SKRIV EN SUCCESFULD ANSØGNING

SKRIV EN SUCCESFULD
ANSØGNING
- Et godt projekt sælger ikke sig selv
AU
AARHUS
UNIVERSITET
Rikke Märcher Rochat
Carina Agerbo Rosenberg
Forskningsstøtteenheden
Ansøgning
PROGRAM

Velkommen

Hvorfor er vi her?

Typiske faldgruber – Hvordan undgår du dem?

Øvelse 1

Pause

Typiske faldgruber – Hvordan undgår du dem? (fortsat)

Øvelse 2

Forskningsstøtteenheden – Hvordan kan vi hjælpe dig?

Fondsdatabase
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
HVORFOR ER VI HER?
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
HÅRD KONKURRENCE – DFF 2013
Ansøgninger og bevillinger
700
600
500
400
Antal ansøgninger
300
Antal tilsagn
200
100
FKK
Succes
FNU
FSE
FSS
FTP
FKK
FNU
FSE
FSS
FTP
Alle bevillinger
23
18
20
22
16
Individuelle. postdoc
17
11
16
24
15
Gennemsnitlig succesrate,
individuelle postdoc bevillinger
17 %
HÅRD KONKURRENCE
Ca. 75 % af alle ansøgninger
40
Procent
35
30
25
20
15
10
5
0
Super
Excellent
Very Good
Good
Fair
Poor
HÅRD KONKURRENCE
Ca. 10-20 % får en bevilling
40
Procent
35
30
25
20
15
10
5
0
Super
Excellent
Very Good
Good
Fair
Poor
EN NY KOMMUNIKATIONSFORM
Videnskabelig publikation
Emne
Afsender
Publikum
Kommunikation af
videnskabelige resultater
Forskeren og hans/hendes
gruppe
Fagfælder; eksperter
Forskningsansøgning
Kommunikation af videnskabelig idé
Forskeren (og institutionen)
Evaluatorer; intelligente personer, som
ikke er eksperter indenfor feltet;
lægmænd
Sprog
Korrekt; medicinske termer;
teknisk sprog; detaljeret
Korrekt; let at forstå; simpelt
Forhold
Efter projektafslutning
Før projektstart (problem, vigtighed)
EN NY STRUKTUR
Videnskabelig publikation
Forskningsansøgning
Titel
Titel
Resumé/Abstract
Resumé/Abstract
Baggrund
Formål, problem, forventede resultater og perspektiver
(Hypotese)
Materialer og metoder
Baggrund/state-of-the-art
(Studiedesign, teknik, metoder)
Resultater
Metoder
(Data, statistik)
(Hvordan vil vi løse problemet? Udvalgte detaljer)
Diskussion
Praktisk gennemførlighed
(Forskere på projektet, tilgængelige resurser på instituttet/afdelingen,
partnere, netværk)
Forventede resultater og formidling
Tids- og aktivitetsplan
(Diagram/flow skema)
Etik
ET ANDET PERSPEKTIV
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
ET ANDET PERSPEKTIV
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
BEDØMMELSE AF EN ANSØGNING
Hvad
er
det?
Titel
Kan de
gøre det?
Oh!
Wow!
Projektmål inkl.
hypoteser
Abstract
/
resumé
Perspektiver/re
levans
State-of-theart
Metoder
AU
AARHUS
UNIVERSITET
Deltagere
Forskningsplan
Gennemførlighed
Ledelse
CV
Er det
hvad vi
ønsker?
Effekt
Formidling
Politiske
spørgsmål
Etiske
spørgsmål
Bare for
at være
sikker!
Budge
t
WWW.AU.DK/FSE
BEDØMMELSE - FORTSAT

Første sortering
Formalia “Hvis du ikke engang kan… hvorfor skulle jeg så bruge min tid..”. Sandsynligvis bedømmelse af
administrative lægmænd

Anden sortering
Videnskabelig bedømmelse “Er det relevant for os – og kan de gøre det?”. Sandsynligvis “Første læser”

