kvalitetsrapport for skoleområdet 2013/14

KVALITETSRAPPORT FOR
SKOLEOMRÅDET 2013/14
Skoler & Uddannelse
www.albertslund.dk/byen
Indhold til kvalitetsrapport 2013/14
Forord ................................................................................................................. 4
Indledning ............................................................................................................ 5
Hovedkonklusioner ............................................................................................. 5
Lovgrundlag og mål for folkeskolen ...................................................................... 6
Kvalitetssikring i Skoler & Uddannelse .................................................................. 7
Status- og udviklingssamtaler ........................................................................... 7
Brugertilfredshedsundersøgelse ........................................................................ 7
Elevtrivselsundersøgelse .................................................................................. 7
Arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsundersøgelse .......................................... 7
Virksomhedsplaner .......................................................................................... 7
Pædagogiske indsatsområder ................................................................................. 8
Inklusion ........................................................................................................... 8
Nationale mål for inklusion ............................................................................... 8
Albertslundmål for inklusion ............................................................................. 8
Resultater ...................................................................................................... 8
Indsatser ....................................................................................................... 9
Albertslund Ungecenter .................................................................................... 9
Brøndagerskolen ........................................................................................... 10
Egelundskolen .............................................................................................. 11
Herstedlund Skole ......................................................................................... 12
Herstedvester Skole ...................................................................................... 12
Herstedøster Skole ........................................................................................ 13
Dansk og læsning............................................................................................. 14
Nationale mål for dansk og læsning ................................................................. 14
Albertslundmål for dansk og læsning ............................................................... 14
Resultater .................................................................................................... 14
Resultater – afgangsprøve i dansk ................................................................... 14
Matematik og naturfag ...................................................................................... 15
Nationale mål for matematik og naturfag ......................................................... 15
Albertslundmål for matematik og naturfag........................................................ 15
Resultater – matematik ................................................................................. 15
Resultater – naturfag ..................................................................................... 17
Overgang til ungdomsuddannelse....................................................................... 18
Nationale mål for overgange til og fastholdelse i ungdomsuddannelser ................ 18
Albertslundmål for overgange til og fastholdelse i ungdomsuddannelser ............... 18
2
Resultater .................................................................................................... 18
Elevtrivsel ....................................................................................................... 28
Nationale mål for elevtrivsel ........................................................................... 28
Albertslundmål for elevtrivsel ......................................................................... 28
Resultater .................................................................................................... 29
Elevfravær ...................................................................................................... 29
Nationale mål for elevfravær .......................................................................... 29
Albertslundmål for elevfravær ......................................................................... 29
Resultater .................................................................................................... 30
Øvrige rammer og resultater ................................................................................ 33
Kompetencedækning ........................................................................................ 33
Nationale mål for kompetencedækning ............................................................ 33
Resultater .................................................................................................... 33
Resultater fra afgangsprøverne – 9. klasse .......................................................... 41
Bundne prøvefag ........................................................................................... 41
Andel elever med 2 eller derover i dansk og matematik – 9. klasse ........................ 42
Resultater fra afgangsprøverne – 10. klasse ........................................................ 45
Socioøkonomisk reference ................................................................................. 45
Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference ............................................ 46
Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference (3-års periode) ...................... 47
Tendenser fra de nationale tests ........................................................................ 47
Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning ............................. 47
3
Forord
Folkeskolereformen lægger vægt på, at den enkelte kommune følger tæt med i læring og
trivsel blandt eleverne på kommunens skoler. Formålet med kvalitetsrapporten er at
understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning i kommunens skolevæsen
ved at fremlægge resultater inden for en række centrale områder. Rapporten er
Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe overblik og vurdere, hvordan indsatser og
ressourcer skal prioriteres fremadrettet. Den skal samtidig danne afsæt for dialog og
refleksioner blandt de mange forskellige interessenter på skoleområdet i Albertslund
Kommune.
God læselyst!
Skoler & Uddannelse, december 2014
4
Indledning
Hovedkonklusioner
I dette afsnit opridses kvalitetsrapportens overordnede tendenser.
•
Albertslund Kommune ligger lige over landsgennemsnittet hvad angår andelen af
elever, som er inkluderet i almenundervisningen. Pt. undervises 95,4 % af
kommunens børn i almenundervisningen, og vi er derfor godt på vej hen imod målet
om 96 %. Hovedfokus fremover bliver derfor kvalificeringen af det igangværende
inklusionsarbejde, så lærere og pædagoger føler sig bedst muligt rustet til opgaven.
Her spiller det igangværende inklusionsprogram med aktionslæring en central rolle.
•
Resultaterne fra afgangsprøverne viser, at der fortsat er behov for et målrettet
arbejde med elevernes faglige præstationer, bl.a. via de allerede igangsatte
indsatser.
•
Med hensyn til overgang til ungdomsuddannelser er vi i Albertslund Kommune gode
til at motivere de unge til at starte på en ungdomsuddannelse, mens der fremover
bør være et skærpet fokus på fastholdelse.
•
Lidt flere end landsgennemsnittet tager en gymnasial uddannelse, mens markant
færre tager en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Denne tendens gælder både
påbegyndte og gennemførte ungdomsuddannelser.
•
Flere piger end drenge får en ungdomsuddannelse. Blandt pigerne er det 75,9 %,
mens det blandt drengene er 60,9 %. Flere piger end drenge tager en gymnasial
uddannelse, mens lidt flere drenge end piger tager en erhvervsfaglig
ungdomsuddannelse.
•
Albertslund Kommune ligger en anelse under landsgennemsnittet hvad angår
kompetencedækning. Kompetencedækningen varierer dog fra fag til fag og
illustrerer, at de igangsatte kompetenceudviklingsindsatser i høj grad er relevante.
•
Indvandrere og efterkommere ligger karaktermæssigt lavere end etnisk danske
elever i alle bundne prøvefag, og det er fortsat nødvendigt med indsatser for at få
eleverne til at præstere på samme niveau uanset herkomst.
