El_salgs-og-leveringsbestemmelser

Side 1
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Salg af elektricitet
Gældende fra 04.03.2015, erstatter tidligere versioner.
Standardbetingelser for levering af el. Nærværende
betingelser finder anvendelse ved samtlige aftaler om
levering af el mellem Selskabet (herefter ”Sælger”)
og en privatkunde eller en erhvervskunde (herefter
”Køber”).
A)
ELLEVERANCE
1
1.1
Aftaleindgåelse
Aftale om levering af el fra Sælger til Køber indgås ved,
at Køber fremsætter tilbud om køb af el, og Sælger accepterer dette tilbud.
Sælger kan foretage en almindelig individuel kreditvurdering af Køber.
1.2
2
2.1
Ændringer i forbrug
Køber underretter hurtigst muligt Sælger om forhold,
der kan have betydning for Sælger, herunder større
ændringer i Købers forbrug, ændring af adresse o.l.
3
3.1
Pris, afregning, betaling og fakturering
Priser på abonnementer, gebyrer, afgifter mv. for Købere hos Midtjysk El-Handel A/S fremgår af
www.meh.dk og for øvrige Købere fremgår dette af
www.verdo.dk.
Prisen for levering af el er inklusiv leveret balancekraft
og inklusiv moms ved aftaler indgået med en privatkunde.
Den aftalte pris gælder alene markedselektriciteten.
For a conto kunder fakturerer Sælger Køber for et a
conto forbrug efter netselskabets afregningsfrekvens, i
hvilken forbindelse der også opkræves et abonnement
af Sælger, hvis dette er aftalt.
For a conto kunder sker endelig afregning for leveringsperioden ved slutafregning på grundlag af det aflæste årlige forbrug og senest 6 måneder efter, at Sælger har modtaget slutaflæsning fra netselskabet.
Ved manglende oplysninger om forbrug kan Sælger afregne efter et skønnet forbrug med korrektion, når korrekt aflæsning foreligger.
Betalingsfristen er 14 dage netto. Ved betaling efter
sidste rettidig indbetalingsdato forbeholder Sælger sig
retten til at opkræve rykkergebyr og morarenter fra
forfaldsdatoen i henhold til renteloven. Der vil blive
fremsendt to påmindelser om betaling. Herefter overgår
sagen til retslig inkasso.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
Korrektion af betalingen
Hvis afregningen af elforbruget er fejlagtigt, refunderer
Sælger for meget betalt beløb eller opkræver for lidt
betalt beløb.
5
5.1
Misligholdelse af kontrakt
I tilfælde af væsentlig misligholdelse af parternes aftale
finder dansk rets almindelige bestemmelser om misligholdelsesbeføjelser og erstatning anvendelse med de
fravigelser, der er aftalt i nærværende standardbetingelser. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a.
Købers forsinkede eller manglende betaling eller sikkerhedsstillelse. Efter to rykkere kan Sælger hæve leveringsaftalen med ni dages varsel, medmindre Køber forinden har betalt, herunder rykkergebyrer, eller stillet
sikkerhed for betaling for det fremtidige forbrug. Ophævelse af kontrakten medfører, at Sælgers levering af
elektricitet ophører, og at en eventuel restgæld forfalder til øjeblikkelig betaling.
5.2
Hvis netselskabet eller den systemansvarlige afbryder
eller begrænser levering til Køber, med den virkning at
Sælger ikke kan levere til Køber, anses det ikke som
misligholdelse af parternes aftale.
6
6.1
Ansvar
Sælger er alene ansvarlig overfor Køber ved Sælgers
grove uagtsomhed. Sælger er ikke ansvarlig ved simpel
uagtsomhed, hændelige begivenheder eller for indirekte
tab.
Sælger er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse, og
kan således ikke anses for at have misligholdt aftalen,
hvis det skyldes forhold, som parterne ikke er herre
over (force majeure), herunder men ikke begrænset til
vejrlig og andre naturkatastrofer, terroristhandlinger,
krig, regerings- og myndighedshandlinger, strejke,
transportproblemer, ledningsbrud, afbrydelser i elnettet
eller fejl i eller på produktionsudstyr eller den leverede
elektricitets kvalitet eller andre begrænsninger eller
mangler i forbindelse med levering fra det overordnede
net (systemansvaret).