Tredje sortering
Videnskabelig bedømmelse og paneldiskussion – mere tid “Hvilke af disse gode ideer skal vi støtte?”
Sandsynligvis sidste sortering - detaljeorienteret
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
KOM IGENNEM NÅLEØJET
SUCCES = GOD IDE - FALDGRUBER
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
DE 10 FALDGRUBER
1.
Idé og opslag passer ikke sammen
2.
Resumé/Abstract dækker og sælger ikke projektet
3.
Formålet er uklart
4.
Manglende argumentation for relevans
5.
Uklar projekt- og tidsplan
6.
Rodet præsentation af idé og projektbeskrivelse
7.
Lange sætninger, fagjargon og forkortelser
8.
Opslagets formalia overholdes ikke
9.
Tager ikke alle evalueringskriterier alvorligt
10.
Gør det hele selv
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
MATCH IDÉ MED OPSLAG
Faldgrube 1: Dårligt match mellem opslag og idé
Læs opslaget grundigt igennem i forhold til formål og egnethed
Kontakt bevillingsgiver, kolleger eller Forskningsstøtteenheden
hvis der er noget, der er uklart
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
POLÉR DIT RESUMÉ
Faldgrube 2: Resumé/abstract dække og sælger ikke projektet
Gør resumé/abstract til et overbevisende førstehåndsindtryk
Bør afspejle hele projektet og give svar på ’hvad’, ’hvordan’ og ’hvorfor’
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
RESUMÉ - FORTSAT

Kort beskrivelse (200-300 ord)

Overbevis bevillingsgiver om:
›
›
›
›
Hvad du har til hensigt at lave?
Hvorfor det er vigtigt?
Hvad det forventede udbytte er?
Hvordan arbejdet skal udføres?

Inkluderer ikke referencer, budget informationer eller personlige informationer

Skal både være overbevisende og komplet
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
FORMULÉR SPECIFIKKE MÅL
Faldgrube 3: Formålet er uklart
Indled med en overordnet formulering af projektets formål, men udbyg
med konkrete resultater
- Vær skarp, præcis og tydelig!
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
FORMÅL

Overordnet formål
› At undersøge sammenhængen mellem indholdet af D-vitamin i kosten og risikoen for
udvikling af tyktarmskræft

Specifikke delformål
› Mekanistisk studie – virkningsmekanismen bag D-vitamins effekt på cancerceller
› Dyreforsøg – betydning af D-vitamin for udvikling af tyktarmskræft
› Registerstudie/befolkningsundersøgelse

Kortfattet

Argumentér for overensstemmelse med opslagets formål
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
VIS PROJEKTETS RELEVANS
Faldgrube 4: Manglende argumentation for relevans
Hvad er det forventede udbytte fra projektet?
Hvorfor er det vigtigt at udføre studiet?
Hvem har interesse i projektet og hvorfor?
Styrk din argumentation ved at bruge anerkendte kilder f.eks.
- Politiske dokumenter fra regeringen, EU, FN
- Industrielle organisationer, NGOer
- Andre interesseorganisationer
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
TYPER AF EFFEKT
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
ØVELSE 1

5 min. til at udfylde arket

2 x 2 ½ min. til at præsentere for hinanden
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
PAUSE – 15 MIN
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
LAV EN KLAR PROJEKTPLAN
Faldgrube 5: Uklar projekt- og tidsplan
Brug illustrationer, gerne af både den overordnede projektidé og af
tidsforløbet for at klargøre projektplanen for dig selv og læseren
Opdel projektet i mindre dele og angiv milepæle. Brug f.eks. Ganttdiagrammer og flow charts
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
GANTT DIAGRAM
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
PERT DIAGRAM
WP1
WP2
WP7
WP3
WP4
WP5
WP6
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
STRUKTURÉR ANSØGNINGEN
Faldgrube 6: Rodet præsentation af idé og projektbeskrivelse
Følg altid det format som bevillingsgiveren foreslår.
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
GANTT DIAGRAM
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
ANSØGNINGENS OPBYGNING

