Samfundsfag B 14SA0B11E14

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Maj 2015
Institution
VUC Vest, Esbjerg Afd.
Uddannelse
Hfe
Fag og niveau
Samfundsfag B (0 til B)
Lærer(e)
Per Fridberg
Hold
14SA0B11E14
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til samfundsfag.
Titel 2 Unge og kriminalitet.
Titel 3 Lobbyisme og demokrati.
Titel 4 Velfærdssamfundet og dets udfordringer.
Titel 5 Økonomisk politik i en krisetid.
Side 1 af 10
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1
Introduktion til samfundsfag.
Indhold
Kernestof:
Introduktion til Samfundsfag, fagets discipliner og taksonomiske niveauer:
Ole Hedegaard Jensen: Dit samfund – samfundsfag på C-niveau (Systime: Århus
2005) side 7-9.
Introduktion til Samfundsfags eksamensform, taksonomi, problemformulering
og synopsis:
Oliver Boserup Skov & Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik,
økonomi og velfærd (Columbus: København 2013) side 9-13.
Supplerende stof:
Diverse aktuelle avisartikler fra avisernes online-udgaver, som hver kursist selv
har fundet, læst og analyseret med henblik på at bestemme hvilke af samfundsfags underdiscipliner artiklernes indhold tilhører.
Omfang
8 lektioner.
Særlige fokuspunkter
-Introduktion til fagets metoder, discipliner og genstandsfelter.
-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
-Skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer.
Væsentligste arbejdsformer
Brainstorm, projektarbejde med fremlæggelse, IT-baseret informationssøgning,
samfundsfagsquiz, klasseundervisning, paropgaver.
Side 2 af 10
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2
Unge og kriminalitet.
Indhold
Kernestof:
Socialisering, normer, værdier, roller og social identitetsdannelse:
Kureer & Frederiksen: Samfundsfag C (Systime: Århus 2012) side 144-152.
Flemming Gräs: C-Samfundet – En grundbog om det danske samfund (Gyldendal: København 2005) side 21-27.
Socialisering og social identitetsdannelse i det traditionelle, i det moderne og i det
senmoderne samfund:
Jørgen Winding: BasissamfDK (Systime: Århus 2005) side 33-41.
Benny Jacobsen & Ove Outzen: Liv i Danmark – Grundbog til samfundsfag på C-niveau
(Columbus: København 2011) side 7-23.
Årsager til ungdomskriminalitet:
Gruppepres: Solomon Aschs konformitetseksperiment (eget materiale + youtubevideoer).
Yvonne Mørch, Mogens Nygaard Christoffersen, Keld Mazanti Sørensen: Ungdomssociologi (Columbus: København 2005) side 147-185.
Samfundets reaktioner på ungdomskriminaliteten:
Yvonne Mørch, Mogens Nygaard Christoffersen, Keld Mazanti Sørensen: Ungdomssociologi (Columbus: København 2005) side 186-205.
De politiske partiers holdninger til retspolitik: Noter om Molins model, Kaare Strøms
model og Anthony Downs teori (eget materiale).
Retssystemet: Domstolene og deres rolle i samfundet:
Kureer & Frederiksen: Samfundsfag C (Systime: Århus 2012) side 101-117.
Straf, strafudmåling, kriminel lavalder, afsoning, recidiv, andre sanktioner end fængsel:
Eva Smith: Kriminalitet og retfærdighed (Columbus: København 2013) side 43-70.
Erving Goffmans teori om social stigmatisering (eget materiale).
Supplerende stof:
Case-analyse om kaptajnens rolle(r) i Costa Concordias forlis:
”Kaptajnen beskyldes for druk før forlis” (uddrag) (Politiken 16-01-2012).
Case-analyser om socialisering og årsager til ungdomskriminalitet:
Zlatan Ibrahimovic & David Lagercrantz: Jeg er Zlatan (Gyldendal: Købehavn 2012)
side 67-81.
Dokumentarfilm om 2. generationsindvandrere: Drengene fra Vollsmose (Instr.: Jørgen
Flindt Pedersen, Anders Riis Hansen, 2002).
Dokumentarfilm om pigebander: Vilde piger (Instr.: Tine Katinka Jensen, Mette Karla
T. Albrechtsen, 2013).
Side 3 af 10
Dokumentarfilm om rockerbandekriminalitet: Blodbrødre (Instr.: Stefan Kjær Olsen,
1992).
Dokumentarfilm om det grønlandske strafferetssystem: Forbrydelse og straf i Grønland
(Instr.: Sasha Snow, 2002).