5
Lovgrundlag og mål for folkeskolen
I forbindelse med folkeskolereformen og den nye foleskolelov (LBK nr. 665 af
20/06/2014) udstedte Undervisningsministeriet i forsommeren 2014 en ny
bekendtgørelse om kvalitetsrapporter (BEK nr. 698 af 23/06/2014). Bekendtgørelsen
lægger op til, at hovedfokus fremover skal være mindre på rammebetingelser og
aktiviteter og mere på, hvilke resultater kommunens skoler opnår med hensyn til især
elevernes læring og trivsel. Dette er den første kvalitetsrapport af den nye slags i
Albertslund Kommune. Fremover skal rapporten udarbejdes hvert andet år og vedtages i
lige kalenderår.
Albertslund Kommunes kvalitetsrapport tager udgangspunkt i de nationale mål for
folkeskolen og vores egne kommunale mål i skolestrategien ’Skole for alle’.
Nationale mål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen:
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige
resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
Måltal:
• Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og
matematik skal reduceres år for år.
• Elevernes trivsel skal øges.
Andre nationale mål for eller med betydning for folkeskolen:
• Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, øges fra 94,4
pct. Til 96,0 pct. i 2015
• Andelen af elever, som får under 2 i læsning, retstavning og matematisk
problemløsning i 9. klasse prøve, reduceres i 2015 og yderligere frem mod 2018
så alle elever forlader skolen med et karaktergennemsnit på mindst 2 i både
dansk og matematik.
• Elevernes trivsel fastholdes i takt med omstillingen
• Kompetencedækningen skal være 85 procent i 2016 stigende til 90 procent i
2018.
• I 2018 drøftes det resterende løft til 95 procent under hensyntagen til de
muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader
• Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
• 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en
ungdomsuddannelse i 2015
Albertslund Kommunes egne politiske målsætninger for skoleområdet i 2017 er:
• at alle børn og unge oplever medbestemmelse i deres hverdag i skolen
• at alle børn og unge er glade for at gå i skole, og mindst 96 % af alle elever er
integreret i almenskolen i hele eller dele af undervisningstiden
• at IT er fuldt integreret i alle fag
• at 85 % af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse
• at elevfraværet er faldet til max. 6,5 %
6
Albertslund Kommunes egne politiske målsætninger for skoleområdet i 2022 er:
• at alle børn kan læse, når de går ud af 2. klasse
• at alle unge i 9. og 10. klasses matematik, engelsk og dansk fagligt præsterer
svarende til landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver
• at tosprogede og etnisk danske elever præsterer på samme niveau
• at antallet af dygtige elever ligger på niveau med landsgennemsnittet
• at 90 % af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse
Kvalitetssikring i Skoler & Uddannelse
Kvalitetsrapporten er ét element i Skoler & Uddannelses kvalitetssikring, som skal
understøtte skolernes pædagogiske og organisatoriske praksis. Udover
kvalitetsrapporten består kvalitetsrapporten i indeværende skoleår af følgende.
Status- og udviklingssamtaler
Skolechefen besøger i starten af 2015 hver skole og klubområdet for at afholde statusog udviklingssamtaler med det enkelte ledelsesteam. Samtalerne vil have fokus på
implementering af folkeskolereformen, de forskellige tiltag i skolestrategien og
resultaterne i indeværende kvalitetsrapport. Denne dialog er samtidig en del af
tilblivelsen af skolernes virksomhedsplaner.
Fremover vil disse besøg finde sted to gange årligt.
Brugertilfredshedsundersøgelse
I efteråret 2014 gennemførtes en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til
børn i skoler og i dagtilbud. På skoleområdet blev forældrene spurgt om deres vurdering
af kvaliteten i både skole, SFO og klub. Resultaterne vil blive drøftet i status- og
udviklingssamtalerne.
Elevtrivselsundersøgelse
Fra skoleåret 2015/2016 bliver det obligatorisk for alle folkeskoler at gennemføre en
trivselsmåling. Men allerede i indeværende skoleår, fra januar til marts 2015, bliver der
gennemført en spørgeskemaundersøgelse om trivsel på alle skoler. Denne første
undersøgelse skal danne baseline for de senere trivselsmålinger.
Arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsundersøgelse
Det forventes, at APV og trivselsundersøgelse vil blive gennemført i foråret 2015 på
tværs af kommunens institutioner.
Desuden gennemføres en ekstra APV på skolerne og klubberne i efteråret 2014 i
forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen.
Virksomhedsplaner
I Albertslund udarbejdes fremover virksomhedsplaner hvert år. Virksomhedsplanerne for
de fleste decentrale enheder følger kalenderåret og skal derfor færdiggøres inden 1.
januar. Dette gælder klubberne. Skolernes virksomhedsplaner følger skoleårets gang, og
virksomhedsplaner for skoleåret 2015/16 skal derfor færdiggøres ved udgangen af
skoleåret 2014/15.
7
Pædagogiske indsatsområder
Inklusion
Nationale mål for inklusion
•
Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, øges fra 94,4 % til
96,0 % i 2015
Albertslundmål for inklusion
•
I 2017 er mindst 96 % af alle børn og unge inkluderet i almenundervisningen i hele
eller dele af undervisningstiden
Resultater
Inklusionsgraden beskriver, hvor stor en andel af eleverne der er inkluderet i den
almindelige undervisning.
Indikatoren beregnes som antal elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i
forhold til det samlede elevtal. Det vil sige elever, der ikke modtager undervisning i
specialklasser i forhold til det samlede antal elever.
Inklusionsgraden opgøres i forhold til elevernes bopælskommune. De kommunale skoler
omfatter folkeskoler, specialskoler, kommunale ungdomsskoler og dagbehandlingstilbud.
Oplysninger om elevtal og elevernes modtagelse af specialundervisning stammer fra to
forskellige registre hos Danmarks Statistik. Det ene register, der omfatter hele
uddannelsessystemet, opdateres hvert år - også bagud i tid. Det andet register, der
indeholder særlige oplysninger vedr. grundskoleområdet fx klassetype,
specialundervisning og dansk som andetsprog, opdateres ikke. Det betyder, at der kan
være forskel i elevtallet i de forskellige rapporter, hvor der indgår elevtal.
Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, hele
landet.
8
Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning,
Albertslund (bopælskommune)
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre
Indsatser
I dette afsnit gør hver enkelt skole status over inklusionsarbejdet for skoleåret 2013/14.
