HAVEAFFALD - Favrskov Forsyning

HAVEAFFALD
HAVEAFFALD
Sorteringshåndbog
til genbrugspladsen
2015
HAVEAFFALD
HAVEAFFALD
Se åbningstider på genbrugspladserne
på favrskovforsyning.dk/genbrugspladser
4
Hvorslev
1 Hadsten
Hinnerup
3
Hammel
2
1 Hadsten Genbrugsplads
Brogårdsvej 11
8370 Hadsten
89 64 50 32
3 Hinnerup Genbrugsplads
Fanøvej 7
8382 Hinnerup
89 64 50 34
2 Hammel Genbrugsplads
Italiensvej 9
8450 Hammel
89 64 50 30
4 Hvorslev Genbrugsplads
Hammervej 9
8860 Ulstrup
89 64 50 36
Husk sundhedskort – se side 6
2
Velkommen!
I denne folder finder du gode råd og tips, som du kan
bruge, når du skal på genbrugspladsen med dit affald.
Du kan også læse, hvad du skal være opmærksom på,
når du afleverer de forskellige typer affald.
Vi ses på genbrugspladsen!
3
Indholdsfortegnelse
Genbrug gi’r god mening…..........5
Kabler og ledninger:...................27
Adgang til Hvorslev
Genbrugsplads................................6
Små batterier...............................28
Akkumulatorer.............................29
Klar hjemmefra...............................7
Lysstofrør, pærer........................30
Go’ skik på genbrugspladsen......8
Hård plast – PEHD og PP.........31
Gratis kompost til haven.............9
Plastfolie – PELD........................32
Genbrugsting...............................10
Plastrør og tagrender................33
Genbrugsting...............................11
Plast havemøbler – PP..............34
Tøj og sko......................................12
Dæk................................................35
Haveaffald.....................................13
Gips.................................................36
Trærødder.....................................14
Asbest (Kun i Hinnerup) ..........37
Jord.................................................15
Beton og tegl...............................38
Pap..................................................16
Isolering.........................................39
Aviser, ugeblade, papir..............17
Træ..................................................40
Glas (emballager).......................18
Trykimprægneret træ................41
Glas, spejle, kolber, bilruder.....19
Vinduer og døre med glas........20
Møbler med polstring
og gulvtæpper.............................42
Glaseret keramik.........................21
Aske................................................43
Metalskrot....................................22
Trykflasker.....................................44
Øl- og sodavandsdåser.............23
Miljøfarligt affald.........................45
Hvidevarer....................................24
Småt brændbart.........................46
Elektronikaffald...........................25
Losseplads.....................................47
Skærme.........................................26
Kontakt..........................................48
4
Genbrug gi’r god mening…
Affald er nemlig ikke bare affald. Affald indeholder en
masse nyttige materialer, vi kan genbruge til at fremstille nye produkter. På den måde sparer vi på naturens
knappe ressourcer og tager vare på miljøet. Jo mere
genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler. Genanvendelse af affald
er derfor en bedre og mere ansvarlig brug af vores ressourcer og kommer fremtidige generationer til gode.
På genbrugspladserne i Favrskov Kommune bliver ca.
92 % af affaldet genanvendt – ca. 8 % bliver sendt til
forbrænding eller på lossepladsen. Jo bedre du sorterer
dit affald, jo billigere bliver det for dig…
Spørg pladsmanden
Vores pladsmænd står altid klar til at hjælpe, hvis du
har spørgsmål eller er i tvivl om, hvilken container du
skal lægge dit affald i.
5
Adgang til Hvorslev Genbrugsplads
Hvorslev Genbrugsplads holder åbent kl. 7–20 i alle
ugens dage. Dog vil der kun være personale til stede
tirsdag og fredag kl. 13–17 og lørdag kl. 10–14.
Når der ikke er personale til stede, skal du bruge dit
sundhedskort (sygesikringsbevis) som adgangskort til
genbrugspladsen.
