AVSLUTS- OCH ÖVERFÖRINGSFULLMAKT FÖR DEPÅ

avsluts- och överföringsfullmakt för depå och konto 2014:1
AVSLUTS- OCH ÖVERFÖRINGSFULLMAKT FÖR DEPÅ OCH KONTO
Denna fullmakt använder du för att flytta värdepapper till Mangold Fondkommission AB (Mangold) från en depå, ett värdepapperskonto eller servicekonto som du har hos bank eller annan fondkommissionär. Efter att du har skickat blanketten till oss,
vidarebefordrar vi den till din bank eller fondkommissionär. Överföring av värdepapper och eventuella likvida medel sker sedan
till din depå hos Mangold. OBS! Skicka in originalhandlingen – ej fax eller pdf.
Fullmaktsgivare (kunden)
Namn (efternamn och tilltalsnamn)/Firma (fullständigt namn)
Depå- / kontonr hos Mangold
Personnr/samordningsnr / Org.nr
Depå- / kontonr från vilken överföring ska ske
Institut
Välj om du vill avsluta depån/kontot eller om du endast vill föra över delar av innehavet till din depå hos Mangold
Alt.1: Avsluta depå
Härmed befullmäktigas Mangold att avsluta min/vår depå hos angiven bank/fondkommissionär samt överföra
samtliga värdepapper och eventuella likvida medel till min/vår depå hos Mangold.
Värdepapperen ska överföras till min/vår depå hos Mangold med angivande av mitt/vårt depånummer hos
Mangold som referens.
Eventuella likvida medel ska sättas in på Mangolds kontonummer 8901-1 934 609 066-6 hos Swedbank,
med angivande av mitt/vårt depånummer hos Mangold som referens.
Alt.2: Överför från depå
Härmed befullmäktigas Mangold att överföra nedan angivna värdepapper och/eller likvida medel från min/vår
ovan angivna depå till min/vår depå hos Mangold.
Värdepapperen ska överföras till min depå hos Mangold med angivande av mitt depånummer hos Mangold som referens.
Antal (du kan ange “samtliga”)
Värdepapper
Fullmaktsgivarens underskrift
Ort / Datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande
Ort / Datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande
Mangolds underskrift
Ort / Datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande
Ort / Datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande
mangold fondkommission ab
stockholm | malmö
| besöksadress: engelbrektsplan 2, 114 34 stockholm | hamngatan 4, 211 22 malmö
telefon: 08-503 01 550 | fax: 08-503 01 551 | e-post: [email protected] | hemsida: www.mangold.se
organisationsnummer: 556585-1267
postadress: box 55691, 102 15 stockholm
1