Poslovanje s karticami

TARIFA BANKE KOPER D.D.
POSLOVANJE S PLAČILNIMI KARTICAMI ZA FIZIČNE OSEBE
Velja od 1. januarja 2016
Vrsta storitve
Nadomestilo
Letna članarina
▪ Activa-MasterCard, Activa-Visa
25,00 EUR
▪ zlata Activa-MasterCard, zlata Activa-Visa
70,00 EUR
▪ American Express Card, Petrol Klub American Express
Card
▪ plačevanje prek SEPA direktne obremenitve (SDD)
25,00 EUR
▪ plačevanje s plačilnim nalogom (UPN)
42,00 EUR
▪ American Express Gold Card - dva dodatna uporabnika
brezplačno
▪ plačevanje prek SEPA direktne obremenitve (SDD)
70,00 EUR
▪ plačevanje s plačilnim nalogom (UPN)
100,00 EUR
▪ Dnevnik American Express Card
20,00 EUR
▪ Activa-Visa Electron
se ne zaračuna
▪ izdaja predplačilne kartice MOJA Activa-Visa Electron
10,00 EUR na izdano kartico
Mesečno nadomestilo za vodenje kartičnega računa
▪ Activa-Visa Inspire / Activa-Maestro
0,1 EUR / mesec
Dvig gotovine
▪ Activa-Visa Electron
▪ na blagajni preko POS terminala
1,85 EUR na izvršeni dvig
▪ na bankomatu
1,85 EUR na izvršeni dvig
▪ Activa-Visa Inspire in Activa-Maestro
▪ na prodajnih mestih
2,0 % od zneska
▪ v enotah Pošte Slovenije
1,55 EUR za izvršeni dvig
▪ v tujini izven EUR območja
2,70 EUR za izvršeni dvig
▪ na bankomatu druge banke v Sloveniji in v državah EUR 0,54 EUR za izvršeni dvig
območja
▪ neomejeno število dvigov gotovine na bankomatih drugih 1,60 EUR mesečno
bank in v državah EUR območja
▪ na bankomatih v skupini ISP
se ne zaračuna
▪ predplačilna kartica MOJA Activa-Visa Electron
▪ na bankomatih Banke Koper
se ne zaračuna
Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16
EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153
▪ na blagajni preko POS terminala
2,70 EUR za izvršeni dvig
▪ na bankomatu druge banke v Sloveniji in v državah EUR 0,54 EUR za izvršeni dvig
območja
▪ v tujini izven EUR območja
2,70 EUR za izvršeni dvig
▪ Activa-MasterCard, Activa-Visa, zlata Activa-MasterCard,
zlata Activa-Visa
▪ na blagajni preko POS terminala
5,0 %, najmanj 12,30 EUR
▪ na bankomatu
5,0 %, najmanj 12,30 EUR
▪ American Express Card, American Express Gold Card
Petrol Klub American Express Card, Dnevnik American
Express Card
▪ v enotah Pošte Slovenije
5,0 %, najmanj 12,30 EUR
▪ na bankomatu
5,0 %, najmanj 12,30 EUR
Predčasna zamenjava kartice
▪ Activa-Visa Inspire / Activa-Maestro
7,15 EUR
▪ Activa-Visa Electron
7,15 EUR
▪ Activa-MasterCard, Activa-Visa, American Express Card,
7,15 EUR
Petrol Klub American Express Card, Dnevnik American
Express Card
▪ zlata Activa-MasterCard, zlata Activa-Visa
15,35 EUR
▪ American Express Gold Card
15,40 EUR
Blokiranje kartic
▪ Activa-Visa Inspire / Activa-Maestro
10,20 EUR
▪ Activa-Visa Electron
10,20 EUR
▪ Activa-MasterCard, Activa-Visa
10,20 EUR
▪ zlata Activa-MasterCard, zlata Activa-Visa
16,40 EUR
Neupravičene reklamacije
▪ v državi
5,00 EUR po plačilni transakciji
▪ v tujini
10,00 EUR po plačilni transakciji
Prenosni OTP čitalnik
▪ prva izdaja OTP čitalnika
5,10 EUR
▪ druga in nadaljnje izdaje OTP čitalnika
10,95 EUR
SMS obveščanje o prometu po karticah
▪ varnostni paket
se ne zaračuna
▪ osnovni paket
1,20 EUR / mesečno / imetnika
▪ paket+
1,20 EUR / mesečno / imetnika
Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16
EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153
Druga nadomestila
▪ izredno naročilo plačilne kartice
16,00 EUR
▪ izdaja nujne nadomestne kartice v tujini
125,00 EUR
▪ nujno izplačilo gotovine v tujini ob izgubi kartice
37,00 EUR
▪ sprememba na kartici na zahtevo imetnika
▪ sprememba višine limita na kartici
4,00 EUR
▪ sprememba dneva zapadlosti računa
4,00 EUR
▪ nadomestilo za zamenjavo PIN-kode
▪ American Express Card, Petrol Klub American Express
7,15 EUR
Card, Dnevnik American Express Card
▪ American Express Gold Card
▪ revolving kredit - letna nominalna obrestna mera
15,40 EUR
11%
▪ pošiljanje drugega in vseh nadaljnih izpiskov
▪ American Express Card, American Express Gold Card,
1,50 EUR
Petrol Klub American Express Card, Dnevnik American
Express Card
▪ fotokopija slipa
▪ American Express Card, American Express Gold Card,
3,20 EUR
Petrol Klub American Express Card, Dnevnik American
Express Card
▪ nepopolni plačilni nalog
▪ American Express Card, American Express Gold Card,
2,00 EUR
Petrol Klub American Express Card, Dnevnik American
Express Card
▪ priprava dokumentacije za izterjavo zaradi nespoštovanja
določil Splošnih pogojev poslovanja s kartico
▪ American Express Card, American Express Gold Card,
32,00 EUR
Petrol Klub American Express Card, Dnevnik American
Express Card
▪ priprava dogovora o izvensodni poravnavi obveznosti in
pripoznavi dogla
▪ American Express Card, American Express Gold Card,
44,00 EUR / dogovor
Petrol Klub American Express Card, Dnevnik American
Express Card
▪ obdelava plačil in dvigov gotovine v valuti države, ki ni
članica evroobmočja in v valuti tretje države
▪ American Express Card, American Express Gold Card,
3,02% od zneska transakcije
Petrol Klub American Express Card, Dnevnik American
Express Card
BANKA KOPER d.d.
Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16
EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153