Trykk her

Navn:___________________________
E-Mail:______________________________
OPPLYSNINGER om REKNESKAPSAVSLUTNING 2015
Buskap pr. 31.12.2015
Hester 4 år og eldre
Hester under 4 år
stk._____
stk. _____
Gamle kyr
Nye kyr i år
Andre kviger over 12 mndr.
Kviger under 12 mndr.
Okser over 12 mndr.
Okser under 12 mndr.
Total antall storfe
stk.__
stk.______
Stk.______
stk.
_
stk.______
stk.______
stk.______
Sauer igjen frå åpningsstatus
Sauer tilført iår over 12mndr.
Lam
Total antall sauer/lam
stk.
stk.
stk.
stk._____
Avlsgriser fra åpningsstatus
Avlsgriser tilført iår
over 6 mndr.
Slakteferdige griser
Slaktegriser ca. 4 mndr.
Slaktegriser ca. 3 mndr.
Smågriser ca. 2 mndr.
Smågriser under 2 mndr.
Total antall griser
stk.
Verpehøner over 2o veker
Livkyllinger under 2o veker
Slaktekyllinger
Anna fjørfe
stk._____
stk.
stk.
stk.
Andre dyr:
_______________________
Mink
Sølvrev
Anna rev
stk.______
stk.
stk.
stk.
stk.
stk
stk.
stk.
stk.
stk
stk._____
NATURALIA TIL
MELK
EGG
POTETER
GRØNSAKER
VED
EVNT.ANNET
HUSET JA __ NEI ___
___________
___________
___________
___________
___________
___________
ANTALL PERSONER I HUSHOLDNINGA
I 2014________________
AV DESSE ER
OVER 70 år
AV DESSE ER
UNDER 10 år
Eige rom til kontor i budstadhus?
Ja ____
Nei ____
Km.stand pr. 31.12. bil m/grønne skilt
(d.v.s. bil med rett til momsfrådrag iflg. regelverk)
________________________
Kjøpt /solgt Bil, Campingvogn, Motorsykkel i 2014?
Skriv då merke , årsmodell og reg.nr.
DET ER I 2014 FØDT LEVANDE:
_______________________________________
FØLL:_________ KALVER:
_______________________________________
GRISER:_______ LAM:____
_______________________________________
ANTALL DØDE DYR i 2015:
Storfe:
___________
Gris:
___________
Sau/lam:
___________
________________________________________
Underskrift
1
V A R E L A G E R pr. 31.12.2015
På næringsoppgåva for 2015 skal varelager spaltes opp i :
A: Innkjøpt varelager utan moms.
Innkjøpt varelager verdsettes til anskaffelseverdi utan moms.
Kg.
kunstgjødsel
Ltr..
konserveringsmidler
Kg.
Kraftfór ku
Kg._______________ Kraftfor gris
Kg._______________Andre________ (sau/kylling/høne/mink)
Kr._______________ Annet________(strø/sæd e.l)
Grovfór:
Kr.
Kr.
Ltr..
høy
halm
diesel, olje
B: Sjølvproduserte varer for salg utan moms
Salsprodukt blir normalt verdsett til 40% av netto salsverdi.
Kg.
poteter
Kg.
grønsaker
Kg.
Annet______
C: Sjølvproduserte varer til eige bruk.
Statusverdi er 40% av salsverdi.
Silofór:
Tall ringer ferdig masse:
ringer i 5 m silo x 15.000 kg
=_
kg
ringer i 6 m silo x 22.000 kg
ringer i 8 m silo x 40.000 kg
=_
=____
kg
kg
______Utesilo ca. 800 kg. pr.m3
= __________kg.
Grasballer a 6oo/7oo kg
Halm baller. a 500 kg
= ______
=____
=____
kg .
kg
kg
Høy:
Baller høy a
=___
kg
Rotvekst:
=___
kg
Underskrift
Andre fórmidler blir verdsett til ein pris lik Kr. 1,20 pr. fóreinhet.
2
Nøkkeltall
ALLE må fylle ut arealfordeling, heile punkt 1, resten fylles ut til driftsrekneskap.
Driftsrekneskapet skal vera ferdig samtidig som sjølvmeldinga vert underskreven.
Driftsrekneskapet er nyttig hjelpemiddel for vurdering av driftsresultatet.
1.
AREALFORDELING år 2015 (DYRKAJORD)
Ta med både eige og leigd areal.
- Grovfórareal
__
herav leigd areal
2.
da
da
- Kulturbeite
da
- Korn for salg
da
- Korn for eiga foring (krossa)
da
- Poteter
da
- Grønsakslag :
da
- Bortleigd areal
da
YNSKJER DU NØKKELTAL – SET KRYSS HER:
Fyll ut resten av sida + side 2!
DYRETALL
Kva driftsgrein skal det tas ut dekningsbidrag for, skriv antall/mengde:
110 Mjølk m/oppdrett
118 Kjøttproduksjon
119 Ammekyr
årskyr
okser
_____årskyr
121 Smågrisproduksjon
122 Slaktegriser
_____årspurker
slakta griser
kg.mjølk pr.ku
totalt kull smågriser i året
_____m2 produktivt areal grishus for slaktegris
130 Sau
sauer 1.1. minus blålam
150 Høner eggproduksjon
155 Slaktekylling
årshøner
slakt kylling
Snu
arket
3
3.
MASKINKOSTNADER.
Prøv å gjera ei grov skjønnsmessig fordeling av maskinkostnadene i prosent:
Grovfórproduksjon
_ Grønsakproduksjon
Korn for salg
_ Anna bruk av maskinane
t.d. bruk i maskinstasjon
o.l.
Poteter
FORDELING AV KOSTNADER.
Prøv å fordela desse kostnadane med å setja ein prosent
(evt. kg. eller kr.)
for dei ulike kostnadane så langt råd er.
Vi er klar over at dette må verta skjønnsmessig. Fordeling av kufôr er berre aktuelt der
det er nytta for til fleire dyreslag. Dersom du alt har fordelt kostnadane med å notera på
bilaga i rekneskapet, treng du ikkje foreta denne fordelinga. Dette kan t.d. gjelda dyrlege og medisin.
FORDEL I % ELLER BELØP:
KONTO
STORFE
SAU
GRIS
ANDRE
4021 Kraftfór ku___________________________________________________
4040 Returmjølk, myse o.a.__________________________________________
4030 Kjøpt grovfór__________________________________________________
4520 Veterinær/ Medisin_____________________________________________
______
STORFE
GRIS
SAU
KORN
POTET
GRØNSAK__
4001 Frø_______________________________________________________________________
4057 Kalk_______________________________________________________________________
4051 Gjødsel____________________________________________________________________
4110 Plantevern_________________________________________________________________
4131 Vaskemiddel________________________________________________________________
4132 Strø_______________________________________________________________________
6560 Diverse forb.art_____________________________________________________________
4