Titel

Resumé/Abstract

Projektbeskrivelse
›
›
›
›
›
›
›

Formål, forventede resultater og perspektiver
Baggrund/teori/state-of-the-art
Metode/forskningsdesign
Gennemførlighed (inkl. tidsplan)/projektplan
Formidling, internationalisering, uddannelsesaspekter
Etik
Referencer
Bilag - Budget, CV/publikationer
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
TITLEN

Titlen er det første indtryk

Den skal være:
› Præcis og afspejle projektets formål
› Skal skrives i et tilgængeligt sprog
› Indeholde den rette mængde detaljer
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
TITLEN

Udvikling af medicin mod diabetes

Xtreme supermodels – Modellering af de økologiske konsekvenser af ekstreme klimatiske
hændelser

Man har en hofte til man får en ny; hvordan har patienter med slidgigt i hoften det efter at
have fået en kunstig hofte?
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
BAGGRUND

Beskrivelse af state-of-the-art

Identificér ”hullet” i den eksisterende forskning

Hvordan rækker projektet udover state-of-the-art?
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
METODE/FORSKNINGSDESIGN

Projektets ”hvordan”
› Store projekter kan inddeles i arbejdspakker/delprojekter

Forklar essentielle koncepter og teknikker

Kan illustreres i skemaer/diagrammer
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
FORMIDLING, INTERNATIONALISERING,
UDDANNELSESASPEKTER, ETIK
Kravene varierer fra program til program
Afhænger af det individuelle projekt
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
BUDGET

Skal matche projektaktiviteterne

Skal inkludere de detaljer der efterspørges i opslaget

Typiske specifikationer
›
›
›
›
›
›

VIP- og TAP-løn
Udstyr
Driftsudgifter (rejser, materialer, bøger, studieafgift, mindre udstyr, møder etc.)
Revisionsudgifter (EU projekter)
Overhead
Total
Godkendelser/underskrifter
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
BUDGETSKABELONER
Forskningsstøtteenhedens skabelon
DFF skabelon
SIMPEL BUDGETSKABELON
CV/PUBLIKATIONER

Skal matche projektet og din rolle i projektet
› Indholdet skal illustrere ansøgers kvalifikationer og niveau

Specifikke krav i nogle opslag
› Længde og layout
› Udvalgte publikationer og statistik er ofte tilstrækkeligt
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
CV STRUKTUR
NAVN
Kontaktinformation
Civil status
ORCID
Akademisk uddannelse
Professionelle ansættelser
Store karriereafbrydelser/orlov
Forskningskompetencer/Forskningsområder
Priser og hædersbevisninger
AU
AARHUS
UNIVERSITET
Organisatoriske og administrative opgaver
(udvalgte)
Publikationer
Foredrag på internationale konferencer,
møder og seminarer
Patenter
Nuværende forskningsbevillinger
Vejledning af studerende og postdocs (dimitterede og igangværende)
Undervisning
WWW.AU.DK/FSE
ORCID

Et unikt forsker ID
› Knytter publikationer og aktiviteter til dit unikke ID
› Adskiller dig fra andre forskere med navn
› Uafhængigt af institution

Fordel når du
› Skifter institutionel tilknytning
› Skifter navn
› Skifter forskningsretning

Kompatibel med andre databaser (f.eks. Web of Science)