Efter et ønske fra Børne- og Skoleudvalget har skolelederne fået til opgave at skrive en
kort tekst, der beskriver nogle af de indsatser, de i det forgangne skoleår har arbejdet
med på netop deres skole for at styrke inklusionen. De følgende afsnit er skoleledernes
egne ord og er derfor forskellige i deres form. Afsnittene viser desuden, hvordan fokus er
forskelligt fra skole til skole.
Albertslund Ungecenter
Organisering af brugen af ressourcepersoner
Skolens kompetencecenter har timer, hvor lærerne har undervisning af elever med
særlige behov. Lærerne udarbejder - efter input fra skolens lærere - en plan og et skema
for undervisning af elever med særlige behov.
Der er løbende dialog mellem lærerne om elevens behov, undervisning, metoder,
progression, mm.
Skolens uddannede læsevejleder udarbejder et læseforløb med læsebånd for alle skolens
klasser, som lærerne underviser efter. Lærerne evaluerer forløbet.
Målet: Alle elever skal forbedre deres læsekompetencer.
Kompetenceudvikling
Information om Familieafsnittet – nye arbejdsmetoder – udtalelser og indberetninger.
Mål og udviklingsplaner – statusmøder – i dialog med PPR.
Alle lærere deltager i et kursus med fokus på uddannelsesmuligheder for alle skolens
elever.
Kursus og evaluering af skolens tilbud med fokus på elevernes læring.
Dansk som andet sprog – den sprogudviklende samtale i undervisningen.
9
Forebyggelse af æresrelaterede konflikter.
Bevægelse
Alle klasser har timer afsat til undervisning i bevægelse.
SKAL-idræt og temadage med bevægelse er på skemaet.
Indsatser til styrkelse af elevernes sociale kompetencer
Alle skolens aktiviteter og undervisning har fokus på at gøre skolens elever
uddannelsesparate.
Et af parametrene her er, at eleven har sociale kompetencer.
Hver elev vurderes mindst 3 gange årligt, lærerne er i dialog med elever og forældre.
Skolens rammer og regler er kendt af eleverne, de udarbejder egne klasseregler.
Alle klasser har timer afsat til undervisning i dannelse.
Brøndagerskolen
Brøndagerskolen har i skoleåret 13 -14 på kommunal niveau været involveret i
forskellige projekter med videndeling som omdrejning. Skolen har f.eks. bidraget til to af
de arbejdsgrupper, der blev nedsat i forbindelse med skolereformen bl.a. med fokus på
samarbejdet mellem lærere og pædagoger og fokus på elevernes læring. Desuden har
der været nogle vejledningsforløb på almindelige skoler og samarbejde på
ledelsesniveau.
Når der tales om arbejdet med inklusion af Brøndagerskolen elevgruppe – elever med
autisme og mental retardering – arbejder vi i højere grad i forhold til, at den enkelte elev
skal lære at kunne agere sammen med andre elever i en gruppe og at forholde sig til
fællesskaber både på og uden for skolen. Derfor er den enkelte elevs læring og
læringsstil, motivation og styrker omdrejningspunkt for den pædagogiske praksis. På
Brøndagerskolen er der meget lidt fællesundervisning, da der er mange forskellige
niveauer i en klasse på seks elever. Den omfattende lokale ”læseplan” for
Brøndagerskolen er værktøjet til beskrivelse og målfastsættelse for den enkelte elev til
samarbejdet for lærer og pædagoger med forældre og PPR.
Vi har i skoleåret 13 -14 haft særlig fokus på bevægelse. Der blev nedsat et
bevægelsesudvalg, som har arbejdet på tværs af skolen på tiltag som bl.a. motionsløb i
området, basket turneringer med andre specialskoler , et Taekwondo hold i samarbejde
med den lokale Taekwondo klub m.m.
Vejlederteamet (psykologer, fys/ergo -terapeuter, tale /hørelærere og pædagogiske
vejledere) satte gang i et projekt ”Theraplay” i skoleåret 13 – 14 . Dette projekt sætter
fokus på legen/arbejdet med relationen, således at interessen for andre og hvad der kan
komme ud af samværet med andre styrkes og udbygges. Projektet vil være on going i
flere år.
I skoleåret blev der ligeledes sat gang i en opsamling og systematisering af den måde
hvorpå vi overleverer viden om og sammen med vores elever til STU tilbud efter endt
skolegang på Brøndagerskolen. Projektet byggede i høj grad på inspiration fra et flere
årigt EU ”Comenius” projekt om ”Best practice” i udviklingen af gode overgange fra skole
til videre uddannelse som blev afsluttet i skoleåret 13-14. Projektet var et samarbejde
mellem Skotland, Norge og to skoler i DK.
10
Egelundskolen
Loven om specialundervisning og kommunale mål foreskriver, at elever med
specialbehov i højere grad skal udsluses til eller forblive i almenklassen og stadig udvikle
sig både fagligt og socialt. Dette kræver meget af alle Egelundskolens pædagoger og
lærere i alle faggrupper.
Selvom kun de færreste lærere har en generel speciallæreruddannelse forventes de nu
at kunne tilrette undervisning der inkluderer børn med mange forskellige behov i
klassen. Undervisningen skal tilgodese både de børn, der tidligere ville være blevet
ekskluderet fra almenklasserne og de børn, der udsluses fra specialklasserne til
almenskoledelen.
Vi har derfor på Egelundskolen forsøgt at sætte fokus på lærernes viden samt
muligheder og vilkår for at tilrettelægge en undervisning, der også omfatter
specialundervisning i almenklasserne.
Allerede i 12/13 startede en udviklingsgruppe et arbejde (temadage og uddannelse), der
skulle munde ud i beslutninger om, hvordan den nye specialundervisningslov kunne
effektueres/implementeres på Egelundskolen, hvordan skolens lærings- og
kompetencecenter skulle organiseres for at yde optimalt og hvilke konkrete
kompetencer, der var brug for i centret.
Drømmen var, at centret skulle omfatte både skolebiblioteket med al den viden om
undervisningsmaterialer, der ligger her, og kompetencecentret med dets viden om
undervisning af børn med specialbehov af både faglig og social art.
