Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
1 (67)
Plats och tid
Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-15:40
Beslutande
Miguel Odhner (S)
Maria Kjellberg (MP)
Ulrika Winblad (S)
Anders Holmensköld (M)
Linda Åshamre (S)
Johan Holmberg (S)
Glenn Ljunggren (S)
Mona Haugland (S)
Morgan Persson (UP)
Martin Högstedt (UP)
Pernilla Wiklund (UP)
Jan Tollesson (L)
Knut Nordin (V)
Mats Frisell (S)
Linnea Stevander (S)
Gun-Marie Daun (KD)
Ove Wiktorsson (C)
Anna Vedin (M)
Sven Niklasson (SD)
Ersättare
Kerstin Petersson (L)
Pernilla Wiklund (UP)
Mats Frisell (S)
Ulrika Winblad (S)
Linnea Stevander (S)
Charlotta Windeman (M)
Robert Syrén (M)
Monica Haraldsson (M)
Ordförande
1:e vice ordförande §§ 414-443, 445-458
Ersättare för Maria Kjellberg (MP) § 444
2:e vice ordförande
§§ 411-414, kl. 09:00-14:40
Ersättare för Martin Högstedt (UP) §§ 414458
§§ 411-414, kl. 09:00-14:40
Ersättare för Knut Nordin (V) §§ 414-447,
449-458
Ersättare för Knut Nordin (V) § 448
§§ 411-414
§§ 414-443, 445-458
§§ 414-447, 449-458
Bevis/Anslag
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-12-16
Datum då anslag
sätts upp
2015-12-22
Datum då anslag tas
ner
2016-01-13
Förvaringsplats för
protokollet
Enheten för kommunkansli och juridik
Underskrift
Fredrik Skreberg
ADRESS
KOMMUNSTYRELSEN
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
[email protected]
www.kungalv.se
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Sekreterare
2015-12-16
2 (67)
Paragraf 411-458
Fredrik Skreberg
Ordförande
Miguel Odhner (S)
Justerande
Anders Holmensköld (M)
Övriga deltagare
Magnus Gyllestad
Anne-Caterine Jakobsson
Mona Axelsson
Jenny Adler
Jonas Arngården
Christer Mattsson
Johan Sjöholm
Denny Kraft
Kommunchef
Kommunledningssektorn §§ 411-413
Kommunledningssektorn §§ 411-4
Sektor samhällsbyggnad §§ 411-413
Sektor arbetsliv och stöd §§ 415,
Sektor arbetsliv och stöd § 415
Kommunledningssektorn §§ 417-419
Sektor vård- och äldreomsorg § 453
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
3 (67)
Innehållsförteckning
Val av justerare ................................................................................................................................................................ 5 Tillkommande och utgående ärenden .......................................................................................................................... 6 Kommunchefens rapport .............................................................................................................................................. 7 Utskottsrapporter ............................................................................................................................................................ 8 Handlingsplan för att motverka våldbejakande extremism ...................................................................................... 9 Uppdrag angående genomlysning av kompetensutveckling ................................................................................... 10 Förslag Folkhälsororådets verksamhetsplan 2016 (Dnr KS2015/796)................................................................. 11 Förlängning folkhälsoavtal 2016 (Dnr KS2014/264) .............................................................................................. 12 Förslag Steg 2 social översiktsplan/folkhälsa 3.0 (Dnr KS2015/799) .................................................................. 13 Upplåning 2016 (Dnr KS2015/2227) ........................................................................................................................ 14 Avgifter och ersättningar inom Sektor Arbetsliv och stöd (Dnr KS2015/1952) ................................................ 15 Exploateringsavtal för detaljplan Tega 2:5 (Dnr KS2015/2128) ........................................................................... 17 Förvärv av fastighet för LSS-boende inom detaljplan för Tega 2:5 (Dnr KS2015/2129) ................................. 18 Detaljplan för bostäder i Tega, Ytterby, Tega 2:5, Kungälvs kommun, Västra Götalands län - beslut om
antagande (Dnr KS2011/1453)................................................................................................................................... 19 Upphävande av miljöprogram för bostäder (Dnr KS2015/1933) ......................................................................... 21 Markförvärv, del av Hölen 2:1 (Dnr KS2015/2127) ............................................................................................... 22 Resultat av solfångar- och solcellsutredning (Dnr KS2015/724) .......................................................................... 23 Beredningsskrivelse - prioritering av utvecklingen på Åseberget (Dnr KS2013/404)........................................ 24 Komplettering av Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter för att öka trafiksäkerheten pga skymd sikt i
korsningar pga häckar och träd (Dnr KS2015/1690) .............................................................................................. 25 Revidering av Taxa Marstrands Hamnområde (Dnr KS2015/1950) .................................................................... 26 Uppdrag att utreda olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr KS2014/2507) ..................... 29 Komplettering med kulturaktiviteter i idrottsskolan (Dnr KS2015/1597) .......................................................... 31 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § f-h socialtjänstlagen samt enligt 28 § f-h lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3 2015 (Dnr KS2015/1008) ............................................ 32 Svar på motion gällande en levande landsbygd och god, hälsosam och giftfri mat till våra medborgare (Dnr
KS2014/1652) ............................................................................................................................................................... 33 Svar på motion om skoltidsförlagd arbetspraktik inom grundskolan och gymnasieskolan (Dnr KS2015/551)
......................................................................................................................................................................................... 34 Svar på motion om drogförebyggande arbete i Kungälvs kommun (Dnr KS2014/2445) ................................ 35 Svar på motion om att införa klassmormor/morfar och kamratstödjare inom Kungälvs Kommuns skolor
(Dnr KS2015/529)........................................................................................................................................................ 37 Svar på motion om skapandet av Mimers musikklasser (Dnr KS2015/545) ....................................................... 39 Svar på motion om pedagogisk resursbedömning i anslutning till åk 1 (Dnr KS2015/553) ............................. 41 Svar på motion om HBTQ-certifiering av Mimers Hus (Dnr KS2015/530) ..................................................... 43 Svar på motion om att Kungälvs Kommun inför tak för barngrupperna i Kungälvs Kommuns förskolor
(Dnr KS2015/543)........................................................................................................................................................ 44 Svar på motion om medlemskap i NTA-Naturvetenskap och teknik för alla (Dnr KS2015/561) ................. 46 Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
4 (67)
Svar på motion om att Kungälvs Kommun inför barnomsorgspeng för att kunna erbjudas för egna barn
samt som ytterligare ett alternativ för att forma barnomsorgen tillsammans med andra föräldrar (Dnr
KS2015/565) ................................................................................................................................................................. 48 Tjuvkil 3:5 m.fl. Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr KS2015/2077) ..................................................... 50 Detaljplan Kärna 63:1 antagande (Dnr KS2012/2307) ........................................................................................... 51 Ytterby-Tunge 1:11 -Ansökan om planändring/detaljplan (Dnr KS2015/1826) ............................................... 52 Nedläggning och inriktningsbeslut av Diseröds återvinningscentral (ÅVC) (Dnr KS2015/1271)................... 54 Trankärr 2:1, förfrågan om lokalisering av schakttipp (Dnr KS2013/1030-17) (Dnr KS2013/1030) ............. 56 Nationaldagsfirande 2016 (Dnr KS2015/2190) ....................................................................................................... 58 Förnyade riktlinjer för kommunal flaggning samt användning av flaggvimplar (Dnr KS2015/818) ............... 59 Affärsgruppens struktur, roll och uppdrag - utvärdering av arbetsformen inför 2016 (Dnr KS2015/681).... 60 Redovisning av inkomna skrivelser för perioden 7 november till 3 december 2015 (Dnr KS2015/2) ........... 61 Skrivelse från Kungälvs Demensförening ................................................................................................................. 62 Anmälan av delegeringsbeslut december 2015 ......................................................................................................... 63 Motion om höjd omkostnadsersättning inom funktionshinderverksamheten (Dnr KS2015/2130) ............... 64 Motion om fossilfri fordonsflotta (Dnr KS2015/2171).......................................................................................... 65 Motion angående Grön express (Dnr KS2015/2172) ............................................................................................. 66 Alternativ modell för kommunal VA-utbyggnad inom lokala fastighetsområden - tillägg till Dnr
KS2013/1902................................................................................................................................................................. 67 Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
5 (67)
§ 411/2015
Val av justerare
Till justerare föreslås Anders Holmensköld (M). Ordföranden meddelar att protokollet justeras
måndagen den 21 december.
Beslut
Till justerare utses Anders Holmensköld (M).
__________
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
6 (67)
§ 412/2015
Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärenden:
-
Alternativ modell för kommunal VA-utbyggnad inom lokala fastighetsområden - tillägg till
Dnr KS2013/1902
Beslut
Föredragningslistan fastställs.
__________
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
7 (67)
§ 413/2015
Kommunchefens rapport
Kommunchef, Magnus Gyllestad, informerar bland annat om:
-
Arbetsmiljörapport
Samhällsbetalda resor och transporter i förvaltning 3.0
Sommarjobb, genomlysning
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
8 (67)
§ 414/2015
Utskottsrapporter
Sociala utskottet:
Linda Åshamre (S), utskottsordförande, informerar bland annat om:
-
Sammanfattning av året 2015
Stort fokus på äldreomsorgen, boendeplatser och hemtjänst
Flyktingsituationen
Uppföljning/avvikelser
Studiebesök
Utmaningar 2016
Personal- och näringslivsutskottet:
Miguel Odhner (S), utskottsordförande, informerar bland annat om:
-
Sammanfattning av året 2015
Möten med företag
Årshjul 2016
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
9 (67)
§ 415/2015
Handlingsplan för att motverka våldbejakande extremism
Jonas Arngården och Christer Mattsson, sektor arbetsliv och stöd, informerar om arbete med
att ta fram en handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism samt ger en bakgrund
till tidigare arbete kommunen genomfört inom kommunen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
10 (67)
§ 416/2015
Genomlysning av kompetensutveckling (Dnr KS2015/2045)
Personal- och näringslivsutskottet har under hösten fört dialog kring frågan om personalens
kompetensutveckling generellt och speciellt. Utifrån en beredningsskrivelse daterad 2015-1020 från ledamöterna Ulrika Winblad, Jan Tollesson och Miguel Odhner har kommunstyrelsen
den 2015-11-18 fattat beslut om följande uppdrag: Kommunchefen ges i uppdrag att
genomlysa hur kommunen arbetar med kompetensutveckling. Genomlysningen skall omfatta
kompetensutvecklingen generellt för alla anställda och på olika nivåer och former. Det skall
också redovisas hur tillämpningsanvisningar, anvisningar och rutinbeskrivningar hanteras i
sammanhanget.
Mona Axelsson, HR-chef, redogör under sammanträdet för hur kommunen arbetar med
kompetensutveckling.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av
Socialdemokraterna, Utvecklingspartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna – Se bilaga
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
11 (67)
§ 417/2015
Förslag Folkhälsororådets verksamhetsplan 2016 (Dnr KS2015/796)
Utifrån Västra Götalandsregionens strategiska dokument VG 2020 och Samling Social
hållbarhet samt processen kring Social översiktsplan ska Folkhälsorådet i Kungälvs kommun
verka utifrån perspektivet sociala hållbarhet. Rådet ska vara en stödjande funktion för att
formulera överenskommelser med olika externa aktörer.