Dokumentarfilm om det danske strafferetssystem: Med døden til følge (Instr.: Eva Mulvad, 2010).
Århus eksperimentet: ”Falsk gruppepres får unge til at ryge, drikke og stjæle”
(www.aarhus.dk 06-04-2011).
”Lærerplads hjalp Sune ud af kriminalitet” (Avisen.dk 20-03-2014).
Holdninger til straf, afsoning, forebyggelse, alternative sanktioner:
”Forebyggelse virker – Hårde straffe virker ikke” (Politiken 19-08-2013).
”En fængslende eksportsucces” (Djøf-bladet 27-02-2009).
Peter Skaarup: ”USA – vi vil have højere straffe” (www.danskfolkeparti.dk 20-092014).
Celia Chazelle:”How to waste money and lives: The American prison system”
(www.MichaelMoore.com 30-03-2011).
“Læreplads hjalp Sune ud af kriminalitet” (Avisen.dk 20-03-2014).
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Om recidiv:
Dokumentarfilm: DR2 undersøger: Hjælp - jeg skal løslades (Tilrettelæggelse: Sara
Laadal og Helle Lyster, sendt første gang den 14-04-2015).
45 lektioner.
Sociologi:
-Identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark.
Metode: -Komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.
Politik:
-Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme.
-Betydningen af retssystemet.
Faglige mål:
-Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå.
-Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle
teorier.
-Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre.
-Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande,
herunder samspillet mellem nationale og globale forhold.
-Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved hjælp
af anvendelse af fagets taksonomi og terminologi.
-På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.
-Formulere fagligt fundere problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk
og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.
Klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde, projektarbejde, diskussion.
Side 4 af 10
Retur til forside
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3
Lobbyisme, magt og demokrati.
Indhold
Kernestof:
Politikdefinitioner og demokratiopfattelser:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013) side 14-28.
Magtens tredeling, parlamentarisme, valgmåder og den parlamentariske styringskæde:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013) side 29-40.
Magtbegreber:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013) side 61-64.
Globalisering og menneskerettigheder:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013) side 70-77.
Medialisering og mediernes rolle i samfundet:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013) side 65-69.
Lovgivningsprocessen og dens aktører, deltagelsesformer:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013) side 41-48.
EU's historie, institutioner og beslutningsproces:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013) side 49-56.
Folketingets EU-Oplysning: 117 spørgsmål og svar om EU (Folketinget: København
2012) side 13-26, 27-62.
Supplerende stof:
Dokumentarfilm om lobbyisme og EU: Kampen om kemikalierne (Instr.: Lars Feldballe
Petersen, 2008).
Dokumentarfilm om EU: Præsidenten (Instr.: Christoffer Guldbrandsen, 2011).
Dokumentarfilm om lobbyisme i USA: Hvorfor fattigdom? Penge, magt og den amerikanske
drøm (Instr.: Alex Gibney, 2012).
Tim Knudsen: ”Partistøtte bør foregå i størst mulig åbenhed” (Kristeligt Dagblad,
27-03-2007).
”Risikoen for lovsjusk stiger i de her år” (www.dr.dk 18-09-2013).
Side 5 af 10
”Hver anden medlem af regeringens kommissioner er lobbyist” (Ugebrevet A4, 0102-2010).
”Fagbevægelsen vil tabe lobby-kampen” (Ugebrevet A4, 01-02-2010).
”De danske lobbyister har gyldne tider” (Politiken www.pol.dk, 13-09-2013).
”Politikere efter lobbyistpres om togfond: Brug for fornyet debat om lobbyregister”
(Politiken www.pol.dk, 05-09-2013).
”Analyse: Lobbyisterne er som ilden – farlige og uundværlige” (www.dr.dk, 14-052014).
Omfang
47 lektioner.
Særlige fokuspunkter
Sociologi:
-Massemedier og politiske meningsdannelse.
Politik:
-Demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet.
-Magtbegreber.
-Forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU.
Faglige mål:
-Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold.
-Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå.
-Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle
teorier.
-Skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer.
-Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi.
-På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.
Væsentligste
arbejdsformer
Brainstorm, klasseundervisning, diskussion, case-analyse, walk & talk, projektarbejde
med fremlæggelse, research på Infomedia, Synopsisøvelse, gruppeøvelser, parøvelser,
skriftlig aflevering.
Retur til forside
Side 6 af 10
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4
Velfærdsstaten og dens udfordringer.