I 13/14 har vi omstruktureret vores kompetencecenter ved
•
•
•
at ansætte en fuldtidsmedarbejder (speciallærer) som koordinator for
kompetencecentret
at prioritere kurser og uddannelse på specialområdet
at sikre i fag- og opgavefordelingen at medarbejderne (nu både lærere og
pædagoger) i kompetencecentret har mange timer dér.
Koordinatoren sørger for at korpset drøfter opgaverne og den fælles indsats. Vi er gået
fra, at det er den enkelte kompetencecenterlærer, der ”reparerer” på nogle børn, der har
det svært, til at korpset drøfter og overvejer, hvordan klassens almenlærere kan
vejledes, så de kan tilrettelægge undervisning, der i højere grad tager hensyn til
eleven/eleverne med specialbehov. Koordinatoren rådgiver kompetencecentrets lærere i
forhold til dette fokusskifte - en omstilling, der stadig arbejdes med.
Uddannelse er bevilget til nogle af de lærere, som er en del af kompetencecenterkorpset
og til to lærere som skal have opgaven som inklusionsvejledere. Vi har endvidere afsat
resurser til diverse temadage og mindre kurser for at øge faglæreres viden om diagnoser
og øvrige problemstillinger.
I fag- og opgavefordelingen har vi haft (og har fortsat) et ønske om, at de lærere, der
arbejder i kompetencecentret, har så mange timer dér, at de er meget fleksible og
derved i højere grad i stand til at lægge hjælpen dér, hvor det giver størst effekt.
Der er ingen tvivl om, at inklusion af specialelever er en meget stor opgave for
folkeskolen, og den lykkes desværre heller ikke altid. Nogle gange er opgaven for stor
11
for almenmiljøet, og vi må erkende, at der er brug for en mere målrettet specialindsats
over for et enkelt barn end det kan lade sig gøre i en klasse med 24-25 elever.
I det daglige arbejde med inklusionen spiller også forældrenes holdninger ind. Ikke bare
det inkluderede barns forældre, men også forældrene til de øvrige børn i klassen. Her er
et udviklingsområde/fokusfelt, som det bliver interessant og nødvendigt at arbejde med.
Herstedlund Skole
Organisering af kompetencecenter – Der arbejdes med en ændret organisationsform
for undervisningen i kompetencecentret. Hvor man tidligere underviste elever med
indlæringsmæssige vanskelige i mindre hold, arbejder vi nu med at lægge særligt
tilrettelagte faglige kurser af tre ugers varighed i den almindelige klasse. Indholdet af de
enkelte kurser besluttes i samarbejde mellem klassens lærere og kompetencecentret. Vi
arbejder med at flytte fokus til at arbejde med den samlede klasses læringsfællesskab
Kompetenceudvikling – Skolen har omkring 40% tosprogede elever. Omkring ¾ af
skolens lærere har gennemført et større kompetencegivende kursus i dansk som 2.
sprog. Det har vist sig en effektiv metode til at øge opmærksomheden samt styrke både
kompetencer hos den enkelte lærer og den almindelige vidensdeling frem for at uddanne
nogle få eksperter.
Indsatser til styrkelse af elevernes sociale kompetencer – Skolen arbejder fortsat
med Familieklasse-konceptet hentet fra England. Familier – elev + forældre – tilbydes et
12-ugers forløb i Familieklassen én dag om ugen. De øvrige dage er eleven i egen
klasse. Forløbet giver gode resultater i forhold til at bedre elevens evne til ’at gå
almindeligt i skole’. Det er typisk adfærdsmæssige problemer, der arbejdes med i
Familieklassen.
Inklusionshold – Skolen har inklusionshold på fire årgange. Der er her tale om elever
med indlæringsmæssige problemer, der er visiteret til inklusionsholdene i samarbejde
med PPR. Der ydes i den forbindelse særlig støtte til de pågældende elever. Der arbejdes
med en høj grad af åbenhed såvel i børnehøjde som overfor klassens forældre. Det er
skolens erfaring, at vi opnår den bedste dialog gennem åbenhed.
Fokus på læring – Skolen arbejder med at styrke fokusset på klassernes
læringsfællesskab. Der har tidligere været fokuseret ensidigt på den inkluderede elev.
Dette har i nogle tilfælde sket på bekostning af klassens læringsfællesskab. Det er vigtigt
for skolen, at der arbejdes med at udvikle alle elevers læringspotentiale. I skoleåret
13/14 blev der afholdt mindst tre årlige klassekonference pr. klasse med deltagelse af
ledelsen for at følge op på elevernes faglige og sociale udvikling.
Herstedvester Skole
Der er i skoleåret 2013/2014 blevet arbejdet med bland andet nedenstående indsatser:
•
•
•
Pitstop ( mini-familieklasse i indskolingen)
Lærer/pædagog samarbejde i indskolingen
Støtteundervisning og supplerende undervisning:
Vi har fordelt vore ressourcer tættere på årgangsteamet/husteamet, så vi lettere
kan sætte ind i de klasser, hvor der er mest behov i en periode. Derfor har vi
kompetenceudviklet hele personalet og uddannet flere lærere/pædagoger
indenfor specialområdet, idet 2-3 AKT lærere slet ikke rækker i forhold til den
12
•
•
•
store inklusionsopgave. ( Se kompetenceudvikling) Når ressourcerne er ude i
årgangsteamet, er det lettere at veksle mellem holddeling,
undervisningsdifferentiering, støtteundervisning og supplerende undervisning.
I indskolingen og på mellemtrinnet har vi arbejdet mere fokuseret med mål- og
handleplaner for støtteeleverne.
Kompetenceudvikling af personalet:
- vi har 2 uddannede ungemæglere
- store elever mægler i konflikter mellem mindre elever
- 1 lærer blev AKT uddannet (så nu har vi 2 med den store uddannelse)
- 2 familieklasselærere uddannet
- 3 lærere/pædagoger ugekursus i specialundervisning.
Konflikthåndteringskursus for alle lærere og pædagoger.
- Dansk som andet sprog i alle fag ( forforståelse og begreber) for alle lærere.
Det har blandet andet givet nedestående resultater.
•
•
•
Meget få rådsindstillinger, som skyldes det gode, forebyggende samarbejde mellem
skole og PPR ( PPR's konsultative team), og personalets anerkendende tilgang til den
enkelte elev.