Inriktning för folkhälsorådets prioriteringar är strategiska målen ”Samordning av resurser för
effekt i Kungälvs-samhället” samt fler i arbete, minska segregation och minskad
barnfattigdom. Folkhälsorådet ska avsätta resurser och riktade medel för integration och
utveckling av den s.k. Välkomsten. För att stärka arbetet med social hållbarhet ska rådet vara
en plattform, där lokala överenskommelser med olika aktörer i närområdet formuleras.
Dialogen med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden är särskilt angelägen. Möjlighet finns för
nämnden att utveckla de vårdöverenskommelser som berörs till att innefatta ett tydligare
hälsofrämjande uppdrag med fokus på skillnader i hälsa för att underlätta arbetet med lokala
överenskommelser. Rådet fyller en central funktion, för att ge sammanhang och skapa
underlag för gemensamma satsningar tillsammans med lokala vårdgivare.
 Utmaning 1. Trygga och goda uppväxtvillkor: 1) Genomföra aktivitetsplan riktlinje
drogfria ungdomsmiljöer 2) Implementera och sprida pilotarbete hälsofrämjande skola 3)
Stödjande funktion vid implementering av social investeringar.
 Utmaning 2. Jämlika och jämställda livsvillkor: 1) Stödjande funktion kring inlett
utvecklings arbete våld i nära relationer. 2) Utifrån nätverk integration fortsatt samordning
och initiering av gemensamma aktiviteter och stödja etableringen av Välkomsten.
 Utmaning 3. Goda levnadsvanor: I samverkan med näringslivet initiera och samordna
olika utåtriktade hälsofrämjande insatser.
 Utmaning 4. Åldrande med livskvalité: Via utvecklat anhörigstöd och frivilligarbete
intensifiera arbetet med minska fallolyckor bland äldre i Kungälvs kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag Folkhälsororådets verksamhetsplan 2016 2015-10-11
Bilaga 2015-10-30 Folkhälsorådets verksamhetsplan.pdf 2015-10-11
Protokollsutdrag - Förslag Folkhälsororådets verksamhetsplan 2016 - Folkhälsorådet 2015-1113
Beslut
Folkhälsorådets verksamhetsplan 2016 antecknas till protokollet.
__________
För kännedom till: Johan Sjöholm folkhälsorådet
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
12 (67)
§ 418/2015
Förlängning folkhälsoavtal 2016 (Dnr KS2014/264)
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal med Kungälvs kommun om lokalt
folkhälsoarbete för perioden 2011-2014 med förlängning 2015. Avtalet omfattar
folkhälsomedel samt tjänst. Finansieringen delas mellan kommun och Hälso- och
sjukvårdsnämnden enligt 50/50-principen.
Ärendet avser förlängning av befintligt avtal med ytterligare ett år, till att gälla även 2016.
Under våren 2016 kommer en avtalsprocess mellan region och kommunen att inledas.
Förändring och utveckling av folkhälsoarbetet kan i samråd mellan parterna genomföras under
2016 inför nytt avtal.
Förvaltningen föreslår att det nuvarande folkhälsoavtalet förlängs för att gälla även 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förlängning folkhälsoavtal 2016 2015-11-03
Bilaga Förlängning avtal Kungälvs kommun.docx 2015-11-03
Bilaga Folkhälsoavtal Kungälv 2011-2014 (4).pdf 2015-11-03
Protokollsutdrag - Förlängning folkhälsoavtal 2016 - Folkhälsorådet 2015-11-13
Beslut
1. Nuvarande folkhälsoavtal förlängs för att även gälla 2016.
2. Förändring och utveckling av folkhälsoarbetet ska under 2016 ske i samråd
mellan parterna.
__________
Anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Utvecklingspartiet – Se
bilaga
För kännedom till: Johan Sjöholm folkhälsorådet
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
13 (67)
§ 419/12015
Förslag Steg 2 social översiktsplan/folkhälsa 3.0 (Dnr KS2015/799)
En slutsats utifrån genomförd process är att dessa två uppdrag är nära sammanlänkade med
varandra och redovisas därför i ett gemensamt underlag.
Utifrån EU 2020, regionala inriktningsdokument (VG 2020, Samling social hållbarhet) och
Kungälvs kommuns strategiska mål är social hållbarhet utgångspunkten för fortsatta insatser.
De olika perspektiven; sociala investeringar, folkhälsoarbetet, sociala investeringar,
brottsförebyggande arbete och det sociala perspektivet med samhällsbyggandet kan alla
sammanlänkas till den övergripande dimensionen social hållbarhet.
Utgångspunkt för fokus social hållbarhet i Kungälvs kommun är de strategiska inriktning
Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället samt målen; fler i arbete, minska segregation
och minskad barnfattigdom.
Utifrån uppdrag folkhälsa 3.0 och steg 2 social översiktsplan presenteras sju konkreta förslag
kring fortsatt inriktning.
Förvaltningen föreslår att social översiktsplan steg 2 antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag Steg 2 social översiktsplan/folkhälsa 3.0
Bilaga - Förslag steg 2 social översiktsplan och folkhälsa.pdf
Protokollsutdrag - Förslag Steg 2 social översiktsplan/folkhälsa 3.0 - Folkhälsorådet
Protokollsutdrag - Förslag Steg 2 social översiktsplan/folkhälsa 3.0 - Förvaltningsledningen
Beslut
1. Förslag till social översiktsplan steg två antas.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för steg 3.
__________
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av Moderaterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna – Se bilaga
Expedieras till:
För kännedom till: Styrgrupp social hållbarhet
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
14 (67)
§ 420/2015
Upplåning 2016 (Dnr KS2015/2227)
Kommunstyrelsen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att låna upp högst 855 miljoner
kronor under 2016. Förvaltningen föreslår att chefsekonomen, enligt delegation, får
kommunstyrelsens uppdrag att utifrån aktuell likviditetssituation och inom ramen för
kommunstyrelsens tillämpningsföreskrifter för den finansiella verksamheten, verkställa
upplåningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Upplåning 2016
Beslut
1. Chefsekonom, eller vid förfall för denne, kommunchef, har rätt att för
kommunstyrelsens räkning under år 2016 nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt 855,0 miljoner kronor.
2. Chefsekonom, eller vid förfall för denne, kommunchef, har rätt att för
kommunstyrelsens räkning under år 2016 omsätta lån, det vill säga låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
3. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens
andre vice ordförande, utses att med kontrasignering av kommunchef, eller
vid förfall för denne, chefsekonom, underteckna skuldebrev, reverser,
borgenshandlingar och övriga lånehandlingar.
4. Kommunchefen får i uppdrag att förvalta låneskulden i enlighet med vid var
tid gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige.
__________
Expedieras till
Lars Davidsson
För kännedom till
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
15 (67)
§ 421/2015
Avgifter och ersättningar inom Sektor Arbetsliv och stöd (Dnr
KS2015/1952)
Det saknas tydliga riktlinjer gällande avgifter och ersättningar inom sektor Arbetsliv och stöd.
Vissa avgifter behöver justeras, rutiner och riktlinjer behöver tydliggöras. Inom sektorn finns
utrymme att ta ut mer avgifter vid olika typer av placeringar. Förvaltningen har också ett
gemensamt uppdrag att gå igenom alla avgifter, identifiera avgifter som kan höjas och föreslå
eventuella förändringar till Kommunfullmäktige.
För insatser enligt SoL och HSL finns tydliga riktlinjer och av kommunfullmäktige fastställda
taxor för 2015 som tagits fram inom sektor Vård och äldreomsorg. Detta gäller givetvis även
liknande insatser som utförs av sektor Arbetsliv och stöd. För avgifter inom LSS finns sedan
tidigare också fastställda avgifter för kost och ersättning vid resor. För att förenkla
avgiftshanteringen och bidra till likabehandling föreslås smärre förändringar i dessa avgifter.
Inom Arbetsliv och stöd finns också insatser där avgifter och ersättningar av den enskilde inte
tydligt reglerats. För att tillse att avgifter och ersättningar bidrar till likabehandling, att de är
lagliga, lämpliga och beslutade av kommunfullmäktige sammanställs de därför i ett
styrdokument gällande avgifter och ersättningar vid insatser inom Arbetsliv och stöd. Då alla
taxor förutom avgift för familjerådgivningen framåt föreslås följa Vård och äldreomsorgens
taxor, styras av konsumentprisindex, prisbasbelopp eller Västtrafiks biljettpriser kan en årlig
revidering av styrdokumentet göras utan beslut i kommunfullmäktige, så länge inte förändring
föreslås av grundtaxor alternativt taxorna behöver höjas över konsumentprisindex.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Avgifter och ersättningar inom Sektor Arbetsliv och stöd
Bilaga - Avgifter och ersättningar inom Sektor Arbetsliv och stöd
Bilaga - Avgifter inom AoS
Förslag till kommunfullmäktige
1. Bostad med särskild service enligt SoL likställs med insatsen särskilt boende enligt SoL
och omsorgsavgift ska införas. Detta gäller för individer som får ett biståndsbeslut
från och med att beslutet vinner laga kraft i kommunfullmäktige.
2. Avgift för boende i bostad med särskild service för barn/unga enligt LSS (även
elevhem/familjehem) eller särskilt boende enligt SoL (ex boende utanför kommunen
på grund av skolgång) tas ut för personer som är över 18 år och har egen inkomst.
Boendekostnaden jämställs med den avgift för bostad i särskilt boende enligt 8 kap. 5
§ SoL som inte omfattas av hyreslagen. Avgiften för boendet tas ut per månad (30
dagar) och uppgår till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet. (För år 2015
motsvarar det 1 854 kr per månad). Ersättning för kost tas ut med 95 kronor/dag eller
max 2827 kronor/månad (2015 års taxa). Denna taxa likställs med taxan inom Vård
och äldreomsorgen och ska årligen justeras mot konsumentprisindex. Höjning utöver
index ska beslutas av kommunfullmäktige.
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
16 (67)
3. Ersättning för kost inom LSS-verksamheter för vuxna från 21 år likställs med de
avgifter som gäller insatser inom Socialtjänstlagen (SoL), dvs 95 kronor/dag eller
maximalt 2 827 kr per månad för år 2015. Denna taxa likställs med taxan inom Vård
och äldreomsorgen och ska justeras mot konsumentprisindex årligen. Höjning utöver
index ska beslutas av kommunfullmäktige.
