Notrac Rotteblok

REVideret af Kiratin a/s den 1. marts 2011
Artikler mod sk
Vare nr.
2046
2030
ukrudt
Notrac Superblok, 225 gram
40 stk/kasse
Notrac rotteblok, 28 gram
8 kg. spand
Notrac Rotteblok
Notrac Rotteblok med bromadiolone er
specielt fremstillet til anvendelse i giftstationer.
•
Notrac er en hård komprimeret klump
fremstillet af korn. Blokken har et hul i
midten, som bruges til fastgørelse af
blokken i giftstationen.
•
Notrac er speciel god til identifikation af
skadedyr, netop fordi den er så hård, at
man let kan se, hvilken type skadedyr
man er oppe imod.
Børn og husdyr må holdes væk fra giften,
og særligt i svinehuse skal man udvise
fornøden forsigtighed.
Særlige forhold:
Overtrædelse af efterfølgende særligt
fremhævede forskrifter kan medføre straf.
•
Må kun anvendes til bekæmpelse af
rotter.
•
•
•
•
•
•
Bekæmpelse må alene foretages af
autoriserede eller bemyndigede
personer, samt af personer, der
arbejder under disses ansvar.
Skal udlægges på en sådan måde, at
børn og husdyr ikke udsættes for
forgiftning.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med
nærings- og nydelsesmidler samt
foderstoffer.
Tom emballage må ikke genanvendes.
Tom emballage skal uskadeliggøres,
som anført i brugsanvisningen.
Undgå kontakt med huden.
Vask hænder efter arbejdet.
Farlig ved indtagelse
Ved forgiftning:
Tilkald straks læge (resp. dyrlæge) og
oplys, at midlet indeholder et blodkoagulationshæmmende stof, og at
K1-vitamin kan benyttes som modgift.
Aktivstof: Bromadiolone 0,005%
Vestermarken 1 • 8260 Viby J. • Tlf. 70273788 • Fax 86283768 • www.kiratin.dk • [email protected]