Avfalls- och VA-taxa fritidshus 2016

Kretslopp och vatten
Avfalls- och va-taxor 2016
Fritidshus
VIKTDEBITERING gäller hela Göteborg förutom i Södra Skärgården.
Sommarhämtning
Årsavgift i kronor per kärl eller säck för perioden 1/5–30/9. Viktavgift tillkommer
för restavfall och blandat avfall. Alla priser är inklusive moms.
Årsavgift
Behållare
Hämtning varje vecka
60 l säck /
140 l kärl
Hämtning var 14:e dag
Hämtning var 4:e vecka
Matavfall
Restavfall Blandat avfall
90
–
–
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
–
–
–
426
448
468
600
634
660
140 l kärl
190 l kärl
–
–
268
292
–
–
Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 0,85 kr
Viktavgift
Matavfall
Restavfall Blandat avfall
Ingen avgift
Per kilo
1,70 kr
1,70 kr
Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något.
Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på
152 kr inkl. moms.
Vatten och avlopp / Brukningsavgifter
Fast och rörlig avgift i kronor inklusive moms.
Fast avgift för vatten
med mätning*
Småhus qn 2,5
qn 2,5
qn 6
qn 10
Rörlig avgift
Vatten
Avlopp
Vatten och avlopp
kr/år
3 275
7 890
18 940
31 550
Fast avgift för sommarvatten
utan mätning** kr/år
Vatten
Avlopp
Vatten och avlopp
1 835
2 065
3 470
**) Avgift för perioden 1/5-30/9.
kr/m3
7,34
9,38
16,72
*) Avgiften beror på inkopplingstidens längd.
Avloppsackord
Fast och rörlig avgift i kronor inklusive moms.
Typ av fastighet
kr/år
Fastighet med byggnad där eget vatten inte är indraget
Fastighet med byggnad där eget vatten är indraget
1–2 lägenheter
3–4 lägenheter
Per byggnad på fastighet där eget vatten är indraget
Övriga anläggningar (t.ex. parkering utan vattenanslutning)
1 405
www.goteborg.se
3 550
5 978
3 550
5 978
VÄND
Hur ska avfallet lämnas?
1) Matavfall + restavfall
Du sorterar ut matavfallet och lägger det i behållaren
för matavfall. Resten lägger du i det vanliga sopkärlet.
Matavfallet körs till en behandlingsanläggning och blir
biogas och biogödsel, restavfallet förbränns.
2) Egen kompost + restavfall
Du sorterar ut matavfallet och lägger det i egen kompost.
Restavfallet lägger du i det vanliga sopkärlet som sedan
körs till förbränning.
3) Blandat avfall
Du lämnar matavfall och restavfall blandat i samma kärl.
Allt körs till förbränning.
Hämtning
Avfall hämtas oftast på en bestämd veckodag. Ibland
hämtas matavfall och restavfall på olika dagar. Observera
att hämtningen kan ändras vid helger. Om du vill börja
kompostera själv ska du anmäla det till Kretslopp och
vatten.
Säckar och matavfallspåsar
Om du har avfallshämtning i säck delas säckar ut före
säsongens början. Då delas även matavfallspåsar ut om
du har matavfallsinsamling. Ring kundservice om du
behöver fler säckar eller påsar.
Kärl
Om du har avfallshämtning i kärl ingår inga säckar. Du
ansvarar själv för eventuell kärltvätt. Se till att klisterlapparna med streckkod och adressuppgifter inte ramlar
av. Om kärlet vid normal användning går sönder kontakta
kundservice så får du ett nytt kärl utan kostnad.
Dragväg
Dragvägen är avståndet mellan avfallsbehållarens
uppställningsplats vid hämtningstillfället och närmaste
plats där sopbilen kan och får stanna. För dragväg
betalar du 85 öre/meter enkel väg inklusive moms per
hämtningstillfälle. Dragvägen ska vara plan, hårdgjord yta,
utan trappor, trösklar eller stora nivåskillnader.
Grovavfall
Du lämnar själv ditt grovavfall till någon av Göteborgs
fem återvinningscentraler. Alla vuxna som är folkbokförda i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort med sex
fria besök per kalenderår på återvinningscentralerna.
Du hämtar själv ut ditt kort på någon av återvinningscentralerna. När du använt dina fria besök kostar det
303 kr inklusive moms per besök. Det är alltid gratis att
lämna farligt avfall, elavfall, vitvaror, förpackningar och
användbara kläder och saker.
Fakturering
Avgiften gäller perioden 1 maj–30 september och betalas
i efterskott. Den består av fast årsavgift och en rörlig
viktavgift som beror på hur mycket avfall du lämnar.
Därutöver kan det tillkomma en avgift för dragväg.
I normalfallet samfaktureras avfall och vatten och avlopp.
Du har möjlighet att få din faktura som e-faktura. Du kan
anmäla att du vill ha e-faktura på din internetbank.
Felsorteringsavgift
Renhållningspersonalen gör stickprov för att kontrollera
sorteringen. Har du en avfallstjänst där du sorterar ut
matavfall är det viktigt att det läggs i behållaren för
matavfall eller i komposten och inte i kärlet för restavfall.
Det är också viktigt att du inte lägger vanliga sopor i
behållaren för matavfall. Är sorteringen bristfällig tar
Kretslopp och vatten ut en felsorteringsavgift. Avgiften
tas ut vid tredje påpekandet om bristfällig sortering.
Kvarstår den bristfälliga sorteringen även efter detta
kan Kretslopp och vatten besluta om ändring av avfallstjänsten. Då klassas din tjänst om till blandat avfall.
Bra att veta om vatten
Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av en
fast och en rörlig del. Den fasta avgiften bestäms av hur
mycket vatten fastigheten har tillgång till. Därför avgör
vattenmätarens storlek hur mycket du ska betala i fast
avgift. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten
som verkligen används i fastigheten.
Lägre avgift för sorterande system
Ägare till fastigheter där urin och fekalier inte leds till
det allmänna nätet utan återförs till jordbruk, kan få den
rörliga brukningsavgiften för avlopp minskad.
Kretslopp och vattens kundservice
Box 123, 424 23 Angered
031-368 27 00, mån, tis, tors, fre kl 7–16, ons kl 9 –16
[email protected]
Vårda vattenmätaren
Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Bästa platsen
är ett våtutrymme med golvbrunn. Kontrollera avstängningsventilerna regelbundet. Vattenmätaren kan frysa
sönder i utrymmen som inte är uppvärmda. Stäng
ventilationsventiler och täta dörr- och fönsterspringor.
Låt en kran stå och droppa om fastigheten ska stå tom
några dagar under en köldperiod. Byte av vattenmätare
som frusit sönder bekostas av fastighetsägaren.