Godt rustet til 2015

Færre kalve
med diarré
Intensiverer fokus
på fjerkræ
Side 6
Trænger du
til nye impulser?
Side 2
Side 4
NR. 1
13. Marts 2015
Godt
rustet
til 2015
DLG-koncernen står godt rustet
til 2015. En flot forbedring af den
ordinære drift og en ambitiøs
effektiviseringsproces ligger til
grund for det.
Side 2
En gul stjerne
Vinterhvedesorten
Substance har de sidste tre år været blandt
Danmarks højest ydende hvedesorter, og
med rigtig pleje bliver
2015 også succesfuld
for de mange Substance-avlere.
Vinterhvedesorten Substance er så spændende og
potentielt højtydende, at DLG har valgt at gøre noget ekstra ud af sorten i 2015.
Substance-klubben
Alle, der har købt Substance-udsæd af DLG i efteråret 2014, er automatisk med i Substance-klubben. Via klubmedlemskabet vil du løbende gennem
vækstsæsonen modtage informationer på e-mail, der
kan tjene som inspiration til optimeret dyrkning af
Substance, så slutresultatet bliver et topudbytte.
Fortsætter på side 5
KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE?
Bestil Shells kvalitetssmøreolier til attraktive priser og beskyt dit kostbare materiel.
Kontakt din lokale energiafdeling på www.dlg.dk/da/kontakt
eller ring på tlf 3368 6000, hvis du vil høre mere.
Shell Forhandler
2 / | 13. MARTS 2015 |
Regnskabsnoter
Tysk potentiale skal
udnyttes bedre
Samlet set nåede datterselskabet HaGe ikke den forventede indtjening i 2014, men holdt niveauet i forhold til
sidste år i et marked med forstærket konkurrence. Markedssituationen er presset på
det tyske grovvaremarked særligt for foder og afgrøder. Det
er også de områder i HaGe,
hvor der ikke er realiseret en
tilfredsstillende indtjening i
2014. På planteavlsområdet, der i 2014 blev styrket med
opkøbet af såsædsselskabet Busch i Bayern, har HaGe igen
i år opnået en tilfredsstillende indtjening.
For at udnytte det store indtjeningspotentiale har HaGe
lanceret en handlingsplan, der er centreret om intern reorganisering, tættere internt samarbejde og rationaliseringer.
– Vi har ikke været dygtige nok til at udnytte viden og
søge mulige synergier, men det har vi nu taget hul på, så
produktområderne kommer tættere på hinanden, og samarbejdet mellem hovedkontor og detailforretninger bliver
intensiveret. Vi skal spille sammen som et hold, fastslår
Carsten Klausen, der blev udnævnt til adm. direktør i HaGe
for et år siden.
Gør op med fejlslagen
strategi for Kongskilde
DLG-koncernens repræsentantskab har godkendt ekstraordinære nedskrivninger af værdierne i Kongskilde som en
del af den igangværende turn-around proces. Nedskrivningerne og omstruktureringerne har en samlet nettoeffekt for
DLG-koncernen på 555 mio. kr. Beslutningen er et led i
DLG’s strategiske fokusering af koncernens aktiviteter.
”Vi har truffet de
nødvendige strategiske beslutninger
som et led i at gøre selskabet profitabelt og dermed klar
til et potentielt salg. Nedskrivningerne er af ren regnskabsteknisk karakter og påvirker ikke DLG’s likviditet,” udtaler
Lars Sørensen, CFO og vicekoncernchef i DLG samt bestyrelsesformand i Kongskilde.
”Kongskilde er på rette vej efter et par svære år. Der er
gjort et kæmpe stykke arbejde, og den igangsatte turnaround proces forløber tilfredsstillende. Den igangværende proces vil gøre Kongskilde profitabel igen, men for
at Kongskilde kan opnå sit fulde potentiale er der på sigt
behov for en stærk partner eller en ny ejer,” siger Lars Sørensen.
Tilfredsstillende
indtjening i Sverige
Svenska Foder leverer en tilfredsstillende indtjening i 2014
på trods af øget konkurrence på det
svenske marked. Den nye ledelse
har formået at fastholde det stærke
fokus på lave omkostninger og lean-produktionsprocesser.
Datterselskabet har formået at øge sin markedsandel i
et vigende fodermarked både for svine- og kvægfoder samt
fastholdt markedsandelen på fjerkræfoder. Indenfor afgrøder har selskabet også klaret sig godt med en betydelig
fremgang i afgrødemodtagelsen.
Godt rustet
til 2015
DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring
af den ordinære drift og en ambitiøs effektiviseringsproces
ligger til grund for det.
Af Else Damsgaard
DLG kom ud af 2014
med et resultat på den
ordinære drift (EBITDA)
på 1.503 mio. kr. Det er en
forbedring på 50% på blot
fire år. Årets resultat efter
skat (EAT) eksklusiv særlige
poster var 314 mio. kr. – en
fremgang på 20% i forhold
til sidste års resultat på 262
mio. kr. Resultatet efter skat
(EAT) blev negativt med 185
mio. kr. pga. særlige poster
som følge af nedskrivninger
og omstrukturering i Kongskilde. Nedskrivningerne er
af regnskabsteknisk karakter,
der ikke påvirker DLG’s likviditet negativt.