4. Avgift för lunch i samband med insatser enligt SoL likställs med ersättningen för
lunch inom daglig verksamhet LSS och fastställs till 40 kronor per måltid. Utöver detta
kan verksamheten också ta ut en avgift på 10 kronor för kaffe/te med smörgås/bulle,
alternativt efterrätt på helger, samt 20 kronor för frukost eller kvällsmat (alternativt
600 kronor/månad). Dessa taxor för kost ska justeras mot konsumentprisindex
årligen. Höjning utöver index ska beslutas av kommunfullmäktige
5. Styrdokumentet ”Avgifter och ersättningar inom Sektor Arbetsliv och stöd” fastställs.
__________
Expedieras till
Sektor arbetsliv och stöd // Karin Jämting, Jonas Arngården
För kännedom till
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
17 (67)
§ 422/2015
Exploateringsavtal för detaljplan Tega 2:5 (Dnr KS2015/2128)
Kommunen har upprättat detaljplan för Tega 2:5. För att säkerställa genomförandet av denna
har ett exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och exploatören Bokab.
Exploateringsavtalet reglera bl a att kommunen bygger ut anläggningar på allmän plats medan
exploatören bekostar detta. Allmän platsmarken överlåts till kommunen utan ersättning.
Exploatören bekostar även anläggningar längs Torsbyvägen som är till för att öka
trafiksäkerheten för de boende inom planområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Exploateringsavtal för detaljplan Tega 2:5
Protokollsutdrag § 161/2015 – Samhällsbyggnadsutskottet – 2015-11-26
Bilaga - exploateringsavtal utan bilagor påskrivet av Bokab
Bilaga - exploateringsavtal bilagor påskrivet av bokab
Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat exploateringsavtal godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att
underteckna upprättat exploateringsavtal. __________
Expedieras till:
Henrik Haglund, Anders Bergquist
För kännedom till:
Peter Jakobson, Bokab
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
18 (67)
§ 423/2015
Förvärv av fastighet för LSS-boende inom detaljplan för Tega 2:5 (Dnr
KS2015/2129)
Kommunen har upprättat detaljplan för Tega 2:5. Inom detaljplanen finns tomt avsedd för
LSS-boende. Aktuellt Lss-boende ingår i kommunens plan för verksamheten. Tomten
förvärvas av fastighetsägaren, Bokab, för en köpeskilling om 4.000.000 kr. Avtalet blir giltigt
när detaljplanen för Tega 2:5 vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Förvärv av fastighet för LSS-boende inom detaljplan för Tega 2:5
Protokollsutdrag § 162/2015 – Samhällsbyggnadsutskottet – 2015-11-26
Bilaga – köpeavtal LSS-boende
Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat köpeavtal godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att
underteckna upprättat köpeavtal.
__________
Expedieras till:
Henrik Haglund och Anders Bergquist KLS
För kännedom till:
Peter Jakobson, Bokab
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
19 (67)
§ 424/2015
Detaljplan för bostäder i Tega, Ytterby, Tega 2:5, Kungälvs kommun,
Västra Götalands län - beslut om antagande (Dnr KS2011/1453)
Planområdet är beläget söder om Torsbyvägen (väg 604) i sydvästra Ytterby. Syftet med
detaljplanen är att göra det möjligt att bygga friliggande bostäder söder om Torsbyvägen i nära
anslutning till befintliga villaområden i västra Ytterby, samt att ge möjlighet att bygga
flerbostadshus/gruppboende. Syftet är också att säkra det skydd som krävs beträffande en
större fornlämning inom planområdet.
En behovsbedömning har tagits fram och varit föremål för samråd. Samhällsbyggnadsutskottet
beslutade 2014-05-08 § 75 att detaljplanen ej innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
delar kommunens bedömning.
Planen var utställd enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10 5:23), under tiden 4 september
t.o.m. 5 oktober 2015 i Stadshusets entréhall och på biblioteket i Ytterby, Ytterbyskolan samt
på Kungälvs kommuns hemsida. Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i
ett utställningsutlåtande.
Av de yttranden som inkommit på förslaget daterat 2015-08-27 har majoriteten inget att erinra
på förslaget. De synpunkter som inkommit på förslaget har endast föranlett redaktionella
ändringar på planförslaget.
De revideringar som gjorts inför antagande är följande:
 Planbeskrivningen har förtydligats kring Miljökvalitetsnormer för vatten.
 Genomförandebeskrivningen har justerats så att det anges att den gemensamhetsanläggning som är möjlig att bilda inom området har ändrats från ska bildas till kan bildas
 Upplysningstext på plankartan har förtydligats genom att text kring bortledning av
grundvatten tagits bort.
 Planhandlingarna har justerats avseende användandet av begreppet tomt och fastighet.
 Planbestämmelsen kring ”minsta fastighetstorlek är 750 m2, tillfart via skaft oräknat” har
förtydligats till ”minsta tomtstorlek är 750 m2”.
 Bestämmelse kring placering av huvudbyggnad har förtydligats till att gälla för
kvartersmark med ändamål B och B1.
Fastighetsägarna för Tega 4:5 i norra delen av planområdet har haft flertalet synpunkter under
planprocessen, vilka i största möjliga mån har försökt att tillgodoses. Enskilda samtal har
hållits med fastighetsägarna.
Följande sakägare och övriga berörda har framfört synpunkter under programsamrådet,
samrådet och/eller utställningen som helt eller delvis inte har tillgodosetts: Fastighetsägare till
Tega 4:5.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Detaljplan för bostäder i Tega, Ytterby, Tega 2:5, Kungälvs kommun,
Västra Götalands län - beslut om antagande (Dnr KS2011/1453) 2015-11-09
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
20 (67)
Bilaga Protokollsutdrag 2015-11-09
Bilaga Tega2_5_Plankarta.Antagande.koncept 151126.pdf 2015-11-09
Bilaga Tega2_5_Illustrationskarta.Antagande.koncept 151126.pdf 2015-11-09
Bilaga Tega2_5_Planbeskrivning.Antagande.koncept 151126.pdf 2015-11-09
Bilaga Tega2_5_Utställningsutlåtande 2. Antagande.koncept 151126.pdf 2015-11-09
Bilaga Tega2_5_Genomförandebeskrivning. Antagande.koncept 151126.pdf 2015-11-09
Protokollsutdrag - Detaljplan för bostäder i Tega, Ytterby, Tega 2:5, Kungälvs kommun,
Västra Götalands län - beslut om antagande (Dnr KS2011/1453) - Samhällsbyggnadsutskottet
2015-12-02
Förslag till Kommunfullmäktige
Detaljplan för bostäder i Tega, Ytterby, Tega 2:5 i Kungälvs kommun antas enligt
plan- och bygglagen (PBL) 5:29.
__________
Expedieras till: Marie Fagerberg, Eva Hell SHB, Martin Rahl KLS
För kännedom till: Anna Silfverberg Poulsen, Linda Andreasson SHB, BOKAB
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
21 (67)
§ 425/2015
Upphävande av miljöprogram för bostäder (Dnr KS2015/1933)
En lagändring i Plan- och bygglagen från januari 2015 begränsar möjligheten för kommuner att
ställa tekniska särkrav. Kommunen har tidigare ställt sådana särkrav genom att miljöprogram
för bostäder har skrivits in som krav i markanvisningsavtal för byggande av bostäder på
kommunal mark. Huruvida lagändringen faktiskt innebär att ställande av särkrav är otillåtet
eller inte är i dagsläget oklart. Förvaltningens förslag är att miljöprogrammet upphävs och att
miljöfrågorna införs i rutiner och riktlinjer1 för markanvisning. Dessutom bör det utredas hur
Kungälvs kommun i övrigt bäst kan driva på en utveckling mot energieffektivt och
miljöanpassat byggande av bostäder och lokaler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Upphävande av miljöprogram för bostäder
Protokollsutdrag § 155/2015 – Samhällsbyggnadsutskottet – 2015-11-16
Bilaga - Miljoprogram for bostader webb
Förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige upphäver gällande Miljöprogram för bostäder (reviderad
version antagen 2012-05-10).
__________
Expedieras till: Karolin Södermark, samhällsbyggnad
För kännedom till:
Enligt en ny lag (2014:899) ska kommuner anta tydliga riktlinjer om sina utgångspunkter och mål för markanvisningar. Kungälvs
kommunförvaltning arbetar nu med ett förslag till sådana riktlinjer, i dialog med övriga kommuner i Göteborgsregionen.
1
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
22 (67)
§ 426/2015
Markförvärv, del av Hölen 2:1 (Dnr KS2015/2127)
Ett förslag till köpekontrakt för del av fastigheten Hölen 2:1 är upprättat. Att utöka
kommunens markreserv är viktigt ur flera perspektiv, bl a för att ha rådighet över byggnation
av bostäder i attraktiva lägen. Det aktuella området är i ÖP2010 utpekat som lämpligt för
bostadsbyggnation 2020 och 2050. Ett beviljat planprövningstillstånd finns.
Del av området kan vara lämpligt för fördröjningsåtgärder, så att hastig tillrinningen till
Ytterbybäcken vid regn minskar. På så sätt kan trycket på Ytterbys dagvattensystem minskas.
På området finns ett virkesförråd som kan realiseras ekonomiskt när området detaljplaneläggs
och bebyggs.
Överenskommen köpeskilling är 13,2 miljoner kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Markförvärv, del av Hölen 2:1
Protokollsutdrag § 169/2015 – Samhällsbyggnadsutskottet – 2015-11-26
Bilaga - Köpekontrakt del av Hölen 2_1
Bilaga - Bilaga A och B
Bilaga – Översikt Hölen
Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat köpekontrakt godkänns.
2. Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna köpekontraktet.
3. Samhällsutvecklingschefen får i uppdrag att söka förvärvstillstånd.
__________
Expedieras till: Gun-Britt Orneé KLS och Henrik Haglund KLS
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
23 (67)
§ 427/2015
Resultat av solfångar- och solcellsutredning (Dnr KS2015/724)
Sommaren 2015 gjordes en utredning av vilka kommunala fastigheter som var lämpliga att
installera solfångare och solceller på samt en uppskattning av vad dessa anläggningar skulle
kunna producera och till vilka investeringskostnader. Utredningen visar att det finns en
fastighet som lämpar sig för solfångare och 22 stycken lämpar sig för solceller. I dagsläget är
det ingen energiskatt på solel men förslag finns om att det ska bli det för större anläggningar
under 2016. Förvaltningen arbetar vidare för att installera fler solcellsanläggningar men
bevakar beslutet om skatt och eventuella konsekvenser för lönsamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Resultat av solfångar- och solcellsutredning 2015-10-05
Bilaga Protokollsutdrag 2015-10-05
Bilaga Projektrapport utredning solenergi Kungälvs kommun.pdf 2015-10-05
Bilaga Kartläggning fastigheter solel. Slutgiltig.xlsx 2015-10-05
Förslag till kommunfullmäktige
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:
Johannes Pelz, servicesektorn
För kännedom till:
Jonas Andervik, servicesektorn
Lennart Karlsson, kommunledningssektorn
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
24 (67)
§ 428/2015
Beredningsskrivelse - prioritering av utvecklingen på Åseberget (Dnr
KS2013/404)
BOKAB äger och förvaltar Åseberget, en outnyttjad resurs för bostadsutveckling i Kungälv.
