Foreløbig kontrolrapport.
Autorisation af nye virksomheder
Hvis et kontrolbesøg alene har til formål at godkende/autorisere en virksomhed, dokumenteres
kontrollen for virksomheden, som får en autorisationsrapport (på multiblanketten), ikke en
kontrolrapport. Om registrering af autorisationsrapporter se Generel registreringsvejledning for
DIKO på veterinærområdet.
Ophør af virksomheder
Når Fødevarestyrelsen konstaterer – ved forgæves kontrolbesøg eller på anden vis –
at en virksomhed er ophørt, så dokumenteres dette i DIKO som en administrativ kontrol uden at der
udarbejdes en kontrolrapport. Der anvendes en kontrolinformationsblanket, som sendes til
virksomheden med en standardtekst om, at vi har konstateret, at virksomheden er ophørt.
Virksomheden gives en frist til at oplyse andet. Efter fristen udløb registreres i KOR, at
virksomheden er ophørt, hvis dette stadig er aktuelt.
Ingen hjemme
Hvis der ikke er nogen til stede, og der derfor ikke udføres kontrol, er der ikke noget, der skal
dokumenteres, og der er derfor heller ingen, der skal modtage en kontrolrapport. Det skal dog
noteres i DIKO, at man har været på forgæves besøg via ”Omstændigheder ved kontrollen”.
Der gælder særlige regler for dyrevelfærdskontrol. Selvom der ikke er nogen tilstede, og der derfor
ikke udføres kontrol, skal det alligevel registreres i DIKO, at man har været på forgæves
kontrolbesøg. Det er fordi, der efter to forgæves besøg kan udføres et varslet dyrevelfærdsbesøg, og
det er derfor nødvendigt at registrere de forgæves besøg.
Hvis man er forbi den samme besætning to gange på samme dag, og der stadig ikke er nogen
hjemme, så registreres ”ingen hjemme” to gange på den samme kontrol i DIKO.
Kontrollen skal være en administrativ kontrol.
Revideret 15. december 2015
Side 13 af 47
2014-34-114-00256
Hvis man varsler kontrollen og gennemfører denne samme dag som de to gange ”ingen hjemme, så
ændres kontrollen til ”kontrolbesøg”, og der registreres som sædvanlig. Hvis kontrollen ikke
gennemføres samme dag, oprettes en ny kontrol til kontrolbesøget.
3.2.3 Ingen dokumentation
På kontrolbesøg, hvor der alene sker plombering af transportmidler eller udstedelse af attester eller
certifikater, udarbejdes ikke en kontrolrapport. Det samme gælder for eksporter, hvor der ingen
anmærkninger er. Der skal heller ikke registreres data i DIKO i disse tilfælde.
3.2.4 Oversigt: Dokumentation af kontrollen
Nedenfor ses en skematisk oversigt over hvordan kontrollen skal dokumenteres.
Vær opmærksom på at skemaet er en oversigt, og at den nærmere beskrivelse af hvert punkt skal
findes ovenfor i afsnit 3.2.1-3.2.3.
Med kontrolrapport
Fysisk kontrol
Uden kontrolrapport
Ved fysisk kontrolbesøg skal der altid
ske dokumentation af kontrollen ved
en kontrolrapport.
Se afsnit 3.2.1.
Hvis der ikke er nogen til stede, og der
derfor ikke udføres kontrol, er der ikke
noget, der skal dokumenteres, og der er
derfor heller ingen, der skal modtage en
kontrolrapport.
Se afsnit 3.2.2.
Kontrolbesøg for at se, om
besætningen skal sættes under
offentligt tilsyn.
Se afsnit 3.2.1.
Kontrolbesøg, hvor der alene sker
plombering af transportmidler,
attestudstedelse eller udstedelse af
certifikater. Det samme gælder for
eksporter.
Se afsnit 3.2.3.
Ved kontrol af hjemtagne dokumenter
hvor der konstateres overtrædelser.
Se afsnit 3.2.2.
Hvis dokumentkontrol ikke udføres på
stedet, men dokumenterne i stedet
hjemtages til kontrol på kontoret. Her
anvendes kontrolinformationsblanket som
kvittering.
Se afsnit 3.2.2.
Ved eksportkontrol af levende dyr,
hvor der konstateres overtrædelser
f.eks. i forbindelse med transport af
ikke transportegnede dyr
Se afsnit 3.1.2 og 3.1.5
Ved grænsekontrol, hvor levende dyr
eller animalske biprodukter afvises
som følge af manglende overholdelse
af importregler (forsøg på omgåelse af
importreglerne)
Se afsnit 3.1.7
Administrativ
kontrol
Ingen dokumentation
Hvis ordinær kontrol udføres
udelukkende som administrativ
kontrol.
Se afsnit 3.2.1.
Revideret 15. december 2015
Ved grænsekontrol, hvor levende dyr
eller animalske biprodukter afvises i
forbindelse med direkte præsentation af
dyret/varen til import. Dette betragtes
som en afslag på en ansøgning og
håndteres som en almindelig afgørelse.
Se afsnit 3.1.7
Hvis opfølgende kontrol udføres som
administrativ kontrol. Hvis der ikke er
nogen anmærkninger, skal
besætningsejeren i stedet for en
kontrolrapport have en
kontrolinformationsblanket/orientering pr.
telefon.
Se afsnit 3.2.2.
Side 14 af 47
2014-34-114-00256
Bistand til politi. Det er en
administrativ kontrol, hvor der
udarbejdes en kontrolrapport med de
nødvendige oplysninger til eget brug.
Se afsnit 3.2.1.
Hvis opfølgende kontrol udføres som
administrativ kontrol uden tilknyttet
kontrolbesøg, og der er anmærkninger
til kontrollen.
Se afsnit 3.2.1.
Hvis en besætnings sættes under offentligt
tilsyn uden kontrolbesøg.
Se afsnit 3.2.2.
Hvis offentligt tilsyn ophæves uden et
kontrolbesøg.
Se afsnit 3.2.2.
3.2.5 Registrering af prøver
Offentlige prøver skal registreres i LIMS.
Alle offentlige prøver, der ikke vedrører husdyrsygdomme, skal registreres i LIMS. Fra LIMS skal
der altid udskrives en prøvekvittering, som afleveres til kontrolobjektet.
Prøveplan og liste over projektnumre udsendes af Kontrolstyring og ligger på Fødevarestyrelsens
intranet.
Prøvetagning, der skal dokumenteres på kontrolrapporten:
Prøvetagning på eget initiativ til understøttelse af det konkrete kontrolbesøg. Hvis der i forbindelse
med kontrolbesøget udtages prøver, dvs. prøverne tages som understøttelse af den konkrete kontrol
f.eks. som understøttelse af medicinkontrol, registreres kontrolaktiviteten på basisfanen i DIKO:
”Prøveudtagning, understøttelse af kontrolbesøget”, se afsnit 5.2 og 6.6.5.
Der afleveres en kontrolrapport til virksomheden for selve kontrolbesøget, og prøvetagningen
dokumenteres på samme måde som resten af kontrollen, så prøvetagningen kommer til at fremgå
under ”Tilsynsførendes bemærkninger” på den kontrolrapport, som virksomheden får udleveret.
Det skal beskrives, hvilke prøver, der er udtaget, hvad prøven analyseres for, samt om der er udtaget
kontraprøve.
Prøvetagning, der ikke skal dokumenteres på kontrolrapporten:
Prøvetagning som ikke har sammenhæng med det konkrete kontrolbesøg, eller som tages uden et
kontrolbesøg, skal ikke dokumenteres på en kontrolrapport men udelukkende i LIMS, hvorfra
prøvekvittering udskrives.
Behandling af prøveresultater:
Når resultaterne overholder reglerne (ingen anmærkninger), og kontrolobjektet har en emailadresse, sender laboratorierne svaret (analyseattesten) direkte til kontrolobjektet. Registrering i
WorkZone sker automatisk.
Har kontrolobjektet ikke en e-mailadresse, sender laboratorierne altid svaret (analyseattesten)
direkte til den, der er registreret i LIMS som modtager af svar. Svarmodtager skal herefter sende
svarbrev og analyseattest til kontrolobjektet og registrere det på sagen i WorkZone.
Når resultaterne ikke overholder reglerne, eller laboratoriet er i tvivl, oprettes der automatisk en
opgave i DIKO med opgavetypen ”Til fordeling, prøver”. Opgaven oprettes hos den, der er
registreret i LIMS som modtager af svar. Svarmodtager skal herefter dokumentere
sagsopfølgningen som en administrativ kontrol eller som et kontrolbesøg i DIKO.
Administrativ kontrol:
Kontrollen dokumenteres på det delresultat, hvor prøven i forvejen er registreret. Kontrolinformation eller kontrolrapport samt analyseattest sendes til kontrolobjektet.
Revideret 15. december 2015
Side 15 af 47
2014-34-114-00256
Kontrolbesøg:
Kontrolbesøget gennemføres og dokumenteres på det delresultat, hvor prøven i forvejen er
registreret. Kontrolrapport samt analyseattest udleveres til kontrolobjektet.
3.2.6 Særligt om registrering af anmeldelse af husdyrsygdomme og afledte kontroller
Ved mistanke om husdyrsygdomme skal oplysninger, som modtages ved anmeldelsen registreres i
DIKO ved brug af funktionen ”Vet. beredskab anm.”. Det er oplysninger som f.eks. hvilken
besætning mistanken er hos, anmelder, årsag til mistanken, sygdom m.v. Kontroller oprettes
herefter fra den registrerede anmeldelse.
For at sikre hurtig adgang til data for alle interessenter, skal kontroller oprettet fra anmeldelsen
registreres direkte i forbindelse med kontrolbesøget. Det kan ske af den tilsynsførende selv eller
ved, af den tilsynsførende giver oplysningerne videre til enhedskontoret, som registrerer
oplysningerne med det samme.
3.3
Foreløbig kontrolrapport
3.3.1 Tvivl om kontrolresultatet
Er der tvivl om hvilket resultat, kontrollen skal have, skal der afleveres en foreløbig kontrolrapport
til kontrolobjektet.
Man skal anføre hvilken sanktion, der overvejes, og det skal være den strengest sandsynlige
sanktion, der anføres på den foreløbige kontrolrapport, fordi det ikke er tilladt at give en strengere
sanktion* på den endelige kontrolrapport end på den foreløbige.
* Der er dog visse undtagelser til dette, f.eks.:
 Ved eskalerende myndighedsudøvelse, hvor der er forhold i kontrolobjektets sanktionshistorik,
som taler for en strengere sanktion end den, der er anført på den foreløbige kontrolrapport.

Hvis man medtager f.eks. medicinoptegnelser til gennemgang derhjemme, og den del af
medicinkontrollen, der er udført på stedet, har givet anledning til anmærkninger, og/eller en del
af kontrollen vedr. et andet lovgivningsområde afsluttes på stedet, mens resten af kontrollen
vedrørende de medtagne dokumenter f.eks. resulterer i en administrativ bøde.
Her udleverer man en foreløbig kontrolrapport med kontrolresultatet for den del af kontrollen, man
har udført på stedet. For de dokumenter, man tager med hjem til gennemgang, skal man beskrive på
kontrolrapporten, at der er medtaget dokumenter, og at der efter dokumentkontrollen vil følge en
endelig kontrolrapport med det endelige kontrolresultat. Som kvittering for de konkrete hjemtagne
dokumenter anvendes en kontrolinformationsblanket.
Er der anmærkninger til denne dokumentkontrol, registreres dette i DIKO og der udfærdiges og
sendes en kontrolrapport med det endelige kontrolresultat. Her må kontrolresultatet altså gerne være
højere end det, der var anført på den foreløbige kontrolrapport, hvis dokumentkontrollen har givet
anledning til det.