Ambitiøs
effektiviseringsproces
”Efter mange år med stor
ekspansion og toplinjevækst
er vi i gang med en ambitiøs
effektiviseringsproces af hele
koncernen, som omfatter
omkostningsreduktioner og
procesoptimeringer indenfor især produktion, logistik,
administration og IT. Det er
frugterne af den proces, vi
nu begynder at se, og vi går
stærkt rustet ind i 2015,“ siger
DLG’s koncernchef Kristian
Hundebøll.
Han hæfter sig ved, at alle
tre strategiske forretningsområder – Grovvarer, Vitaminer
& Mineraler samt Service &
Energi – klarede sig væsent-
DLG intensiverer
fjerkræfokus
DLG’s fjerkræaktiviteter er kendt for at
være professionelle,
og medarbejdere
og kunder har et
særdeles godt samarbejde, der giver
gode resultater i
begge lejre. Men
ikke desto mindre
vil koncernen sætte
ind på at komme
endnu længere.
fjerkrækød globalt siger med
2% om året, ser Søren Villumsen ingen grund til at acceptere status quo.
“Vi har dygtige slagtekyllingeproducenter såvel som
konsumægsproducenter
i
Danmark, og med vores markedsandel på knap 50% af
foderet, er status ganske god.
Men vi skal da følge med, når
efterspørgslen på slutproduktet – kødet – stiger. Vi
Foto: Jon Norddahl
Af Else Damsgaard
Udgiver:
DLG amba, Vesterbrogade 4a, 1620 København V, tlf. 3368 3000
Forsidefoto: Jon Norddahl (øverst) og Agrofoto (nederst)
Redaktion: Jes Randrup (ansvhv.), Else Damsgaard
Design, produktion: LandbrugsMedierne, Tryk: Dansk Avistryk
Annoncesalg: Christoffer Hage, tlf. 33 68 30 63
Alle priser er angivet i DKK eks. moms
Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.
Enkelte gange kan der være omtalt varer i DLGnyt, som kun forhandes i 95 pct. af forretningerne.
Søren Villumsen, der
har været i DLG i flere
årtier og senest som direktør i
Kongskilde, er udnævnt til ny
chef for DLG’s fjerkræorganisation og står i spidsen for
at udvikle aktiviteterne i koncernen.
Forbruget stiger
0,2% af verdens produktion
af slagtekyllinger foregår i
Danmark. I EU er det 1,4%.
Set i lyset af, at forbruget af
Søren Villumsen er
udnævnt til ny chef for
DLG’s fjerkræorganisation og vil sætte ind på
at udvikle og optimere
området, der allerede
er i god gænge – men
kan komme endnu
længere.
skal skabe merværdi for både
kunder og koncern“, siger
den nye chef, der har skiftet
fra senest maskiner til fjerkræ.
Men tidligere har han selv i en
årrække drevet slagtekyllingeproduktion, så fagområdet
ligger ham nært.
Tættere samspil
Internt i DLG-koncernen vil
han stå i spidsen for at øge
samarbejdet mellem fjerkræorganisationerne i Tyskland,
Sverige, Polen og Danmark.
Der er plads til tættere dialog
og mere samspil.
– Vi skal identificere, hvor
vi kan forbedre os, og der er
ingen tvivl om, at vi skal starte
med at skabe en tætterede dialog, så vi kan optimere ved at
tage det bedste fra hvert land
og skabe fælles fodslag, siger
Søren Villumsen, der også
tænker på tværs af forretningsområder.
“Vi skal forbedre os indenfor foderområdet, men
vi skal også søge muligheder
og videndeling på tværs, hvis
det giver mening. Indenfor
| 13. MARTS 2015 | / 3
Regnskabsnoter
Kina-satsning
overgår forventninger
Indenfor Grovvarer opnåede
DLG i 2014 det bedste resultat i Danmark hidtil, og 2015
er også startet godt, tilkendegiver DLG’s koncernchef
Kristian Hundebøll. Foto: Jon
Norddahl
Med blot ét år på bagen overgik DLG-koncernens Kinasatsning alle forventninger i 2014, hvor DLG valgte at
gå sammen med en eksisterende aktør på markedet og
etablerede sammen med PUAI Feed et partnerskab på
det kinesiske marked indenfor premix og foder. Vi har
allerede øget ejerandelen i PUAI fra 17 pct. til 20 pct. Investeringen er foretaget med IFU, der ejer yderligere 8
pct. af PUAI Feed.
”Samarbejdet med PUAI er kommet suverænt godt fra
start. Vores hidtil europæisk-orienterede premix-aktiviteter har fået en ekstra international dimension. Vores kinesiske kolleger er fuldstændig klar over, at dansk svineproduktion udgør eliten,” siger Jacob Holm, der sammen
med PUAI Feed ser et stort potentiale på det kinesiske
marked og et endnu flottere resultat i 2015.
rigtig fin indenfor Grovvarer.
ligt bedre i 2014 end 2013
trods et vanskeligt marked.