Kommunfullmäktige har i nu liggande översiktsplan pekat ut Åseberget som lämplig för bland
annat bostadsändamål. BOKAB har ansök om och kommunstyrelsen har beviljat plantillstånd
för utveckling av berget. Processen står still. Framtid och utvecklingsberedningen har inom
ramen för vårt uppdrag orienterat oss i frågorna kring bostadsutvecklingen på lång sikt och
kan nu konstateras att arbetet med Åseberget pågår enbart inom BOKAB. Framtid och
utvecklingsberedningen vill att kommunfullmäktige i sin samlade styrning av
Kommunstyrelsen poängterar att utvecklingen av Åseberget är ett bostadsstrategiskt viktigt
projekt som skall prioriteras under innevarande mandatperiod.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse - prioritering av utvecklingen på Åseberget
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ska i årsplan för 2017 redovisa hur utvecklingen av
Åseberget ska drivas under innevarande mandatperiod.
__________
Expedieras till
Henrik Haglund KLS
Anna Silfverberg Paulsson Sektor samhällsbyggnad
Monica Wincentsson KLS
Peter Jacobsson BOKAB
För kännedom till
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
25 (67)
§ 429/2015
Komplettering av Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter för att öka
trafiksäkerheten pga skymd sikt i korsningar pga häckar och träd (Dnr
KS2015/1690)
För att tydliggöra det ansvar fastighetsägare har att förhindra att växtlighet inte inkräktar på
trafikanters framkomlighet och sikt, finns behov av förändringar i Kungälvs kommun
allmänna lokala ordningsföreskrifter. Häckar, träd och grenar får inte växa in i och störa
funktionen hos gatubelysningen. Regler kring detta måste finnas som lokal ordningsföreskrift.
Behov finns vidare att komplettera ordningsföreskrifterna med upplysning om att tillstånd
krävs för placering av containrar o.dyl. på allmän platsmark.
Förvaltningen har under rubriken ”Förslag till beslut” lämnat förslag på kompletteringar av
ordningsföreskrifterna enligt ovan
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Komplettering av Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter för att öka
trafiksäkerheten pga skymd sikt i korsningar pga häckar och träd
Bilaga Protokollsutdrag 2015-09-07
Förslag till kommunfullmäktige
Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun (KFS 1999 nr 11)
ändras, med ikraftträdande från och med den 1 februari 2016, enligt följande:
1. 8 § tillägg: ” ”För placering och förvaring av containrar eller liknande krävs
efter tre dygn tillstånd från kommunen.”
2. 9 § tredje stycket utgår lydande ” Träd och buskar skall kvistas i den mån
grenarna sträcker sig över gång- eller körbana under de höjder som sagts i
första stycket.”
3. Ny bestämmelse med rubriken ”Växtlighet från tomt” införs med följande
lydelse: ” Innehavare av fastighet skall förhindra att ut- och uppväxande
växtlighet vid tomtgräns som buskar, träd och häckar medför skymd sikt eller
hindrad framkomligheten för trafikanter. Fri höjd för växtlighet skall därför
vara minst 2,5 meter över gångbana, minst 3,2 meter över cykelbana och
minst 4,6 meter över körbana. Fastighetsinnehavare skall vidare förhindra att
växtlighet från tomt inte stör gatubelysning på offentlig plats.”
.
__________
Expedieras till:
Maria Sandberg SHB, Anders Holm, Kundcenter
För kännedom till:
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
26 (67)
§ 430/2015
Revidering av Taxa Marstrands Hamnområde (Dnr KS2015/1950)
Hamnverksamhetens uppdrag är att underhålla och administrera bland annat färjor, gästhamn,
fasta båtplatser, kajer, samlastning vid Marstrand. Målsättningen för verksamheten är en hamn
med god service för boende, föreningar, företagare och besökande.
Hamnen ansvarar även för driften och bemanningen av färjan mellan Koön och Marstrand.
Förvaltningen har nu gått igenom sina taxor och förslår förändringar som är anpassade efter
de förutsättningar som gäller från och med år 2016.
Förvaltningen föreslår reviderade taxor för fasta båtplatser, bilöverfarter, nyttotrafik, hyra av
färjan samt gästplatser i Marstrands Gästhamn under högsäsong.
En ny taxa införs för båtar som ligger i hamnen vintertid.
Genom att fastställa lagliga och korrekta taxor hushållar man med kommunens skatteintäkter
vilket är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål att ha balans mellan ekonomi,
kvalitet och behov
De nya taxan föreslås börja gälla den 1 februari 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av Taxa Marstrands Hamnområde 2015-10-09
Bilaga Protokollsutdrag 2015-10-09
Bilaga Taxa Marstrands hamnområde.docx 2015-10-09
Bilaga Prisutredning fasta båtplatser 2015.xlsx 2015-10-09
Bilaga Prisutredning gästhamnar 10-13m 2015.xlsx 2015-10-09
Protokollsutdrag - Revidering av Taxa Marstrands Hamnområde - Samhällsbyggnadsutskottet
2015-12-02
Protokollsutdrag - Revidering av Taxa Marstrands Hamnområde - Förvaltningsledningen
2015-12-04
Yrkanden
Anna Vedin (M): Ärendet återemitteras till förvaltningen med uppdraget att besvara och
förtydliga följande punkter:
1. Hur fördelas personalkostnader och allmänna kostnader på Hamnverksamhetens
grenar. Gästhamnen, Kajer, Båtplatser, Färjan, Samlastningen?
2. Är förslagen på höjningen proportionella mellan inkomster och kostnader för
gästhamn, kajer, båtplatser, färjan, Samlastningen för att täcka den 900.000kr nu dras
in.
3. Höjning av gästhamnavgifter på 10-15 % varför den procentsatsen. Varför höjning av
20% på fasta båtplatser Hur har man kommit fram till detta?
4. När man nu ev skall höja så kanske vi kan lägga in 1200platserx87,50kr=105.000kr så
sparar vi miljön och får nytta av Spolplattan till en rimlig nivå som på andra hamnar.
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
27 (67)
5. Varför betalar man gästhamnavgifter hur LÅNG båt man har och fasta båtplatser hur
BRED båt man har?
6. Ny taxa för Vinterliggare 600kr/mån gäller det även de som har fast båtplats? Många
har båt i för pendling, jakt, vinterfiske tex.
7. Ingen höjning av hyra av Torgplats (kajer) eller Samlastningen. Varför?
8. Hur påverkar de nya taxorna våra kärnverksamheter som finns på Marstrandsön?
9. En konsekvensbeskrivning avseende hur taxehöjningen slår mot de varuleveranser
som ej har möjlighet att använda samlastningsstationen, ex livsmedel.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att
återemittera ärendet.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Ärendet återemitteras till förvaltningen med uppdraget att besvara och förtydliga
följande punkter:
1. Hur fördelas personalkostnader och allmänna kostnader på
Hamnverksamhetens grenar. Gästhamnen, Kajer, Båtplatser, Färjan,
Samlastningen?
2. Är förslagen på höjningen proportionella mellan inkomster och kostnader
för gästhamn, kajer, båtplatser, färjan, Samlastningen för att täcka den
900.000kr nu dras in.
3. Höjning av gästhamnavgifter på 10-15 % varför den procentsatsen. Varför
höjning av 20% på fasta båtplatser Hur har man kommit fram till detta?
4. När man nu ev skall höja så kanske vi kan lägga in
1200platserx87,50kr=105.000kr så sparar vi miljön och får nytta av
Spolplattan till en rimlig nivå som på andra hamnar.
5. Varför betalar man gästhamnavgifter hur LÅNG båt man har och fasta
båtplatser hur BRED båt man har?
6. Ny taxa för Vinterliggare 600kr/mån gäller det även de som har fast
båtplats? Många har båt i för pendling, jakt, vinterfiske tex.
7. Ingen höjning av hyra av Torgplats (kajer) eller Samlastningen. Varför?
8. Hur påverkar de nya taxorna våra kärnverksamheter som finns på
Marstrandsön?
9. En konsekvensbeskrivning avseende hur taxehöjningen slår mot de
varuleveranser som ej har möjlighet att använda samlastningsstationen, ex
livsmedel.
__________
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av
Socialdemokraterna, Utvecklingspartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna – Se bilaga
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
28 (67)
Expedieras till:
Marie Källvik Nilsson, Eva-Lena Rydqvist
För kännedom till:
Gunilla Hansson
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
29 (67)
§ 431/2015
Uppdrag att utreda olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid
(Dnr KS2014/2507)
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda olika alternativ på
barnomsorg på obekväm arbetstid och återkomma till kommunfullmäktige med förslag senast
halvårsskiftet 2015.
Sju olika alternativ har utretts där två till tre alternativ tillsammans bedöms kunna täcka behovet
av barnomsorg. För att kunna genomföra barnomsorg på all obekväm arbetstid bedömer
förvaltningen att 3 miljoner i ökad ram behöver tillföras barnomsorgsverksamheten. Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppdrag att utreda olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid
2015-02-13
Bilaga Protokollsutdrag 2015-02-13
Bilaga Protokollsutdrag 2015-02-13
Bilaga Protokollsutdrag 2015-02-13
Protokollsutdrag - Uppdrag att utreda olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid Bildningsutskottet 2015-04-02
Protokollsutdrag - Uppdrag att utreda olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsen 2015-04-30
Protokollsutdrag - Uppdrag att utreda olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid Bildningsutskottet 2015-11-26
Yrkanden
Gun-Marie Daun (KD): Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med vilket/vilka alternativ av barnomsorg på obekväm arbetstid som ska
tillämpas i Kungälvs kommun.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Utredningen om barnomsorg på obekväm arbetstid har presenterat sju alternativ.
Kommunstyrelsen har värderat samtliga alternativ men konstaterar att det inte
finns utrymme i årsplan 2016.
2. Utredningen godkänns.
__________
Anteckning till protokollet lämnas av Gun-Marie Daun (KD) – Ej inkommen
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
30 (67)
Expedieras till:
Ann Ryström, verksamhetschef
Maria Andersson, sektorchef
För kännedom till:
Jonatan Bengtsson, verksamhetsutvecklare
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
31 (67)
§ 432/2015
Komplettering med kulturaktiviteter i idrottsskolan (Dnr KS2015/1597)
Kultur- och fritidsberedningen föreslår att man genomför en komplettering av nuvarande
idrottsskolan med kulturaktiviteter för att bredda utbudet och vidga intressena för såväl kultur
som idrott i kommunen. Genom ett bredare utbud av aktiviteter kan fler barn lockas av att
testa på aktiviteter som kan visa sig vara värda att ägna sin fritid åt på mer regelbunden basis.
Beredningen föreslår även att namnet ändras för att bättre spegla den nya verksamheten.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Komplettering med kulturaktiviteter i idrottsskolan 2015-08-13
Bilaga Protokollsutdrag 2015-08-13
Protokollsutdrag - Komplettering med kulturaktiviteter i idrottsskolan - Bildningsutskottet
2015-11-26
Förslag till kommunfullmäktige
1. Idrottsskolan kompletteras med kulturaktiviteter.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i Årsplan 2017 bereda utrymme för den
ökade kostnaden för verksamheten och tillse att avtal upprättas/revideras för
inriktningen för att säkerställa uppföljning.