Husk at du kun må aflevere farligt affald, når der er en
pladsmand til stede.
til Hvor
slev Ge
nbrugs
denstå
nde fre
1. Ved in
mgangs plads
dkørslen
måde:
til plads
2. Hold
en har v
dit sund
i opsat e
heds
lysstribe
n kortlæ
n ramm kort under kor
ser
e
tlæsere
r
stregko
3. Porte
n, så
den på
n går nu
kortet
op, og d
4 . Ved u
u kan kø
dkørslen
re
in
d med d
åbner p
5. Genb
it affald
orten au
rugspla
tomatis
dsen er
k
videoov
ervåget
e
DSKORT
6
DSKORT
Følg ne
FAVRSK
OV FOR
Tlf. 89 SYNING
64 50 0
0
SUNDHE
SUNDHE
Adgang
Klar hjemmefra
Her er et par gode råd, der kan gøre dit besøg på
genbrugspladsen til en endnu bedre oplevelse:
• Sortér dit affald hjemmefra. Så er det både lettere
og hurtigere at komme af med på genbrugspladsen.
Hvis du sorterer dit affald i dagligdagen, er det lige til
at pakke i bilen.
• Spænd dit affald ordentlig fast på traileren, så det ikke
falder af på vejen.
• Afleverer du affaldet i sække, skal det være klare plastsække. Du kan købe klare sække på genbrugspladserne.
• Medbring selv de nødvendige redskaber til aflæsning.
Og tag en ven med, der kan hjælpe med de tunge ting.
• Undgå kø – se de aktuelle besøgstal på
www.favrskovforsyning.dk
7
God skik på genbrugspladsen
• Vis hensyn, når du færdes på genbrugspladserne
– og husk at passe på dig selv og de andre besøgende.
• Fej efter aflæsning og undgå punktering. Søm og skruer og små stykker glas, jern eller metal kan resultere
i punkterede bildæk, hvis det bliver efterladt. Der er
koste til fri benyttelse på alle vores genbrugspladser.
• Hvis du tager børnene med på genbrugspladsen,
er det dit ansvar at holde godt øje med dem.
• Tænk på miljøet og sluk motoren, imens du læsser
affaldet af.
• Det er nogle typer affald, der ikke hører hjemme på
genbrugspladserne. Det gælder for eksempel dagrenovation: Uhygiejnisk affald som bleer samt madaffald eller materialer med rester af mad.
8
Gratis kompost til haven
Det haveaffald vi modtager på vores genbrugspladser,
omdanner vi til nærende kompostjord.
På alle genbrugspladserne kan du hente en trailerfuld
kompost – helt gratis. Husk at medbringe din egen
skovl.
9
Genbrugsting
Det er ikke tilladt at klunse på vores genbrugspladser,
men hvis du har nogle ting som andre måske kan få
gavn af, kan du aflevere det i vores særlige containere
til genbrugsting.
Containerne administreres af frivillige organisationer
og sportsforeninger, der sælger de brugbare ting i
deres genbrugsbutikker eller på loppemarkeder til
fordel for et godt formål.
10
GENBRUGSTING
GENBRUGSTING
Ja tak til:
• Ting som du ikke selv har brug for mere, men som stadig
kan bruges af andre. Husk at være kritisk.
Nej tak til:
• Ødelagte ting
Vær opmærksom på:
Det er ikke tilladt at klunse på vores genbrugspladser.
Det der er afleveret i containerne til genbrugsting afhentes
af frivillige organisationer og sportsforeninger.
Hvad sker der med affaldet?
De frivillige organisationer og sportsforeninger, der
administrerer containerne til genbrugsting, sælger tingene
videre til fordel for gode formål.
11
TØJ
HAVEAFFALD
OG SKO
TØJ
HAVEAFFALD
OG SKO
Ja tak til:
• Tøj og tekstiler – både det, der kan bruges igen og det,
der er slidt eller gået i stykker.
• Sengetøj, lagner og duge
•Sko
Nej tak til:
• Beskidt eller jordslået tøj – lægges i ‘Småt brændbart’.
• Ødelagte eller meget slidte sko – lægges i ‘Småt
brændbart’.
Vær opmærksom på:
Selvom tøjet og tekstilerne er slidt, kan det godt
genbruges som klude, tæpper og lignende.
Hvad sker der med affaldet?