”Indenfor Grovvarer har vi
i Danmark opnået det hidtil
bedste resultat nogensinde,
ikke mindst på grund af vores
igangsatte lean-processer indenfor produktion og logistik
sammenholdt med vores nye
detailstruktur,” siger Kristian
Hundebøll, der supplerer, at
starten på 2015 også har været
Stærkere bundlinje
»Kombineret med optimeringer internt i hele DLG-koncernen vil vi i de kommende
år have tilstrækkelig toplinje til
at levere en væsentligt stærkere
bundlinje. Indtjeningsvæksten
skal komme fra vores kerneforretningsområder, hvor vi
er markedsledere samt fra et
slankere og mere fokuseret
DLG,« fastslår koncernchefen.
Indgår nyt samarbejde
med stor fransk aktør
Som det første
udenlandske landbrugsselskab har
DLG indgået et nyt
strategisk samarbejde med Agrialkoncernen, der er
blandt de største
spillere på det
Tænker også på videre
franske marked for
forarbejdning
fødevarer og grovUdadtil tænker han ikke kun
på producenterne, men også varer.
vitaminer og mineraler ligger
der masser af viden. Vi har en
stor videnpulje på foder. Når vi
kobler den videnmasse, er jeg
overbevist om, at vi i Vilofossregi kan udvikle os mere i Østeuropa, siger den entusiastiske
fjerkræmand, der elsker at have
med mennesker at gøre og at få
tingene til at ske.“
på de øvrige led i forarbejdningen.
“Det er ikke nok, at vores
produkter giver merværdi hos
vores direkte kunder. Det skal
også gavne den videre forarbejdning og håndtering via
slagterier, pakkerier, Danæg
og detailhandlen. Det hjælper
ikke, at vi har tunnelsyn. Vi
skal fremstå som en troværdig
samhandelspartner såvel fagligt som kommercielt, pointerer Søren Villumsen,“ der er
imponeret af den gennemsigtighed, der er via programmet
KIK, som registrerer data fra
genniveau til fjerkrækødet forlader slagteriet.
Agrials datterselskab Florette, der
har en omsætning
på ca. 7 mia. kr.,
producerer dagligt 1,8 mio. poser
med conveniencegrønt på deres 16
fabrikker fordelt
på 10 lande i Europa.
Af Else Damsgaard
DLG bliver nu pioner
i Europas største landbrugsnation på samme måde,
som selskabet var den første
udenlandske landbrugskoncern, der gik ind i Tyskland.
Mens DLG’s aktiviteter ligger indenfor landbrug, er
Agrial stærk indenfor især
fødevarer, og det giver spændende perspektiver for DLG
på det franske marked. De to
selskaber omsætter tilsammen for næsten 90 mia. kr.
”Agrial er et af de store
andelsselskaber i Frankrig
indenfor grovvarer og fødevarer, og derfor forventer vi
os meget af samarbejdet. Vi
er allerede i Frankrig på markedet for vitaminer og mineraler til husdyr, og vi ser store
muligheder for sammen med
Agrial at løfte både deres og
vores performance på det
store franske marked,” siger
koncernchef i DLG, Kristian
Hundebøll.
Starter med fødevarer
Samarbejdet indledes med
et joint venture, der er et
samarbejde mellem DLG
Food-selskabet Lammefjords
Grønt og den franske pendant
Florette, der er førende på
convenience-grønt i Europa.
Samarbejdet skal styrke de to
selskabers aktiviteter på convenience-grønt i Skandinavien
og etableres i første kvartal
2015.
Superår i Vilofoss
Vilofoss-gruppen leverede igen i 2014 et resultat over forventning på rekordstore 133 mio. kr. før skat efter markante fremskridt på det tyske marked og gode resultater
i Rusland, Danmark og Sverige.
2014 har været meget tilfredsstillende. Både Vitfoss og
det tyske datterselskab, Deutsche
Vilomix, har leveret flotte resultater – og vores Kina-satsning er allerede
en succes.
Vilofoss er blandt de tre største aktører i Europa på det
lukrative marked for vitaminer og mineraler. Selskabet
omsatte for ca. 3 mia. kr. i 2014. Gruppen har 19 fabrikker
i syv lande, hvortil kommer yderligere to i Kina i 2015.
Den primære udfordring i Vilofoss i 2014 blev det franske marked, hvor koncernen forventer en væsentlig resultatforbedring i 2015.
Investerer i tysk oliemølle
HaGe er i gang med at bygge det nye raffinaderi, som
DLG sidste år besluttede at lave på oliemøllen i Kiel. Investeringen er på 50 mio. kr., og raffinaderiet forventes
klar til indkøring om ca. et halvt år. Den nye mølle får en
kapacitet på 180.000 tons rapsfrø.
Hidtil har oliemøllen i Kiel – i modsætning til vores to
oliemøller i Danmark – udelukkende produceret rapsolie
til biodiesel. Fremover skal en god del af den tyske raps
i stedet gå til fødevarer, fordi olien til biodiesel har været
en mindre god forretning de seneste år.
GASA Group står stærkere
GASA Group, der skiftede navn fra GASA Bøg i december,
står styrket ved indgangen til 2015 med et resultat på den
ordinære drift (EBITDA) på 40 mio. kr.