3. Nuvarande Idrottsskolan byter namn för att bättre passa den utvidgade
verksamheten. Namnet tas fram i samråd med målgruppen och används med den
förklarande underrubriken: Prova-på kultur och idrott.
__________
Expedieras till:
Kjell Persson, Idrottsrådet
För kännedom till:
Åsa Tollbom Robert Hallman, Mariella Sivertstrand
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
32 (67)
§ 433/2015
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § f-h socialtjänstlagen
samt enligt 28 § f-h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
kvartal 3 2015 (Dnr KS2015/1008)
Under kvartal tre år 2015 har sektorerna Arbetsliv och stöd samt Vård och äldreomsorg
fullgjort rapporteringen av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Sektorerna har utarbetat rapporter till sociala myndighetsnämnden och kommunrevisionen
samt statistikrapport till kommunfullmäktige över aktuella ärenden, i enlighet med vad
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) anger.
Sektorerna föreslår att sociala myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda
beslut och överlämnar den till kommunrevisionen, samt att statistikrapporten överlämnas till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § f-h socialtjänstlagen
samt enligt 28 § f-h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3 2015-1022
Bilaga Rapport ej verkställda beslut till SMN och KR 2015-10-22
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till KF 2015-10-22
Förslag till kommunfullmäktige
Statistikrapport ”Ej verkställda beslut” för kvartal 3, 2015 antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
Denny Kraft, Jonas Arngården
För kännedom till
Cecilia Sandeberg, Eva Regnell
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
33 (67)
§ 434/2015
Svar på motion gällande en levande landsbygd och god, hälsosam och
giftfri mat till våra medborgare (Dnr KS2014/1652)
I september 2014 inkom Socialdemokraterna i Kungälvs kommun med en motion i vilken de
föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att
producera kött i kommunal regi. Syftet med förslaget är att dels bibehålla öppna landskap
och dels för att garantera Kungälv kommuns medborgare en god, hälsosam och giftfri mat.
Förvaltningens bedömning är att kommunen redan arbetar med frågorna och för att ständigt
utveckla processen till det bättre. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande en levande landsbygd och god, hälsosam och giftfri
mat till våra medborgare 2015-11-05
Bilaga Protokollsutdrag 2015-11-05
Bilaga Protokollsutdrag 2015-11-05
Bilaga Svar på motion gällande en levande landsbygd och god, hälsosam och giftfri mat till
våra medborgare 2015-11-05
Bilaga motion levande landsbygd.pdf 2015-11-05
Protokollsutdrag - Svar på motion gällande en levande landsbygd och god, hälsosam och giftfri
mat till våra medborgare - Personal och näringslivsutskottet 2015-11-27
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
__________
Expedieras till:
Henrik Haglund
För kännedom till:
Torbjörn Nilsson, Linda Andersson
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
34 (67)
§ 435/2015
Svar på motion om skoltidsförlagd arbetspraktik inom grundskolan och
gymnasieskolan (Dnr KS2015/551)
Motionärerna skriver att man med motionen vill finna en struktur för vad eleverna förväntas
lära sig under en praktikperiod och skapa en typ av praktikbank med en förteckning över
arbetsgivare som skolan har avtal med. Vidare skriver man att det finns ett uppenbart behov
av att göra en central utvärdering av praktikverksamheten.
Förslaget är att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra en utvärdering av
den skoltidsförlagda arbetsplatspraktiken i grundskolan och gymnasiet. Kommunstyrelsen ska
avrapportera i maj 2016 hur förbättringsarbetet fortskrider.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås då skoltidsförlagd arbetsplatspraktik regleras inom
ramen för läroplaner, skollag och andra skolförfattningar. En uppföljning av denna ingår i
sektor skolas systematiska kvalitetsarbete och rapporteras årligen i mars/april månad under
rubriken ”Samverkan, övergångar och omvärld”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om skoltidsförlagd arbetspraktik inom grundskolan och
gymnasieskolan 2015-09-09
Bilaga Protokollsutdrag 2015-09-09
Bilaga Svar på motion om skoltidsförlagd arbetspraktik inom grundskolan och gymnasieskolan
2015-09-09
Protokollsutdrag - Motion om skoltidsförlagd arbetspraktik inom grundskolan och
gymnasieskolan - Bildningsutskottet 2015-11-26
Yrkanden
Anna Vedin (M): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Motionen avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
__________
För kännedom till:
Cristine Lysell, Stefan Wigren
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
35 (67)
§ 436/2015
Svar på motion om drogförebyggande arbete i Kungälvs kommun (Dnr
KS2014/2445)
Motion av Glenn Ljunggren (S) kring framtagande av en handlingsplan för ett samlat arbete
mot droger, samt att pröva om arbetet kan ske i projektform utifrån socioekonomisk modell.
I mars 2015 beslutade kommunstyrelsen att anta ett drogpreventivt projekt inom ramen för
sociala investeringar. Projektet bedöms fylla det behov angetts i motionen.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås då kommunen redan antagit ett drogpreventivt
projekt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om drogförebyggande arbete i Kungälvs kommun 2015-10-08
Protokollsutdrag SoU § 79/2015
Bilaga motion
Yrkanden
Miguel Odhner (S): Motionen anses besvarad.
Anders Holmensköld (M): Motionen bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och
Nej-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande och 5 nej-röster för Anders Holmenskölds
(M yrkande antar kommunstyrelsens Miguel Odhners (S) yrkande.
Ledamot
Miguel Odhner (S)
Maria Kjellberg (MP)
Anders Holmensköld (M)
Linda Åshamre (S)
Johan Holmberg (S)
Glenn Ljunggren (S)
Mona Haugland (S)
Morgan Persson (UP)
Pernilla Wiklund (UP)
Jan Tollesson (FP)
Ja
X
X
Nej
Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
36 (67)
Mats Frisell (S)
Gun-Marie Daun (KD)
Ove Wiktorsson (C)
Anna Vedin (M)
Sven Niklasson (SD)
X
X
X
X
X
Summa: 10
5
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
__________
Anteckning till protokollet lämnas av Glenn Ljunggren (S) – Se bilaga
Expedieras till:
Sektor arbetsliv och stöd/Jonas Arngården, Helene Berghog
För kännedom till:
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
37 (67)
§ 437/2015
Svar på motion om att införa klassmormor/morfar och kamratstödjare
inom Kungälvs Kommuns skolor (Dnr KS2015/529)
I en motion från Benny Strandberg(KD), Monica Haraldsson(M), Anna Vedin(M) och Hans
Torwald (C) föreslås att Lärandeberedningen ska utarbeta riktlinjer för ”Klassmormor/morfar
och kamratstödjare” inom Kungälvs Kommuns Skolor.
Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna har gemensamt och vid samma tillfälle lämnat
in 50 motioner, lika många motioner som Kommunfullmäktige hanterar sammanlagt på ca 2
år. Samarbetspartierna hanterar därför de motioner som ska ”besvaras” och ”avslås” politiskt
för att politik och förvaltning ska kunna ägna sig åt genomförande. Övriga motioner
remitteras till förvaltningen.
Arbetsordningen i Kommunfullmäktige medger hantering av motioner enligt kommunallagen
5 kap. 33 § står det: ”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen
eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Motionens förslag till beslut stöder inte styrkedjan, riktlinjer på denna nivå hanteras inte av
politiken utan avgörs på tjänstemannanivå. Rektor äger beslutet om vem som bjuds in till
skolan eller inte. Vad gäller kamratstödjare så avråder Skolverket numera från att använda den
metoden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 300/2015
Yttrande från lärandeberedningen
Anteckning till lärandeberedningens yttrande
Beredningsskrivelse Svar på motion om att införa klassmormor/morfar och kamratstödjare
inom Kungälvs Kommuns skolor
Bilaga Anteckning till protokollet från M, C och KD - KS 2015-09-16.pdf 2015-09-03
Bilaga klassmormor.pdf 2015-09-03 Protokollsutdrag - Svar på motion om att införa
klassmormor/morfar och kamratstödjare inom Kungälvs Kommuns skolor Kommunstyrelsen 2015-09-22
Yrkanden
Anna Vedin (M): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Motionen avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
38 (67)
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
__________
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande medlemmar av
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – Ej inkommen
Expedieras till
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
39 (67)
§ 438/2015
Svar på motion om skapandet av Mimers musikklasser (Dnr KS2015/545)
I en motion från Anders Holmensköld (M), Anna Vedin(M), Lennart Jonsson(M), Benny
Strandberg (KD) och Anna Isaksson (C) föreslås att Kommunfullmäktige ger
Lärandeberedningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna och ta fram en
konsekvensanalys för att skapa Mimers musikklasser genom samordning av Ytterbys
musikklasser till Mimers Hus.
Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna har gemensamt och vid samma tillfälle lämnat
in 50 motioner, lika många motioner som Kommunfullmäktige hanterar sammanlagt på ca 2
år. Samarbetspartierna hanterar därför de motioner som ska ”besvaras” och ”avslås” politiskt
för att politik och förvaltning ska kunna ägna sig åt genomförande. Övriga motioner remitteras
till förvaltningen.
Arbetsordningen i Kommunfullmäktige medger hantering av motioner enligt kommunallagen
5 kap. 33 § står det: ”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Under 2013 gjordes, på Alliansens uppdrag, en utredning av möjligheterna att flytta
Ytterbyskolans musikklasser till Mimers hus. Huvudskälet var då att öka lokalutnyttjandet i
både Ytterbyskolan och på Mimers hus. Man valde efter den utredningen att inte gå vidare
med flytten. I och med byggnationen av den nya Sparråsskolan försvinner det akuta
lokalbehov som fanns i Ytterby och idag anses de ekonomiska vinsterna vara betydligt mindre
än när man valde att inte gå vidare med den förra utredningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 304/2015
Yttrande från lärandeberedningen
Anteckning till lärandeberedningens yttrande
Beredningsskrivelse - Svar på motion om skapandet av Mimers musikklasser
Yrkanden
Anna Vedin (M): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Motionen avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
40 (67)
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
__________
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande medlemmar av
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – Ej inkommen
Expedieras till
För kännedom till
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
41 (67)
§ 439/2015
Svar på motion om pedagogisk resursbedömning i anslutning till åk 1
(Dnr KS2015/553)
I en motion från Anders Holmensköld(M), Anna Vedin(M), Lennart Jonsson(M), Benny
Strandberg(KD) och Hans Torwald(C) föreslås Kommunfullmäktige uppdra åt
Kommunstyrelsen att införa en allmän pedagogisk resursbedömning av samtliga barn inom
den kommunala grundskolan inför läsåret 2017/2018 och att finansiera åtgärden inom Årsplan
2017.
Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna har gemensamt och vid samma tillfälle lämnat
in 50 motioner, lika många motioner som Kommunfullmäktige hanterar sammanlagt på ca 2
år. Samarbetspartierna hanterar därför de motioner som ska ”besvaras” och ”avslås” politiskt
för att politik och förvaltning ska kunna ägna sig åt genomförande. Övriga motioner remitteras
till förvaltningen.
