Hvem skal være Årets Psykiatriske Sygeplejerske 2015?

Hvem skal være Årets Psykiatriske Sygeplejerske 2015?
Arbejder du sammen med eller kender en psykiatrisk sygeplejerske som er
medlem af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker og som i sit
arbejde:
• Sikrer faglig udvikling af den kliniske sygepleje
• Arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til den
kliniske sygepleje
• Sætter fokus på samarbejde med patienten og dennes netværk
• Medinddrager patientens recovery proces som en integreret del af
sygeplejen
Prisen på 10.000,- kr uddeles ved Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejerskers
generalforsamling som afvikles den 4. juni på Hotel Koldingfjord i forbindelse med
Sygeplejekonferencen.
Både enkelte medlemmer og grupper af sygeplejersker kan indstille en sygeplejerske
til prisen.
Indstillingerne vil blive bragt i Psykiatrisk Sygepleje.
Indstillingen skal indeholde:
• Beskrivelse af indsatsen herunder fokus på det særlige som netop denne
sygeplejerske står for
• Beskrivelse af resultatet af indsatsen eller det forventede resultat
• Navn, arbejdssted, medlemsnummer og e-mail på den indstillede.
• Foto af den indstillede
Indstillingen må være på max 500 ord.
Navn, medlemsnummer og e-mail på den der indstiller, skal ligeledes fremgå.
Der bliver nedsat et bedømmelsesudvalg med repræsentanter for formandskabet for
DSR, brugerorganisationerne og fra Det Faglige Selskab.
Indstillingen skal være formanden i hænde senest den 1. marts 2015.
Indstilling af Marianne Aspmann Nielsen
Indstillingen er indsendt af Afsnitsledende sygeplejerske Aline Emerik Busch på vegne af ansatte
på S5, Aalborg Psykiatriske Sygehus
Vi ønsker at indstille Marianne Aspmann Nielsen som årets psykiatriske sygeplejerske!
Marianne repræsenterer sygeplejersker der hver dag med deres sygepleje gør et kæmpe
arbejde for at patienterne får den bedst mulige pleje og behandling. Hun er de ”varme
hænder” som er blevet et så moderne og politisk udtryk.
Marianne er sygeplejerske på S5 i Aalborg, som er et akut intensivt afsnit. Her har Marianne
arbejdet i 14 år, hvor hun startede som nyuddannet sygeplejerske.
Marianne er en sygeplejerske som hver dag udøver en professionel sygepleje til de sygeste
psykiatriske patienter og det gør hun med faglighed, etik, medmenneskelighed og omsorg.
Marianne har udover hendes kerneopgave hos patienterne påtaget sig flere nøgleperson
opgaver bl.a mentorrollen for de nyansatte sygeplejersker, som hun varetager med stort
engagement og ansvar.
Marianne beskrives således af en af hendes menti:
”Jeg kunne ikke ønske mig en bedre sparringspartner i mit job på en akut intensiv psykiatrisk
afdeling. Marianne er min mentor på vores afsnit og lige fra først dag har jeg tænkt; hun har
hjertet på det rette sted, både personligt og fagligt.
Marianne er en stor inspiration kilde og hun efterlader et stort aftryk af hendes syn på
sygepleje til patienter med en sindslidelse.
Marianne ser muligheder frem for begrænsninger, hvis patienten f.eks har behov for råbe – så
gør vi det, i den unikke situation. Marianne har altid patienten i centrum og lytter til deres
behov og ud fra det , vurderer hun hvordan hun støtter dem bedst - Hun er ikke bange for at
bevæge sig ud af hendes comfort zone, hvis dette gavner patienten og hvis dette kan være
med til at sundhedsfremme samt forebygge.
Marianne gør en forskel i hendes job, hun har en fantastisk indlevelse evne og sætter altid
hendes egen forforståelse i baggrunden for at være tilstede i alle unikke situationer med
patienten. Derudover tør Marianne også at vise, at hun er et menneske, som også kan blive
mundlam eller berørt af alle de forskellig situationer som vi møder i vores hverdag.
Troværdig, ærlig, samt faglig udvikling er kerneord omkring Marianne.
Marianne ajourfører sin faglige viden og hun er altid opdateret omkring det der kan gavne
patienterne, så de kan komme sig.
Marianne møder alle mennesker med dyb respekt og ser alle som unikke individer - Hun er
bevidst omkring, at hun arbejder med en sårbar patientgruppe med sindslidelse, som hun
ønsker at hjælpe samt støtte med at få indsigt i deres livsproblemer, en indsigt der kan bane
vejen for at genvinde sundhed.
Marianne er en ildsjæl og hun bringer håb”
(Heidi Poulsen, sygeplejerske og Mariannes Menti)
Marianne er nøgleperson for flere områder bl.a. afholdelse af eftersamtaler, hvor hun i
samarbejde med udviklingssygeplejerske og andre udarbejder småskalaprojekter, hvor målet
er forebyggelse af tvang.
Marianne er optaget af kognitiv terapi, som hun har fordybet sig særligt i og som hun formår
at bruge på trods af at vi har så akutte dårlige patienter.
Vi håber at prisen som årets sygeplejerske går til Marianne.
Indstilling af Pia Ransby
Indstillingen er indsendt af Dora Fredsted Aalling,
Lokalpsykiatri Haderslev
Jeg vil gerne indstille Pia Ransby, ambulantsygeplejerske, Lokalpsykiatri Haderslev, som kandidat
til ”årets psykiatriske sygeplejerske”
Når jeg vælger at indstille Pia Ransby, er det fordi jeg synes, hun er en solid prototype på de mange
psykiatriske sygeplejersker, der bare gør deres arbejde og gør det godt.
- Og måske lever lidt mere i det skjulte i forhold til organisationen som helhed.
Pia har altid patienten som omdrejningspunkt og lader sig ikke forstyrre af organisatoriske udsving,
hvis det ikke er til patientens tarv.
Pia er redelig og autentisk i sin tilgang både til patienter, pårørende, samarbejdspartnere og øvrige
kolleger internt som eksternt.