Problemfri registrering: orcid.org
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
BRUG ET FORSTÅELIGT SPROG
Faldgrube 7: Lange sætninger, fagjargon og forkortelser
Brug et klart, lettilgængeligt sprog
Undgå fagjargon, forkortelser og akronymer – tilpas teksten til læseren
Brug aktiv form i stedet for passiv form
Passiv
Efter administration af den tredje dosis foretages målinger…
Aktiv form
Efter tredje dosis måler vi…
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
FØLG INSTRUKTIONERNE
Faldgrube 8: Opslagets formalia overholdes ikke
Almindelige mangler
Indsendes for sent
Projektbeskrivelsen er for lang
Skrifttype og margin er for lille
Manglende underskrifter
Budgetforklaringer mangler
For få kopier indsendt
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
CHECK EVALUERINGSKRITERIERNE
Faldgrube 9: Tager ikke alle evalueringskriterier alvorligt
Læs evalueringskriterierne grundigt igennem
Forhold dig til dem alle i projektbeskrivelsen
- ikke kun dem du selv synes er vigtige
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
DET FRIE FORSKNINGSRÅD
FNU har mobilitet mellem Danmark og udlandet i hele
stipendieperioden som et afgørende kriterium for tildeling af et DFFIndividuelt postdocstipendium.
FSS lægger vægt på mobilitet, sådan at ph.d. og postdoc ikke
udføres på det samme sted.
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
FÅ FEEDBACK
Faldgrube 10: Gøre det hele selv
Få feedback fra kolleger og Forskningsstøtteenheden
Afsæt tid god tid til gennemskrivninger
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
ØVELSE 2

Individuel læsning og evaluering – 15 minutter

Gruppe evaluering – 15 minutter
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
ØVELSE 2
Anbefaling
Gruppe
Meget
anbefalelsværdigt
Anbefalelsesværdigt Ikke anbefalelsesværdigt
1
2
3
4
5
6
7
8
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
VI KAN HJÆLPE DIG

Målrette din ansøgning til en specifik fond/et specifikt opslag

Sikre en klar struktur i din ansøgning

Give input til ikke-videnskabelige afsnit i din ansøgning

Sikre at formalia overholdes

Udarbejde dit budget

Stille forskellige skabeloner til rådighed

Lave bibliometriske analyser
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
DANSKE OFFENTLIGE FONDE
Teknologisk og vidensbaseret ´push´
Leverer
viden fra
vidensinstitutioner og
virksomheder
Danmarks
Grundforskningsfond
Efterspørgsel
Forbrugere
Virksomheder
Offentlig
sektor
Internationalt
samfund
Det frie forskningsråd
Danmarks Innovations Fond
Green DDP
Energy Technology DDP
Basal forskning
Strategisk
forskning
Environmental Technology DDP
Danish Growth Fund
Udvikling
Demonstration
Klar til
markedet
Markedsmodningsfonden
Markeds ´pull´
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
DANSKE PRIVATE FONDE
Private fonde med forskellige virkemidler, se
www.researchfunding.net
- Her finder du mere end 500 private bevillingsgivere
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
EUROPÆISK FUNDING - HORIZON 2020
Shared Objectives and Principles
2 Industrial Leadership
3 Societal Challenges
- Leadership in Enabling
- Health, Demographic Change and Wellbeing
and Industrial
- European Bioeconomy Challenges: Food Security,
Technologies (LEIT)
Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime
- Access to Risk Finance
Research and the Bio-economy
- Innovation in SMEs
- Secure, Clean and Efficient Energy
- Smart, Green and Integrated Transport
- Climate Action, Resource Efficiency and Raw materials
- Europe in a changing World – Inclusive, Innovative and
Reflective Societies
- Secure Societies – Protecting Freedom and Security of
Europe and its Citizens
Seamless connection
AU
AARHUS
http://ec.europa.eu/research/partici
UNIVERSITET
pants/portal/desktop/en/home.html
1 Excellent Science
- European Research Council (ERC)
- Future and Emerging Technologies (FET)
- Marie Skłodowska-Curie Actions
- Research Infrastructures
WWW.AU.DK/FSE
Common Rules, Toolkit and Funding Schemes
HORIZON2020 – EXCELLENCE RESEARCH
Marie Skłodowska Curie Actions

European Training Networks (ph.d.; store netværk; ansøger er seniorforsker)

Individual Fellowships (postdoc)
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jvSearch
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
KONTAKT
Forskningsstøtteenheden
Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital & Regionshospitalerne
Katrinebjergvej 89 F
DK-8200 Aarhus N
www.au.dk/fse
AU
AARHUS
UNIVERSITET
WWW.AU.DK/FSE
AU
AARHUS
UNIVERSITET