Arbetsordningen i Kommunfullmäktige medger hantering av motioner enligt kommunallagen
5 kap. 33 § står det: ”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Om en elev inte når målen, eller
riskerar att inte nå målen, ska eleven få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den
ordinarie undervisningen eller särskilt stöd. Rektor har, enligt lag, detta uppdrag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 305/2015
Yttrande från lärandeberedningen
Anteckning till lärandeberedningens yttrande
Beredningsskrivelse Svar på motion om pedagogisk resursbedömning i anslutning till åk 1
Anteckning till protokollet från M, C och KD - KS 2015-09-16
Yrkanden
Anna Vedin (M): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Motionen avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
42 (67)
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
__________
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande medlemmar av
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – Ej inkommen
Expedieras till
För kännedom till
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
43 (67)
§ 440/2015
Svar på motion om HBTQ-certifiering av Mimers Hus (Dnr KS2015/530)
I en motion av Ove Wiktorssson (C) och Thomas Alpner (M) föreslås att Lärandeberedningen
att ta fram aktuella kostnader och återkomma till Kommunfullmäktige.
Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna har gemensamt och vid samma tillfälle lämnat
in 50 motioner, lika många motioner som Kommunfullmäktige hanterar sammanlagt på ca 2
år. Samarbetspartierna hanterar därför de motioner som ska ”besvaras” och ”avslås” politiskt
för att politik och förvaltning ska kunna ägna sig åt genomförande. Övriga motioner remitteras
till förvaltningen.
Arbetsordningen i Kommunfullmäktige medger hantering av motioner enligt kommunallagen
5 kap. 33 § står det: ”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Motionens att-sats i förslag till beslut är otydligt formulerad och handlar tyvärr inte om att
införa HBTQ-certifiering av Mimers Hus.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 307/2015
Yttrande från lärandeberedningen
Anteckning till lärandeberedningens yttrande
Beredningsskrivelse - Svar på motion om HBTQ-certifiering av Mimers Hus
Anteckning till protokollet från M, C och KD - KS 2015-09-16
Yrkanden
Anna Vedin (M): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Motionen avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
__________
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande medlemmar av
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – Ej inkommen
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
44 (67)
§ 441/2015
Svar på motion om att Kungälvs Kommun inför tak för barngrupperna i
Kungälvs Kommuns förskolor (Dnr KS2015/543)
I en motion från Benny Strandberg(KD), Monica Haraldsson(M), Anna Vedin(M) och Ove
Wiktorsson(C) föreslås att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ?
Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna har gemensamt och vid samma tillfälle lämnat
in 50 motioner, lika många motioner som Kommunfullmäktige hanterar sammanlagt på ca 2
år. Samarbetspartierna hanterar därför de motioner som ska ”besvaras” och ”avslås” politiskt
för att politik och förvaltning ska kunna ägna sig åt genomförande. Övriga motioner remitteras
till förvaltningen.
Arbetsordningen i Kommunfullmäktige medger hantering av motioner enligt kommunallagen
5 kap. 33 § står det: ”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Trotts att motionen saknar både ett konkret förslag och en ”Att-sats” med förslag till beslut så
verkar intentionen vara att barngruppernas storlek ska hållas på en rimlig nivå.
I och med att Samarbetspartierna succesivt minskar barngruppernas storlek så underlättas
förskolechefernas arbete med att hålla gruppstorleken på en än rimligare nivå än tidigare. Varje
förskolechef har efter beslutet ca 10 barn färre att fördela mellan de olika avdelningarna på sin
enhet och avgör, i samråd med sin personal, hur gruppsammansättningen kan och bör se ut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 307/2015
Yttrande från lärandeberedningen
Anteckning till lärandeberedningens yttrande
Beredningsskrivelse Svar på motion om att Kungälvs Kommun inför tak för barngrupperna i
Kungälvs Kommuns förskolor
Anteckning till protokollet från M, C och KD - KS 2015-09-16
Yrkanden
Anna Vedin (M): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Motionen avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
45 (67)
Nej-röst för bifall till Anders Anna Vedins (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande och 5 nej-röster för Anna Vedins (M)
yrkande antar kommunstyrelsens Miguel Odhners (S) yrkande.
Ledamot
Miguel Odhner (S)
Maria Kjellberg (MP)
Anders Holmensköld (M)
Linda Åshamre (S)
Johan Holmberg (S)
Glenn Ljunggren (S)
Mona Haugland (S)
Morgan Persson (UP)
Pernilla Wiklund (UP)
Jan Tollesson (FP)
Mats Frisell (S)
Gun-Marie Daun (KD)
Ove Wiktorsson (C)
Anna Vedin (M)
Sven Niklasson (SD)
Ja
X
X
Nej
Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Summa: 10
5
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
__________
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande medlemmar av
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – Ej inkommen
Expedieras till
För kännedom till
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
46 (67)
§ 442/2015
Svar på motion om medlemskap i NTA-Naturvetenskap och teknik för
alla (Dnr KS2015/561)
I en motion från Lennart Jonsson(M), Benny Strandberg(KD) och Patrik Renström(C)
föreslås Kommunfullmäktige uppdra åt Lärandeberedningen att undersöka vad ett
medlemskap i NTA skulle innebära för kommunen ekonomiskt och pedagogiskt.
Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna har gemensamt och vid samma tillfälle lämnat
in 50 motioner, lika många motioner som Kommunfullmäktige hanterar sammanlagt på ca 2
år. Samarbetspartierna hanterar därför de motioner som ska ”besvaras” och ”avslås” politiskt
för att politik och förvaltning ska kunna ägna sig åt genomförande. Övriga motioner remitteras
till förvaltningen.
Arbetsordningen i Kommunfullmäktige medger hantering av motioner enligt kommunallagen
5 kap. 33 § står det: ”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Kungälvs Kommun deltar i PISA, en omfattande nationell satsning och dessutom finns det i
kommunen två personer som är statligt finansierade NT-utvecklare. Förvaltningen anser att
dessa satsningar i nuläget väl svarar mot de behov som finns. Kommunstyrelsen har dessutom
beslutat att all grundskolepersonal ska delta i en omfattande kompetensutvecklingssatsning
som ska pågå i minst tre år. Behovet av fler satsningar är i nuläget inte aktuellt.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 312/2015
Yttrande från lärandeberedningen
Anteckning till lärandeberedningens yttrande
Beredningsskrivelse Svar på motion om medlemskap i NTA-Naturvetenskap och teknik för
alla
Anteckning till protokollet från M, C och KD - KS 2015-09-16
Yrkanden
Anna Vedin (M): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Motionen avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
47 (67)
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
__________
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande medlemmar av
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – Ej inkommen
Expedieras till
För kännedom till
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
48 (67)
§ 443/2015
Svar på motion om att Kungälvs Kommun inför barnomsorgspeng för att
kunna erbjudas för egna barn samt som ytterligare ett alternativ för att
forma barnomsorgen tillsammans med andra föräldrar (Dnr KS2015/565)
I en motion från Benny Strandberg(KD), Anders Holmensköld(M) och Ove Wiktorsson(C)
föreslås Kommunfullmäktige uppdra åt Lärandeberedningen att arbeta fram riktlinjer för
barnomsorgspeng, som ska erbjudas för egna barn samt som ytterligare ett alternativ för att
forma barnomsorgen tillsammans med andra föräldrar.
Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna har gemensamt och vid samma tillfälle lämnat
in 50 motioner, lika många motioner som Kommunfullmäktige hanterar sammanlagt på ca 2
år. Samarbetspartierna hanterar därför de motioner som ska ”besvaras” och ”avslås” politiskt
för att politik och förvaltning ska kunna ägna sig åt genomförande. Övriga motioner remitteras
till förvaltningen.
Arbetsordningen i Kommunfullmäktige medger hantering av motioner enligt kommunallagen
5 kap. 33 § står det: ”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Förslaget om barnomsorgspeng liknar Vårdnadsbidraget, som Kommunfullmäktige beslutat
ska upphöra senast den 31 december 2016. Principen att betala ut bidrag för att föräldrar ska
stanna hemma med sina barn bidrar inte till ett jämställt samhälle utan försvårar istället
framförallt kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och leder till att lönegapet mellan män
och kvinnor ökar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 313/2015
Yttrande från lärandeberedningen
Anteckning till lärandeberedningens yttrande
Beredningsskrivelse - Svar på motion om att Kungälvs Kommun inför barnomsorgspeng för
att kunna erbjudas för egna barn samt som ytterligare ett alternativ för att forma
barnomsorgen tillsammans med andra föräldrar
Anteckning till protokollet från M, C och KD - KS 2015-09-16
Yrkanden
Anna Vedin (M): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Motionen avslås.
Propositionsordning
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
49 (67)
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Motionen avslås.
__________
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande medlemmar av
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – Ej inkommen
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
50 (67)
§ 444/2015
Tjuvkil 3:5 m.fl. Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr KS2015/2077)
Behov: För att möjliggöra en utbyggnad av Lv 168 (Marstrandsvägen) genom Tjuvkil med
gång och cykelbana så krävs planändring för de delar detaljplaner som berörs. ÖP/detaljplan:
Enligt Översiktsplanen (Öp2010) ligger området inom tätortsavgränsning i
Kustzon i Tjuvkil och anges som möjligt för förtätning och omvandling. Av de 5 detaljplaner
som kan beröras är två äldre fritidsplaner från slutet på 50-talet, en vann laga kraft 2008 och
två detaljplaner vann laga kraft 2010 och 2012 och har gällande genomförandetider.
Fastigheterna: Fastigheterna som berörs ligger på bägge sidor av Marstrandsvägen.
Natur/kultur: Inom området finns inga kända fornlämningar. Delar av området ligger inom
riksintresse för natur- och friluftsliv samt värdefullt odlingslandskap.
Miljö: Planområdet ligger till största delen över, höjd vattennivå på +2,5 meter över havet
enligt ÖP2010.
VA: Utbyggnad av va-ledningar kommer att samordnas med utbyggnad av väg.
Tillgänglighet: Syftet med planändringen är att möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelbana
samt höja trafiksäkerheten genom Tjuvkil.
Bedömning: En planändring av de delar av detaljplaner som berörs av utbyggnaden krävs för att
genomföra utbyggnad av Marstrandsvägen genom Tjuvkil. Planprocessen ska samordnas med
vägplan och va och behöver därför påbörjas omgående.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tjuvkil 3:5 m.fl. Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil 2015-10-30
Bilaga Protokollsutdrag 2015-10-30
Bilaga Lv 168.pdf 2015-10-30
Protokollsutdrag - Tjuvkil 3:5 m.fl. Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil Samhällsbyggnadsutskottet 2015-12-02
Beslut
Förvaltningen (samhällsbyggnad) får i uppdrag att upprätta detaljplan Tjuvkil 3:5 m.fl.
för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun med standardförfarande enligt planoch bygglagen PBL (2010: 900) kap. 5 § 7). Under förutsättning att detaljplanen inte
medför betydande miljöpåverkan.