”Vi har fastholdt omsætningen på ca. 2 mia. kr., og vi
har seksdoblet resultatet før skat (EBT) fra
2,3 mio. kr. i 2013 til
13,1 mio. kr. i 2014. Vi
har taget nogle vigtige
skridt, der cementerer,
at GASA Group er en af
de internationale spillere på markedet, der vil bide sig fast fremover,” siger
Niels Søren Rasmussen, adm. direktør i GASA Group.
4 / | 13. MARTS 2015 |
Trænger du til
nye impulser?
Kan du svare ja til
det, bør du besøge
DLG Innovation den
17. og 18. juni 2015
på Sejet Planteforædling.
Af Anders Green Hansen,
seniorkonsulent, DLG Planteavl
Køer kender kvaliteten af foder.
– Se en lille sjov film om køernes
præference for DLG-foder.
EKSPANDAT
– minimerer køernes sortering
i grundrationen
Ekspandat sikrer en optimal opblanding af kraftfoderet i grundrationen, og er udviklet som et sikkert og stabilt alternativ til
melvarer og råvarer.
Med et ensartet fuldfoder, hvor køerne ikke har mulighed for at
sortere, sikrer du, at hver enkelt ko konstant indtager en ration
med en afbalanceret næringsstofsammensætning, og at alle
køer (både stærke og svage) på alle tidspunkter af døgnet har
adgang til præcis den samme fuldfoderblanding.
DU FÅR FØLGENDE FORDELE MED EKSPANDAT:
Optimal opblanding af kraftfoderet
Garanti på næringsstoffer
Er varmebehandlet
Ingen afblanding
Ingen råvareklumper
For tredje gang afvikler DLG og Sejet
Planteforædling en unikt
event, hvor fokus er på planteavl. Den 17. og 18. juni lukker
vi op for to field-days, hvor
det bedste indenfor planteavl
i Danmark kan opleves, og
hvor det er muligt, kigger vi i
krystalkuglen. Mange af vores
leverandører vil også være på
plads med de sidste nye budskaber.
For de professionelle
Vores mål er, at professionelle
planteavlere og deres rådgi-
vere får nye impulser, så det
bliver lidt sjovere at arbejde
med planteavl i Danmark.
Du kommer bl.a. til at se og
høre om:
• nye sorter i hvede, byg, rug,
triticale og raps
• gødningsstrategier i flere afgrøder
• svampestrategier med fokus
på nye udfordringer
• vækstregulering og trimning
• dyrkningsforsøg i Substance og Benchmark
• dyrkningsforsøg i RGT Planet og KWS Irina
• startgødning til majs
• etablering af frøgræs
• mellem-/efterafgrøder.
Vi håber at se dig, for der
er så meget at se/opleve, at
det bare er et must at opleve
denne unikke event i Danmark. Du er hermed inviteret
til DLG Innovation på Sejet
Planteforædling den 17. og
18. juni 2015. Du finder os på
Nørremarksvej 67 Sejet, 8700
Horsens.
God vækstsæson.
Pas på faldgruberne
Antallet af eludbydere er øget de senere
år, og kompleksiteten i de udbudte
produkter er steget
voldsomt. Pas derfor
på faldgruberne i
elmarkedet, inden du
indgår en aftale.
Af Britta Mølgaard Laursen,
markeds- og forretningsudviklingschef, DLG Energi
Indgå kun handler, som
giver dig en god mavefornemmelse og sammenlign
med din realkredit. Hvis du
er til F1-lån, er du mest til en
spotprisaftale, hvor du følger
markedets prisbevægelser time
for time.
Hvis du er til mangeårige,
fastforrentede realkreditlån eller budgetforudsigelighed, er
fastprisaftaler mest attraktive
for dig. Det er enkelt og fungerer effektivt.
Overraskende
omkostninger
Forskellige typer tilkøbsaftaler
som f.eks. prisloft eller prisgulv
er ofte langt dyrere end blot at
følge prisudviklingen på f.eks.
en spotprisaftale. Ved en enkel
fastprisaftale er du sikker på
din pris lige så mange år, som
du har tegnet kontrakten på og
har ikke nogle ekstra overraskende omkostninger.
Mange har på den hårde
måde lært, at nogle kontrakter, især tilkøbskontrakter, er
både dyrere og meget svære at
komme ud af igen. Det, som i
salgsøjeblikket kan lyde besnærende, kan vise sig at være en
rigtig dyr og uønsket løsning.
Det er vigtigt at vide, at når
du indgår en elhandel, køber
eludbyderen samtidig en volumen, der modsvarer elhandelsaftalen på de internationale elbørser. Hvis du ønsker at
stoppe din aftale før tid, er det
derfor naturligt, at det kan koste at komme ud af aftalen tidligere end planlagt, da den købte
volumen nu skal sælges til anden side med deraf følgende
meromkostninger og evt. tab.
