FÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST
I KUNGÄLVS KOMMUN
Reviderad: december 2015 JR
Rätt till färdtjänst
Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss
och tåg, som utförs med mindre fordon.
Rätt till färdtjänst har den som är
folkbokförd i Kungälvs kommun
och som har en funktionsnedsättning
som inte endast är tillfällig.
För att ha rätt till färdtjänst skall
den som ansöker även ha väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen
hand eller att färdas med allmänna
kommunikationer. Funktionsnedsättningen skall bedömas kvarstå
minst tre månader.
Färdtjänsttillståndet omfattar inte
sjuk-och behandlingsresor där
kostnaden ersätts av Västra Götalandsregionen. Inte heller andra
resor som bekostas av det allmänna,
till exempel Försäkringskassan eller
2
försäkringsbolag, är att betrakta som
färdtjänstresor.
Den som har beviljats färdtjänst i
Kungälvs kommun får resa mellan
och inom Kungälv och följande kommuner:
•
•
•
•
•
•
Stenungsund
Lilla Edet
Ale
Göteborg
Mölndal
Partille
Får du avslag på din ansökan om
färdtjänst kan du överklaga beslutet
till Förvaltningsrätten genom förvaltningsbesvär.
- Färdtjänst i Kungälvs kommun -
Kostnad för resan
Egenavgiftens konstruktion är Västtrafiks baspris + 25% inom Kungälvs
kommun och baspris + 50% till övriga kommuner i färdtjänstområdet.
Ungdomstaxa
Barn och ungdomstaxa gäller fr.o.m
dagen då man fyller 7 år, intill dagen
då man fyller 20 år.
Nattaxa
Nattaxa gäller för resor som påbörjas
mellan 00:00 - 04:00. Baspris + 25
kr + 25% inom Kungälvs kommun.
Baspris + 25 kr + 50% till övriga
kommuner i färdtjänstområdet.
Färdtjänsten i Kungälvs kommun
samordnas via Samres beställningscentral. Detta innebär att man vanligtvis samåker med andra på resan.
Färdtjänstresorna körs av taxibolag
som upphandlas av Västtrafik.
Färdtjänsttaxor (2016)
Resväg
pris vuxen
pris ungdom
Inom Kungälvs kommun
60 kr
45 kr
Kungälv – Ale
72 kr
54 kr
Kungälv – Göteborg
114 kr
86 kr
Kungälv – Mölndal
114 kr
86 kr
Kungälv – Partille
114 kr
86 kr
Kungälv - Stenungsund
123 kr
93 kr
Kungälv – Lilla Edet
123 kr
93 kr
- Färdtjänst i Kungälvs kommun -
3
Övriga villkor
Medresenär
Som färdtjänstkund har du alltid rätt
att ha med dig en medresenär på resan, den betalar samma taxa som du
själv gör vid färdtjänstresan. Medresenär måste påbörja och avsluta
resan tillsammans med kunden.
Ledsagare
Om du som färdtjänstkund beviljats
ledsagare på resan får han/hon åka
med gratis på resan. En ledsagare
kan beviljas om du som kund inte
klarar dig med den hjälp och service
som föraren kan erbjuda dig under
själva resan.
Hjälpmedel/bagage
Du får lov att ha med dig rollator/
rullstol eller annat hjälpmedel på din
färdtjänstresa om det är nödvändigt
för resan. Därtill får du lov att ta
med dig bagage upp till två matkassar alternativt en liten resväska i
fordonet.
Om du måste färdas sittande i rullstol ansvarar du själv för att rullstolen är anpassad (exempelvis med
fästremmar) så att du kan resa med
specialfordon.
4
Ledarhund eller servicehund får
medfölja utan kostnad. Övriga husdjur får inte medfölja på resan.
Betalning
Betalning kan ske kontant, tag gärna
med så jämna pengar som möjligt. I
de flesta fordon, främst personbilar,
går det även att betala med kort.
Uppehåll under resan medges ej.
Legitimation
Vid resa skall du kunna visa upp
giltig legitimation om föraren önskar
det. Det utfärdas inget särskilt färdtjänsttillstånd.
Omprövning
Tillståndet är i regel tidsbegränsat
och omprövas efter viss tid.