Det er for tiden Frelsens Hær, der administrerer vores
containere til tøj og sko. De sørger for at tøj og sko bliver
brugt igen. Det der ikke kan bruges igen, bliver forarbejdet
til klude, tæpper og lignende.
12
HAVEAFFALD
HAVEAFFALD
Ja tak til:
•Grene
•Planter
•Blade
•Græs
•Ukrudt
•Træflis
Nej tak til:
• Grus og småsten – lægges i ‘Beton og tegl’.
• Madaffald – lægges i affaldsbeholderen til
dagrenovation derhjemme.
• Urtepotter og poser – lægges i ‘Hård plast’
og ‘Plastposer’.
• Gødning – lægges i poser og herefter i ‘Småt brændbart’
Vær opmærksom på:
Kør så langt ind på aflæsningsområdet som muligt,
når du læsser dit haveaffald af.
Affaldet genbruges til:
Kompostjord som du kan hente gratis
på genbrugspladsen.
13
TRÆRØDDER
HAVEAFFALD
TRÆRØDDER
HAVEAFFALD
Ja tak til:
•Trærødder
• Tykke træstammer
Nej tak til:
• Sten – lægges i ‘Beton og tegl’.
• Jord – lægges i ‘Jord’.
Hvad sker der med affaldet:
Trærødderne brændes på et forbrændingsanlæg
14
JORD
JORD
Ja tak til:
• Kun rent jord
Nej tak til:
• Forurenet jord – kontakt Favrskov Forsyning
inden du afleverer det
• Murbrokker – lægges i ‘Beton og tegl’
• Sand – lægges i ‘Beton og tegl’
• Sten – lægges i ‘Beton og tegl’
• Ral og lignende – lægges i ‘Beton og tegl’
Vær opmærksom på:
Byggeaffald kan også indeholde jord. Men det er vigtigt,
at du sorterer rester af eksempelvis mursten, gips eller
glas fra, inden du afleverer jorden på genbrugspladsen.
Forurenet jord skal bortskaffes til specialanlæg eller
deponering afhængig af art og koncentration af
forureningen. Hvis du har mistanke om, at dit jord
er forurenet, skal du kontakte Favrskov Kommune.
Affaldet genbruges til:
Jord genanvendes i forbindelse med afdækning
på lossepladsen.
15
PAP
HAVEAFFALD
PAP
HAVEAFFALD
Ja tak til:
• Papkasser og -emballage
•Bølgepap
•Æggebakker
•Paprør
• Rør fra toilet- og køkkenruller
Nej tak til:
• Pap med madrester – læg dem i stedet i din egen
skraldespand til dagrenovation.
• Papkasser med plastfolie, f.eks. rammer til sodavand og
øl – adskil pap og folie og læg dem i containerne til hhv.
pap og plastfolie.
Vær opmærksom på:
Det er vigtigt, at pappet er rent og tørt, og at der ikke
kommer andre materialer i papcontaineren. Tøm papkassen
for eksempelvis flamingo inden du smider den i containeren,
og husk at tage plastfolien af.
Hvad genbruges affaldet til:
• Nye papkasser og –emballager
•Æggebakker
• Rør til toilet- og køkkenruller
16
AVISER, UGEBLADE, PAPIR
AVISER, UGEBLAD
Ja tak til:
• Aviser og reklamer
• Ugeblade og magasiner
• Kuverter og kontorpapir
Nej tak til:
• Gavepapir – lægges i ‘Småt brændbart’.
• Bøger – lægges i ‘Pap’
• Plastemballerede tryksager – lægges i ‘Småt
brændbart’.
Vær opmærksom på:
Når du afleverer papir til genbrug, skal det være rent og
tørt. Husk også at tage plastikken af reklamesager eller
lignende, inden du lægger det i papircontaineren.
Hvad genbruges affaldet til:
• Nyt papir
•Avispapir
• Toiletpapir og køkkenrulle
17
GLAS (EMBALLAGER)
GLAS (EMBALLAGE
Ja tak til:
• Vin- og spiritusflasker
• Øl- og sodavandsflasker
• Konservesglas og glasemballager
Nej tak til:
• Planglas (vinduer og bilruder) – lægges i ‘Glas, spejle,
kolber, bilruder’.