Ingen melstøv
Let at håndtere
Ved kompakt fuldfoder - ingen langvarig iblødsætning af piller
med deraf følgende risiko for varmedannelse
For yderligere information kontakt din kvægfodersælger i DLG:
Nordjylland, Vestvej 2, 9600 Aars, Tlf 3368 7000
Østjylland, Rapsgade 1, 8900 Randers, Tlf 3368 6300
Vestjylland, Nørgårdsvej 1, 7570 Vemb, Tlf 3368 7250
Sydjylland, Mjølsvej 60, 6230 Rødekro, Tlf 3368 5300
Fyn/Øst, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV, Tlf 3368 5100
Tip til at vækstregulere
vintersæden
og vinterrapsen
Tidlig såning af vintersæd – sammenholdt
med en mild vinter – har mange steder øget
behovet for at vækstregulere. Hvor stort behovet er på de enkelte arealer er afhængig
af såtidspunkt, sort, kvælstofniveau, tidligere problemer med lejesæd på arealet m.m.
Af Charlotte Poulsen,
chefkonsulent, DLG Planteavl
Der er efterhånden
mange muligheder
for at vækstregulere vintersæd. Vi anbefaler i vinterhvede, rug og triticale i st.
| 13. MARTS 2015 | / 5
Er du i tvivl før eller i sæsonen,
så kontakt din lokale DLG-forretning. Her kan medarbejderne guide dig i en sprøjteplan,
der overholder den gældende
lovgivning.
Svampemidler:
Nye begrænsninger
når du bruger triazoler
Der er kommet nye
regler for brugen af
svampemidler med
visse triazoler. Lige
nu er det f.eks. midlerne Bell, Ceando,
Rubric, Opera og
Osiris Star, der er
omfattet af de nye
begrænsninger.
Af Charlotte H. Poulsen,
chefkonsulent, DLG Planteavl
Forventer du at bruge
et middel med de nye
begrænsninger, så gælder begrænsningerne for samtlige
svampemidler, der bruges,
hvad enten det er på ny eller gammel godkendelse.
Begrænsningerne betyder, at
man indenfor et vækstår maximalt må bruge, hvad der
svarer til 100% af de berørte
aktivstoffer. I tabellen er listet
de forskellige triazolers aktivstoffer, og de maksimale doseringer, der må bruges.
Fortsat fra forsiden
Eksempel på max dosering i g aktivt stof pr. ha svarende til 100% i udvalgte afgrøder.
Aktivstof
Vintersæd, g
Vårsæd, g
Raps, g
Epoxiconazol
125
125
Ikke tilladt
Propiconazol
250
250
Ikke tilladt
Difenoconazol
250
Ikke tilladt
Ikke tilladt
Tebuconazol
250
250
250 forår el. 175 efterår*
*) Hvis man kun sprøjter i foråret, må man max. bruge 250 g i sæsonen. Hvis man sprøjter i efteråret,
må den samlede mængde efterår og forår ikke overskride 175 g.
Forbered din strategi
på forhånd
Det er vigtigt at have lagt en
svampestrategi, inden sæsonen starter, så du har et
overblik over, hvor meget du
planlægger at bruge af de en-
kelte aktivstoffer. Får vi f.eks.
en sæson som i 2014, hvor
mange svampesprøjtede både
fire og fem gange, så kan man
let komme op og ramme de
maksimale triazolbegrænsninger i de første tre sprøjtninger.
Har du derimod lagt en plan
fra starten, som netop tager
hensyn til ”worst case” – ja, så
er det nemmere at korrigere
undervejs i sæsonen.
Eksempel på svampestrategi i vinterhvede
Stadie
Middelvalg
0,20 Flexity
0
0
30-31
0,15 Comet Pro
0
0
0,20 Rubric
25 epoxiconazol
20
37-39
51-55
I alt
Triazol, g
Triazol, %
0,20 Proline EC 250
0
0
0,20 Rubric
25 epoxiconazol
20
0,20 Proline EC 250
0
0
0,40 Viverda
20
16
-
-
56
rent 0,75-1,0 l Trece 750 i st.
25, og så følge op efter ca. 2
uger med 0,2-0,4 l Cuadro 25
EC eller Moddus Start.
Skal vinterbyggen vækstreguleres, skal det være senere
i st. 45-49, hvor du lige kan
se stakken, med 0,5 l Cerone
pr. ha.
30-32 (2. knæ) at vækstregulere med:
0,2 l Cuadro 25 EC eller
En gul stjerne
Moddus Start + 0,5 l Trece
750 pr. ha.
Alternativt kan du køre med
Caryx i rapsen
Caryx er det eneste middel,
der er godkendt til at vækstregulere i vinterraps i foråret. Midlet er nu godkendt
til, at det må bruges to gange
på en vækstsæson. Det optimale tidspunkt at bruge Ca-
ryx i foråret er, når planterne
er begyndt at strække sig og er
20-30 cm høje.
Hidtil er der ikke opnået
sikre merudbytter i forsøgene for en forårsanvendelse
På tre udvalgte steder
vil DLG i maj afholde
markvandringer for medlemmerne i klubben, hvor fokus
vil være rettet mod Substance,
men hvor der også vil være input på andre relevante og aktuelle emner.
Substance Golden Cup
Med afsæt i Substance-hvedens
meget høje udbyttepotentiale
har DLG ønsket at udfordre
en række landmænd på deres
”evner” som planteavlere. Vi
har derfor startet Substance
Golden Cup, hvor den enkelte
landmand kan bruge af sin
egen viden/værktøjskasse og
forsøge at opnå så højt et udbytte i Substance som muligt på
egen gård.