Vær opmærksom på, at hvis der kun udføres kontrol med det lovgivningsområde, hvor de medtagne
dokumenter hører under, og der ikke kontrolleres andre forhold under det lovgivningsområde, så
afleveres en kontrolinformationsblanket som kvittering for de medtagne dokumenter, og man sender
en endelig kontrolrapport efter gennemførte dokumentkontrol, også selvom kontrolresultatet er 1.
Se ovenfor i afsnit 3.2.2.
Revideret 15. december 2015
Side 16 af 47
2014-34-114-00256
Er den efterfølgende dokumentkontrol uden anmærkninger, sendes en kontrolrapport med det
endelige kontrolresultat.
Sagsbehandlingen kan godt føre til et andet resultat end det, der står på den foreløbige
kontrolrapport. Når den rette aktion/sanktion og derved det rette kontrolresultat er besluttet,
indtastes dette i DIKO, og den endelig kontrolrapport eftersendes.
Hvis der ved et kontrolbesøg er tvivl, om en overtrædelse er omfattet af KO-reglerne, så skal man
også benytte en foreløbig kontrolrapport. Kontrolresultaterne kan godt være endelige, men det skal
så beskrives, at det overvejes, om der er tale om en KO-overtrædelse, og at en endelig
kontrolrapport følger.
3.3.2 Praktiske omstændigheder
Hvis det af praktiske grunde foretrækkes at foretage en del af DIKO-registreringerne efterfølgende
på kontoret, f.eks. antal dyr eller overtrådte §§, kan der efter kontrolbesøget afleveres en foreløbig
kontrolrapport til kontrolobjektet. Efter hjemkomsten færdiggøres DIKO-registreringerne, og den
endelige kontrolrapport sendes til kontrolobjektet.
3.4 Ændring af eksisterende kontrolrapport
Forskellige situationer kan gøre, at en ellers endelig kontrol skal ændres. Dette kan f.eks. være på
baggrund af et prøveresultat (en prøve, der understøtter kontrollen), pga. at en afgørelse fra
domstolene eller fra Fødevareministeriets Klagecenter omgør Fødevarestyrelsens afgørelse, eller
hvis Fødevarestyrelsen af egen drift beslutter at omgøre en afgørelse. Det kan også være, hvis en
administrativ bøde ikke betales, og sagen skal politianmeldes – så skal der også ændres i DIKO.
Hvis de kontroldata, der ændres, dokumenteres på kontrolrapporten, skal der fremsendes en ny
kontrolrapport til kontrolobjektet, f.eks. hvis der er tale om, at en sanktion ændres.
Hvis man ændrer en endelig kontrolrapport, skal det fremgå af kontrolrapporten, hvornår denne er
ændret. Dette gøres med en standardtekst ”Ændret kontrolrapport pr. dato”, som placeres i øverste
skrivbare felt på fanen ”Kontrolrapport tekst”.
3.5 Kontrol over flere dage eller flere kontrolrapporter på én dag
Kontrollen strækker sig over flere dage
I enkelte tilfælde, hvor der er en særlig begrundelse, kan et kontrolbesøg strække sig over mere end
én dag. I de tilfælde udarbejdes én samlet kontrolrapport, der dækker alle dage for kontrolbesøget.
Det skal fremgå af teksten på kontrolrapporten, hvor og hvornår kontrollen fortsættes, og der printes
så en kladde af kontrolrapporten til virksomheden. Ved fortsættelsen af kontrolbesøget skrives
videre på samme kontrolrapport i DIKO.
Kontrollen udføres på flere lokaliteter
Hvis besøget foregår to forskellige steder skal det på kontrolrapporten noteres hvor, besøget
fortsættes. Det skal også noteres i feltet ”Område hos kontrolobjekt”, se afsnit 6.8. Dette kan f.eks.
være ved kontrol med dyrlægens audit af besætningsejerens egenkontrol, hvor den første del af
kontrollen gennemføres i dyrlægens praksis og den sidste del gennemføres i hans klients praksis. I
de tilfælde skal kontrollen i øvrigt dokumenteres selvstændigt for besætningsejeren, som også skal
modtage en kontrolrapport.
Revideret 15. december 2015
Side 17 af 47
2014-34-114-00256
Husk at udfylde varigheden af kontrollen – se herom afsnit 9 om Tid og Faktura.
Flere kontrolrapporter på én dag
Et kontrolobjekt må gerne få flere endelige kontrolrapporter på én og samme dag, eksempelvis en
transportør (en kontrolrapport pr. kontrol), der bliver stoppet flere gange på én dag eller en
besætningsejer, der sender dyr fra flere forskellige besætninger til slagtning (her er kontrolobjektet
selve besætningen, og kontrollen dokumenteres derfor pr. besætning)
I disse situationer er det meget vigtigt, at start og slut tidspunkt udfyldes i DIKO for at kunne afgøre
rækkefølgen på kontrollerne. Vedr. registrering af tid, se afsnit 9.
Revideret 15. december 2015
Side 18 af 47
2014-34-114-00256
4 Identifikation/beskrivelse af virksomheden – navn, adresse,
CVR-nr. mv.
Oplysninger, der findes i KOR overføres automatisk til kontrolrapporten. Det betyder, at det kun er
i de tilfælde, hvor der ikke er oplysninger i KOR om et bestemt kontrolobjekt, at den tilsynsførende
skal udfylde felterne selv. Hvis kontrolobjektet ikke allerede er oprettet skal det oprettes i KOR jf.
brugervejledninger til KOR, som findes på intranettet.
De oplysninger, der bliver overført automatisk er:
• Kontrolobjektets navn og adresse
• CVR-nr.
• CHR-nr.
• Besætnings ID
• Autorisations-, godkendelses- eller registreringsnummer
Som nævnt skal den tilsynsførende kun udfylde felterne, hvis oplysningerne mangler i KOR og
derfor ikke overføres automatisk.
I forbindelse med kontrol skal det altid kontrolleres om CVR-nummer er korrekt – ellers bliver
afgørelser og bødeforlæg sendt til forkerte virksomheder – dette gælder selvfølgelig kun hvis der er
et CVR-nummer.
Hvis den tilsynsførende selv skal udfylde nogle af felterne, skal man være opmærksom på følgende:
Kontrolobjektet er den, der kontrolleres. Det kan f.eks. være en dyrlæge, en malkekvægsbesætning,
et stutteri eller en biproduktvirksomhed.
Hvis der er tale om f.eks. kontrol af en besætning er det besætningsejerens navn, der skal stå, men
det er selve besætningens adresse, der skal udfyldes. Er besætningsadressen forskellig fra
postadressen, angives besætningsadressen i adressefeltet, mens postadressen angives i
bemærkningsfeltet.
Hvis der er tale om kontrol af en chauffør, skal chaufførens navn og CPR-nr. indhentes, og
transportvirksomhedens navn og adresse samt bilens indregistreringsnummer noteres.
Revideret 15. december 2015
Side 19 af 47
2014-34-114-00256
5 Basis
Afsnittet beskriver de oplysninger, der skal dokumenteres i DIKO på den fane, der hedder Basis, og
de felter, der er på denne fane.
5.1 Kontroltype og kontrolundertype
Der findes tre kontroltyper: ”Ordinær”, ”Ekstra” og ”Anden”. Herunder findes der forskellige
kontrolundertyper. Der skal altid vælges en kontroltype og en kontrolundertype, når kontrollen
dokumenteres i DIKO. Kontrolundertyperne bliver ikke vist på den printede kontrolrapport.
5.1.1 Ordinær kontrol
Veterinærfrekvens
Kontrolbesøg på områder, hvor der er en frekvens for, hvor tit kontrolbesøg skal foretages, f.eks.
biproduktvirksomheder eller ornestationer.
Udpegning
Kontrolbesøg, hvor besætningen er udpeget.
5.1.2 Ekstra kontrol
Bestilt: Veterinær
Rekvireret kontrol, f.eks. chick pulp.
Ekstraordinær kontrol, mælk
Ekstraordinært kontrolbesøg efter fund af lægemiddelrester eller forhøjede kim- eller celletal i
mælk, se instrukser og reaktionsskemaer ved fund af restkoncentrationer, som ligger på
Fødevarestyrelsens intranet.
Beredskab, husdyrsygdomme/zoonoser
Hvis kontrol er udført på baggrund af mistanke om husdyrsygdomme eller zoonoser, og en
besætning f.eks. er sat eller skal sættes under offentligt tilsyn.
CHR Mærkningskontrol
Anvendes når der f.eks. er fundet overtrædelser af mærknings- og registreringsregler ved udfald i
DYKO, BEKO mv. Det kan også være overtrædelser indberettet af NaturErhvervstyrelsen.
Opfølgning: Andet
Vælges ved opfølgende kontrol efter f.eks. politianmeldelser og analyseattester, der ikke
understøtter kontrollen.
Opfølgning: Indskærpelse*
Hvis kontrol udføres som opfølgning på en indskærpelse.
Opfølgning: Påbud/forbud/bøde*
Hvis der udføres kontrol som opfølgning på et påbud, et forbud, eller en bøde.
Trædepude-opflg.
Revideret 15. december 2015
Side 20 af 47
2014-34-114-00256
Opfølgende besøg foranlediget af en meddelelse fra slagteriet om for høj score ved
trædepudesvidninger hos slagtekyllinger.
* Der skal udføres ekstra kontrol indtil, overtrædelsen er bragt til ophør. Så længe overtrædelsen
fortsætter, skal den sanktioneres og der udføres ny ekstra kontrol. Dvs. at det i DIKO skal
registreres, at man har fulgt op (markér ”Fulgt op”) samtidigt med, at man markerer ny opfølgning
(markér ”Følg op”). Se vejledning vedr. ”Følg op – Fulgt op” på intranettet.
5.1.3 Anden kontrol
Andet
• Meget af Veterinærrejseholdets kontrol, typisk hvor en kontrolkampagne ikke udføres i
forbindelse med ordinær eller ekstra kontrol.
• Bistand til politiet.
• Opsamlingspunkt, hvor andre muligheder ikke kan bruges.
AM/PM
AM/PM-kontrollen på slagterierne, når det er besætningsejer eller transportør, der er kontrolobjekt.
Syn af dyr
Kontrol på samlesteder hvor der i forbindelse med eksportsyn opdages f.eks.
dyrevelfærdsovertrædelser. Det gælder både, hvor det er samlestedet, der er ansvarlig, og hvor det
er leverandøren af dyrene, der er ansvarlig for overtrædelsen.
5.2 Kontrolaktivitet
Kontrolaktiviteter anvendes til en yderligere dokumentation af, hvilke aktiviteter den tilsynsførende
har udført i forbindelse med kontrollen. De kontrolaktiviteter, der kan vælges er analyseattest,
autorisationer, godkendelser mv., forbrugerklage, kontrolkampagner, prøver udtaget - understøttelse
af kontrolbesøget.
Kontrolaktivitet skal ikke vælges hver gang men kun, når det er relevant. Der kan vælges flere
kontrolaktiviteter for hver kontrol.
Kontrolaktivitet vil ikke blive vist på kontrolrapporten med undtagelse af, hvis der er tale om en
kontrolkampagne.
5.2.1 Analyseattest, opfølgning prøver
Når der følges op på prøveresultater.
5.2.2 Autorisationer, Godkendelser mv.
Når der i forbindelse med et kontrolbesøg i en eksisterende virksomhed godkendes ændringer i
virksomhedens godkendelser/autorisationer.
5.2.3 Forbrugerklage, opfølgning
Når der et kontrolbesøg samtidigt udføres kontrol på baggrund af en forbrugerklage.
5.2.4 Kontrolkampagner
Når kontrolbesøget er udført i forbindelse med en kontrolkampagne.
Revideret 15. december 2015
Side 21 af 47
2014-34-114-00256
5.2.5 Prøveudtagning, understøttelse af kontrolbesøget
Når der udtages prøver i forbindelse med et kontrolbesøg (ikke hvis der udelukkende er taget prøver
og ikke udført kontrol).
