The proposals of the Board Nomination Committee of Nexstim Plc to

The proposals of the Board Nomination Committee of Nexstim Plc to the Extraordinary General Meeting
The proposals of the Nomination Committee for the composition of the Board of Directors of Nexstim Plc
The Nomination Committee of Nexstim Plc, which has the representation from the largest shareholders,
proposes to the Extraordinary General Meeting that will be held on December 22nd 2015 that the number
of members of the Board of Directors be confirmed as eight (8) members.
The Nomination Committee proposes that according to his consent Martin Jamieson is elected as a new
member of the Board in addition to all current members of the Board. Martin Jamieson is independent
from Nexstim Plc.
The Nomination Committee proposes that Martin Jamieson is elected as the chairman and Olli Riikkala as
the deputy chairman of the Board of Directors
The Chairman of the Nomination Committee, Staffan Lindstrand said: We are proud to nominate Martin
Jamieson to become the new Chairman of the Board of Directors of Nexstim Plc. Martin will bring expertise
and knowledge to develop Nexstim towards commercialization of the company's first therapeutic
application after the ongoing phase III trial. The Nomination Committee wants to thank Olli Riikkala for
chairing the Board through this transition period and his acceptance to continue as vice Chairman after the
EGM.
The curriculum vitae of the proposed member of the Board of Directors will be available on the Internet at
www.nexstim.com.
The Board members are elected to serve for a term ending at the end of the next Annual General Meeting.
In case of discrepancy between the original Finnish proposal and this English translation the original Finnish
text shall prevail.
Nexstim Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nexstim Oyj:n hallituksen kokoonpanosta
Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta, joka edustaa suurimpia osakkeenomistajia, ehdottaa 22.12.2015
pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kahdeksan (8)
jäsentä.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Martin Jamieson valitaan suostumuksensa mukaan hallituksen uudeksi
jäseneksi hallituksen kaikkien nykyisten jäsenten lisäksi. Martin Jamieson on riippumaton suhteessa
Nexstim Oyj:hin.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Martin Jamieson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Olli Riikkala
varapuheenjohtajaksi.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Staffan Lindstrand sanoo: Olemme ylpeitä voidessamme nimittää
Martin Jamiesonin Nexstim Oyj:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Martin tuo Nexstimiin
asiantuntemusta ja osaamista, joka auttaa meitä kaupallistamaan ensimmäisen kehittämämme
hoitosovelluksen käynnissä olevan vaiheen III tutkimuksen jälkeen. Nimitysvaliokunta haluaa kiittää Olli
Riikkalaa hallituksen puheenjohtajana toimimisesta siirtymäkauden aikana sekä suostumuksesta toimia
hallituksen varapuheenjohtajana ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.
Ehdotetun hallituksen jäsenen curriculum vitae on saatavilla Nexstimin verkkosivuilla osoitteessa
www.nexstim.com.
Hallituksen jäsenet valitaan seuraavaan yhtiökokoukseen päättyvän jakson ajaksi.
Jos alkuperäisen suomenkielisen esityksen ja englanninkielisen käännöksen välillä on ristiriita, alkuperäisellä
suomenkielisellä tekstillä on etusija.
Valberedningens förslag för Nexstim Abp:s extra bolagsstämma
Valberedningens förslag till styrelse för Nexstim Abp
Nexstim Abp:s valberedning, som representerar bolagets största aktieägare, föreslår för bolagsstämman
som äger rum den 22 december att bolagets styrelse ska bestå av åtta (8) ledamöter.
Valberedningen föreslår att Martin Jamieson, som har givit sitt samtycke, väljs in som ny styrelseledamot
jämte de nuvarande ledamöterna. Martin Jamieson är oberoende av Nexstim Abp.
Valberedningen föreslår att Martin Jamieson väljs till styrelseordförande och Olli Riikkala till vice
ordförande.
Valberedningens ordförande Staffan Lindstrand kommenterar förslagets så här: Vi är stolta över att kunna
nominera Martin Jamieson till nästa styrelseordförande för Nexstim Abp. Martin bidrar med expertis och
kunskap som ska hjälpa Nexstim att ta steget vidare mot kommersialisering av den första tillämpningen för
terapeutiskt bruk av bolagets teknologi, efter den pågående Fas III-studien. Valberedningen vill tacka Olli
Riikkala för att han lett styrelsen genom denna övergångsperiod och samtyckt till att fortsätta som vice
ordförande efter bolagsstämman.
Den föreslagna styrelseledamotens CV läggs ut på www.nexstim.com.
Styrelseledamöterna väljs för en mandattid som utgår vid utgången av följande årsstämma.
Vid motsägelser mellan det ursprungliga förslaget på finska och denna översättning till svenska som baserar
sig på översättningen till engelska ska ordalydelsen i den finska texten gälla.