Stabilt elevtal. Vi har i langt højere grad kunnet fastholde eleverne på skolen, hvilket
skyldes vore årgangsteams evne og vilje til at arbejde med, at alle elever fastholdes
på årgangen fremfor overflytning til andre skoler, samt specielt for udskolingens
vedkommende vores klassedannelse på 7. årgang.( Vi danner nye klasser i
overgangen mellem 6. og 7. klasse.
Inkluderende integrationsindsats. Vores modtagegruppeelever deltager i
undervisningen i normalklasserne i langt højere grad end tidligere.
Herstedøster Skole
Inklusion – samarbejde og brobygning mellem special- og almenområdet.
På Herstedøster Skole er vi stolte af at være en folkeskole og en skole for alle børn.
Vi anerkender, at mennesker er forskellige og har forskellige behov og at nogle børn i
kortere eller længere perioder, har brug for et mindre og mere overskueligt nærmiljø,
hvor de føler sig trygge og oplever sig som en del af et fællesskab, de også selv kan
rumme.
Vi tror på, at næsten alle har brug for at spejle sig i og være så tæt på almenområdet
som muligt.
Vi har en specialklasserække for elever med Asperger’s Syndrom (AB-klasserne) og en
gruppeordning for elever med elever med koncentrations- og opmærksomhedsforstyrrelser samt socio-emotionelle vanskeligheder (XY-grupperne). Eleverne visiteres
hertil fra kommunens skoler og fra omegnskommunerne.
XY-grupperne er fysisk placeret i hhv. indskolingen og mellemtrinnet og gruppens
medarbejdere indgår fuldt ud i samarbejdet og i personalemøder i afdelingerne.
Vi arbejder målrettet med at styrke samarbejdet mellem medarbejdere fra grupperne og
medarbejdere fra almenklasserne, bl.a. ved vidensdeling på personalemøder. Både det
formelle samarbejde og det uformelle samvær gør vejen kortere i hverdagen, når man
har brug for sparring, hjælp og vejledning.
13
Målet for alle elever i XY-grupperne er, at de en dag kan sluses ud i en almenklasse. Ved
målrettet at arbejde med klassepraktikker og tæt samarbejde mellem alle parter – elev,
forældre, medarbejdere i hhv. gruppe og almenklasse – lykkes det at etablere relationer
på tværs af grupper og almenklasser og i større grad også at sluse elever helt ud i
almenklasserne.
Dansk og læsning
Nationale mål for dansk og læsning
•
•
•
Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse i de nationale tests
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk skal stige år for år
Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for læsning uanset social
baggrund skal reduceres år for år
Albertslundmål for dansk og læsning
•
•
I 2022 kan alle børn læse, når de går ud af 2. klasse
I 2022 præsterer alle unge i 9. og 10. klasse svarende til landsgennemsnittet i dansk
ved folkeskolens afgangsprøver
Øvrige mål for sprogforståelse og læsning i skolestrategien ’Skole for alle’ udgår, fordi
der fremover testes via en anden kombination af testværktøjer end førhen. De
ovennævnte nationale mål bliver en del af de reviderede mål i ’Skole for alle’.
Resultater
Nationale måltal og første del af albertslundmål for dansk og læsning afrapporteres i den
fortrolige del af kvalitetsrapporten.
Resultater – afgangsprøve i dansk
Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, Albertslund
14
Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Albertslund
Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i
dansk. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit
Matematik og naturfag
Nationale mål for matematik og naturfag
•
•
•
Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at regne i de nationale tests
Andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år
Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for matematik uanset
social baggrund skal reduceres år for år
Albertslundmål for matematik og naturfag
•
•
I skoleåret 2016/17 er gennemsnittet i matematik, biologi, geografi og fysik/kemi
hævet med én karakter afhængigt af fag. Udgangspunktet er resultaterne fra juni
2011.
I 2022 præsterer alle unge i 9. og 10. klasse svarende til landsgennemsnittet i
matematik ved folkeskolens afgangsprøver.
Resultater – matematik
Nationale måltal omkring de nationale test i matematik afrapporteres i den fortrolige del
af kvalitetsrapporten.
Her afrapporteres i forhold til afgangsprøver. Karaktergennemsnittet beregnes som et
gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i faget/fagene, dvs. at alle elever vægter
lige meget, uanset hvor mange prøver de har aflagt.
I matematik aflægges følgende prøver: matematiske færdigheder og matematisk
problemløsning. I matematik indgår alle elever, der har aflagt mindst én prøve i faget.
Karakterdata baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra
deres administrative systemer. Der er data med fra 9. klasser i folkeskoler, specialskoler
og kommunale ungdomsskoler.
15
Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Albertslund
Karaktergennemsnit i matematik pr. fagdisciplin, 9. klasse
Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Albertslund 2013/2014
16
Karaktergennemsnit i matematik pr. skole og køn, 9. klasse, Albertslund
2013/2014
Resultater – naturfag
Albertslundmålene for naturfag afrapporteres med data fra Undervisningsministeriets
databank. Alle elever har været til prøve i fysik/kemi og matematik. Biologi og geografi
er udtræksfag, den enkelte elev har været til prøve i et af de to fag. Der er data med fra
9. klasser på de fire folkeskoler.
Albertslund naturfags målsætning
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Biologi
Fysik /kemi
AK 2010/2011
Geografi
AK 2011/2012
17
Matematisk problem
AK 2012/2013
Matematiske
færdighed
AK 2013/2014 Målsætning
Albertslund naturfags målsætning pr skole
2014
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Biologi
Fysik/kemi
Egelundskolen
Herstedlund Skole
Geografi
Herstedvester Skole
Matematisk
problem
Herstedøster Skole
Matematiske
færdigheder
Målsætning
Kilde: http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/ShowReport.aspx?report=KGS-gns-kom-fag. Ovenstående tal baserer
sig på resultater fra kommunens fire almene folkeskole, hvorimod de følgende diagrammer også indeholder tal
fra Albertslund Ungecenter.
Overgang til ungdomsuddannelse
Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse,
eller forinden har fuldført en uddannelse. Ved overgang til uddannelse inden for 15
måneder betyder det, at personer, som har fuldført et grundforløb på en
erhvervsuddannelse tæller med i gruppen af personer, der har overgang til en
ungdomsuddannelse – også selvom de ikke er i gang på statustidspunktet.