5.3 Omstændigheder ved kontrollen
Omstændigheder ved kontrollen bruges til at dokumentere, hvordan besætningsejeren eller
virksomheden har fået besked om kontrollen, samt til at notere omstændigheder, der har forhindret
udførelsen af kontrollen.
Omstændigheder ved kontrollen indeholder anmeldt, uanmeldt, varslet dyrevelfærd, varslet
retssikkerhed, ingen dyr og ingen hjemme, og de forskellige muligheder er forklaret nedenfor.
Når der dokumenteres kontrol, skal der altid vælges en af disse muligheder.
Dog gælder dette ikke, når der i forbindelse med overtrædelse af dyreværnslovgivningen ved syning
af levende dyr ved ankomst til slagterier og samlesteder dokumenteres kontrol for det/de ansvarlige
kontrolobjekter, dvs. for besætningsejer eller transportør – her skal der ikke vælges noget under
omstændigheder ved kontrol.
Omstændigheder ved kontrollen bliver ikke vist på en evt. kontrolrapport.
5.3.1 Anmeldt
Ved et anmeldt kontrolbesøg, er besætningsejeren i forvejen blevet kontaktet af for at aftale en dato
og evt. tidspunkt, mindre end 14 dage før besøget.
5.3.2 Uanmeldt
Ved uanmeldt kontrolbesøg kommer på besøg uden forudgående aftale. De tilfælde hvor ejer ikke
er til stede ved ankomst til besætningen, og den tilsynsførende forsøger at kontakte ham telefonisk
for at få vedkommende til at komme, så besøget kan gennemføres, betragtes fortsat som uanmeldt
kontrol.
Oplyser ejer, at det ikke er muligt at komme indenfor hvad må betragtes som rimelig tid, og man i
telefonen ikke oplyser noget om kontrolårsag eller oplyser, at kontrollen kommer igen, betragtes det
nye kontrolbesøg efter det forgæves, som et nyt uanmeldt besøg.
5.3.3 Varslet dyrevelfærd
På dyrevelfærdsområdet kan man efter 2 forgæves besøg varsle et besøg. Besøget skal så
gennemføres indenfor 48 timer. Juridisk set er ”Varslet dyrevelfærd” en form for anmeldt kontrol,
men der en særlig procedure for Varslet dyrevelfærd, og dette kræver en særlig registrering i DIKO.
5.3.4 Varslet retssikkerhed
Kontrolbesøg, hvor virksomheden/besætningsejeren underrettes senest 14 dage før besøget, og hvor
varsling skal ske i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler, f.eks. ved audit af dyrlæger.
5.3.5 Ingen dyr
Kontrolbesøg i en besætning, hvor der permanent eller midlertidigt ikke er dyr
Hvis det konstateres, at der ikke er nogen dyr, men der alligevel gennemføres et kontrolbesøg, skal
dette dokumenteres i DIKO.
Revideret 15. december 2015
Side 22 af 47
2014-34-114-00256
5.3.6 Ingen hjemme
Er et forgæves besøg. Dette dokumenteres ved at vælge ”ingen hjemme”.
Dette er især vigtigt for dyrevelfærdsbesøg, fordi man ikke kan udføre et varslet dyrevelfærdsbesøg
efter 2 forgæves besøg, hvis ikke man har registreret de forgæves besøg.
5.4 Kontrolårsag
Kontrolårsag er den bagvedliggende årsag til, at der er udført kontrol.
Der skal vælges en af nedenstående muligheder, hvis det er relevant for den udførte kontrol.
Kontrolårsagen vil ikke blive vist på en evt. kontrolrapport. Der vil ofte skulle vælges flere
kontrolårsager.
Kontrolårsagen kan f.eks. være (listen er ikke udtømmende):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bistand til politi, dyrevelfærd/besætninger
Bistand til politi, dyrevelfærd/transport
Dyrevelfærd/besætninger, opfølgning
Dyrevelfærd/transport, opfølgning
Gult kort
Tematisk kontrol
Udpegning 50 %
Udpegning Dyrevelfærd/Dyrehold
Udpegning krydsoverensstemmelse
Udpegning Medicin
Udpegning Mælkekontrol
Udpegning Nulpunkt
Udpegning Transport, afgang risikostikprøvekontrol
Udpegning Transport, alm. kontrol
Transport, ankomst alm. stikprøvekontrol
5.5 Fødevarestyrelsens udførende
Feltet ”Udførende TF” udfyldes med den tilsynsførende, der udfører kontrollen.
Feltet ”Udførende FVST-afd.” udfyldes med den kontrolenhed, som udfører kontrollen, uanset om
kontrolobjektet er hjemmehørende i en anden kontrolenheds område.
5.6 Kontrolsted/Kontrolstedtype
Disse felter bruges til at beskrive, hvor kontrollen rent fysisk har fundet sted, idet det godt kan være
et andet sted end hos det kontrolobjekt, der bliver kontrolleret. En besætningsejers svin kan f.eks.
blive kontrolleret på slagteriet. I så fald er det besætningen, der er kontrolobjektet, og slagteriet, der
er kontrolstedet og -typen.
Feltet udfyldes kun i de tilfælde, hvor kontrolstedet er forskelligt fra kontrolobjektet.
5.6.1 Kontrolsted
Kontrolstedet kan fremsøges fra KOR, hvis det er oprettet som et kontrolobjekt.
Revideret 15. december 2015
Side 23 af 47
2014-34-114-00256
Hvis kontrolstedet ikke er et kontrolobjekt, kan der frit indtastes navn og evt. adresse.
5.6.2 Kontrolstedtype
Oplysningerne overføres typisk direkte fra KOR. Hvis ikke det er tilfældet, skal der vælges mellem
følgende muligheder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slagteri
Besætning
Samlested
Andre samlinger af dyr
Mejeri
Hestehold
Stutteri
Rideskole
Offentlig vej
Dyrlægepraksis
Der er tale om eksempler. Listen kan behovsmæssigt udvides i DIKO uden nødvendigvis at blive
opdateret i denne vejledning.
5.7 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger er en mulighed for at få dokumenteret ting, der kan være relevante for
kontrollen, og som ikke hører ind under nogen af de ovenstående områder.
Disse oplysninger vil ikke blive vist på en evt. kontrolrapport.
Øvrige oplysninger er indtil videre:
• Antal dyr transporteres
• Nummerplade, anhænger
• Nummerplade, forvogn
Hvis der er tale om en kontrol, hvor det er relevant at udfylde feltet om øvrige oplysninger, så skal
feltet udfyldes, typisk ved kontrol i forbindelse med transport af dyr.
Revideret 15. december 2015
Side 24 af 47
2014-34-114-00256
6 Lovgivningsområde
6.1 V alg af lovgivningsområde
Under fanen Lovgivningsområde i DIKO skal den del af kontrollen dokumenteres, der handler om
at beskrive kontrolfundene, dvs. hvad der er kontrolleret, hvad der er konstateret, hvad resultatet af
kontrollen er samt forskellige andre ting f.eks. i forhold til KO-overtrædelser samt hvilke regler, der
er overtrådt.
Afsnittet følger opbygningen i DIKO, dvs. afsnittene har samme navne som felterne i DIKO.
Før man kan dokumentere den udførte kontrol, skal der vælges et lovgivningsområde. Der kan godt
kontrolleres flere lovgivningsområder pr. kontrolbesøg, eksempelvis medicin og dyrevelfærd.
Under hvert kontrolleret lovgivningsområde dokumenteres den kontrol, der er udført på området –
alle observationer og konklusioner skal beskrives.
DIKO fungerer sådan, at det relevante lovgivningsområde automatisk kommer til at stå på
kontrolrapporten. Derfor bruges ikke længere bogstaver for at angive det relevante
lovgivningsområde.
De regler, der skal kontrolleres efter, er inddelt i et antal lovgivningsområder. Det fremgår af
Appendiks 1: Oversigt over regler på veterinærområdet hvilke regler, der er placeret under hvert
lovgivningsområde. Appendiks 1 findes bagest i dette bilag efter afsnit 11.
Er man i tvivl om, hvor kontrol med en bestemt regel skal dokumenteres, kan man finde reglen, og
det lovgivningsområde, kontrollen skal dokumenteres under, i Appendiks 1.
I nogle tilfælde vil kontrollen foregå som kontrol af egenkontrol.
6.1.1 Kontrol af egenkontrol
Kontrol af egenkontrol er relevant i relation til de områder, hvor der er krav om egenkontrol. Det
gælder f.eks.:
•
•
Biproduktvirksomheder, slagtefjerkræbesætninger, malkekvægsbesætninger og konsumægsbesætninger
Obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale (SRA)
På slagterier gennemføres kontrol af egenkontrol som audit af Fødevarestyrelsen. I besætninger er
det de praktiserende dyrlæger, der udfører audit af besætningsejerens egenkontrol.
Under lovgivningsområdet egenkontrol skal udelukkende dokumenteres resultatet af kontrol med
virksomhedens skriftlige egenkontrol, dvs. om egenkontrolprogrammet. Kontrolresultater af de
konstaterede forhold for de faglige regler skal ikke stå under egenkontrol men under de respektive
lovgivningsområder.
Til egenkontrolprogrammet hører:
• Risikoanalyse med risikovurdering, eventuelle flowdiagrammer, udpegning af kritiske
kontrolpunkter samt håndtering, overvågning, grænseværdi, frekvens og korrigerende
handling for de kritiske kontrolpunkter
• Registreringer for hvert kritisk kontrolpunkt, afvigerapporter og eventuelt kundeklager
Revideret 15. december 2015
Side 25 af 47
2014-34-114-00256
•
Revision af egenkontrolprogrammet
Når der sker kontrol af, om en faglig regel er overholdt, og om der er udført skriftlig egenkontrol for
overholdelse af reglen, skal der gives kontrolresultater for begge lovgivningsområder. Kontrol af
procedurer, registreringer og implementering af kritiske kontrolpunkter dokumenteres under
”Egenkontrol”, mens kontrol af de faglige regler skal dokumenteres under lovgivningsområdet for
den faglige regel. Resultaterne er ikke nødvendigvis identiske.
Eksempel: Når den tilsynsførende, på baggrund af kontrol med virksomhedens egenkontrolprogram,
vælger at give et påbud om reviderede egenkontrolprocedurer, skal dette dokumenteres under
lovgivningsområdet ”Egenkontrol”. Når den tilsynsførende tillige har kontrolleret overholdelse af
den relaterede faglige regel, skal resultatet af denne kontrol dokumenteres under
lovgivningsområdet for denne faglige regel. Det betyder, at forholdet, der har givet anledning til
påbuddet noteres under den faglige regel.
6.2 D elresultater – forklaring om dokumentation
Når den udførte kontrol skal dokumenteres, skal der vælges et lovgivningsområde. Når man vælger
”Tilføj” åbnes et vindue, der hedder ”Delresultat”.
Ved opfølgning på anmærkninger givet ved en tidligere kontrol skal vinduet ”Delresultat” tilgås ved
at vinge af i tjekboksen ”Fulgt op” under ”Emner til opfølgning” under det relevante
lovgivningsområde. Der kommer en dialogboks, der spørger, om du vil oprette et nyt delresultat.
Det skal der svares ja til. På den måde bliver det tidligere kontrolresultat og opfølgningen kædet
sammen.
Delresultater er et eller flere resultater, der gives ved kontrol af et enkelt lovgivningsområde.
Det er Aktion/sanktion, der skal registreres og som automatisk giver et delresultat.
Aktion/sanktion kan f.eks. være ”Ingen anmærkninger” som giver resultat 1, ”Indskærpelse” som
giver resultat 2 eller ”Forbud” som giver resultat 3.