Innan ditt färdtjänsttillstånd går ut
kommer du att få en ny förenklad
ansökan hemsänd med posten, den
kan du fylla i om du önskar ansöka
om förlängt färdtjänsttillstånd.
Om ditt hälsotillstånd förändras
under tiden du har färdtjänst och
- Färdtjänst i Kungälvs kommun -
du behöver ha med dig exempelvis
hjälpmedel på resan måste du själv
kontakta färdtjänsthandläggaren för
att vi skall kunna gå in och ändra i
ditt kundtillstånd.
Bilbarnstol
Tillhandahålles av färdtjänstberättigad och skall vara av universalmodell.
Adressändring
Om du flyttar från Kungälvs kommun eller ändrar adress inom kommunen ska detta meddelas färdtjänsthandläggaren.
Resa i annan kommun
Riksfärdtjänst
Enligt Lag om riksfärdtjänst
1997:735 skall kommunen lämna
ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett stort och
varaktigt funktionshinder måste resa
på ett särskilt kostsamt sätt.
I första hand prövas om resan kan
göras med allmänna kommunikationer som exempelvis tåg, buss eller
flyg, i sista hand beviljas taxi eller
specialfordon. Vi väljer det billigaste
färdsättet som resenären klarar av.
Behöver resenären aktiv hjälp under
själva resan kan ledsagare beviljas,
kostnad för ledsagarens biljett ersätts
då av färdtjänsten.
Kungälvs kommun svarar för kostnaden för färdtjänstresa vid tillfällig vistelse i annan kommun. Tillstånd för
Ansökan om riksfärdtjänst bör vara
sådana resor utfärdas av färdtjänstfärdtjänsthandläggare tillhanda senast
handläggaren. Kontakt tas senast två tre veckor före tänkt avresa.
veckor före vistelsen. Vistelsekommunens regler gäller.
Föraren...
...hjälper dig till och från porten.
...hjälper dig i och ur bilen.
...hjälper till med rollator eller hopfällbar rullstol, samt bagage.
...hjälper dig med bilbältet om du önskar det.
- Färdtjänst i Kungälvs kommun -
5
Beställning av resa
Du kan beställa din resa tidigast 14
dagar före du skall resa, dock senast
en timme före du önskar resa. Återresan kan beställas samtidigt.
Vid beställningen uppges
• Namn, personnummer eller
telefonnummer
Resorna beställs på tel. 020-91 90 90.
Beställningscentralen är öppen för
bokning av färdtjänstresor
vardagar kl 06.00 - 22.00 och
helger kl 08.00 - 22.00
• Om det är färdtjänstresa
eller sjukresa
Avbokning av resa kan göras dygnet runt på tel. 020-91 90 90 och
ska ske senast en timme innan du
skulle ha åkt. Den avresetid du får av
beställningscentralen kan förskjutas
upp till 10 minuter. Som färdtjänstkund förväntas du vara klar att åka
när färdtjänstfordonet kommer.
• Hur dags du skall vara
framme
• Varifrån du skall åka
• Vart du skall åka
• Om du skall ha medresenär
eller ledsagare med dig
• Om du har hjälpmedel med
dig på resan
Beställningscentralen: 020-91 90 90
Ledsagarservice - för dig som behöver lite extra hjälp
En ledsagare möter dig vid buss, spårvagn eller tåg som du
kommer med, och följer dig till din anslutning för vidare resa.
Beställning av Västtrafiks ledsagarservice görs på telefon 077191 90 90 senast två timmar före tänkt ledsagning.
För mer information om ledsagarservice, se
www.vasttrafik.se/att-resa/ledsagarservice
6
- Färdtjänst i Kungälvs kommun -
Kontaktinformation
Färdtjänsthandläggare
Malin Ottosson
Ann-Sofie Carlberg
telefon: 0303-23 96 54
telefon: 0303-23 91 36
e-post: [email protected] e-post: [email protected]
- Färdtjänst i Kungälvs kommun -
7
Beställning av resa
telefon 020-91 90 90
Sjukresor
Vid frågor om sjukresor, kontakta sjukreseenheten på
telefon 010-473 21 00
Beställning av sjukresa
telefon 020-91 90 90
Vill du lämna synpunkter på din resa?
Ring Synpunkten på
telefon 0771-41 43 10