• Spejle – lægges i ‘Glas, spejle, kolber, bilruder’.
• Porcelæn og keramik – lægges i ‘Glaseret keramik’.
Vær opmærksom på:
Husk at skylle glas og flasker, inden du afleverer dem til
genbrug.
Tag låget af glasemballager. Metallåget skal du i stedet
aflevere i containeren ‘Jern og Metal’.
Porcelæn og keramik kan forveksles med glas. Men blot en
lille smule porcelæn eller keramik i mellem glasskårene er
nok til, at glasaffaldet ikke kan genanvendes til nyt glas.
Du kan anvende din genbrugsbeholder til denne type affald.
Hvad genbruges affaldet til:
• Nye glasflasker og -emballager.
18
GLAS,
HAVEAFFALD
SPEJLE, KOLBER, BILRUDER
GLAS,
HAVEAFFALD
SPEJLE, KOLB
Ja tak til:
• Vinduesglas uden rammer
•Bilruder
• Lamineret glas
•Akvarier
•Spejle
•Drikkeglas
Nej tak til:
• Vin- og spiritusflasker – lægges i ‘Glas (emballager)’
• Øl- og sodavandsflasker – lægges i ‘Glas (emballager)’
• Konservesglas og glasemballager – lægges i ‘Glas
(emballager)’
• Glas i rammer – lægges i ‘Vinduer og døre med glas’
Hvad genbruges affaldet til:
• Nye ruder
19
VINDUER OG DØRE MED GLAS
VINDUER OG DØRE
Ja tak til:
• Vinduer og døre med glas
Nej tak til:
• Bilruder – lægges i ‘Glas, spejle, kolber, bilruder’
• Drikkeglas – lægges i ‘Glas (emballager)’
• Vin- og spiritusflasker – lægges i ‘Glas (emballager)’
• Øl- og sodavandsflasker – lægges i ‘Glas (emballager)’
• Konservesglas og glasemballager – lægges i ‘Glas
(emballager)’
• Ovenstående typer glas – undtagen bilruder – kan også
lægges i genbrugsbeholderen derhjemme.
Hvad genbruges affaldet til:
Rammerne afmonteres og genanvendes – både dem
af træ, aluminium og plast. Glasset smeltes om og
genanvendes til nye vinduer.
20
GLASERET
HAVEAFFALD
KERAMIK
GLASERET
HAVEAFFALD
KERAMIK
Ja tak til:
• Toiletter og håndvaske
• Keramik og stentøj
• Glaserede fliser og klinker
•Porcelæn
• Glaserede tegl
•Krukker
Nej tak til:
• Sten – lægges i ‘Beton og tegl’
Hvad genbruges affaldet til:
Sanitetsaffaldet sorteres, knuses og indgår i produktionen
af mineraluldsprodukter til isolering.
21
METALSKROT
METALSKROT
Ja tak til:
•Cykelstel
• Mindre dele fra biler og motorer (tømt for olie
og brændstof)
• Konservesdåser (rengjorte)
• Fælge uden dæk
• Havemøbler af metal
• Søm og skruer
•Metalspande
•Radiatorer
• Nedløbsrør (metal)
Nej tak til:
• Øl- og sodavandsdåser – lægges i ‘Ølog Sodavandsdåser’.
• Gasflasker – afleveres i særligt bur til gasflasker.
• Kviksølv – lægges i ‘Farligt Affald’.
Vær opmærksom på:
Fjern rester af andre materialer som træ, plast eller stof.
Hvad genbruges affaldet til:
Nye jern- og metalprodukter.
22
ØLHAVEAFFALD
OG SODAVANDSDÅSER
ØLHAVEAFFALD
OG SODAVAND
Ja tak til:
• Øl- og sodavandsdåser
Nej tak til:
• Konservesdåser – lægges i ‘Jern og Metal’.
• Jern og metal – lægges i ‘Jern og Metal’.
Vær opmærksom på:
Om sommeren kan der være hvepse i og omkring
containeren til øl- og sodavandsdåser.