Der kan gives flere delresultater under ét og samme lovgivningsområde. På fanen ”Delresultat” skal
den tilsynsførende beskrive kontrolfund og konklusion for hvert af de punkter, der er blevet
kontrolleret under et lovgivningsområde, dvs. alle de forskellige forhold, der resulterer i en
Aktion/sanktion, lige fra ”Ingen anmærkninger” til ”Politianmeldelse”.
Flere delresultater med ”Ingen anmærkninger”:
Hvis der under ét lovgivningsområde er blevet kontrolleret flere punkter, dvs. der er flere
delresultater, alle med kontrolresultatet 1 (”Ingen anmærkninger”), så skal dette beskrives samlet
som ét delresultat. Fanen ”Delresultat” skal altså kun udfyldes én gang for det pågældende
lovgivningsområde, og alle delresultaterne samles så af DIKO som ét resultat på kontrolrapporten
ud for det valgte lovgivningsområde.
Dog: hvis det gælder kontrolresultater fra en kampagne/tematisk kontrol, så må man ikke samle
kampagnens kontrolresultat 1 sammen med andre 1-taller. I disse tilfælde er man nødt til at udfylde
delresultat-fanen for alle 1-tallerne.
Flere delresultater med forskellig Aktion/sanktion:
Hvis der under ét lovgivningsområde er blevet kontrolleret flere emner, dvs. der er flere
delresultater med forskellig Aktion/sanktion, f.eks. ”Indskærpelse” og ”Påbud” (kontrolresultat 2 og
Revideret 15. december 2015
Side 26 af 47
2014-34-114-00256
3) så skal fanen ”Delresultat” udfyldes to gange for det samme lovgivningsområde, fordi de to
forskellige kontrolresultater skal dokumenteres hver for sig, selvom det er under samme
lovgivningsområde.
Hvis der er endnu flere delresultater med forskellig aktion/sanktion, udfyldes fanen ”Delresultat”
det tilsvarende antal gange.
Se også Vejledning om registrering i DIKO ved kontrolbesøg og adm. kontrol på veterinærområdet.
Ved kontrol af flere lovgivningsområder vælges hver enkelt lovgivningsområde for sig, og
resultaterne af kontrollen dokumenteres som beskrevet i dette afsnit.
På den kontrolrapport, der udleveres til kontrolobjektet fremgår det dårligste kontrolresultat som
hidtil i kontrolresultatfeltet.
Den udførte kontrol dokumenteres på fanen ”Delresultat” ved at udfylde de forskellige felter på
fanen. Felterne er beskrevet i afsnittene 6.2-6.13 nedenfor.
6.3 Specificeret lovgivningsområde
Under specificeret lovgivningsområde findes en masse valgmuligheder, der giver mulighed for at
tydeliggøre hvad kontrollen handlede om, f.eks. i forhold til hvilken dyregruppe, der blev
kontrolleret eller hvilken husdyrsygdom, der har været tale om.
Listen er lang og derfor ikke medtaget her i bilag 11c men kan ses i feltet i DIKO.
6.4 Aktion/sanktion (kontrolresultater)
Under aktioner og sanktioner vælges hvordan, der skal reageres efter den udførte kontrol.
Når man vælger en Aktion/sanktion i DIKO, kommer det tilhørende kontrolresultat automatisk frem
afhængig af hvilken aktion/sanktion, man har valgt.
Aktion/sanktion og kontrolresultater hænger sammen således:
Aktion/sanktion
Ingen anmærkninger
Indskærpelse
Påbud eller forbud
A dministrativt bødeforelæg eller politianmeldelse
A utorisation, godkendelse eller registrering frataget
Kontrolresultat
1
2
3
4
Vær opmærksom på, at kontrollen i DIKO skal ændres, hvis sanktionen af en eller anden grund
ændres, f.eks. hvis en administrativ bøde bliver til en politianmeldelse, eller et påbud bliver til en
indskærpelse. Derefter fremsendes en ny kontrolrapport. Se afsnit 3.4.
6.5 Aktion/sanktion, specificeret
Aktion/sanktion specificeret bruges på veterinærområdet f.eks. til at dokumentere, når der er tale
om en KO-bagatel, offentligt tilsyn, kontrolobservation, vejledning m.m.
Revideret 15. december 2015
Side 27 af 47
2014-34-114-00256
6.5.1 Kontrolobservation
Visse observationer, som kontrollen gør, men hvor der ikke kan eller skal sanktioneres, skal
dokumenteres i DIKO som kontrolobservationer.
Kontrolobservationer anvendes
1. når kontrollen ikke kan sanktionere for en konstateret overtrædelse, fordi der er flere
potentielt ansvarlige og ansvaret ikke kan placeres, eller
2. når en potentiel men endnu ikke indtrådt overtrædelse afværges som følge af en drøftelse
mellem den tilsynsførende og kontrolobjektet.
Ad 1: For eksempel hvis der konstateres et dyr med en lidelse – f.eks. slagmærker på et svin eller
brækkede vinger på fjerkræ - som under normale omstændigheder ville udløse en sanktion, men
hvor der er flere potentielt ansvarlige parter, og ansvaret for overtrædelsen derfor ikke kan placeres.
Kontrolresultatet bliver da ”ingen anmærkninger”, og der registreres ”Kontrolobservation”.
Ad 2: For eksempel at der i forbindelse med eksportkontrol på bedrifter eller samlesteder observeres
ikke transportegnede dyr eller at lastetætheden er for høj. Hvis den tilsynsførende og
kontrolobjektet drøfter omstændighederne, og kontrolobjektet efter fælles forståelse aflæsser det
eller de omhandlede dyr, skal hændelsen registreres med ”ingen anmærkninger” og
”Kontrolobservation”.
Det gælder dog som sædvanligt, at groft uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr eller sager
om alvorligere eller gentagne overtrædelser af dyreværnsloven skal politianmeldes.
Kontrolobservation vælges under ”Aktion/sanktion spec.” og bruges kun i forbindelse med
aktion/sanktion ”Ingen anmærkninger”. ”Overtrædelsestype” og/eller ”Lidelse-årsag”, ”Antal dyr
omfattet”, ”Antal dyr i alt” mv. skal registreres på samme måde, som hvis forholdet sanktioneres.
Der henvises desuden til de særskilte vejledninger: ”Vejledning om brug af kontrolobservationer i
kødkontrollen” og ”Registreringsvejledning: Eksport af dyr fra besætninger eller samlesteder”, som
kan findes på Fødevarestyrelsens intranet.
6.6 Tilsynsførende bemærkninger (Begrundelses- og standardtekster)
Dette afsnit omhandler den boks, der i DIKO hedder ”Begrundelses og standardtekster”, og som
findes på fanen ”Delresultat”, der åbnes under hvert lovgivningsområde.
6.6.1 Begrundelses- og standardtekster
Det digitale kontrolsystem, DIKO har begrundelses- og standardtekster.
• Begrundelsestekster er tekster, som er lagt ind i systemet under hvert lovgivningsområde.
Teksterne er delt op efter hvilken sanktion, der gives. Det betyder, at der under hvert
delresultat kan vælges mellem nogle tekster, der svarer til den Aktion/sanktion, der er valgt.
Teksterne skal hjælpe til, at der ikke skal skrives så meget som før. Den tilsynsførende vil
dog stadig skulle beskrive nogle ting selv.
• Standardtekster er tekster, som ikke hører til noget lovgivningsområde, dvs. det er generelle
tekster om f.eks. vejledning eller om KO, der kan sættes ind uafhængigt af hvilket
lovgivningsområde, man har valgt. Standardtekster bruges især på de to faner der hedder
”Kontrolrapport tekst” og ”Kontrolinformation tekst”, se hhv. afsnit 7 og 8.
Alle teksterne har overskrifter, som skal gøre det let at vælge lige den tekst, man skal bruge.
Revideret 15. december 2015
Side 28 af 47
2014-34-114-00256
6.6.2 Beskrivelse af kontrolfund
Nedenfor beskrives hvad den tilsynsførende skal huske, når den udførte kontrol skal dokumenteres.
Det skal dokumenteres:
− hvad der er kontrolleret (dyregruppe (hvis relevant), emne, f.eks. medicin, opbevaring.)
− hvor det er kontrolleret (f.eks. staldafsnit, bygning, virksomhedsafdeling)
− hvad der blev observeret (kontrolfund)
− hvad konklusionen var (f.eks. ”Ingen anmærkninger”/”OK” eller ”Det indskærpes at...”
osv.).
Indledning
Når man beskriver kontrolfund, dvs. hvad der blev observeret ved kontrollen, er det vigtigt, at det
bliver tilstrækkelig detaljeret beskrevet, så man kan se præcis hvad, overtrædelsen gik ud på. Det vil
på nogle områder være relevant skrive hvor mange dyr, man i alt har observeret, og hvor mange af
disse dyr, overtrædelsen drejer sig om, f.eks. i forbindelse med mærkning af dyr. Ved kontrol af
dyrevelfærd skal man huske at beskrive, hvilke skader, man har set hos dyrene med angivelse af
såvel inspektions- som palpationsfund, hvor mange dyr med hvilke skader, der er, samt det samlede
antal dyr.
Det skal fremgå, om kontrollen er afgrænset til et bestemt område, f.eks. farestalden eller lageret
eller om kontrollen omfatter hele besætningen/virksomheden. Det samme gælder, hvis kontrollen
kun omfatter en bestemt periode, så skal det beskrives, for hvilken periode, der f.eks. er kontrolleret
medicinregistreringer.
Hvis ikke det er nærmere beskrevet, hvilket område eller hvilken periode, kontrollen omfatter, skal
man kunne gå ud fra, at kontrollen omfattede hele besætningen/virksomheden eller alle de år,
registreringer skal opbevares – derfor er det meget vigtigt at beskrive hvad, kontrollen omfattede.
I forhold til hvilket fysisk område kontrollen omfatter, skal dette også dokumenteres ved at
registrere data i DIKO. Der henvises til afsnit 6.9 om område hos kontrolobjektet.
Alle observationer skal beskrives, uanset hvilken Aktion/sanktion, der vælges, dvs. uanset om
kontrolresultatet blev 1, 2, 3 eller 4.
Der skal være klar overensstemmelse mellem beskrivelsen af kontrolfundet og det tilhørende
kontrolresultat. Det betyder, at har man valgt Aktion/sanktion ”indskærpelse”, så kan der kun
vælges begrundelsestekster, der vedrører indskærpelser. Vær derfor opmærksom på, at man ikke
bare må ændre den valgte indskærpelsestekst til f.eks. et påbud. Ønsker man et påbud skal man
vælge Aktion/sanktion påbud, dvs. kontrolresultat 3, og så vælge den begrundelsestekst, der passer
til påbuddet.
Formålet med ovenstående er at kunne dokumentere hvad, der blev konstateret ved kontrollen, både
af hensyn til kontrolobjektet og af hensyn til et evt. senere kontrolbesøg.
6.6.3 Krydsoverensstemmelse
Efter centraliseringen af KO-kontrollen pr. 1. januar 2015, er det nu kun overtrædelser af KO-krav
om BSE, TSE (krav 2.6 – 2.9) og Tuberkulose/Brucellose (krav 2.26), der har direkte betydning for
Fødevarestyrelsens kontrol.
Revideret 15. december 2015
Side 29 af 47
2014-34-114-00256
Overtrædelse af krav 2.14 om restkoncentrationer eller direktiv 96/23-prøver KO-sagsbehandles af
NaturErhvervstyrelsen, og Kontrolstyring sørger for, at NaturErhvervstyrelsen får de fornødne
oplysninger til deres KO-sagsbehandling.
Fødevarestyrelsen skal dog informere ejer om, at kontrolresultatet vil blive indberettet til
NaturErhvervstyrelsen, og at det kan få betydning for en evt. landbrugsstøtte. Det gælder i tilfælde
af
• overtrædelse af krav 2.6 – 2.9 (BSE og TSE)
• overtrædelse af krav 2.26 (TB og Brucellose)
• fund af restekoncentrationer over grænseværdien i mælk/kød
• Positive prøver jf. direktiv 96/23 (fund af ulovlige stoffer)
Der er fortrykt en tekst på den veterinær kontrolrapport, som juridisk set er tilstrækkelig til at
opfylde kravet til denne information, men det vil være god skik at henlede ejerens opmærksomhed
på dette.