Pia er med til at sikre den faglige udvikling af den kliniske sygepleje og gør et stort stykke
arbejde for sygeplejestuderende i klinik i Lokalpsykiatri Haderslev. Her har Pia blik for ikke
kun de faglige kompetencer, men også for de personlige kompetencer og får de studerende
til at gro fagligt som personligt.
Pia er også med, når nyt skal udvikles, og her har hun taget uddannelse som tovholder i
forhold til projekt ”fælles psykiatriindsats”, hvor omdrejningspunktet er forpligtende,
tværsektorielt samarbejde og en elektronisk platform, hvor også patient og pårørende
bidrager direkte til behandlingsplan og handleplan.
Har også tidligere været med i styregruppe vedr. pårørendeundervisning, som har udviklet et
nyt koncept sammen med de kommunale samarbejdspartnere, frivillige og Lokalpsykiatren i
Haderslev. (shared-care-model)
En alsidig dame.
Pia arbejder på individniveau med sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til den
kliniske sygepleje og er i kraft af sit job som udekørende ambulantsygeplejerske også med
til at forebygge tvangsindlæggelser. Det bærer relationen videre og sparer patient for
menneskelige omkostninger og yderligere invalidering.
Pia har altid netværket med som en naturlig del af den kliniske sygepleje, og både pårørende

og øvrige samarbejdspartnere, så som jobcenter, mentorer, bostøtter, sagsbehandlere altid
inviteres til netværksmøde som udgangspunkt for en ligeværdig dialog og fælles fodslaw.
Pia medinddrager og giver patient/pårørende indflydelse på egen situation, men har også
mod til at give ansvaret fra sig og placere det hos patienten og pårørende i det omfang, det er
hensigtsmæssigt.