Brukerveiledning VERA GSM Node

Brukerveiledning for
GSM Maxi
NODE
NB! Gjelder kun med abonnement fra Hyttestyring AS.
Innhold
Kapittel 1 - Generell informasjon
Innhold i pakken ............................................................................................................... 2
Tekniske spesifikasjoner......................................................................................................2
Grunnleggende funksjoner i Vera GSM Maxi Node............................................................... 3
Beskrivelse av Vera GSM Maxi Node................................................................................... 4
Paring av Vera GSM Maxi Node........................................................................................5-6
Lyssignal på Vera GSM Maxi Node........................................................................................7
Innhold i pakken
1 stk. Vera GSM Maxi
Node
Tekniske spesifikasjoner:
Antall utganger: .............................1 stk. 16A. 230 V.
Temperaturmåling: .........................1 stk. ekstern temperaturføler
Måleområde -10 til +50 grader
Driftstemperatur: ............................Min. -10C. Maks. +50C.
2
1 stk. temperaturføler
Grunnleggende funksjoner i GSM Maxi Node
NB! Noden er ikke en selvstendig styring, men må brukes sammen med Vera GSM Maxi.
Vera GSM Node er en fjernstyrt kontakt som inneholder en RF-sender og mottager. Enheten
kommuniserer med Vera GSM Maxi via radiobølger på 433Mhz båndet.
Kontakten har mange bruksområder og kan programmeres på flere måter. Sammen med
temperatursensoren kan Vera GSM Maxi Node blant annet utføre smarte funksjoner for
temperaturstyring og frostsikring av vinterhytte.
Se forøvrig egen anvisning for VERA GSM Maxi hvor oppsett av sentralenhet er beskrevet.
Rekkevidde mellom Vera GSM Maxi og node er opptil 30 meter.
Inntil 4 noder kan kodes opp mot Vera GSM Maxi. Hver node har individuell termostatfunksjon.
Hver node tildeles ett individuelt navn.
Vera GSM Node er egnet til å styre apparater med et strømforbruk på mindre enn 3600W i
normale innendørs omgivelser. Kontakten er ikke egnet for profesjonell bruk i industrien.
Spesielt ikke i kjemiske, fuktige eller støvete områder. Ved induktive spenninger, slik som utstyr
med batteriladere, byggtørkere eller lignende vil maksimal belastning være 2200W.
MERK! Vera GSM Maxi Node er kalibrert for bruk i Norge og Sverige.
Under en beskrivelse av Vera GSM Maxi Node sine funksjoner:
Frostsikring
Frostsikring (grunnvarme) brukes der hvor man ønsker å holde en minimumstemperatur når
du ikke er til stede, for eksempel 8 grader. Du kan når som helst endre denne til komforttemperatur, for eksempel 22 grader i den perioden du er tilstede.
Benytter man frostsikring skal denne ALLTID stå på og du endrer kun
temperaturene i en angitt tidsperiode.
VIKTIG: Vera GSM Maxi Node må alltid plasseres sentralt i det rommet /
området som skal frostsikres.
3
Beskrivelse av Vera GSM Maxi Node
_______
5 _______
4
______ 1
_____ 2
_____ 3
6
_______
1.
2.
3.
Av/på/tilbakestille (NB! Skal brukes kun ved spesielt behov, se merknad!!)
Temperatursensor port
4.
Av/på indikasjon for strømuttak (se side 7 for forklaring)
Statuslampe (se side 7 for forklaring)
6.
Strømuttak
Dataport (skal kun brukes av leverandørs servicepersonell)
Merk! Knapp 1, trykk på ca 1 sek. vil veksle kontaktens strømuttak av/på,
trykk på ca 10 sek. vil sette sentralen tilbake til fabrikkinnstilling og
medføre at den må settes opp på ny!!!
Merk! Dataporten skal kun brukes av leverandørens service-personell.
4
Paring av Vera GSM Maxi Node
Paring
For at noden skal fungere sammen med din Vera GSM Maxi må de pares sammen. Dette
gjøres enkelt fra din WEB side. Logg inn på vanlig måte og gå til menyvalg "Endre
utstyrsliste" under "Mine sider".
Merk! Vera GSM Maxi Node skal IKKE tilkobles strøm før du blir bedt om det!
Eksempelet viser ett oppsett hvor det er registrert 1 node navnet "Stue". Sentralenhet
(FC500) er avkrysset med aktiv termostat. Det vil si at den styrer på temperatur med
mulighet for grunnvarme (frostsikring) når en ikke er til stede. Verdi som settes i
"Komfort" er den temperaturen en ønsker det skal opp til før ankomst.
Feltet "Alarm" er den temperaturen du ønsker for at sentral og noder skal varsle deg om
frostfare, dersom feltet settes blank vil det ikke sendes noe varsel.
Noden "Stue" har ikke termostat aktiv. Temperaturfelt for komfort og grunnvarme er da
ikke aktive men det kan fortsatt settes en alarmgrense om ønskelig.
Trykk på knappen "Legg til node" for å starte paring av en ny node. Sentralen må være
tilkoblet strøm mens node må være strømløs.
Ny side med forklaring vil nå komme opp, trykk neste.
5
Paring av node
Etter å ha trykt neste vil følgende bilde komme opp.
Gi noden ett navn og bestem om den skal styres av temperatur eller ikke.
Foreslåtte temperaturverdier er bare forslag, sett inn dine verdier.
Trykk neste når ferdig, nytt bilde med følgende ventemelding dukker opp:
Start paring
Sentralenheten er nå i paringsmodus. Vennligst sett noden du ønsker å pare i en
strømkontakt og vent på bekreftelse...
Sett noden i en strømkontakt. Det vil nå etableres kontakt mellom sentral og node.
Når denne er etablert vil følgende melding dukke opp:
Suksess!
Noden "Navn" er nå paret med din sentralenhet. Klikk fullfør for å gå tilbake til
utstyrslisten.
Trykk "Fullfør" og du rutes tilbake til din utstyrsliste. Den nye noden skal nå være listet her,
med de verdier du har bestemt. Disse verdiene kan når som helst endres fra utstyrslisten.
Se hovedmanual for videre bruk.
6
Status lampe Status lampe Status
Kontaktens strømuttak er av.
Kontaktens strømuttak er på.
Kommunikasjon med sentral.
Strømutak aktivt.
Hvilemodus.
Spørsmål og svar:
På www.hyttetorget.no under ”Problemløser” og
”Hyttestyring” vil en finne svar på de fleste problemstillinger
angående ”Ring Hytta Varm” utstyr.
Support:
Leverandør:
Hyttestyring AS
Sanduraveien 4, 6530 Averøy
Support telefon: 71 51 46 40
E-post: [email protected]estyring.com
www.hyttetorget.no
Hyttetorget AS
Nordre Kullerød 13B, 3241 Sandefjord
Tlf: 33 42 01 00 • Fax: 33 47 46 80
E-post: [email protected]
www.hyttetorget.no