Det skal fremgå af kontrolrapporten, hvis der er tale om en overtrædelse af et KO-krav, og at der vil
komme brev om dette. Det indgår i begrundelses- eller standardteksterne. KO-kravnummer eller
kravtitel skal ikke med under Tilsynsførendes bemærkninger.
Det skal ikke dokumenteres i DIKO, at der er sket overtrædelse af KO-krav.
Se desuden Fødevarestyrelsens interne KO-vejledning på intranetsiden om krydsoverensstemmelse.
6.6.4 Partshøring, vejledning, bemærkninger mv.
Der skal altid foretages partshøring af kontrolobjektet i forbindelse med kontrolbesøget, da enhver
anmærkning udløser gebyrbelagt opfølgende kontrol og dermed bliver en afgørelse. Dette skal
dokumenteres på kontrolrapporten under tilsynsførendes bemærkninger. Det skal fremgå, om
kontrolobjektet havde bemærkninger eller ej, og evt. bemærkninger skal kortfattet beskrives.
Når den tilsynsførende har drøftet forhold med virksomheden eller vejledt om regler, skal dette kort
skrives på kontrolrapporten.
”Vejledning” betyder, at den tilsynsførende har vejledt virksomheden om et eller andet emne uden
at der behøver at være foregået en kontrol af emnet, eller at der nødvendigvis er konstateret en
overtrædelse. Det samme gælder for drøftelser.
Man skriver kun ”Ok” eller lignende, hvis der samtidigt er udført kontrol af området, ellers skrives
der blot ”Vejledt om…” eller ”Drøftet…”
Vejledning og drøftelser må ikke træde i stedet for en sanktion.
Der skal vejledes, hvis der er tale om en bagatelagtig overtrædelse for på den måde at forebygge, at
overtrædelsen udvikler sig.
Der kan godt vejledes samtidig med, at der gives en sanktion – f.eks. hvis det er tydeligt at
overtræder ikke forstår, hvorfor han har overtrådt reglerne, eller hvad reglerne egentlig går ud på. I
forbindelse med f.eks. øremærkesager kan evt. ejer vejledes om hvorledes, han får styr på
besætningens øremærker eller besætningsregistreringer samtidigt med, at han sanktioneres for
overtrædelsen af mærkningsreglerne.
Revideret 15. december 2015
Side 30 af 47
2014-34-114-00256
Bemærkningsfeltet kan – udover at beskrive den udførte kontrol og resultatet heraf – også bruges til
andre bemærkninger, f.eks. hvis ejeren oplyser, at der er planlagt forbedringer, f.eks. hvis der er
planlagt etablering af et nyt ventilationssystem i et staldafsnit, hvilket kan have betydning for
forberedelsen af næste kontrolbesøg. Det skal så beskrives som ”Ejer oplyser, at…”.
Skriv aldrig ”Oplyst, at …”, idet der så kan være tvivl, om det er kontrollen, der har oplyst noget til
ejer eller ejer, der har oplyst noget til kontrollen.
Husk altid, at det klart skal fremgå, om der er tale om kontroloplysninger eller øvrige oplysninger.
Fødevarestyrelsen må ikke indgå aftaler med besætningsejeren. Bemærkningsfeltet må derfor ikke
indeholde formuleringer, der kan ligne aftaler.
Skriv f.eks. aldrig ”Aftalt med ejer, at optegnelser indsendes” – dette vil skulle formuleres som et
påbud.
De generelle ting som f.eks. vejledning eller ting, som virksomheden oplyser, kan også skrives ind
på den fane i DIKO, der hedder ”Kontrolrapport tekst”. Denne fane bruges til at skrive ting ind
øverst eller nederst på kontrolrapporten, og i tilfælde hvor f.eks. vejledning ikke hænger sammen
med et konkret delresultat og dermed ikke hører til et bestemt lovgivningsområde, kan det være
relevant at bruge fanen ”Kontrolrapport tekst”. Se også afsnit 7.
6.6.5 Prøver udtaget til understøttelse af kontrollen
Hvis der i forbindelse med kontrollen udtages prøver, skal det skrives i bemærkningsfeltet, hvilke
prøver der er udtaget, samt om der er udtaget kontraprøve. Se også afsnit 3.2.5.
6.6.6 Bilag
Bilag til kontrolrapporten kan være billeddokumentation og/eller uddybende beskrivelser af de
konstaterede forhold m.v. Det er vigtigt for værdien af dokumentationen, at det fremgår hvor og
hvornår, denne er indsamlet, billederne er taget, og beskrivelserne er udarbejdet. På
kontrolrapporten noteres, om der er sådanne bilag, f.eks. ”Fotodokumentation”. Evt. bilag
journaliseres på sagen. Fotos kan også vedhæftes kontrollen i DIKO.
6.7 Formulering af sanktioner
I DIKO vil der være begrundelsestekster, som den tilsynsførende skal vælge imellem afhængig af
hvilken Aktion/sanktion, der gives og hvilken overtrædelse, der er tale om. Teksterne har et bestemt
format: Først beskrives, hvad der er kontrolleret, derefter hvilken sanktion, der gives og til sidst
hvad der er konstateret. Dette format skal bibeholdes, men i de fleste tekster skal den tilsynsførende
beskrive forholdet yderligere eller udfylde forskellige ting, f.eks. antal dyr eller detaljer omkring
kontrolfund. Der må ikke angives konkrete hjemmelshenvisninger sammen med sanktionerne.
6.7.1 Indskærpelser
En indskærpelse, som gives under kontrolbesøget, dokumenteres på kontrolrapporten under
”Tilsynsførendes bemærkninger” (Under ”Begrundelses- og standardtekster for hvert delresultat).
Udformning af indskærpelser, som gives på kontrolrapporten under kontrolbesøget:
•
•
•
”Følgende er kontrolleret…(beskriv hvad der er kontrolleret, f.eks. dyrevelfærd i farestald)”
”Det indskærpes at… [beskriv reglen]”
”Følgende er konstateret… [beskriv hvad der er konstateret og hvor, f.eks. at 2 ud af 30
kreaturer ikke var mærket]”
Revideret 15. december 2015
Side 31 af 47
2014-34-114-00256
Hvis den tilsynsførende ikke kan huske den præcise ordlyd, er det muligt at skrive indskærpelsen i
et mere ”populært” sprog, f.eks. ”Det indskærpes, at kvæg skal være mærket og registreret”.
Efter ikrafttrædelsen af Veterinærforlig II med gebyrbelagt opfølgende kontrol er indskærpelser
også blevet afgørelser, som kan påklages. Der skal oplyses om dette i indskærpelsen samt gives
henvisning klagevejledningen på bagsiden af kontrolrapporten. DIKO-begrundelsesteksterne for
indskærpelser sikrer, at disse formaliteter er i orden.
Indskærpelser kan gives efter kontrolbesøget. Det vil typisk være relevant, hvis den tilsynsførende
har brug for at sikre sig den egentlige ordlyd af regler, der ikke er medbragt på kontrolbesøget, eller
hvis den tilsynsførende er i tvivl om, hvad konklusionen bør være. I så fald skal indskærpelserne
først gives på en midlertidig kontrolrapport, hvor det nævnes under ”Tilsynsførendes
bemærkninger” med ordlyden ”Indskærpelse overvejes. Vil blive fremsendt”. Brug den tilsvarende
DIKO-begrundelsestekst.
Der skal efterfølgende fremsendes en endelig kontrolrapport med det endelige kontrolresultat.
Sådanne ”efterfølgende” indskærpelser er skriftlige afgørelser og skal derfor bl.a. indeholde
hjemmelsangivelser.
6.7.2 Påbud og forbud
Når det meddeles påbud eller forbud, skal dette dokumenteres på kontrolrapporten og efterfølges af
et særskilt brev til kontrolobjektet med begrundelse, frist, hjemler, oplysning om evt. gebyrbelagt
opfølgende kontrol samt klagevejledning.
Det skal fremgå af kontrolrapporten, at afgørelsen følger pr. brev. I bemærkningsfeltet skal der være
en kort beskrivelse af påbuddet eller forbuddet, og der skal stå enten ”Påbud fremsendes” eller
”Forbud fremsendes”. Brug den tilsvarende DIKO-begrundelsestekst.
Hvis den tilsynsførende ikke er helt sikker på hvilken sanktion forholdet skal udløse, bruges i stedet
”Påbud overvejes” eller ”Forbud overvejes” på en foreløbig kontrolrapport. Når beslutning om
påbud eller forbud er taget, skal der fremsendes en endelig kontrolrapport med det endelige
kontrolresultat sammen med påbuddet eller forbuddet.
Er fristen for afgørelsen ”straks”, skal afgørelsen med frist dokumenteres på kontrolrapporten
sammen med en bemærkning om, at afgørelsen også følger pr. brev. Det skriftlige påbud, altså det,
der sendes pr. brev, skal så indeholde begrundelse, hjemmel, orientering om gebyrbelagt opfølgende
kontrol samt klagevejledning.
Det kan f.eks. være nødvendigt med påbud med fristen straks, hvis et dyr skal aflives straks, eller
hvis der skal nedlægges omsætningsforbud på grund af sygdomsmistanke.
Udformning af påbud, hvor fristen er straks:
•
•
•
”Følgende er kontrolleret…(beskriv hvad der er kontrolleret, f.eks. dyrevelfærd i farestald)”
I henhold til … [beskriv lovgrundlaget meget kort, der skal ikke være paragraffer på
kontrolrapporten] påbydes du straks at … [beskriv påbuddet]
Følgende er konstateret… [beskriv hvad der er konstateret og hvor]
Vær opmærksom på, at offentligt tilsyn er en formel afgørelse, selvom det ikke er en sanktion, og
derfor skal der ske partshøring og gives klagevejledning.
Revideret 15. december 2015
Side 32 af 47
2014-34-114-00256
6.7.3 Administrative bødeforelæg
Kontrolrapporten må ikke bruges til at meddele selve det administrative bødeforelæg.
Administrative bødeforelæg skal meddeles besætningsejeren i et særskilt brev med baggrunden for
bødeforlægget, hjemmel og frist for betaling.
I bemærkningsfeltet skal der være en kort beskrivelse af hvorfor, der gives et administrativt
bødeforlæg. I bemærkningsfeltet skal der desuden stå ”Administrativt bødeforlæg fremsendes”.
Brug den tilhørende DIKO-begrundelsestekst.
Hvis den tilsynsførende ikke er helt sikker på hvilken sanktion, forholdet skal udløse, bruges
”Administrativ bøde overvejes” på en foreløbig kontrolrapport. Når beslutning om en administrativ
bøde eller ej er truffet, skal der fremsendes en endelig kontrolrapport med det endelige
kontrolresultat sammen med bødeforelægget.
Det bemærkes, at der ikke er hjemmel til administrative bødeforelæg i dyrevelfærdslovgivningen.
6.7.4 Politianmeldelser
Underretning om politianmeldelse til besætningsejere og transportører skal gives hurtigst muligt
men dog først, når:
• alle beviser i sagen er sikrede, og
• det ikke vil hindre en nødvendig efterforskning
Man kan evt. rådføre sig med politiet i den konkrete sag.
Det skal som udgangspunkt anføres i bemærkningsfeltet på kontrolrapporten, at forholdet vil blive
meldt til politiet, se Vejledning om politianmeldelser og håndtering af straffesager generelt, som
findes på intranettet.
Det skal noteres enten som ”Forholdet vil blive politianmeldt” eller ”Politianmeldelse overvejes”,
hvis den endelig beslutning om politianmeldelse først bliver truffet efter kontrolbesøget.