__________
Maria Kjellberg (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
Anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Liberalerna – Se bilaga
Expedieras till:
Eva Hell , Linda Andreasson samhällsbyggnad
För kännedom till:
Anna Silfverberg Poulsen samhällsbyggnad
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
51 (67)
§ 445/2015
Detaljplan Kärna 63:1 antagande (Dnr KS2012/2307)
Ägaren till fastigheten Kärna 63:1 har inkommit med en ansökan om att få dela tomten i två
delar och genom upprättande av detaljplan med enkelt planförfarande (PBL 2010:900) skapa
förutsättning för att uppföra ett nytt enbostadshus anpassat till närområdets förutsättningar.
Efter samrådet har planområdet utökats genom att angränsande gatumark tagits med i
planområdet. Detta har kommunicerats inför antagandet varvid inga ytterligare synpunkter
inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Dpl Kärna 63:1 antagande 2015-11-06
Bilaga Ant Kärna 63_1 planbeskr 151030. 2015-11-06
Bilaga Ant Kärna 63_1 plankarta 151030. 2015-11-06
Bilaga Genomförandebeskrivning 151030. 2015-11-06
Bilaga Särskilt utlåt Kärna 63_1 151030. 2015-11-06
Beslut
Detaljplanen för Kärna 1:63 i Kungälvs kommun antas enligt plan- och bygglagen
PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
__________
Expedieras till:
Martin Rahl kls,
Eva Hell, Linda Andreasson samhällsbyggnad
Schmidt Engdahl Rose-Marie Ingrid
Engdahl Johan Fredrik
För kännedom till:
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
52 (67)
§ 446/2015
Ytterby-Tunge 1:11 -Ansökan om planändring/detaljplan (Dnr
KS2015/1826)
Sökandes önskemål: Saltholmsgruppen AB ansöker om planändring med tillägg för område
söder om Marstrandsvägen, entré till Ytterby. Förslaget omfattar utökning med cirka 40-45
bostadsrätter, ny byggnad innehållande Bed & Breakfast/hotell samt kontor eller hyresrätter
cirka 3500 m2 BTA. Ansökan avser även markköp, den förfrågan prövas separat som ett eget
ärende.
ÖP/detaljplan: Översiktsplanen (ÖP 2010) anger att exploatering längs med Marstrandsvägen är
positivt kopplat till att det är ett sekundärstråk med pendlingsbar kollektivtrafik. Även en mer
sammanhållen bebyggelse med korta avstånd eftersträvas. Förslaget omfattas av två
detaljplaner, Ytterby 109 samt Ytterbykrysset 313 innehållande bland annat byggnader som
bostäder, bensinstation, handel, småindustri och hantverk.
Fastigheten: De aktuella fastigheterna är belägna söder om Marstrandsvägen, öster om
Ytterbykryssets cirkulationsplats. Området utgörs av plan mark och avgränsas av ett vattendrag
i väst - östlig riktning. Sökanden är ägare av fastigheten Pumpen 3. Dialog pågår mellan
sökanden och kommunen gällande en eventuell kommande markanvisning.
Natur/kultur: I den södra delen löper ett vattendrag i väst- och östlig riktning utan
strandskyddsbestämmelser. På båda sidor om bäcken är marken plan och gräsbevuxen.
Miljö och risk: Områdets läge vid Marstrandsvägen innebär att den är bullerutsatt. Inom tänkt
planområde finns verksamhetslokaler för industriändamål. Vid byggnation nära bäcken kan det
eventuellt behövas en stabilitetskontroll. Även spår från borttagen ishall kan medföra att
marken är förorenad. En väl fungerande återvinningscentral kan eventuellt komma att flyttas
eller att helt läggas ned.
VA: Området omfattas av kommunalt vatten och avlopp. I nordöstra hörnet av förslaget finns
en mindre pumpstation.
Tillgänglighet: Området ligger längs med Marstrandsvägen och närhet till Ytterby station med
pendlingsbar kollektivtrafik. Gång-och cykelbana finns till skola och köpcentrum.
Bedömning: Möjligheten att omvandla området för nya bostäder, Bed & Breakfast/hotell samt
kontor eller hyresrätter bedöms kunna prövas genom planläggning och bedöms vara i enlighet
med översiktsplanen. Från kommunens sida är det värdefullt att få utreda områdets
förutsättningar och framtida användningsområde. Dock omfattas det tänkta planområdet av
trafikbuller och delar av ytan ingår i vägområde för väg 168, Marstrandsvägen.
Ytterbys återvinningscentral är en väl fungerande samt välbesökt vilket innebär stora
konsekvenser vid en eventuell nedläggning. Enligt inriktningsbeslut från Kommunfullmäktige
ska det finnas en återvinningscentral i varje serviceort. Det ställs även stora krav på
skyddsavstånd mellan en återvinningscentral eller mindre anläggningar i närheten av bostäder.
En promenadväg för allmänheten utmed bäcken fram till Ytterbyhemmet är helt i linje med
tankar kring bäckens framtid i förvaltningen. Marken kring bäcken är dock instabil vilket
innebär att det finns skäl för en geoteknisk utredning. Marken kan även vara förorenad efter
borttagen ishall.
Det pågår en utredning att flytta och utöka nuvarande pumpstation till sydöstra delen där
tänkta bostäder är föreslagna. En pumpstation kan innebära luktbekymmer. Inom planområdet
finns även småindustri som eventuellt kan ha störande verksamhet med buller och lukt. Ca 60
meter väster om fastigheten Pumpen 3 finns en bensinstation med pumpar och
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
53 (67)
påfyllningstankar. Sammanfattningsvis gör förvaltningen den bedömningen att området kan
prövas genom planläggning med krav på utredning av framtida användning av
återvinningscentral i Ytterby serviceort. Planarbetet bör inledas med ett planprogram samt
avstämmas med det övergripande arbetet i Ytterby.
Ett planarbete beräknas ta 1-2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna
påbörjas 2018 och antas 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ytterby-Tunge 1:11 -Ansökan om planändring/detaljplan 2015-10-20
Bilaga Protokollsutdrag 2015-10-20
Bilaga Fastighetskartan_1.pdf 2015-10-20
Bilaga Ytterby-Tunge.pdf 2015-10-20
Protokollsutdrag - Ytterby-Tunge 1:11 -Ansökan om planändring/detaljplan Samhällsbyggnadsutskottet 2015-12-02
Beslut
Förvaltningen (samhällsbyggnad) får i uppdrag att upprätta detaljplan
för Pumpen 3, Ytterby-Tunge 1:11 m.fl. i Kungälvs kommun med
standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap. 5 §
7), under förutsättning att planförslaget inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
__________
Avgift planbesked: 13 350 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Expedieras till:
Eva Hell samhällsbyggnad,
Linda Andreasson samhällsbyggna
Saltholms gruppen AB, Bertil Börjesson, Lilla bommen 1, 411 04 Göteborg
För kännedom till:
Anders Holm samhällsbyggnad,
Sofia Samuelsson samhällsbyggnad,
Henrik Haglund Kommunledningsektorn
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
54 (67)
§ 447/2015
Nedläggning och inriktningsbeslut av Diseröds återvinningscentral (ÅVC)
(Dnr KS2015/1271)
Sektor Samhällsbyggnad har sedan 2013 arbetat med framtagande av en ny detaljplan för
Diseröd. Denna detaljplan omfattar platsen där befintlig återvinningscentral (ÅVC) i Diseröd
är placerad. För att möjliggöra etablering av bostäder m.m. i området enligt pågående
planarbete behöver återvinningscentralen avvecklas från platsen, så snart som möjligt när
platsen behöver tas i anspråk.
Återvinningscentralen i Diseröd är väldigt uppskattad av boende i Diseröd och varje år görs ca
6600 stycken besök på återvinningscentralen och drygt 400 ton avfall samlas in.
Förvaltningen redogör tre möjliga vägar för Diseröds insamlingssystem för grovavfall och
farligt avfall. Utredning av möjligheter att så snart som möjligt ordna ny ÅVC i Diseröd,
anpassning och utveckling av Munkegärde och Kode ÅVC för att hänvisa besökarna från
Diseröd dit, samt utredning av andra ÅVC lösningar ex mobil ÅVC. En ekonomisk
bedömning för ovan angivna vägar har tagits fram.
Nuvarande återvinningscentral i Diseröds avvecklas så snart som möjligt när platsen behöver
tas i anspråk.
Förvaltningen föreslår en utredning av möjligheter att så snart som möjligt ordna ny ÅVC i
Diseröd.
Alternativ 1
Nuvarande återvinningscentral i Diseröds avvecklas så snart som möjligt när platsen behöver
tas i anspråk.
Förvaltningen ges i uppdrag att anpassa och utveckla Munkegärde och Kode ÅVC för att
hantera tillströmningen från Diseröd.
Alternativ 2
Nuvarande återvinningscentral i Diseröds avvecklas så snart som möjligt när platsen behöver
tas i anspråk.
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda andra möjligheterna till andra ÅVC lösningar ex mobil
ÅVC.
Alternativ 3
Nuvarande återvinningscentral i Diseröds avvecklas så snart som möjligt när platsen behöver
tas i anspråk.
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheter att så snart som möjligt ordna ny ÅVC i
Diseröd.
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
55 (67)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Nedläggning och inriktningsbeslut av Diseröds återvinningscentral (ÅVC)
2015-06-10
Bilaga Protokollsutdrag 2015-06-10
Protokollsutdrag - Nedläggning och inriktningsbeslut av Diseröds återvinningscentral (ÅVC) Samhällsbyggnadsutskottet 2015-12-02
Beslut
1. Nuvarande återvinningscentral i Diseröds avvecklas så snart som möjligt när
platsen behöver tas i anspråk.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda andra möjligheterna till andra ÅVC
lösningar ex mobil ÅVC.
__________
Expedieras till:
Sofia Samuelsson, Samhällsbyggnad
För kännedom till: Anders Holm, Samhällsbyggnad
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
56 (67)
§ 448/2015
Trankärr 2:1, förfrågan om lokalisering av schakttipp (Dnr KS2013/103017) (Dnr KS2013/1030)
Samgräv Recycling AB, nedan Samgräv, önskar arrendera ett markområde inom Trankärr 2:1
sydväst om Aleklätten för lokalisering av ett område för deponering av inerta schakt- och
fyllnadsmassor, samt mottagning av massor för mellanlagring, sortering och krossning och
därmed sammanhängande verksamhet. Förvaltningen har tillsammans med Samgräv
förhandlat fram ett förslag till nyttjanderättsavtal samt ett arrendeavtal. Innehållsmässigt kan
nyttjanderättsavtalet liknas vid en option om att ingå arrendeavtal i de fall markundersökningar
och miljömässig tillståndsprövningen faller väl ut. Om kommunen som markägare medger att
marken kan användas för det önskade ändamålet avser Samgräv att till berörd miljömyndighet
söka tillstånd för åtgärderna. Om miljötillstånd medges kommer ett arrendeavtal att tecknas.
Samgräv har sedan tidigare tecknat arrendeavtal med en angränsande privatägd fastighet. Inom
det område som avses tas ianspråk kan det deponeras uppemot 500 000 kubikmeter material.