Hvad genbruges affaldet til:
Nye øl- og sodavandsdåser og andre produkter,
der er lavet af aluminium.
23
HVIDEVARER
HVIDEVARER
Ja tak til:
• Køleskabe og frysere
• Vaskemaskiner og tørretumblere
• Komfurer og ovne
Nej tak til:
• Mikrobølgeovne – skal i stedet afleveres
som elektronikaffald.
Vær opmærksom på:
Husk at tømme køleskabe, frysere og ovne inden
du afleverer til genbrug.
Hvad genbruges affaldet til:
Hvidevarer skilles ad og de forskellige materialer af metal,
rustfrit stål, kobber og plast bliver genanvendt som råstof
i produktionen af nye produkter.
Et eventuelt indhold af freon opsamles og behandles
sikkert.
24
ELEKTRONIKAFFALD
HAVEAFFALD
ELEKTRONIKAFFAL
HAVEAFFALD
Ja tak til:
• Støvsugere og lamper
• Kaffemaskiner og mikrobølgeovne
•El-værktøj
• Batteridrevet legetøj
• Computere, it-udstyr og musikafspillere.
• Mobiltelefoner, smartphones og tablets.
Nej tak til:
• TV-monitorer, fladskærme og computerskærme
– lægges i ‘Skærme og Monitorer’.
• Løse ledninger og kabler – lægges i ‘Kabler og ledninger’
• Batterier – skal afleveres separat i tønde til batterier.
Vær opmærksom på:
Husk at tage batterierne ud, inden du afleverer elektronikaffaldet på genbrugspladsen. Du kan også aflevere
små elektronikapparater i en klar pose på låget af din
affaldsbeholder til dagrenovation. Se mere på
www.favrskovforsyning.dk.
Hvad genbruges affaldet til:
Elektronikaffaldet skilles ad og delene bliver sorteret og
brugt som råmateriale i produktionen af nye produkter.
25
SKÆRME
SKÆRME
Ja tak til:
• Tv og fladskærme
•Monitorer
•Computerskærme
Nej tak til:
• Løse ledninger og kabler – lægges i ‘Kabler og ledninger’
• Andet elektronikaffald – lægges i ‘Elektronikaffald’
Vær opmærksom på:
Fjernbetjeninger – lægges i ‘Elektronikaffald’.
Hvad genbruges affaldet til:
Skærme indeholder en masse værdifulde metaller,
der kan genanvendes til nye metalprodukter.
26
KABLER
HAVEAFFALD
OG LEDNINGER:
KABLER
HAVEAFFALD
OG LEDNIN
Ja tak til:
• Løse ledninger og kabler
•Forlængerledninger
Nej tak til:
Elektriske apparater – lægges i ‘Elektronikaffald’
Vær opmærksom på:
Husk at du ikke skal klippe ledningen af din elektronik,
inden du afleverer den til genbrug. Det er kun løse/
separate ledninger og kabler du skal aflevere for sig.
Hvad genbruges affaldet til:
Kobberet i ledninger er et værdifuldt metal,
der kan genanvendes.
27
SMÅ BATTERIER
SMÅ BATTERIER
Ja tak til:
• Løse batterier
• Batterier fra mobiltelefoner og computere
• Batterier fra ure og legetøj
Nej tak til:
• Utætte batterier – lægges i ‘Farligt Affald’.
Vær opmærksom på:
Du kan også aflevere batterier i en klar pose på låget
af din affaldsbeholder til dagrenovation. Se mere på
www.favrskovforsyning.dk.
Hvad genbruges affaldet til:
De genanvendelige råstoffer i batterierne bliver
genanvendt i jern- og metalindustrien.
De bliver blandt andet brugt til at lave:
•Køkkenvaske
• Skiftespor til jernbaner
•Vejbelægning
28
AKKUMULATORER
HAVEAFFALD
AKKUMULATORER
HAVEAFFALD
Ja tak til:
Akkumulatorer og større batterier fra biler, motorcykler,
havetraktorer og andre køretøjer.
Nej tak til:
Almindelige små batterier – lægges i ‘Små batterier’
Vær opmærksom på:
På grund af væsker i akkumulatorerne skal de afleveres
oprejst.