Fødevarestyrelsen skal skriftligt orientere besætningsejeren eller virksomheden, når der er truffet
endelig afgørelse om politianmeldelse. Det gælder også, hvis det efterfølgende besluttes ikke at
anmelde forholdet eller at trække en indgivet anmeldelse tilbage.
Hvis overtrædelsen er konstateret ved kontrol på samlested eller slagteri, skal kontrolrapporten
hurtigst muligt fremsendes til besætningsejeren og/eller transportøren, og chaufføren skal så vidt
muligt orienteres mundtligt, hvis vedkommende vil være berørt af en politianmeldelse.
Også politianmeldelser er omfattet af princippet om gebyrbelagt opfølgende kontrol. Der skal dog ikke
gives klagevejledning. Der skal derfor heller ikke nødvendigvis partshøres forud for en
politianmeldelse, men det er vigtigt at sikre sig, at sagen er fuldt belyst, og det er i øvrigt god
forvaltningsskik, så gør det alligevel.
6.8 Område hos kontrolobjekt
Område hos kontrolobjekt bruges til at beskrive hvor, kontrollen er udført, f.eks. farestalden, hus nr.
3, frostlageret mv. Dette skal også beskrives i begrundelsesteksten, dvs. under tilsynsførendes
bemærkninger, jf. ovenfor under 6.6.
Revideret 15. december 2015
Side 33 af 47
2014-34-114-00256
Kontrol med dyrlægens audit af besætningsejerens egenkontrol foregår typisk over flere dage, og
under ”Område hos kontrolobjekt” skal det derfor noteres hvor, man har kontrolleret hvad, så data
registreres i systemet.
6.9 Kampagner
Det skal dokumenteres, hvis kontrollen er udført i forbindelse med en bestemt kontrolkampagne.
Det vil sige, at man under Kampagner skal vælge den rigtige kampagnetitel og det rigtige
kampagnenummer.
6.10 Regler og bestemmelser
Under regler og bestemmelser skal den tilsynsførende dokumentere hvilke regler, der er overtrådt.
Regler og bestemmelser skal kun dokumenteres, når der er valg en Aktion/sanktion, der giver
kontrolresultaterne 2, 3 eller 4 – dvs. når der er tale om overtrædelser af reglerne.
Når den udførte kontrol giver en Aktion/sanktion svarende til ”ingen anmærkninger”, dvs.
kontrolresultat 1, skal regler og bestemmelser ikke dokumenteres.
Den regel, der skal registreres, er den regel, der er mest relevant for den pågældende overtrædelse.
Typisk vil det være den specielle regel frem for den generelle – f.eks. vil en overtrædelse af
dyreværnsregler formentlig ofte være omfattet af Dyreværnslovens generelle bestemmelser
samtidig med at overtrædelsen er omfattet af f.eks. bekendtgørelse om beskyttelse af svin eller
lignende. Her vil det det så være bekendtgørelsen om beskyttelse af svin, der skal vælges, fordi det
er specialreglen.
Vær opmærksom på at ved grove dyreværnsovertrædelser, skal både dyreværnsloven og
specialreglen anvendes, fordi inddragelse af dyreværnsloven kan gøre en stor forskel i forhold til
strafferammen.
6.11 H andling, bøde, afgørelse mv.
6.11.1 Handling
Dette felt kan udfyldes til nærmere at beskrive hvad det er, virksomheden f.eks. er blevet påbudt.
6.11.2 Bøder og afgørelser
Det skal dokumenteres, når der er udstedt en bøde, samt hvad bødestørrelsen på bøden har været.
Hvis flere delresultater skal resultere i en og samme bøde, skal bødestørrelsen kun skrives én gang,
men bøde udstedt skal krydses af under alle de delresultater den pågældende bøde dækker. Hvis de
enkelte delresultater resulterer i hver deres egen bøde, skal hvert delresultat udfyldes med netop den
bødestørrelse, der er udstedt for hvert delresultat.
Når der foreligger en endelig afgørelse, f.eks. en bøde, dom eller et tiltalefrafald, skal dette
dokumenteres i feltet ”Afgørelse”. Herudover skal datoen for afgørelsen ligeledes dokumenteres.
Det er vigtigt, at disse felter udfyldes.
6.12 D yr (kategori, årsag og antal)
Her skal der, ved dyrevelfærdskontrol dokumenteres hvilke dyr, der er tale om, hvad overtrædelsen
går ud på, f.eks. at dyrene var afmagrede, samt antallet af dyr, der var omfattet. Det er meget
vigtigt, at dette bliver dokumenteret korrekt.
Revideret 15. december 2015
Side 34 af 47
2014-34-114-00256
Selvom disse oplysninger bliver dokumenteret her, skal de stadig beskrives i begrundelsesteksterne,
så også virksomheden/besætningsejeren kan se, hvad vi har kontrolleret, samt hvad vi har fundet og
konkluderet. Se ovenfor under 6.5 om hvordan dyrevelfærd dokumenteres som tekst på
kontrolrapporten.
6.13 Krydsoverensstemmelse
Overtrædelser af KO-krav skal ikke længere dokumenteres i DIKO. Se også afsnit 6.6.3.
Revideret 15. december 2015
Side 35 af 47
2014-34-114-00256
7 Kontrolrapport tekst
Kontrolrapport tekst bruges til tekst, som ikke har noget at gøre med selve delresultaterne, og de
lovgivningsområder, delresultaterne hører under. Standardteksterne kan bruges på denne fane.
Fanen er delt ind, så der kan skrives oplysninger øverst eller nederst på kontrolrapporten, dvs. på
hver side af delresultaterne.
Det, der skrives her, kan f.eks. være vejledning eller oplysninger fra virksomheden, eller det kan
være hvilke tilsynsførende, der har været med på kontrolbesøget, hvis der er flere end den, der
skriver under på kontrolrapporten.
Der kan i toptekstfeltet indskrives et resumé over kontrollens resultater, hvilket kan være særligt
relevant i de tilfælde, hvor den automatiske rækkefølge i lovgivningsområderne bevirker, at en
alvorlig overtrædelse kommer til at stå langt nede på kontrolrapporten, mens en mindre betydningsfuld overtrædelse kommer øverst. Skriv f.eks.:
”Resumé af kontrolresultater: Du tildeles en administrativ bøde for anvendelse af
medicin i modstrid med dyrlægens anvisning, og du har fået tildelt en indskærpelse for
manglende registrering af dine geder. Dette uddybes i teksten nedenfor.”
Hvem der har været til stede for virksomheden skrives nederst på kontrolrapporten.
Den midterste tekst på fanen er teksten fra delresultat-felterne, og der kan ikke rettes i denne tekst,
når man står på fanen ”Kontrolrapport tekst”.
Revideret 15. december 2015
Side 36 af 47
2014-34-114-00256
8 Kontrolinformation tekst
Kontrolinformation tekst er en fane, der især bruges ved administrativ kontrol, hvor der skal sendes
noget til et kontrolobjekt, som ikke behøver være en kontrolrapport, se afsnit 2.2.3.
Standardteksterne kan bruges på denne fane.
9 Tid og faktura
Her skal det dokumenteres, hvornår kontrollen startede og sluttede. Starttidspunktet er, når man
stiger ud af bilen på kontrolstedet, og sluttidspunktet er, når man sætter sig ind i bilen igen og kører
fra stedet. Evt. forsinkelser i form af printerproblemer, så man må skrive kontrolrapporten i hånden,
eller rimelig tid, man bruger på forgæves at lede efter ejeren, er et vilkår for kontrollen og skal
medregnes i tilstedetiden. Andre forsinkelser, der ikke har noget med kontrollen at gøre, f.eks. snak
om vejr og vind, regnes ikke med.
I feltet ”Afleveret til” skal den tilsynsførende dokumentere navnet på den person, som har modtaget
kontrolrapporten. Evt. kan vedkommende kvittere for modtagelsen på selve kontrolrapporten. Den
tilsynsførende skal oplyse om, at en eventuel kvittering kun tilkendegiver, at man har modtaget
kontrolrapporten, ikke hvorvidt man er enig/uenig i dens indhold.
På rapporter sendt med posten skrives ”Sendt pr. post” eller en lignende formulering i feltet
”Afleveret til”.
Hvis der ikke er nogen til at modtage rapporten, kan den lægges i postkassen, og dette noteres i
bemærkningsfeltet. Rapporten må ikke lægges i forrum eller lignende.
9.1 Bistand til politiet
Når politiet ønsker faglig bistand på et besøg, der er planlagt til en dag i den nærmeste fremtid
skrives ikke tilkaldetidspunkt på. Her er det kun varigheden af kontrolbesøget, der skal med.
Ved bistand til politi skrives i feltet ”Afleveret til”: ”Til eget brug. Ikke afleveret” eller lignende, da
kontrolinformationsblanketten ikke udleveres, men kun er til Fødevarestyrelsens eget brug. Se
endvidere afsnit 3.2.1.
9.2 Kontrolbesøg over flere dage
Der kan kun tastes ét start- og sluttidspunkt i DIKO. Det betyder, at ved kontrolbesøg, der strækker
sig over flere dage, skal der kun tastes starttidspunkt samt den samlede varighed ind – fordi et
sluttidspunkt ikke giver mening, når besøget reelt fortsætter dagen efter.
Revideret 15. december 2015
Side 37 af 47
2014-34-114-00256
10 Tilsynsførendes underskrift
De(n) tilsynsførende skal altid skrive under på kontrolrapporten med sin sædvanlige underskrift,
inden den afleveres. Da den tilsynsførendes navn klart skal fremgå af kontrolrapporten anvendes
navnestempel med underskrift hen over.
11 Skrivbar kontrolrapport
Der findes ingen skrivbare kontrolrapport på intranettet. I de tilfælde, hvor systemet eller printeren
ikke fungerer, skal kontrolrapporten skrives på en papirudgave med gennemslagspapir. For
bestilling af kontrolrapport-blokke, kan man kontakte Kontrolstyring.
Revideret 15. december 2015
Side 38 af 47
2014-34-114-00256
Appendiks: Oversigt over regler på det veterinære område
Veterinærregler fordelt efter lovgivningsområde
Nedenstående oversigt viser veterinærreglerne fordelt på lovgivningsområder.
Kolonne
1: B for bekendtgørelse, L for lov, LB for lovbekendtgørelse, F for forordning og reglens nummer (4 cifre).
2: Dato for ikrafttrædelse (dato, md, år).
3: Lovgivningsområde
Ændringer til bekendtgørelser, forordninger og love er ikke med.
Gennemførelsesbestemmelser (forordninger) er med på listen.
Oversigten anvendes i forbindelse med udfyldelse af veterinærkontrolrapporter, når det skal angives, hvilke
emner, der er kontrolleret (se nærmere i bilag 11 c).
Det er til enhver tid virksomheds-/besætningsejer som har ansvaret for at følge gældende lovgivning. Denne
liste er kun vejledende, på www.retsinfo.dk kan man få adgang til gældende lovgivning.
Lovgivningsområder
Nr.
