Høringsbrev - Toll og avgiftsdirektoratet

TAD / Toll - og avgiftsdirektoratet
TAD / Særavgiftsavdelingen
TAD / Særavgiftsseksjonen
Vår ref: 15/84353-3 | Arkivkode : 470
Vår dato: 21.12.2015| Deres d ato:
Deres ref:
Høringsinstanser iht liste
Høring - flypassasjeravgift - endring av forskrift 11. desember 2001nr. 1451om
særavgifter
Toll - og avgiftsdirektoratet foreslår på vegne av Finansdepartementet med dette endringer i
forskrift 11. desember 2001nr. 1451om særavgifter (særavgiftsforskriften) som følge av
Stortingets vedtak 14. desember 2015 om flypassasjeravgift. Vi viser til vedlagte høringsnotat.
Direktoratet ber om høri ngsinstansenesmerknader innen 21. februar 2016. Vi ber om at
høringsinstansene vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for underliggende
etater/enheter. Høring sinnspillene bes sendt til Skattedirektoratet, Rettsavdelingen Særavgiftsseksjonen,Postboks 9200 Grønland, 0134Oslo, da forvaltningsansvaret for denne
typen avgifter overføres til skatteetaten med v irkning fra 1. januar 2016.
Med hilsen
Arvid Stokke
fung. avdelingsdirektør
Linn Murem Humerfelt
fung. underdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Postadresse:
Postboks 8122 Dep
0032OSLO
Besøksadresse
:
Schweigaards gate 15
Oslo
Org.nr: 974761343
Vår saksbehandler:
E-post: [email protected]
Linn Murem Humerfelt
Internett: www.toll.no
Tlf. direkte:
Sentralbord: +47 22 86 03 12