Allerede i 2014 viste Substance i projektet ”Øg udbyttet” (DLG/BASF), at potentialet er stort. I de bedste parceller
på Giesegård blev der høstet
13,98 tons pr. ha.
af Caryx, men der er dog i
enkeltforsøg opnået statistisk
sikre merudbytter på op til
340 kg pr. ha. Erfaringerne fra
praksis viser dog, at brugen af
Caryx har givet en betydelig
Konkurrencen i 2015 går i al
sin enkelthed ud på at opnå så
højt et bruttoudbytte som muligt på et areal på minimum 8 ha.
Alle input indenfor rammerne
af det lovlige vil være tilladt.
16 landmænd landet over deltager i Substance Golden Cup,
og de fleste er kommet godt i
gang i efteråret. Gennem sæsonen vil DLG/Sejet fremsende
faglige input, og alle deltagere
bliver inviteret til Sejet Planteforædling i det tidlige forår, så
de ved selvsyn kan se Substance i sammenligning med andre
sorter. Et dyrkningsforsøg med
Substance kan forhåbentlig
også give inspiration.
Særlig markvandring
For medlemmerne i Substanceklubben samt konkurrencedeltagerne i Substance Golden
Cup vil der i forbindelse med
DLG Innovation den 17. juni
om formiddagen blive afviklet
en speciel markvandring.
nemmere og hurtigere høst
af afgrøden. Vi anbefaler, at
Caryx bruges i risikomarker
med et højt plantetal i afgrødens stadie 21-39 og med en
dosering på 0,7 l pr. ha.
Udvalgte vækstreguleringsmidler i korn
Middel
Indhold, g pr. l
Godkendt til
Temperatur
-optimum; °C
Cerone
480 ethephon
Byg, hvede, rug og triticale
12-18
Cuadro
250 trinexapacethyl
Korn
12-20
300 mepiquatchlorid
+ 50 prohexadioncalcium
Byg, havre, vinterhvede,
rug og triticale
10-20
250 trinexapacethyl
Korn
8-20
750 chlormequatchlorid
Hvede, rug, triticale og havre
10-15
Medax top
Moddus Start
Trece 750
6 / | 13. MARTS 2015 |
Kalvediarré er næsten
Mælkeproducent
har ved hjælp af VitCox næsten udryddet coccidiose hos
kalvene.
Af Anders S. Nielsen,
salgssupportchef, Vitfoss
Primefeed-koncentrater
hedder nu PrimeConc
De gode premium-koncentrater fra Vitfoss/
Tjørnehøj Mølle bliver nu endnu bedre og
lægges ind under Primefeed-konceptet
under det fælles navn PrimeConc.
Af Jacob Dall,
faglig ansvarlig, Svin, Vitfoss
PrimeConc omfatter
otte blandinger til grise
fra 4 til 10 kg, inddelt i tre intervaller med navnene Creep
(4-6 kg), Pre (6-8 kg) og Start
(8-10 kg). Blandingerne er nu
forbedret, og med nye formuleringer er priserne også blevet mere konkurrencedygtige.
PrimeConc Creep og PrimeConc Pre tilbydes stadig både
med og uden plasma, mens
PrimeConc Pre og PrimeConc Start tilbydes med og
uden 2.500 ppm zink.
Mere attraktiv pris
I Vitfoss/DLG lancerede vi
for halvandet år siden et koncentratsortiment, som med
indhold af fiskemel og mulighed for blodplasma gav meget
gode resultater. På baggrund
af de hidtidige erfaringer har
vi nu reformuleret blandin-
gerne, så vi nu kan tilbyde højværdiblandingerne til en mere
attraktiv pris.
Af tekniske årsager bliver
disse blandinger produceret
af den tidligere Tjørnehøj
Mølle – nu Primefeed.
Blandingerne er nu som tidligere udviklet med fokus på
at opnå højest mulig fordøjelighed af proteinfraktionen,
ligesom de er udviklet efter
ideal-protein-konceptet. Det
betyder, at alle aminosyrer
er afstemt optimalt i forhold
til hinanden, og da ingen af
de 11 essentielle aminosyrer
dermed individuelt er begrænsende, kan man forvente
optimal produktivitet. Den
høje
proteinfordøjelighed
betyder, at ufordøjet protein
i tarmen minimeres, og risikoen for diarré falder.
Bent Nissen driver et
veldrevet landbrug på
Ærø med 235 malkekøer –
40% Jersey og 60% SDM –
samt ca. 300 hektar. Kalvene
har dog været lidt generet
af diarré. I den forbindelse
har dyrlægen konstateret den
smitsomme tarmbetændelse
coccidiose, som er forårsaget
af parasitter og dermed kilden til kalvenes diarré.
Positivt overrasket
”Jeg bruger VitCox lige fra
fødsel og behandler nu langt
færre kalve med diarré. Tilfældene af diarré er faldet
til næsten ingenting, ja vi ser
nærmest ikke diarré mere. Så
nu er jeg meget spændt på at
se, om effekten fortsætter.