Dag
Måned
År
B 0054
B 0536
B 0734
B 1472
B 0789
B 1141
B 1323
LB 0475
260111
280514
040708
081215
131289
241014
261115
150514
B 0712
B 0116
B 0150
B 0151
B 0152
B 0296
B 0522
B 0693
B 0871
B 0940
B 1468
270515
080207
250209
250209
250209
160307
060612
210607
250711
140906
081215
B 1479
B 1318
081215
231110
B 1450
B 1512
B 1545
151209
131213
201207
Revideret 15. december 2015
Husdyrsygdomme
Generelt
Lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr
Godkendelse af veterinære laboratorier
Straffebestemmelser for overtrædelse af Kommissionens forordning nr. 1266/2007
Praktiserende dyrlægers anmeldelse af husdyrsygdomme
Varmebehandling af mælk til foderbrug
Miltbrand (Anthrox)
Erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme
Dyrepatogenloven
Fjerkræ
Pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt
Overvågning for aviær influenza hos vilde fugle
Bekendtgørelse om ILT (infektiøs laryngothracheitis)
Hønsetyfus
Fjerkrækolera (Pasteurella multocida)
Bekæmpelse af Newcastle disease
Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza
Bekæmpelse af højpatogen aviær influenza
Ornitose
Beskyttelsesforanstaltninger overfor højpatogen AI hos vilde fugle, med senere ændringer
Beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller
H7 i fjerkræ af andre fugle i fangenskab
Vaccination af fjerkræ mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer
Pleje af vildtlevende fugle på vildtplejestationer m.v. og samtidig hold af fjerkræ og andre
fugle i fangenskab, med senere ændringer
Fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ
Slagtefjerkræbekendtgørelsen, med senere ændringer
Visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza af
subtype H5N1 hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab
Heste
Side 39 af 47
2014-34-114-00256
B 1429
B 0497
031215
211083
B 0140
B 1480
B 1327
B 0205
B 1322
B 0314
B 1469
B 0688
B 0908
B 1428
060303
081215
261115
280308
261115
260494
081215
280703
131192
031215
B 1481
B 0029
B 1329
B 1467
B 0139
B 0225
B 0305
B 0739
B 0770
B 0835
B 1326
B 1192
B 0933
B 1039
B 1068
B 1079
B 1261
B 1417
081215
190106
261115
081215
060303
170305
030500
210801
040809
051092
261115
201015
170912
181006
211111
061014
101204
111207
B 1324
261115
B 0135
B 0330
B 0836
B 1470
F 0972
060303
140411
191093
081215
200807
B 0148
B 0534
B 1312
B 1450
LB 0466
F 0852
060301
270514
301110
151209
150514
290404
F 0853
290404
Bekæmpelse af hestepes
Contagiøs equin metritis (CEM) hos dyr af hesteslægten
Svin
Bekæmpelse af Rift Valley fever
Bekæmpelse af smitsom blæreudslet hos svin
Bekæmpelse af vesikulær stomatitis
Brucellose hos svin
Bekæmpelse af klassisk svinepest
Porcin Reproductions- og Respirationssygdom (PRRS)
Bekæmpelse af afrikansk svinepest
Bekæmpelse af smitsom svinelammelse (Teschener syge)
TGE-virusinfektion hos svin
Aujeszkys sygdom
Kvæg, får og geder
BVD hos kvæg
IBR-infektion hos kvæg, med senere ændringer
Bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper
Bekæmpelse af kvægpest
Bekæmpelse af Lumpy skin disease
Overvågning af mastitis
Brucellose (smitsom kalvekastning) hos kvæg
Brucellose hos får og geder
Overvågning for bluetongue hos kvæg, får og geder
Arvelige sygdomme hos tamkvæg
Overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg
Salmonella hos kvæg m.m.
Bekæmpelse af bluetongue
Oksens ondartede lungesyge
Enzootisk kvægleukose
Overvågning af bovin tuberkulose hos geder
Bekæmpelse af mund- og klovesyge
Kvægtuberkulose hos dyr, der er modtagelige for smitte med Mycobacterium Bovis
Fisk
Overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer
Andre
Epizootisk hæmorrhagi hos hjorte
Rabies
Hvalpesyge hos pelsdyr
Plasmacytose hos pelsdyr
Gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering m.v., art.
36
Hygiejne
Rengøring og desinfektion af transportmidler til hovbærende dyr
Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger, med senere ændringer
Rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr
Fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ
Hold af dyr
Artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarehygiejne, med senere
ændringer, samt bilag I, del A
Særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, med senere ændringer
Omsætning
B 0056
LB 0257
050204
080313
Revideret 15. december 2015
Biprodukter
Forbud mod indførsel af animalske biprodukter fra visse lande, med senere ændringer
Forbud mod markedsføring m.v. samt ind- og udførsel af skind og skindprodukter fra
hunde og katte
Levende dyr
Side 40 af 47
2014-34-114-00256
B 0107
B 0120
B 0197
B 0269
B 0278
230206
020210
170653
220492
010589
B 0279
B 0330
B 0332
010589
190313
240595
B 0396
B 0418
B 0515
111165
120788
230699
B 0566
B 0601
050799
190799
B 0603
130795
B 0619
B 0728
300603
040708
B 0734
B 0771
B 0774
B 0893
B 1042
B 1043
270611
290801
290801
260804
191006
141294
B 1052
B 1081
B 1236
B 1272
B 1325
291008
161105
101115
161208
131204
B 1426
B 1355
031215
021213
B 1355
151214
B 1374
B 1383
B 1398
B 1449
B 1450
B 10190
B 10232
LB 0257
LB 0466
F 0318
101210
151214
021215
151209
151209
071107
141107
080313
150514
230307
F 0504
060608
F 0589
F 0998
230608
260503
F 1234
221007
Revideret 15. december 2015
Vaccination af fugle mod aviær influenza i zoologiske haver
Veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter mv.
Indberetningspligt vedrørende undslupne dyr
Omsætning af hovdyr, med senere ændringer
Attestation af rabiesvaccination ved indførsel af hunde og tamkatte, med senere
ændringer
Indførsel af hunde og tamkatte fra Grønland
Fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
Samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf
fra tredjelande, med senere ændringer
Forbud mod indførsel af aber
Indførsel og transit af hunde og tamkatte med senere ændringer
Samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra
tredjelande, med senere ændringer
Avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr, med senere ændringer
Samhandel inden for Den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra
tredjelande, med senere ændringer
Registrering af handelsmænd m.m. og af omsætning med klovbærende dyr, med senere
ændringer
Forbud mod indførsel af præriehunde og vilde gnavere og egern
Forbud mod indførsel af visse levende dyr og animalske non-food produkter fra Kroatien
og Schweiz
Veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.
Omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde, med senere ændringer
Veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr, med senere ændringer
Forbud mod indførsel af fjerkræ, fugle og animalske biprodukter fra visse lande
Indførsel af hundehvalpe og kattekillinger fra Grønland
Embryontransplantation på tamkvæg samt om dyresundhedsmæssige betingelser for
indførsel og udførsel af embryoner og oocytter fra tamkvæg
Forbud mod indførsel af visse levende fisk og visse akvakulturprodukter fra Malaysia
Indførsel af visse levende hovdyr
Donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale
Elektroniske identifikatorer (transpondere) med dansk landekode til dyr
Samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og
geder fra tredjelande
Supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr
Straffebestemmelser for overtrædelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 af
23. marts 2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til
Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor
Ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse
af og tilsyn og kontrol med karantæner
Indførsel af heste fra Rumænien
Mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
Identifikation af dyr af hesteslægten
Mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ
Fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ
Forbud mod udførsel af visse levende dyr til Cypern
Forbud mod udførsel af visse levende dyr til Det Forenede Kongerige
Forbud mod markedsføring mv. af skind og skindprodukter fra hunde og katte
Hold af dyr
Dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt
karantænebetingelser herfor, med senere ændringer
Kommissionens forordning om gennemførelse af Rådets direktiv 90/426/EØF og
90/427/EØF for så vidt angår metoder til identifikation af enhovede dyr
Handelsnormer for æg - gennemførelsesbestemmelser
Dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om
ændring af Rådets Direktiv 92/65/EØF, med senere ændringer
Bilag XIV i Fællesmarkedsordning for landbrugsprodukter
Side 41 af 47
2014-34-114-00256
F 1266
261007
F 1739
F 1760
211005
170700
B 0024
B 0088
B 0121
B 0368
130111
300113
120207
070415
B 0185
B 0207
B 1365
B 0220
200300
060314
301115
100314
B 0291
B 0303
B 0329
B 0401
B 0303
160586
270315
190313
180693
270315
B 0438
B 0439
B 0440
B 0488
B 0492
B 0517
B 0511
B 0606
B 0647
B 0658
B 0790
B 0801
B 0965
280596
280596
280596
080514
010607
190697
230415
250609
080794
100703
251186
060996
180713
B 1024
270810
B 1025
B 1043
B 1057
B 1153
B 1167
B 1363
291009
040915
071105
300915
041007
301115
B 1397
B 1404
B 1423
021215
031215
031215
B 1196
101208
B 1207
121412
B 1228
B 1232
B 1237
071205
121205
301013
Gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 2000/75/EF for så vidt angår kontrol
med, overvågning af og restriktioner for flytning af visse dyr af modtagelige arter i
forbindelse med bluetongue, med senere ændringer
Dyresundhedsmæssige betingelser for transport af cirkusdyr mellem medlemsstater
indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af
oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97,
med senere ændringer
Godkendelser mv.
Revideret 15. december 2015
Autorisation af laboratorier til håndtering af mund- og klovesygevirus
Bekendtgørelse om dyreforsøg, med senere ændringer
Udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter
Veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser og om
straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr
Anbringelse af levende dyr i forretningslokaler
Erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlerbekendtgørelsen)
Veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for
overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Indførsel af hø og halm fra stater, der er medlem af EØF
Tekniske krav og godkendelse til øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder
Hold af fugle i fangenskab
Registrering af akvakulturbrug og betaling for veterinærkontrol m.v.
Tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til
kvæg, svin, får og geder
Racerene avlskvæg mv., med senere ændringer
Racerene avlssvin og hybridavlssvin
Betingelser for stambogsføring m.v., som kan påvirke samhandelen med visse husdyr
Produktion af økologiske formeringsdyr til høns og deres centralopdræt
Specialdyrlæger
Tilladelse til opdræt af visse dyrearter
Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser
Frist for ansøgning om tilladelse til fortsat at drive virksomhed med hold af ræve
Registrering af bedrifter, hvorfra der udføres hunde og katte til Storbritannien og Irland
Førstegangsomsætning af fisk
Regler om godkendelse af åleproduktionsanlæg
Overførsel af fjerkræ og fjervildt ml. Fanø og øvrige Danmark, med senere ændringer
Autorisation og drift af akvakulturbrug samt om omsætning af akvatiske organismer og
produkter heraf
Autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller
tilbageholdt efterbyrd med infektion
Overdragelse af kattekillinger
Veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder
Racerene avlsfår og –geder
Autorisation af veterinærsygeplejersker m.v.
Autorisation af veterinære teknikere, med senere ændringer
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for implantation af transpondere i
dyr af hestefamilien
Zoologiske haver m.v.
Økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.
Adgang til udøvelse af virksomhed som dyrlæge i Danmark for EU- og EØS-statsborgere
samt borgere i et land, som EU har indgået aftale med herom
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af henholdsvis ræve,
fjervildt, hjortedyr og strudsefugle
Krav til uddannelse m.v. for personer beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse f
personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme
Indførsel af visse foderlægemidler til dyr og fisk
Homøopatiske lægemidler m.v.
Registrering af besætninger i CHR
Side 42 af 47
2014-34-114-00256
B 1261
B 1263
B 1264
171115
171115
171115
B 1293
B 1305
151209
291110
B 1321
171209
B 1329
B 1424
301110
031215
B 1428
B 1463
131206
071215
B 1500
B 1545
F 0136
201204
231214
010304
F 0504
F 0599
060608
300304
F 0710
050809
F 0834
280607
LB 0076
LB 0466
LB 0474
LB 0478
LB 0568
210115
150514
150514
150514
210514
B 0083
B 0515
B 0598
B 0627
B 1015
270110
091084
290692
130614
260810
B 1270
D 0065
131204
130792
B 0165
010311
B 0302
B 1294
F 0142
120411
151209
250211
F 1069
211009
V 9109
130411
Revideret 15. december 2015
Forbud om hold af særlige dyr
Anderkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for erhvervsmæssig handel med
dyr
Fremgangsmåden ved meddelelse af dyrlægeautorisation mv.