Uttalande från Samgräv antyder att området ska kunna fungera som lokal deponi under
ungefär tio år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Trankärr 2:1, förfrågan om lokalisering av schakttipp (Dnr KS2013/1030-17)
2015-11-06
Protokollsutdrag SU § 168/2015 – 2015-11-26
Nyttjanderätts- och optionsavtal slutligt 2015-11-09.PDF 2015-11-06
Bilaga 1 till nyttjanderätts och optionsavtal - slutlig 2015-11-09.PDF 2015-11-06
Bilaga 2 till nyttjanderätts- och optionsavtal (arrendeavtal) slutligt 2015-11-09.PDF 2015-11-06
Bilaga Arrendeavtal - slutligt 2015-11-09.pdf 2015-11-06
Bilaga 1 till arrendeavtal - slutligt 2015-11-09.PDF 2015-11-06
Bilaga 2 till arrendeavtal - slutligt 2015-11-09.PDF 2015-11-06
Bilaga 3 till arrendeavtal - slutligt 2015-11-09.PDF 2015-11-06
Bilaga 4A till arrendeavtal - slutligt 2015-11-09.PDF 2015-11-06
Bilaga 4B till arrendeavtal - slutligt 2015-11-09.PDF 2015-11-06
Yrkanden
Ove Wiktorsson (C): Punkt tre läggs till och förtydligas med: I bifogad tjänsteskrivelse kan
man uppfatta att det som står i skrivelsen skiljer sig från det som uttrycks i avtalet mellan
kommunen och Samgräv. Kommunstyrelsen vill därför förtydliga att det är skrivningarna i
avtalet som gäller och det som står i avtalet är att "Aleklättens verksamhet skall ske med
omhändertagande av inerta massor genom utfyllnad."
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
57 (67)
Beslut
1. Föreslaget nyttjanderättsavtal och arrendeavtal godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att
underteckna avtalen.
3. I bifogad tjänsteskrivelse kan man uppfatta att det som står i skrivelsen skiljer
sig från det som uttrycks i avtalet mellan kommunen och Samgrävm.
Kommunstyrelsen vill därför förtydliga att det är skrivningarna i avtalet som
gäller och det som står i avtalet är att "Aleklättens verksamhet skall ske med
omhändertagande av inerta massor genom utfyllnad.
__________
Mats Frisell (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
Expedieras till:
Samhällsutveckling/Linus Johnson
För kännedom till:
VA-Teknik/ Mikael Svensson, Pär Rönngren
Samgräv Recycling AB, Bilgatan 7A, 442 40 KUNGÄLV
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
58 (67)
§ 449/2015
Nationaldagsfirande 2016 (Dnr KS2015/2190)
Nationaldagsfirandet planeras att genomföras i Kungälvs kommun även under 2016. En
utveckling av planeringsorganisationen bör ske då det finns möjlighet till förbättringar, baserat
på tidigare års erfarenheter. Detta innebär att en tydlig beställare, kommunstyrelsen, definieras
samt att en projektledare utses av kommunchefen.
Nationaldagsfirandet 2016 bör arrangeras i kommunal regi. Under 2016 bör en förändring ske
av ägardirektiven mellan Bagahus AB och Kungälvs kommun som innebär att Bagahus AB
från och med 2017 kan ansvara för evenemanget Nationaldagen i Kungälv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Nationaldagsfirande 2016
Protokollsutdrag PNU § 87/2015
Beslut
1. Nationaldagsfirandet genomförs och arrangeras i kommunal regi 2016.
Evenemanget sker på Fästningsholmen.
2. Projektledare utses av kommunchefen.
3. Nationaldagskommittén, utsedd av Kommunfullmäktige, utgör styrgrupp för
evenemanget kring nationaldagsfirandet.
4. Kommunstyrelsens ekonomiska anslag fastställs till 200 000 kronor för 2016. För
att kunna hålla en liknande kvalitetsnivå jämfört med tidigare år krävs en ökad
medfinansiering från övriga i koncernen och externa aktörer.
__________
Expedieras till:
Anette Svahn, Håkan Karlsson
För kännedom till:
Henrik Haglund
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
59 (67)
§ 450/2015
Förnyade riktlinjer för kommunal flaggning samt användning av
flaggvimplar (Dnr KS2015/818)
Förvaltningen fick i uppdrag från kommunstyrelsen i april 2015 att se över och förnya
riktlinjer för kommunal flaggning samt användning av flaggvimplar samt tydliggöra ansvar och
roller i samband med flaggning.
I Kungälv finns officiella flaggstänger vid Mimers Hus, Stadshuset, Rådhuset, Gamla torget,
Färjevägen 3 och Bohus fästning. Riktlinjen anger bland annat hur flaggningen skall ske vid
olika dagar, vid vilka platser, samt antal flaggor eller vimplar. I samband med att den nya
rutinen för flaggning antas behöver ”Riktlinjerna för uppvaktning av medarbetare, daterad
2011-05-11 uppdateras.
Enheten för kommunkansli och juridik blir ansvarig för dokumentet ”Riktlinjer för kommunal
flaggning” som bör revideras var fjärde år. Uppdraget att hantera kommunens flaggor och
flaggvimplar i enlighet med beslutad rutin har Servicesektorn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förnyade riktlinjer för kommunal flaggning samt användning av flaggvimplar
Protokollsutdrag PNU § 94/2015
Bilaga Riktlinjer för kommunal flaggning
Beslut
1. Riktlinjer för den kommunala flaggningen i Kungälvs kommun antas från och
med 1 januari 2016, med tillägget att vid flaggning ska skäl till flaggningen
kommuniceras via kommunens hemsida.
2. Den nya rutinen ersätter tidigare beslut om flaggning (KS2002/529).
__________
Expedieras till
För kännedom till
Ulla Östman/Servicesektorn
Gunilla Hansson/Servicesektorn
Lisa Strandberg Werlenius/Kommunledningssektorn
Mona Axelsson/Kommunledningssektorn
Catrin Hulebäck/Kommunledningssektorn
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
60 (67)
§ 451/2015
Affärsgruppens struktur, roll och uppdrag - utvärdering av arbetsformen
inför 2016 (Dnr KS2015/681)
Enligt beslut i kommunstyrelsen i maj 2015 så ska arbetsformen för kommunens affärsgrupp
utvärderas inför 2016. Affärsgruppens roll är att vara en ingång för näringslivet till
kommunens verksamheter, under 2015 har dock affärsgruppen inte varit aktiv och personaloch näringslivsutskottet (PNU) har varit den instans som träffat lokala företagare.
Förvaltningen föreslår därmed att affärsgruppen upphör och att företagare som vill träffa
politiska representanter framöver hänvisas till personal- och näringslivsutskottet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Affärsgruppens struktur, roll och uppdrag - utvärdering av arbetsformen inför
2016
Protokollsutdrag PNU § 88/2015
Beslut
1. Affärsgruppen upphör.
2. Företagare som vill träffa politiska representanter hänvisas till kommunstyrelsens
personal- och näringslivsutskott. Vid behov adjungeras andra tjänstemän
och/eller politiker.
3. Näringslivschef och ledamöter i personal- och näringslivsutskottet har framöver
en löpande rapportering av näringslivskontakter på utskottets sammanträden.
__________
Expedieras till:
Håkan Karlsson
För kännedom till:
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
61 (67)
§ 452/2015
Redovisning av inkomna skrivelser för perioden 7 november till 3
december 2015 (Dnr KS2015/2)
Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till
kommunstyrelsen för perioden 7 november 2015 till 3 december 2015.
Kommunstyrelsen föreslås anteckna informationen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
62 (67)
§ 453/2015
Skrivelse från Kungälvs Demensförening
Anders Holmensköld (M) lyfter inkommen skrivelse från Kungälvs Demensförening.
Denny Kraft, sektor vård och äldreomsorg, informerar om ärendet och dialog följer.
Beslut
Dialogen antecknas till protokollet.
__________
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
63 (67)
§ 454/2015
Anmälan av delegeringsbeslut december 2015
Till kommunstyrelsen redovisas en lista ”delegeringsbeslut för sammanträdesdatum 2015-1216” utsänd med kallelsen.
Beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut antecknas till protokollet
__________
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
64 (67)
§ 455/2015
Motion om höjd omkostnadsersättning inom
funktionshinderverksamheten (Dnr KS2015/2130)
Gun-Marie Daun (KD) har inkommit med en motion om höjd omkostnadsersättning inom
funktionshinderverksamheten.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som föreslås remittera den
till förvaltningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF § 299/2015
Motion om höjd omkostnadsersättning inom funktionshinderverksamheten
Beslut
Motionen remitteras till förvaltningen.
__________
Expedieras till
Jonas Arngården
För kännedom till
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
65 (67)
§ 456/2015
Motion om fossilfri fordonsflotta (Dnr KS2015/2171)
Ove Wiktorsson (C) har inkommit med en motion om fossilfri fordonsflotta.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som föreslås remittera den
till förvaltningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF § 300/2015
Motion om fossilfri fordonsflotta
Beslut
Motionen remitteras till förvaltningen.
__________
Expedieras till
Jenny Adler
För kännedom till
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
66 (67)
§ 457/2015
Motion angående Grön express (Dnr KS2015/2172)
Ove Wiktorsson (C) har inkommit med en motion angående Grön Express.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som föreslås remittera den
till förvaltningen
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF § 301/2015
Motion angående Grön Express
Beslut
Motionen remitteras till förvaltningen.
__________
Expedieras till
Jenny Adler
För kännedom till
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-12-16
67 (67)
§ 458/2015
Alternativ modell för kommunal VA-utbyggnad inom lokala
fastighetsområden - tillägg till Dnr KS2013/1902
Kungälvs kommun beslutade i kommunfullmäktige den 10 september 2015 om antagande av
VA policy. Politiken har under året blivit kontaktade av en mängd medborgare som uttryckt
önskemål om att själva kunna bidra i en eller annan form till utbyggnaden av VA.
Kungälv har en lång tradition av att tillvarata samhällsengagemang som finns bland våra
invånare, vare sig det handlat om bredbandsutbyggnad eller samfälligheter. Det har
framkommit att möjligheter i antagen VA policy att kunna fortsätta arbeta på tidigare sätt är
mycket begränsat.
Samtliga politiska partier i Kungälv vill därför i enighet ge ett uppdrag till förvaltningen att
arbeta fram ett tillägg till redan fattat fullmäktigebeslut så att samhällsmedborgerliga
alternativ/initiativ fortsatt skall kunna ske inom utbyggnation av det kommunala Va nätet såväl
på landsbygd som i kustområdena.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse - Alternativ modell för kommunal VA-utbyggnad inom lokala
fastighetsområden - tillägg till Dnr KS2013/1902
Beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta förutsättningarna samt lägga förslag
för införande av en alternativ utbyggnadsmodell för delar av det framtida
kommunala Va-nätet.
2. Denna modell ska syfta till att möjliggöra en mer tideffektiv byggnation av Vanätet, där också det lokala engagemanget hos boende och näringsidkare tillvaratas
på ett bra sätt.
__________
Expedieras till
Magnus Gyllestad
För kännedom till
Anders Holm
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN