l Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med fornyet og udvidet

Gdr. Egon Bech Jensen
l
Elkjærlundvej 2
8961 Allingåbro
Byg og Miljø
Dato: 03.07.2015
Reference: Mai Hansen
Direkte telefon: 89 59 40 09
E-mail: [email protected]
Journalnr.: 14/16744
Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med fornyet og udvidet vandindvindingstilladelse
Norddjurs Kommune har modtaget ansøgning om fornyet og udvidet indvindingstilladelse. Indvindingen skal foregå fra en eksisterende boring på matr. nr. 5a Tøjstrup By, Vejlby.
Vandingen skal ske på de arealer, der fremgår af bilag 1.
Indvindingen er omfattet af bilag 2 afsnit 2c og 11l i VVM bekendtgørelsen nr. 1184 af den 6. november 2014: ”Dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer” og ”arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand”.
Da det er et eksisterende anlæg, er der ikke taget stilling til anlægsfasen.
Afgørelse
På baggrund af nedenstående VVM-screening er det vurderet at en fornyelse og udvidet indvindingstilladelse ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt1
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den ansøgning der er fremsendt til Norddjurs Kommune, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Der er tale om en fornyelse og udvidelse af en udløbet tilladelse.
Projektets karakteristika
•
Indvindingsanlægget har et areal på mindre end 2 m2 og vil få en højde på maksimalt 1 m over
terræn.
•
Fordelingsanlægget, der er nedgravet, består af ca. 900 m ø 110 mm PVC rør. På ledningsnettet er afsat 13 stk. hydranter.
•
De vandede arealer udgør samlet 45,42 ha.
•
Anlægget har ikke behov for råstoffer eller vand
•
Der forudsættes ikke etablering af yderligere forsyningskapacitet
•
Der genereres ikke affald
•
Anlægget giver ikke anledning til forøget støj eller luftforurening
•
Anlægget giver ikke anledning til vibrationer, støv-, lugt- eller lysgener
•
Anlægget udgør ikke en særlig risiko for uheld.
Anlæggets placering
•
Anlægget forudsætter ikke ændringer i arealanvendelse
•
Anlægget forudsætter ikke ændring i eksisterende lokalplan eller kommuneplanen.
•
Der kan komme restriktioner på naboarealer med henblik på mulighed for nedsivning med videre.
•
Anlægget kan udgøre en hindring for kommende udnyttelse af grundvand og råstoffer i området.
•
Anlægget påvirker ikke sårbare vådområder
•
Anlægget er placeret udenfor kystnærhedszonen
•
Anlægget forudsætter ikke rydning af skov
1
Bekendtgørelse nr. 1184 af den 6. november 2014 om visse offentlig og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i
medfør af lov om planlægning. § 3 stk. 2
Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86
Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 10.00-15.00 · Torsdag: 10.00-17.00 · Fredag: 10.00-12.00
E-mail: [email protected] · Sikker e-mail: [email protected]
•
•
•
•
•
•
Anlægget er ikke i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturparker.
Anlægget vil ikke påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder
Der er en bufferzoner for bilag IV-arter indenfor en radius på 1.000 m omkring markvandingsboringen. Det er vurderet at indvinding fra boringen ikke påvirker denne og evt. andre arters levesteder uacceptabelt, derfor skal der ikke udarbejdes en konsekvensvurdering. Afgørelsen er
truffet med hjemmel i habitatbekendtgørelsen2
Anlægget forventes ikke at påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er overskredet.
Anlægget er ikke placeret i tæt befolket område.
Anlægget påvirker ikke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk
Potentiel miljøpåvirkning
• Området, hvor anlægget er placeret, er ikke sårbart overfor den potentielle miljøpåvirkning.
• Med hensyn til kumulative effekter, beslaglægger indvindingen en del af den samlede grundvandspulje, hvilket kan medføre begrænsninger for kommende ansøgninger.
• Der forventes ikke miljøpåvirkninger ud over Norddjurs Kommunes område
• Der forventes ingen væsentlige eller komplekse miljøpåvirkninger
• Der forventes ingen varige, irreversible påvirkninger. Eventuelle påvirkninger vil finde sted i
tørre perioder i dyrkningssæsonen.
Klage over afgørelsen
Afgørelsen kan påklages3 til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at
have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagen skal indsendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har
truffet afgørelsen og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en
faktura i klageportalen.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse og eventuel klage skal være tilgængelig for
Norddjurs Kommune i klageportalen senest den 31. juli 2015 kl. 23.59.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Når man klager, skal man betale et gebyr på 500 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis:
1. klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
2
Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8
3
Lovbekendtgørelse nr. 119 af 30. september 2013 om vandforsyning mv., §75
-2-
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse
i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
Civilt søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge planlovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.
Med venlig hilsen
Mai Hansen
Jordbrugsteknolog
Kopi sendt til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Danmarks Naturfredningsforening [email protected]
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling [email protected]
Dansk Ornitologisk Forening [email protected]
Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling [email protected]
Sportsfiskerforbundet [email protected]
Sportsfiskerforbundet lokalafdeling [email protected]
Friluftsrådet [email protected]
Friluftsrådet lokalafdeling [email protected]
Jægerforbundet [email protected]
Forbrugerrådet [email protected]
Tøjstrupvejen Vandværket, v/ AquaDjurs, Langagervej 12, 8500 Grenaa [email protected]
Matr. ejere indenfor 300 m
Lars Meilvang, Vestervang 40, 4., -4043, 8000 Århus C
Winnie Lenskjold Schwartz Richardt, Løvenholmvej 2, 8961 Allingåbro
Anette Findal Rhoda, Pottemagertoften 71, 8270 Højbjerg
Tania Meldgaard Norris, Tøjstrupvej 14, 8961 Allingåbro
Phillip Andrew Norris, Tøjstrupvej 14, 8961 Allingåbro
Kate Susanne Simonsen, Drammelstrupvej 12, 8961 Allingåbro
Thomas Mike Sloth L. Mogensen, Løvenholvej 6, 8961 Allingåbro
Louise Sloth Lundbeck Mogensen, Løvenholvej 6, 8961 Allingåbro
Britt Dalby Rosenlund Kristensen, Elkjærslundvej 4, 8961 Allingåbro
Flemming Nielsen, Elkjærslundvej 4, 8961 Allingåbro
Finn Hvid Rasmussen, Allestrupvej 10, 8961 Allingåbro
Anette Findal Rhoda, Pottemagertoften 71, 8270 Højbjerg (matr. nr. 6f Tøjstrup By, Vejlby)
Ole R. Just, Løvenholmvej 1, 8961 Allingåbro
Leif Briks Richardt, Løvenholmvej 2, 8961 Allingåbro
Jens Christian Dahl Jensen, Løvenholmvej 78, 8963 Auning
Erik Findal Bjerring, Munchsvænget 17, 8700 Horsens
Strawservice /Martin Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro
-3-
Bilag 1: Arealer der kan vandes (skraveret areal), ledningsanlæg og hydranter (stjerner). Boring (blå cirkel).
-4-