Nationale mål for overgange til og fastholdelse i ungdomsuddannelser
•
95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse
i 2015
Albertslundmål for overgange til og fastholdelse i ungdomsuddannelser
•
85 % af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2017. I 2022 er andelen
hævet til 90 %.
Resultater
I gang med en ungdomsuddannelse efter tre måneder
Indikatoren beskriver, hvor stor en andel af eleverne, er i gang med en
ungdomsuddannelse. Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse:
gymnasial og erhvervsfaglige uddannelser og STU. Enkelte er i gang med en
videregående uddannelse, de tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende
aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en ungdomsuddannelse.
18
Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9.
klasse, hele landet
Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9.
klasse, pr. ungdomsuddannelse, Albertslund
19
Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9.
klasse, pr. skole, Albertslund
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre
Folkeskoler , Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler , Specialskoler for børn
I gang med en ungdomsuddannelse efter ni måneder
Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. angiver andelen af elever, der er i gang med en
ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. eller 10. klasse, andelen der har afbrudt en
ungdomsuddannelse i løbet af 9 mdr. og andelen der ikke har været i gang med en
ungdomsuddannelse i perioden.
En person som er i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter at have forladt
grundskolen, tæller som værende i gang uanset om personen har afbrudt en eller flere
ungdomsuddannelser i perioden 0-9 måneder.
Hvis en ung har fuldført et grundforløb på erhvervsuddannelserne i perioden 0-9
måneder efter personen har forladt grundskolen, så tælles den unge som værende i
gang med ungdomsuddannelse ni måneder efter grundskolen, idet vi betragter den unge
som værende praktikpladssøgende.
Bemærk, at det seneste år altid bør tages med forbehold, da der ofte mangler data som
først kommer med, når Danmarks Statistik opdaterer deres registre året efter.
20
Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for
det samlede skolevæsen
Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen,
Albertslund
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre 9. klasse,
klasse Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og
anbringelsessteder
21
10.
I gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder
Her vises, hvor stor en andel af eleverne, som 15 måneder efter 9. klasse, er i gang med
en ungdomsuddannelse (erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og STU).
Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9.
klasse, hele landet
Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9.
klasse, pr uddannelse, Albertslund
22
Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9.
klasse, pr. skole, Albertslund
Note: Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse summerer ikke
til 100 procent, da en stor del af eleverne blandt andet fortsætter i 10. klasse.
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre 9. klasse
Folkeskoler , Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler , Specialskoler for børn
Forventet gennemførelse af ungdomsuddannelse
Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan vi forventer en ungdomsårgang vil
uddanne sig under følgende antagelser:
•
•
Uddannelsessystemet vil forblive, som det var i de skoleår, hvor
ungdomsårgangen gik i ottende og niende klasse.
Ungdomsårgangen, hvis uddannelsesadfærd fremskrives, vil bevæge sig i
uddannelsessystemet på samme måde som dem, der er i uddannelsessystemet i
de år, hvor ungdomsårgangen gik i 8. og 9. klasse.
Tallene er beregnet på baggrund af de elever, som havde bopæl i kommunen ved
afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet og uanset hvilken institutionstype
de gik på i 9.klasse. De elever, som afslutter deres grundskole på en efterskole, er optalt
i den kommune, hvor de havde bopæl inden efterskoleopholdet
Det er væsentligt at være opmærksom på, at profilmodellen er en fremskrivning og
derfor behæftet med usikkerhed. Det bemærkes, at profilmodellen er følsom over for
manglende registreringer og ændringer af uddannelsesadfærd i de bagvedliggende data.
Nogle kommuner er meget små, og resultaterne er derfor behæftet med særlig stor
usikkerhed.
23
Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år
efter afsluttet 9. klasse.
Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en
ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse pr. uddannelse, Albertslund
24
Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en
ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse pr. køn, Albertslund
Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en
ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse pr. uddannelse, køn,
Albertslund
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre
25
Gennemførte ungdomsuddannelser
Andel af elever i 9. klasse, som har fulført mindst en ungdomsuddannelse inden for seks
år efter 9. klasse er afgrænset på samme måde som i Undervisningsministeriets
profilmodel.
Oplysninger om elevernes uddannelse baserer sig på Danmarks Statistiks registre.
Indikatoren er beregnet på baggrund af de elever, som havde bopæl i kommunen ved
afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet og uanset hvilken institutionstype
de gik på i 9.klasse. De elever, som afslutter deres grundskole på en efterskole, er optalt
i den kommune, hvor de havde bopæl inden efterskoleopholdet.
At have gennemført ’mindst en ungdomsuddannelse’ vil sige, at man enten har
gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. En gymnasial
eller en erhvervsfaglig uddannelse er som regel en forudsætning for adgang til
videregående uddannelse. Der er dog unge, som fuldfører en videregående uddannelse
uden en registreret ungdomsuddannelse. Det skyldes, at nogle uddannelser har
optagelsesprøve og dermed ikke kræver en gennemført ungdomsuddannelse. Nogle kan
optages på en videregående uddannelse uden en fuld eksamen via hf-enkeltfag. Det
gælder fx på sygeplejerske- og pædagoguddannelserne. Andre får merit for en
ungdomsuddannelse, som er opnået i udlandet.
Andel elever, der har fuldført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år
efter 9. klasse, Albertslund
26
Andel elever, der har fuldført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år
efter 9. klasse pr. køn, Albertslund
Andel elever, der har fuldført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år
efter 9. klasse pr. uddannelse, Albertslund
27
Andel elever, der har fuldført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år
efter 9. klasse pr. køn og uddannelse, Albertslund
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks
Elevtrivsel
Nationale mål for elevtrivsel
•
Elevernes trivsel skal øges
I afrapporteringen af resultater fra den kommende trivselsundersøgelse, som
gennemføres fra januar til marts 2015, vil en skole modtage en række differentierede
måltal både på klasseniveau, årgangsniveau og skoleniveau fordelt på centrale temaer
inden for trivsel. For at kunne følge udviklingen i trivsel på landsplan udvikles også et
samlet måltal for trivsel på kommuneplan og nationalt plan.
Albertslundmål for elevtrivsel
•
•
•
•
•
I 2017 svarer 90% af eleverne i 0.-3. klasse ”Ja, meget” til spørgsmålene ”Er du glad
for din skole?”, ”Er du glad for din klasse?” og ”Lærer du noget spændende i skolen?”