6.2
7
7.1
Sikkerhedsstillelse
Sælger kan efter vurdering kræve sikkerhed for betaling (kontant, bankgaranti el. lign.) svarende til op til
seks måneders skønnet forbrug.
8
8.1
Ændringer i kontraktbetingelserne
Ændringer i nærværende standardbetingelser kan ske
med et varsel på tre måneder ved offentliggørelse på
Sælgers hjemmesider.
9
9.1
Opsigelse og andre bestemmelser
For erhvervskunder gælder følgende:
a)
En markedsaftale er uopsigelig i kontraktperioden.
For privatkunder gælder følgende:
a)
Kunder uden markedsaftale kan fortage leverandørskifte med et varsel på 10 arbejdsdage.
b)
Kunder med markedsaftale kan opsige aftalen om
levering af el, med 1 måneds varsel til udgangen
af en måned når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse.
c)
Kunder i Verdos elnet kan opsige netbenyttelsesaftalen med 3 dages varsel.
For alle indgåede markedsaftaler gælder, at Køber efter
endt kontraktperiode (uopsigelighedsperiode) automatisk overgår til Puljeprodukt med opsigelsesvarsel på 1
måned til udgangen af måneden, med mindre der er
indgået en ny aftale om levering af el i en nærmere angivet periode mellem Køber og Sælger.
Markedsaftalen overføres med Køber ved flytning til ny
adresse. Ved flytning skal Køber med en måneds varsel
til udløbet af en kalendermåned så vidt muligt meddele
Sælger og det lokale netselskab herom og opgive fraflytningsdato, samt ny adresse og aftagenummer.
Køber er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i henhold til nærværende til tredjepart. Hvis Køber ikke har mulighed for at flytte sin aftale med til sin nye adresse, annulleres aftalen uden
gebyr.
Hvis en eller flere bestemmelser i nærværende standardbetingelser findes ugyldige, forbliver de øvrige bestemmelser i kraft.
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Verdo Go Green A/S | Agerskellet 7 | 8920 Randers NV | Tel. +45 8911 4778 | [email protected] | CVR-nr. 25481941
Verdo koncernen | Agerskellet 7 | 8920 Randers NV | Tel.: +45 8911 4811 | [email protected] | www.verdo.dk
Side 2
10
Leverandørskifte
10.1 Leverandørskifte foretages af Sælger på vegne af Køber.
a)
Erhvervskunder giver ved aftalens indgåelse Sælger fuldmagt hertil.
b)
Privatkunder, der ikke har anvendt den i aftalens
angivne fortrydelsesret, giver derved Sælger
fuldmagt til at foretage leverandørskifte.
11
Personoplysninger
11.1 Sælger opbevarer, indsamler og behandler personoplysninger til brug for opfyldelse af aftalen.
11.2 Køber har til enhver tid ret til at få indsigt i de data,
som Sælger har registreret om Køber. Disse oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Sælger.
11.3 Sælger forbeholder sig retten til at indhente personlige
kreditoplysninger om Køber.
B)
FORHOLDET MELLEM KØBER OG NETSELSKABET
12
Netselskab
12.1 Et netselskab er det selskab der ejer de fysiske elledninger som er trukket ud til Købers adresse.
Sælger har modtaget meddelelse om Købers beslutning
om at fortryde denne aftale. Sælger gennemfører en
sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel,
som Køber benyttede ved den oprindelige transaktion,
medmindre Køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
13.6 Under alle omstændigheder pålægges Køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
13.7 Hvis Køber ønsker, at levering af ydelsen skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal Køber betale Sælger et beløb, som står i forhold til omfanget af
de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor Køber informerede Sælger om Købers udøvelse af aftalens
fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af
aftalen.
13.8 Fortrydelsesfristen gælder kun ved aftaler indgået ved
fjernsalg eller aftaler indgået uden for Sælgers forretningssted.
14
Klager
14.1 Klager over leverancen inkl. disse standardvilkår kan
indbringes for:
Energitilsynet; www.energitilsynet.dk; e-mail:
[email protected]; tlf. 72 26 80 70 eller Ankenævnet på
energiområdet: www.energianke.dk; e-mail:
[email protected], tlf. 41 71 50 00. Adressen for
begge er: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby.