Efter de første par måneder
er jeg overrasket over effekten,” siger Bent Nissen, der
blev kontaktet af Vitfoss –
med info om det nye planteekstrakt.
Bent Nissen startede midt
i december, som en af de
første, med at bruge VitCox,
og indtil videre er erfaringerne meget positive.
”Hvis effekten holder ved,
kan jeg kun anbefale produktet. Det er let at bruge. Jeg
blander det bare i mælken, og
VitCox – i kampen mod diarré
Vitfoss markedsfører nu det nye
produkt VitCox, der
består af urteekstrakter og beskytter
tarmvæggen hos
kalve mod diarré.
Af Per Theilgaard,
kvægfaglig ansvarlig, Ph.d., Vitfoss
VitCox er et flydende
produkt bestående af
urteekstrakter. Det giver en
beskyttende effekt af tarmvæggen mod diarré, som er
forårsaget af parasitter. Diarré
medfører et fald i tilvækst og
foderoptagelse.
Der er et behov
Et dansk studie har tidligere
vist, at 61% af unge kalve har
cryptosporidier, og at frekvensen er ca. tre gange større hos
økologer, muligvis fordi ko og
kalv skal være min. 24 timer i
kælvningsboks. Et andet dansk
studie i 25 økologiske besætninger fandt coccidier hos
88% af kalvene.
Universitetet i Rennes har
påvist, at når VitCox fortyndes
32 gange, kan udviklingen af
coccidier stoppes ved laboratorieforsøg. VitCox virker ved
at mindske risikoen ved parasitter. De aktive komponenter
Sådan doserer du
yyVitCox kan benyttes forebyggende i 30 dage eller
mere med 0,7 ml pr. dyr
pr. dag. Alternativt kan
det bruges til behandling
i fem dage med 7 ml pr.
dyr pr. dag.
Easy Boost
med i universitetsforsøg
Nye hollandske blandinger i vores
Easy Boost er blevet rigtig godt modtaget med særdeles gode tilbagemeldinger fra besætninger, der bruger blandingen. En faldende mælkepris og udsigten til at ramme kvoteloftet hårdt har fået mange til at
bremse produktionen lidt. Med kvotens ophør skal vi dog igen til at
fokusere på at optimere ydelsen og dækningsbidraget for hver enkelt
ko, og her er øget AAT-tildeling i tidlig laktation et af de tiltag, der har
vist sig at give +5-7 kg EKM. For at understøtte de positive resultater har
Aarhus Universitet (AU) indledt en række forsøg i mælkebesætninger,
hvor de afprøver forskellige strategier for AAT-tildelingen, og her til har
AU netop valgt at bruge DLG’s AAT-blanding Easy Boost.
Hollandske blandinger har i mange år taget udgangspunkt i de mange biprodukter,
der afskibes i havnen i Amsterdam, så der
har historisk set været fokus på næringsstoffer fremfor specifikke råvarer. Det har
åbnet op for prisvenlige blandinger med
et godt potentiale for en høj mælkeydelse
og god tilvækst ved kødproduktion.
Fri tale i EU, Norden
og Baltikum
Af Birgitte Marie Løvendahl Raun,
DLG Husdyrernæring, Kvæg
DLG Tele har lanceret tre nye mobilabonnementer målrettet landbrugskunder, som gør det muligt at have fri tale på samtaler til og fra
EU, Norden og Baltikum. Alle abonnementer har både datapakke i
Danmark samt Norden og Baltikum inkluderet. De nye abonnementer
opfylder således et stort behov for de landbrug, hvor medarbejdere tit
opholder sig i udlandet. Samtidig undgår du bekymringerne om niveauet på taleforbruget i udlandet. Hør mere om de nye abonnementer
hos din lokale DLG-forretning.
Holland har en lang
tradition for at udvikle
og optimere fodervurderingssystemer, og det skandinaviske
NorFor tog fra starten bl.a.
udgangspunkt i de hollandske
principper, idet man mente,
man her fandt det bedste af-
sæt for det nye skandinaviske
system. Trods mange ligheder
vurderer man råvarerne lidt
forskeligt. Disse forskelle stammer fra systemernes måde at
vurdere eksempelvis interaktioner mellem næringsstoffer og
dertilhørende nedbrydningsprofiler i vommen, eller fra systemets vurdering af vommens
evne til at nedbryde de forskel-
lige fiberfraktioner i foderet.
Det sidste har især indflydelse
på visse typer råvarer såsom sojaskaller og palmekage.
Kunder får glæde af
hollandske resultater
DLG Husdyrernæring har
indgået et samarbejde med
det hollandske forskningsinstitut Schothorst Feed Research
(SFR) for at få del i den viden,
der er grundlaget for en succesfuld hollandsk kalve- og
mælkeproduktion. SFR er et
uafhængigt privat forskningsog rådgivningsinstitut for husdyrernæring, som har til formål
at støtte sine kunder indenfor
foderstofbranchen med viden
om ernæring og sundhed hos
husdyr.
Schothorst bidrager til tre
nye blandinger
Med deltagelse i SFR får DLG
adgang til:
• En omfattende råvaredatabase
| 13. MARTS 2015 | / 7
udryddet
Mælkeproducent Bent
Nissen bruger VitCox
lige fra fødsel og behandler nu langt færre
kalve med diarré.
så kører det hele af sig selv.