I 2017 svarer 80% af eleverne i 0.-3. klasse ”Ja, tit” til spørgsmålet ”Er du med til at
bestemme, hvad I skal lave i timerne?”
I 2017 svarer 90% af eleverne i 4.-9.klasse ”Meget tit” eller ”Tit” til spørgsmålene
”Er du glad for din skole?”, ”Er du glad for din klasse?” og ”Lykkes det for dig at lære
dét, du gerne vil i skolen?”
I 2017 svarer 80% af eleverne i 4.-9.klasse ”Meget tit” og ”Tit” til spørgsmålet
”Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i
klassen?”
28
De oprindelige mål for elevtrivsel i skolestrategien ’Skole for alle’ er omformuleret til de
ovenstående, fordi ordlyden i den kommende trivselsundersøgelse er anderledes end i de
tidligere undersøgelser.
Resultater
Der er på nuværende tidspunkt ikke data tilgængelige for ovenstående mål. Der
gennemføres en national trivselsundersøgelse i foråret 2015. Den seneste lokale
undersøgelse blev afrapporteret i forrige kvalitetsrapport.
Elevfravær
Den gennemsnitlige fraværsprocent er beregnet som et gennemsnit af de enkelte elevers
fraværsprocent. Det betyder, at hver elev vægter lige meget i beregningen.
Den samlede fraværsprocent kan beregnes som summen af fravær på grund af sygdom,
fravær med tilladelse og ulovligt fravær.
Skolerne indberetter elevernes dagsfravær. Det er op til skolelederen på de enkelte
skoler at fastsætte, hvordan dagsfravær defineres.
Fraværsdata baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring.
Herstedøster Skole og Albertslund Ungecenter har ikke indberettet data, så deres data
fremgår ikke af det følgende og er ikke medregnet i kommunegennemsnittet.
Nationale mål for elevfravær
Der findes ikke nationale mål for elevfravær.
Albertslundmål for elevfravær
•
I 2017 er elevfraværet faldet til max. 6,5 %
Desværre mangler der i tallene for skoleåret 2013/2014 data fra Herstedøster skole og
Albertslund Ungecenter. Derudover er data omkring 10. klasser usikker – der er stillet
spørgsmål til Styrelsen for It og læring.
Den gennemsnitlige fraværsprocent er beregnet som et gennemsnit af de enkelte elevers
fraværsprocent. Det betyder, at hver elev vægter lige meget i beregningen.
Den samlede fraværsprocent kan beregnes som summen af fravær på grund af sygdom,
fravær med tilladelse og ulovligt fravær.
Skolerne indberetter elevernes dagsfravær.
29
Resultater
Gennemsnitligt elevfravær, Albertslund
30
Gennemsnitligt elevfravær, pr. klassetrin og køn, Albertslund, 2013/2014
31
Gennemsnitligt elevfravær, pr. skole, Albertslund, 2013/2014
Gennemsnitligt elevfravær, pr. skole og køn, Albertslund, 2013/2014
32
Øvrige rammer og resultater
Kompetencedækning
Nationale mål for kompetencedækning
•
•
Kompetencedækningen skal være 85 procent i 2016 stigende til 90 procent i 2018.
I 2018 drøftes det resterende løft til 95 procent under hensyntagen til de muligheder,
de planlægningsmæssige hensyn tillader.
Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes
undervisningstimer, der varetages af undervisere med ’undervisningskompetence’ eller
’tilsvarende kompetencer’.
Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er
klokketimer. Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et
klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er
der vægtet med samme timetal som i 9. klasse. Ved tolærerordninger og holddelt
undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer.
Indikatoren giver mulighed for at følge op på, om kommunen overholder målet om fuld
kompetencedækning som beskrevet i aftalen af folkeskolereformen.
Definition af undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer
At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det
pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen.
At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx
har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et
længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til
undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse.
Resultater
Desværre er der fejl i den oprindelige indberetning fra Herstedvester Skole, og deres
data påvirker derfor kommunens gennemsnitstal. Skoler & Uddannelse har været i dialog
med Styrelsen for IT og læring om at få fejlen rettet, men det er ikke muligt på
nuværende tidspunkt.
På side 39 ses de korrekte tal for Herstedvester Skole.
33
Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Albertslund
Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. klassetrin,
Albertslund
34
Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag,
Albertslund 2013/2014.
35
Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, pr. skole,
Albertslund 2013/2014
Obs. Herstedvester Skole er ikke med i nedenstående figur. Det har ikke været muligt at
få korrigeret skolens indberetning til Styrelsen for IT og læring.
36
Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag,
Egelundskolen, Albertslund
37
Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag,
Herstedlund Skole, Albertslund
38
Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag,
Herstedvester Skole, Albertslund
Obs. Da der var sket en fejl i den oprindelige indberetning af kompetencedækning på
Herstedvester Skole, er nedenstående diagram lavet på baggrund af skolens information
til forvaltningen. Disse tal er ikke en del af den kommunale opgørelse.
Tysk (tilbudsfag)
92%
Samfundsfag
86%
66%
Natur/teknik
100%
65%
51%
Musik
100%
87%
67%
Matematik
Madkundskab
84%
100%
69%
39%
38%
Kristendomskundskab
80%
80%
Idræt
Historie
76%
58%
Geografi
67%
77%
100%
95%
Fysik/kemi
Fransk (tilbudsfag)
92%
80%
Engelsk
86%
Dansk
91%
Biologi
50%
0%
10%
20%
30%
40%
Herstedvester skole
39
50%
100%
100%
78%
Billedkunst
100%
69%
60%
Landsgennemsnit
70%
80%
90%
100%
Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag,
Herstedøster Skole, Albertslund
Datakilde: Styrelsen for It og Læring
40
Resultater fra afgangsprøverne – 9. klasse
Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i
faget/fagene, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prøver de har
aflagt.
I dansk og matematik indgår alle elever, der har aflagt mindst én prøve i faget. Ved
beregningen af karaktergennemsnit i alle bundne prøver indgår kun elever, der har
aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
I dansk aflægges følgende prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og
mundtlig.
I matematik aflægges følgende prøver: matematiske færdigheder og matematisk
problemløsning.