Godkendelse af rengørings- og desinfektionspladser til transportmidler til klovbærende
dyr
Tilladelse til drift af dyrepensioner og dyreinternater og tilladelse til formidling af dyr og
udleje af dyr
Smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin
Uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne
aktiviteter på slagteri
Pelsdyrfarme mv.
Erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og
hundeinternater
Mærkning og registrering af hunde, med senere ændringer
Betalingsbekendtgørelsen
Procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, med
senere ændringer
Metoder til identifikation af enhovede dyr - gennemførelsesforordning
En model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for
Fællesskabet med dyr og animalske produkter
Ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af
gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang
Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 2092/91, med senere ændringer
Lov om hunde
Hold af dyr
Dyreforsøgsloven
Kloning og genmodificering af dyr m.v.
Fiskeriloven
Avlsmateriale
Inseminering af heste
Kunstig sædoverføring på pelsdyr, med senere ændringer
Ornesæd, med senere ændringer
Inseminering af får og/eller geder
Straffebestemmelser for overtrædelse af Kommissionens forordning om ændring af bilag
D til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår sædopsamlingsstationer og sædbanker,
embryoopsamlings- og embryoproduktionshold samt betingelser vedrørende donordyr af
heste-, fåre- og gedearter og for håndtering af sæd, æg og embryoner fra disse arter
Tyresæd og inseminering af kvæg, med senere ændringer
Dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af
dyr samt sæd, æg og embryoner, for så vidt disse betingelser ikke er underlagt specifikke
fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF
Biprodukter
Straffebestemmelser for overtrædelses af visse forordninger om animalske biprodukter og
afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum
Anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
Registrering og drift af kæledyrsgravpladser
Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er
bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår
visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som
omhandlet i samme direktiv, med senere ændringer
Sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er
bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om
animalske biprodukter)
Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
Side 43 af 47
2014-34-114-00256
Drift og indretning
B 0031
B 0192
B 0205
B 0209
200115
250398
180397
060314
B 1365
B 1422
B 0544
B 0558
B 0754
B 0756
B 0915
B 0965
301115
031215
280514
010611
280705
230610
120814
180713
B 1016
B 1397
B 1450
B 1463
211008
021215
151209
071215
LB 0466
F 0739
150514
270711
F 0854
290404
F 0889
050908
B 0522
B 0534
B 0915
B 1040
B 1329
LB 0466
060612
270514
120814
040915
301110
150514
Veterinær kontrol
Opdræt af strudsefugle, med senere ændringer
Forbud mod opdræt af harer i anlæg
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for erhvervsmæssig handel med
dyr
Erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlerbekendtgørelsen)
Husning af mink og hegning af minkfarme
Trikinundersøgelse af kød
Opbevaring m.m. af døde produktionsdyr
Opdræt af hjortedyr, med senere ændringer
Hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Hold af svin på friland
Autorisation og drift af akvakulturbrug samt om omsætning af akvatiske organismer og
produkter heraf
Loftshøjden i hestestalde
Zoologiske haver m.v.
Fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ
Erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og
hundeinternater (for så vidt angår drift og indretning)
Hold af dyr
Ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om
særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske
produkter til konsum
Tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum, med senere
ændringer
Gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk
produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion,
mærkning og kontrol
Smittebeskyttelse
Aviær influenza - forebyggende beskyttelsesforanstaltninger
Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger, med senere ændringer
Hold af svin på friland
Indberetning af positive diagnostiske laboratoriefund for husdyrsygdomme
Smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin
Hold af dyr
Dyrevelfærd, besætning
B 0116
B 0135
B 0192
B 1462
B 0607
B 0707
B 0754
B 1151
B 1729
F 1099
F 1739
LB 0469
LB 0466
LB 1150
260208
140214
250308
071215
250609
180700
280705
041007
211206
240909
211005
150514
150514
120915
B 0756
B 0828
B 0999
LB 0258
230610
071197
141293
080313
Revideret 15. december 2015
Generelle regler
Opdræt af fjervildt, med senere ændringer
Slagtning og aflivning af dyr
Opdræt af strudsefugle, med senere ændringer
Halekupering og kastration af dyr
Forbud mod brug af visse aggregater, halsbånd mv. til dyr
Mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr
Opdræt af hjortedyr, med senere ændringer
Opdræt af ræve, med senere ændringer
Beskyttelse af dyr under transport, med senere ændringer
Beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet
Dyresundhedsmæssige betingelser for transport af cirkusdyr
Forbud mod hold af ræve
Hold af dyr
Dyreværnsloven
Kvæg
Hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Afhorning af dyr
Beskyttelse af kalve, med senere ændringer
Forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste
Side 44 af 47
2014-34-114-00256
LB 0470
150514
B 0125
B 1016
LB 0258
020210
211008
080313
LB 0472
150514
B 0323
LB 0077
LB 0258
060503
210115
080313
LB 0465
LB 1148
150514
120915
B 0828
LB 0258
071197
080313
B 0245
B 0533
B 0658
B 0757
LB 0468
LB 0476
F 1234
F 0589
160310
170602
110611
230610
150514
150514
221007
230608
B 0384
170784
B 1734
221206
B 0023
140109
B 1471
B 1729
LB 0258
081215
211206
080313
LB 1150
F 0001
120915
221204
F 1234
F 1739
221007
211005
B 0135
B 0207
B 0209
140214
060314
060314
B 0627
B 0674
B 0817
B 0962
B 1169
B 1365
B 1365
B 1397
290891
140703
220704
231286
081010
301115
161209
021215
tiendedel af drægtighedsperioden, med senere ændringer
Hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Heste
Forbud mod brændemærkning af heste
Loftshøjden i hestestalde
Forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste
tiendedel af drægtighedsperioden
Hold af heste
Svin
Beskyttelse af svin, med senere ændringer
Indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer
Forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste
tiendedel af drægtighedsperioden
Indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin
Udendørs hold af svin
Får
Afhorning af dyr
Forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste
tiendedel af drægtighedsperioden
Fjerkræ
Uddannelse og kvalifikationer ved hold af slagtekyllinger
Beskyttelse af æglæggende høner, med senere ændringer
Hold af slagtekalkuner
Hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion, med senere ændringer
Lov om hold af slagtekyllinger
Hold af slagtekalkuner
Handelsnormer for æg
Gennemførelsesbestemmelse - handelsnormer for æg
Katte
Indfangning og aflivning af herreløse katte
Pelsdyr
Beskyttelse af pelsdyr, med senere ændringer
Dyrevelfærd, transport
Visse forhold vedrørende betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med
erhvervsmæssig transport af dyr
Uddannelse i transport af dyr
Beskyttelse af dyr under transport, med senere ændringer
Forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste
tiendedel af drægtighedsperioden
Dyreværnsloven, med senere ændringer
Beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter og om ændring af
direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97
Fusionsmarkedsordningen
Dyresundhedsmæssige betingelser for transport af cirkusdyr
Dyrevelfærd, virksomhed
Revideret 15. december 2015
Slagtning og aflivning af dyr
Anbringelse af levende dyr i forretningslokaler
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for erhvervsmæssig handel med
dyr
Halekupering af visse hunderacer
Beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr, med senere ændringer
Overdragelse af hundehvalpe
Hunde, som anvendes til bevogtning
Forbud mod hel eller delvis fjernelse af hundes stemmebånd
Erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlerbekendtgørelsen)
Hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.
Zoologiske haver m.v.
Side 45 af 47
2014-34-114-00256
B 1463
071215
LB 0258
080313
LB 0466
LB 0472
LB 1150
F 0589
F 1099
F 1234
F 1739
D 0119
150514
150514
120915
230608
240909
221007
211005
081208
B 0006
B 0177
B 0214
B 0299
B 0534
B 1464
B 1013
110112
260214
170306
290404
270514
071215
191011
F 1069
211009
B 0330
B 0544
B 0878
B 1288
F 0999
140411
280514
010713
201211
220501
F 2075
051205
B 1280
B 1192
B 0952
B 0227
B 1512
041214
201015
100713
020315
131213
B 0179
B 0178
B 0534
B 1024
260214
260214
270514
270810
B 1086
291111
B 1361
301115
F 1950
131206
LB 0466
150514
B 0177
B 0261
B 1362
260214
300311
301115
Erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og
hundeinternater (for så vidt angår dyrevelfærd virksomhed)
Forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste
tiendedel af drægtighedsperioden
Hold af dyr
Hold af heste
Dyreværnsloven
Gennemførelsesbestemmelse - handelsnormer for æg
Beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet
Handelsnormer for æg/Fusionsmarkedsordningen, bilag XIV, med senere ændringer
Dyresundhedsmæssige betingelser for transport af cirkusdyr
Rådets Direktiv 2008/119/EF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse
af kalve, med senere ændringer
Egenkontrol
Transportørens egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin
Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger, med senere ændringer
Sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger
Sundhedsrådgivningsaftaler for akvakulturanlæg
Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger, med senere ændringer
Egenkontrol med dyrevelfærd
Muslingebekendtgørelsen
Biprodukter
Artikel 29 i Sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som
ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002
(forordningen om animalske biprodukter)
Zoonoser
Rabies
Trikinundersøgelse af kød
Overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg, med senere ændringer
Overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder
Fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse
transmissible spongiforme encephalopatier (TSE-forordningen), med senere ændringer
Trikinforordningen, med senere ændringer
Salmonella
Salmonella hos svin
Salmonella hos kvæg m.m.
Bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil
Bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil
Salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.
Medicin, besætning
Særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger
Grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger
Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger, med senere ændringer
Autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller
tilbageholdt efterbyrd med infektion
Godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med
henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger
Dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og
fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer
Fastsættelse af en liste over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af
hestefamilien, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/82/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler
Hold af dyr
Medicin, dyrlæger
Revideret 15. december 2015
Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger, med senere ændringer
Obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme, med senere ændringer
Dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr
Side 46 af 47
2014-34-114-00256
B 0534
B 0797
B 0852
B 1216
B 1218
B 1226
280514
170809
120905
071205
071205
071205
B 1244
B 1251
B 1254
B 1671
LB 1149
LB 0506
F 0675
121205
121205
121205
121213
120915
200413
180392
B 0177
B 0261
B 0534
B 1207
260214
300311
270514
141212
B 0031
B 0100
B 0511
B 0583
B 0852
B 1355
B 1545
LB 0466
LB 0478
F 0001
F 0001
F 0001
F 0001
200115
300115
230415
030613
120905
151214
231214
150514
150514
221205
221205
221205
221205
Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger, med senere ændringer
Indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v.
Registrering af dyrlæger og om anvendelse af Dyrlægeregistret
Opsplitning af lægemiddelpakninger til dyr, med senere ændringer
Dyrlægers indførsel af lægemidler
Omgang m.v. med visse stoffer og produkter hvis indhold kan anvendes som lægemidler
til dyr
Udlevering af lægemiddelprøver
Fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til dyr
Fremstilling og forhandling af foderlægemidler til fisk m.m.
Recepter
Dyrlægeloven
Lægemiddelloven, med senere ændringer
En fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for
restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i animalske levnedsmidler
Sundhedsrådgivning
Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger, med senere ændringer
Obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme, med senere ændringer
Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger, med senere ændringer
Krav til uddannelse m.v. for personer beskæftiget i minkfarme
Andet
Revideret 15. december 2015
Veterinær kontrol
Krydsoverensstemmelse, med senere ændringer
Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser
Ophævelse af visse bekendtgørelser, cirkulærer mm. på veterinærområdet
Registrering af dyrlæger og om anvendelse af Dyrlægeregistret
Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr
Betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
Hold af dyr
Kloning og genmodificering af dyr m.v.
Transportforordningen - artikel 5, stk. 4, jf. bilag II, punkt 3, litra b
Transportforordningen - artikel 5, stk. 4, jf. bilag II, punkt 6
Transportforordningen - artikel 5, stk. 4, jf. bilag II, punkt 8
Transportforordningen - artikel 6, stk. 9
Side 47 af 47