Hvad sker der med affaldet?
Akkumulatorer indeholder giftige stoffer som bly, cadmium
og kviksølv. Disse stoffer er skadelige for naturen, men kan
genanvendes, hvis de bliver afleveret på genbrugspladsen.
29
LYSSTOFRØR, PÆRER
LYSSTOFRØR, PÆRE
Ja tak til:
• Lysstofrør – skal afleveres i beholder til lysstofrør
•El-sparepærer
•Varmepærer
• Almindelige glødepærer
• Lysstofrør og el-sparepærer, der er gået i stykker.
Nej tak til:
Papemballage som lyskilden har været i – lægges i ‘Pap’.
Vær opmærksom på:
Lysstofrør over 60 cm skal afleveres i separat beholder.
Hvad sker der med affaldet?
Glas, kobber fra soklen og kviksølv kan genanvendes
til nye produkter.
30
HÅRD
HAVEAFFALD
PLAST – PEHD OG PP
HÅRD
HAVEAFFALD
PLAST – PEH
Ja tak til:
•Plastkasser
•Regnvandstønder
• Legetøj af hård plast
• Plastdunke (f.eks. shampooflasker)
• Fødevareemballager (rengjorte)
Nej tak til:
• PVC-rør – lægges i ‘Plastrør og tagrender’.
• Plastfolie – lægges i de opstillede beholdere
til plastfolie.
Vær opmærksom på:
Denne plasttype er markeret med betegnelsen PEHD, HDPE
og PP.
Hvad sker der med affaldet?
Plasten bliver hakket i små stykker, vasket, smeltet om
og brugt til at lave nye produkter af hård plast.
31
PLASTFOLIE – PELD
PLASTFOLIE – PEL
Ja tak til:
• Plastikposer og bæreposer
•Affaldssække
• Bobleplast og afdækningsplast
• Krympefolie og emballagefolie
Nej tak til:
Plast fra madvarer – lægges i din affaldsbeholder
til dagrenovation.
Vær opmærksom på:
Denne plasttype har betegnelsen PELD eller LDPE.
Plastfolie skal afleveres i de opstillede beholdere på
genbrugspladserne.
Vi kan kun genbruge plastfolien, hvis den er ren og ikke
indeholder rester af f.eks. mad. Plastfolie, der ikke er tømt
eller rent, skal du lægge i din skraldespand til dagrenovation.
Hvad genbruges affaldet til:
•Plastflasker
•Kuglepenne
• Materiale til f.eks. fleecetrøjer
• Andre plastmaterialer
32
PLASTRØR
HAVEAFFALD
OG TAGRENDER
PLASTRØR
HAVEAFFALD
OG TAG
Ja tak til:
•Elektrikerrør
• Afløbsrør og tagrender
Nej tak til:
• Hård plast – PEHD og PP – lægges i ‘Hård Plast’.
• Plast havemøbler – PP – lægges i ‘Plast havemøbler’.
• Badebolde – lægges i ‘Deponi’
• Haveslanger – lægges i ‘Deponi’
• Dækkeservietter – lægges i ‘Deponi’
Hvad genbruges affaldet til:
Plasten bliver hakket i små stykker, vasket, smeltet om
og brugt til at lave nye produkter af PVC plast.
33
PLAST HAVEMØBLER – PP
PLAST HAVEMØBLE
Ja tak til:
• Formstøbte plast havemøbler i alle farver
Nej tak til:
• Andet affald af hård plast og PVC – lægges i hhv.
‘Hård plast’ og ‘PVC-plastrør og tagrender’.
Vær opmærksom på:
Havemøbler indeholder calcium/kridt og skal derfor
afleveres i en separat container.
Hvad genbruges affaldet til:
Plasten bliver hakket i små stykker, vasket, smeltet om
og brugt til at lave nye havemøbler af plast.
34
DÆK
HAVEAFFALD
DÆK
HAVEAFFALD
Ja tak til:
• Dæk med fælge fra biler og traktorer
Nej tak til:
• Cykeldæk og cykelslanger – lægges i ‘Småt brændbart’.