De bundne prøver består af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og
mundtlig), matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning),
engelsk (mundtlig) og fysik/kemi (praktisk/mundtlig).
Karakterdata baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra
deres administrative systemer.
Bundne prøvefag
Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Albertslund
41
Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Albertslund,
2013/14
Note 1: Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det
viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.
Andel elever med 2 eller derover i dansk og matematik – 9. klasse
•
Andelen af elever, som får under 2 i læsning, retstavning og matematisk
problemløsning i 9. klasse prøve, reduceres i 2015 og yderligere frem mod 2018
Indikatoren ’Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik’
beskriver, hvor stor en andel af 9. klasses årgangen fra et givet skoleår, der fik mindst 2
i gennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver.
Indikatoren giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at
alle elever forlader skolen med et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og
matematik.
Indikatoren kan desuden bruges til at følge op på, hvor stor en andel af eleverne der kan
påbegynde en erhvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesreformens indførelse af
adgangskrav.
For hver elev er der beregnet et karaktergennemsnit af prøverne i dansk (læsning,
retskrivning, mundtlig og skriftlig) og et karaktergennemsnit i matematik (matematiske
færdigheder og matematisk problemløsning). Der indgår ikke standpunktskarakterer i
beregningerne. Kun elever, der har aflagt alle prøverne i faget, får beregnet et
gennemsnit i faget.
Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på
mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle elever, der kendes fra
karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i
dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både
dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag
opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik opfylder
ikke kriteriet.
42
Karakterdata baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra
deres administrative systemer.
Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Albertslund
Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. institutionstype og
køn, 9. klasse, Albertslund
43
Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse,
Albertslund
Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, pr. skole og køn, 9.
klasse, Albertslund
44
Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. kl fordelt på fag, fagdisciplin og
herkomst, Albertslund, 2013/14
Dansk
EfterIndvandrere
herkomst
kommere
Læsning
5,7
4,3
3,6
Mundtlig
7,6
5,9
5,9
Retskrivning
4,8
3,7
4,1
Skriftlig
6,2
4,3
5,7
Engelsk
Mundtlig
7,4
6
5,3
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
Matematisk
problemløsning
Matematiske færdigheder
6,5
4,8
3,4
4,9
3,4
2,8
5,5
4
4,2
Dansk
Matematik
kilde: Undervisningsministeriets databank
Resultater fra afgangsprøverne – 10. klasse
Følgende figur viser det samlede karaktergennemsnit ved 10. klassesprøverne i dansk,
matematik og engelsk på Albertslund Ungecenter.
Karaktergennemsnit i de obligatoriske prøver 10. kl.
Socioøkonomisk reference
Indikatoren giver mulighed for at følge op på, om eleverne opnår et højere fagligt niveau
- uanset social baggrund, når de forlader folkeskolen.
Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan
elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret
afgangsprøverne.
45
Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference
fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk
opnåede karakterer.
I langt de fleste tilfælde vil en skoles elever have klaret prøverne på niveau med andre
elever på landsplan med samme baggrundsforhold.
Hvis skolens gennemsnitskarakter er højere end den socioøkonomiske reference, og der
er en (*) ud for forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret prøven bedre end
elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant.
Hvis skolens gennemsnitskarakter er lavere end den socioøkonomiske reference, og der
er en (*) ud for forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret prøven dårligere end
elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant.
Hvis der er en forskel mellem skolens karakter og dens socioøkonomiske reference, som
der ikke er en (*) ud for, kan forskellen skyldes statistisk usikkerhed. I så fald kan man
ikke sige, at skolens elever har klaret prøven bedre eller dårligere end andre elever på
landsplan med tilsvarende baggrundsforhold.
Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference
Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske
referencer, 9. klasse, Albertslund
Skole
Skoleår
Skoleår
Skoleår
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Karakter Socioøk.
gennem- referenc
snit
e
Forskel
Karakter Socioøk.
gennem- referenc
snit
e
Forskel
Karakter Socioøk.
gennem- referenc
snit
e
Forskel
Egelundskolen
6,1
6,4
-0,3
6,2
6,6
-0,4
6,3
6,5
-0,2
Herstedlund
Skole
5,4
5,6
-0,2
5,3
5,6
-0,3
4,7
5,4
-0,7*
Herstedvester
Skole
5,7
6,2
-0,5*
5,8
6,2
-0,4
6,3
6,3
0
Herstedøster
Skole
5,4
6,4
-1,0*
5,6
6,5
-0,9*
6,2
6,7
-0,5
Note 1: Gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag er ekskl. dansk orden. En elev indgår kun i
gennemsnittet, hvis han har mindst fire karakterer.
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på egne data og Danmarks Statistiks registre
46
Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference (3-års periode)
Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske
referencer for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Albertslund
Skoleår
2011/2012-2013/2014
Karaktergennemsnit
Socioøk.
reference
Forskel
Egelundskolen
6,2
6,7
-0,5*
Herstedlund Skole
5,1
5,6
-0,5*
Herstedvester Skole
5,9
6,3
-0,4*
Herstedøster Skole
5,8
6,7
-0,9*
Skole
Tendenser fra de nationale tests
Resultaterne fra de nationale tests ligger generelt under landsgennemsnittet. Også når
man korrigerer for socioøkonomiske faktorer, underpræsterer Albertslunds elever
generelt.
Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning
Antal klager videresendt
til Klagenævnet, hvor
kommunen fik medhold
Antal klager der blev
omgjort af Klagenævnet
Antal klager hvor der blev
opnået forlig med borger
I alt
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
1
3
2
1
0
2
0
0
1
0
4
2
0
4
0
7
5
2
6
0
47
OM KVALITETSRAPPORTEN
Albertslund Kommunes kvalitetsrapport tager udgangspunkt i
de nationale mål for folkeskolen og kommunens egne mål i skolestrategien ’Skole for alle’.
Kvalitetsrapporten er Kommunalbestyrelsens redskab til at
skabe overblik og vurdere, hvordan indsatser og ressourcer skal
prioriteres fremadrettet.
Rapporten skal samtidig danne afsæt for dialog blandt de
mange forskellige interessenter på skoleområdet i Albertslund
Kommune.
Kontakt: [email protected]