Det er en forudsætning for leverancen, at der er en aftale mellem Køber og dennes netselskab om benyttelse
af nettet. Især gælder det, at:
a)
b)
Køber skal være tilsluttet hos netselskabet.
Sælger kan hos netselskabet undersøge rigtigheden
af de foretagne målinger.
c) Netselskabet afregner energiafgifterne og nettariffer. Fra den 1. marts 2016 er det Sælger der afregner energiafgifterne og nettariffer i henhold til engrosmodellen vedtaget af Folketinget juni 2012.
d) Netselskabet leverer fysisk elektriciteten ved
230/400 V og er ansvarlig for eventuelle strømafbrydelser og elektricitetens kvalitet i henhold til
netselskabets bestemmelser for benyttelse af net.
e) Henvendelser om afbrydelser og leverancekvalitet
skal rettes til netselskabet. Fra den 1. marts 2016
skal henvendelsen rettes til Sælger.
C)
SÆRLIGE VILKÅR FOR PRIVATKUNDER
13
Fortrydelse
13.1 Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden
begrundelse inden for 14 dage.
13.2 Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor
aftalen blev indgået.
13.3 For at udøve fortrydelsesretten skal Køber meddele
Sælger, Købers beslutning om at fortryde denne aftale i
en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev,
fax eller e-mail). Køber kan benytte den vedhæftede
standardfortrydelsesformular (bilag 1), men det er ikke
obligatorisk.
13.4 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Køber sender
meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten, inden
fortrydelsesfristen er udløbet.
13.5 Hvis Køber udøver fortrydelsesretten i denne aftale, refunderer Sælger alle betalinger modtaget fra Køber,
herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Købers eget valg af en anden
leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under
alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor
15
Mangler
15.1 Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
D)
SÆRLIGE VILKÅR FOR ERHVERVSKUNDER
16
Gebyr
16.1 Såfremt der etableres egen elproduktion i kontraktperioden, kan Sælger kræve genforhandling af prisen på
den i kontrakten nævnte elektricitetsmængde samt
genforhandling af vilkår og pris på balancevilkår. Har
Køber egen elproduktion, er Sælger berettiget til at opkræve et gebyr på 1000 kr. pr. måned ekskl. moms til
dækning af omkostninger til håndtering og ubalance.
17
Tvister
17.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne
kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved forenklet voldgift
ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet
vedtagne regler herom, og som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.
Den til enhver tid gældende version af disse betingelser
for Midtjysk El-Handels Køber kan downloades på
www.meh.dk og kan bestilles på telefon 8911 4848. For
øvrige Købere kan den til enhver tid gældende version af
disse betingelser downloades på www.verdo.dk og kan
bestilles på telefon 8911 4811
Verdo Go Green A/S | Agerskellet 7 | 8920 Randers NV | Tel. +45 8911 4778 | [email protected] | CVR-nr. 25481941
Verdo koncernen | Agerskellet 7 | 8920 Randers NV | Tel.: +45 8911 4811 | [email protected] | www.verdo.dk
BILAG
Standard fortrydelsesformular for Privatkunder
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.
Denne formular gælder kun for privatkunder.
Fortrydelsesformularen sendes til
Købere hos Midtjysk Elhandel A/S:
Midtjysk Elhandel A/S, Agerskellet 7, 8920 Randers NV eller e-mail: [email protected]
Købere hos Verdo Go Green A/S:
Verdo Go Green A/S, Agerskellet 7, 8920 Randers NV eller e-mail: [email protected]
Købere hos Verdo Hillerød El-forsyning A/S:
Verdo Hillerød El-forsyning A/S, Askvang 4, 3400 Hillerød eller e-mail: [email protected]
Til udfyldelse
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale om køb af
elektricitet:
Bestilt den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift:
Dato:
Verdo Go Green A/S | Agerskellet 7 | 8920 Randers NV | Tel. +45 8911 4778 | [email protected] | CVR-nr. 25481941
Verdo koncernen | Agerskellet 7 | 8920 Randers NV | Tel.: +45 8911 4811 | [email protected] | www.verdo.dk