Desuden skal jeg ikke bruge
tid og penge på recepter el-
ler indberetninger, ligesom
jeg heller ikke skal tænke på
tilbageholdelsestid, da det
er et helt naturligt produkt”,
pointerer mælkeproducenten
fra Ærø.
EN NEMMERE HVERDAG
I DLG’s Kundeportal har vi samlet de fleste af
vores varer, så du kun behøver at handle et sted
– og du kan handle når det passer dig.
hos kalve
er bl.a. allicin fra hvidløg, som
har antiseptiske egenskaber
og thymol fra timian, som er
kendt for sin desinficerende
effekt. Overordnet virker VitCox ved at øge beskyttelsen af
tarmvæggen, hvilket forbedrer
produktionen.
Færre tarmlæsioner
I praksis skal produktet beskytte tarmvæggen og hindre
tarmskader. Parasitter medfører dårligere tarmvægge
og dermed ringere evne til at
optage næringsstoffer. Forsøg
DLG Kundeportal
VitCox virker ved at mindske risikoen for parasitter,
idet tarmvæggen beskyttes
bedre.
med VitCox har vist et reduceret antal tarmlæsioner og
færre æg pr. g afføring.
Praktiske afprøvninger har
vist, at produktet er effektivt
til at reducere diarré i forbindelse med både cryptosporidier og coccidier. VitCox er
dermed med til at sikre, at
kalvene får en god start på livet. Produktet er godkendt til
både konventionel og økologisk produktion.
sortiment
DLG har indgået samarbejde med det private forsknings- og rådgivningsinstitut Schothorst.
Derudover får du disse fordele:
Bestil kontrakt-varer og energi
døgnet rundt
Find nemt alle dine
dokumenter i Arkivet
Få omsætningsoverblik for din
bedrift
Vælg blandt 4.000 aktuelle
katalogvarer
Køb katalogvarer til Din Pris
– altid skarpe priser
• En forskningsdatabase
• Egne afprøvninger
• Det hollandske fodervurderingssystem
DLG’s internationale drøv-
tyggergruppe deltager som
en samlet enhed i Schothorst
Feed Research, og det nye
samarbejde har også allerede
båret frugt, idet DLG nu kan
tilbyde tre kvægblandinger
(Asimo Optim NL) til AMS
efter de hollandske principper.
Kom igang på
www.dlg.dk/kundeportal
ET STORT UDVALG
AF ROBUSTHED
UNDGÅ BEKYMRINGER
– FÅ FRI TALE I EU
Samsung Galaxy S5 Mini inkl. cover
DLG PRO FRI i 24 mdr. á 299,Oprettelse (engangsbetaling)
Fragt (engangsbetaling)
1.199,7.176,159,40,-
Min. pris inkl. DLG PRO FRI 20GB
8.574,-
DLG PRO
FRI 20GB
BESKYTTELSESCOVER
MEDFØLGER
FRI TALE
i EU
FRI SMS/MMS
i DK
Kun
20GB DATA
1.199,-
i DK
1GB DATA
i Norden & Baltikum
299,- pr. md.
Se zone inddeling på
WWW.DLGTELE.DK/ZONE
1.499,CAT S50
2.499,1.499,7.176,159,40,-
Samsung Galaxy Tab Active
DLG PRO FRI i 24 mdr. á 299,Oprettelse (engangsbetaling)
Fragt (engangsbetaling)
DLG Mobilt Bredbånd 1GB i 12 mdr. á 39,Oprettelse (engangsbetaling)
Fragt (engangsbetaling)
2.499,470,159,40,-
Min. pris inkl. DLG PRO FRI 20GB
8.874,-
Min. pris inkl. Mobilt Bredbånd 1GB
3.168,-
HØR MERE HOS DIN LOKALE DLG-FORRETNING
DLG Nordjylland:
Vrå 33 68 75 00
Snedsted 33 68 70 10
Aars 33 68 76 00
DLG Vestjylland: 33 68 72 50
DLG Fyn: 33 68 51 00
DLG Østjylland: 33 68 63 00
DLG Øst: 33 68 42 00
DLG Sydjylland: 33 68 53 00
Mobil: Varer et opkald mere end 120 min. ved internationalt og roaming opkræves der 0,65 kr./min. derudover. Fri SMS/MMS: inkluderer maksimalt
10.000 stk./md. (samlet SMS/MMS) derefter koster SMS 0,20 kr./stk. og MMS 2,00 kr./stk. Abonnementet opkræves bagud og er bindende i 24 måneder.
Mobilt Bredbånd: Abonnementet opkræves bagud og er bindende i 12 måneder. 1GB data pr. md. herefter nedsat hastighed.
Generelt: Oplyste priser gælder kun i forbindelse med nytegning af abonnement. Abonnementerne opkræves bagud og kan kun tegnes
af momsregistrerede personer over 18 år samt forudsætter kreditgodkendelse. DLG Tele tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Alle priser er angivet i DKK og er ekskl. moms. For øvrige priser og vilkår se www.dlgtele.dk. Tilbuddene gælder til og med 28.03.2015.