• Trillebørsdæk – lægges i ‘Småt brændbart’.
• Gummibånd og larvefødder – lægges i ‘Småt brændbart’.
• Løse fælge – lægges i ‘Jern og Metal ’.
Hvad genbruges affaldet til:
• Isoleringsmateriale i bygninger
•Kunststofbaner
•Asfalt
•Gummimåtter
• Afdækningsmåtter omkring frugttræer
35
GIPS
GIPS
Ja tak til:
•Gipsplader
•Gipsrester
Nej tak til:
Rester af træ og beton – lægges i hhv. ‘Træ’
og ‘Beton og Tegl’.
Vær opmærksom på:
Husk at fjerne rester af træ og beton/fliser,
inden du afleverer gipsen til genbrug.
Hvad genbruges affaldet til:
Gipsen indgår i produktionen af nye gipsplader.
36
ASBEST
HAVEAFFALD
(KUN I HINNERUP)
ASBEST
HAVEAFFALD
(KUN I HINN
Ja tak til:
• Hele asbestplader
• Små stykker og støv – skal pakkes ind i 2-lags plast
Vær opmærksom på:
•Der er opstillet to containere til asbestaffald; en til hele
plader og en til brudte plader og støvende småstykker,
der skal indpakkes i 2-lags plast.
•Hele asbestplader skal stables på paller.
•Korrekt og forsigtig håndtering af asbestplader er meget
vigtig, da asbestfibrene er sundhedsskadelige, hvis de
indåndes.
•Større læs anvises til et godkendt modtageanlæg.
For tiden kan det afleveres til: Randers Affaldsterminal,
Romalt Boulevard, 8960 Randers SØ.
Hvad genbruges affaldet til:
Asbestaffaldet bliver deponeret
OBS: Kan kun afleveres på Hinnerup Genbrugsplads.
37
BETON OG TEGL
BETON OG TEGL
Ja tak til:
•Fliser
• Mursten og murbrokker
•Beton
•Tegl
•Puds
• Størknet cement
• Natursten og ral
Nej tak til:
• Eternit – lægges i ‘Asbest’
• Glaserede fliser og tegl – lægges i ‘Glaseret keramik’
Hvad genbruges affaldet til:
Fraktionen knuses og genbruges som grus
og sand i bygge- og anlægsprojekter.
38
ISOLERING
HAVEAFFALD
ISOLERING
HAVEAFFALD
Ja tak til:
•Rockwool
•Glasuld
Hvad genbruges affaldet til:
Nyt isoleringsmateriale.
39
TRÆ
TRÆ
Ja tak til:
•Brædder
•Paller
•Emballagetræ
• Møbler uden betræk og metaldele
•Køkkenelementer
Nej tak til:
• Trykimprægneret træ – lægges i ‘Trykimprægneret træ’.
• Træmøbler med polstring – lægges i ‘Møbler med
polstring og gulvtæpper’.
Vær opmærksom på:
Imprægneret træ i denne container kan forhindre
genanvendelsen af alt øvrigt træ.
Hvad genbruges affaldet til:
Spånplader.
40
TRYKIMPRÆGNERET
TRÆ
HAVEAFFALD
TRYKIMPRÆGNERE
HAVEAFFALD
Ja tak til:
• Hegnspæle og stakitter
• Stolper og bjælker
• Sandkasser, legehuse og lignende
•Gulvbelægning
• Træhavemøbler af trykimprægneret træ
Nej tak til:
Rent træ – lægges i ‘Træ’.
Vær opmærksom på:
Imprægneret træ er træ, der er behandlet med
træbeskyttelsesmidler ved tryk-, vakuum- eller creosotbehandling. Forbrænding af imprægneret træ er meget
skadeligt for miljøet. Derfor skal trykimprægneret træ
have en speciel behandling.
Hvad sker der med affaldet:
Det trykimprægnerede træ bliver fragtet til specielle
behandlingsanlæg i Tyskland.
41
MØBLER MED POLSTRING OG GULVTÆPPER
MØBLER MED BETR
Ja tak til:
• Møbler med betræk og polstring
•Gulvtæpper
Nej tak til:
• Rent træ – lægges i ‘Træ’
• Trykimprægneret træ – lægges i ‘Trykimprægneret træ’.
Hvad sker der med affaldet:
Denne fraktion brændes på et forbrændingsanlæg.
42
ASKE
HAVEAFFALD
ASKE
HAVEAFFALD
Ja tak til:
• Aske fra grill, brændeovne og pejse
Nej tak til:
• Aske, der ikke er udbrændt og afkølet
Vær opmærksom på:
Sørg altid for, at asken er helt udbrændt og afkølet,
inden du lægger det i askecontaineren på genbrugspladsen.
Og husk også at tømme alle poser, så der ikke er
brændbart materiale i containeren til aske.
Hvad sker der med affaldet:
Asken kan ikke genbruges. Det bliver i stedet fragtet
til lossepladsen.
43
TRYKFLASKER
TRYKFLASKER
Ja tak til:
• Demonterede og tomme trykflasker
•Gasflasker
•Skumslukkere
Vær opmærksom på:
Af hensyn til eksplosionsfare, skal alle typer trykflasker
afleveres i en særlig beholder på genbrugspladserne.
Hvad sker der med affaldet:
De tomme gasflasker bliver fyldt op på ny.
De tomme trykflasker bliver genanvendt.
44
MILJØFARLIGT
HAVEAFFALD AFFALD
MILJØFARLIGT
HAVEAFFALD AFF
Ja tak til:
•Lim
•Maling
•Opløsningsmidler
• Olie og kemikalier
•Spraydåser
•Gift
• Fyrværkeri, der ikke er blevet fyret af
Nej tak til:
• Åbne og utætte emballager
• Medicinrester – afleveres på apoteket
Vær opmærksom på:
Miljøfarligt affald skal afleveres til pladsmanden eller ved
det opstillede bord foran kemikaliecontaineren. Hvis du
ikke har den originale emballage, beder vi dig sætte en
mærkeseddel på, så vi kan sortere og håndtere dit affald
korrekt.
Hvad sker der med affaldet:
Det miljøfarlige affald bliver sorteret, emballeret og fragtet
til behandlingsanlæg, der sørger for at tilintetgøre affaldet
på en sikker og hensigtsmæssig måde.
45
SMÅT BRÆNDBART
SMÅT BRÆNDBARB
Ja tak til:
• Snavset træ, papir og tøj
•Flamingo
•Skumgummi
•Blandingsprodukter
Nej tak til:
• Dagrenovation, madaffald og uhygiejnisk affald
– lægges i din egen skraldespand.
• Alt affald med ledning eller batterier – lægges
i ‘Elektronik’.
Vær opmærksom på:
Dagrenovation og madaffald skal ikke i containeren til småt
brændbart, da det kan tiltrække mus og rotter. Har du ekstra
meget dagrenovation, kan du lægge det i en rød Ekstra-sæk
og stille den derhjemme ved siden af din affaldsbeholder til
dagrenovation. Så tager skraldemanden den med. Køb ekstra
sække (25 kr. stk.) på genbrugspladserne, i byggemarkeder
og på bibliotekerne i kommunen.
Hvad sker der med affaldet:
Når du har afleveret brændbart affald på genbrugspladsen,
bliver det kørt videre til forbrænding. Her bliver det til
varme og el.
46
LOSSEPLADS
HAVEAFFALD
LOSSEPLADS
HAVEAFFALD
Ja tak til:
• Miljøpåvirket jord
Nej tak til:
• Natursten og ral
• Sand og grus
Hvad sker der med affaldet:
Affaldet bliver deponeret på lossepladsen. Det drejer sig
om det affald, der hverken kan genbruges eller brændes.
På lossepladsen bliver det opbevaret forsvarligt, så det
ikke udgør en trussel mod miljøet.
47
generated at BeQRious.com
Kontakt
Se åbningstider for genbrugspladserne på
www.favrskovforsyning.dk/genbrugspladser
eller scan QR-koden.
Favrskov Forsyning A/S
Torvegade 7, 8450 Hammel
Tlf. 89 64 50 00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Find os på
Facebook!
facebook.com/favrskovforsyning