Indhold
Kernestof:
Politiske ideologier:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013), side 78-88.
Den offentlige sektor:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013), side 161-168.
Velfærdsmodeller:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013), side 89-95.
De politiske partier, deres ideologier og holdninger til velfærdsstaten:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013), side 96-100.
Vælgeradfærd og partiernes strategiske ændringer i deres velfærdspolitik:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013), side 101-108, 114-120.
Velfærdssamfundets udfordringer eller ”klemmer” samt løsninger herpå:
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013), side 169-194.
Levevilkår, social ulighed, fattigdom, social arv, social mobilitet, stratifikation, livsformer, livsstil, segment-analyse, Bourdieu – habitus og kapital, SFIs socialgrupper:
Peter Brøndum & Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! (2. udgave) (Columbus:
København 2014) side 84-94.
Supplerende stof:
Velfærdsmodeller, velfærdssamfundets klemmer og mulige løsninger:
”Radikale topministre i opgør med offentligt lighedsmageri”
(Berlingske, www.b.dk, 06-12-2013).
Anne Leonora Blaakilde: ”Ældrebyrde eller ældrestyrke” (Magisterbladet, www.dm.dk
10-09-2012).
”Pensionister truer dansk økonomi frem til 2020” (Børsen, 16-12-2010).
”Pensionister betaler skat som aldrig før” (Ritzau Finans, 03-02-2014).
”Nedsæt skatten på arbejde” (Leder i Århus Stiftstidende, 07-10-2013).
”Minister vil gøre ældre selvkørende med ny teknologi” (Ritzau, 02-07-2013).
”Kommunal frivillighed truer foreningslivet” (Kristeligt Dagblad/Ritzau 30-10-2013).
”Forsker: De ældre må selv købe hjælp i fremtiden” (Børsen, 06-11-2013).
Side 7 af 10
”Hækkerup: Vi skal holde igen med brugerbetaling” (Ritzau, 03-02-2014).
”Velfærd: Betal selv i fremtiden” (Ritzau, 19-07-2013).
”Venstre åbner for brugerbetaling på hospitaler” (Ritzau, 28-06-2013).
Dokumentarfilm: Danskernes Akademi DR2: Velfærdsstatens historie (2010).
Dokumentarfilm: Sicko (Instr.: Michael Moore, 2007).
Social arv, social ulighed og fattigdom:
”Voldsom stigning i uligheden i Danmark” (Information den 25-08-2011).
”Her er Danmarks nye fattigdomsgrænse: 103.200 Kr.” (www.dr.dk, 07-06-2013).
Dokumentarfilm: Kongens Foged – Sat på gaden (Instr.: Phie Ambo, 2012).
Dokumentarfilm: Historien om de fattige afsnit 1 (DRK, instr.: Anne Røgild 2015).
”Rovdyret sidder stadig i mig” (Politiken, www.pol.dk, 10-07-2010).
Livsformer og livstil: Diverse reklamefilm.
Omfang
51 lektioner.
Særlige fokuspunkter
Sociologi:
-Social differentiering og kulturelle mønstre.
Politik:
-Forskellige grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme.
Økonomi:
-Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund.
-Globaliseringens betydning for Danmark.
Metode:
- Kvantitativ og komparativ metode.
Faglige mål:
-Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge og dokumentere
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.
-Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle
teorier.
-Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold.
-Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre.
-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
-Formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde
dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og
diskutere problemstillinger og konkludere.
-Anvende kvalitative og kvantitative metoder.
-Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af
enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer.
-Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi.
-På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.
Væsentligste
arbejdsformer
Brainstorm, klasseundervisning, diskussion, Research på www.borger.dk, TodaysMeet.com, Gallup kompas, paropgaver, gruppeopgaver, skriftligt arbejde, caseanalyser, synopsisøvelse, projektarbejde.
Side 8 af 10
Retur til forside
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5
Økonomisk politik i en krisetid.
Indhold
Kernestof:
Oliver Boserup Skov & Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, økonomi
og velfærd (Columbus: København 2013) side 121-155 og side 189-190.
Prismekanismen, BNP og vækst, konjunktursvingninger, økonomiske mål og målkonflikter, Det økonomsike kredsløb, arbejdsløshed, Konkurrenceevne og betalingsbalance, inflation og rente, valutakurser, ØMUen, ERM2, finanspagten. Finanspolitik,
pengepolitik, valutapolitik, indkomstpolitik, strukturpolitik. Keynesianisme, monetarisme.
Folketingets EU-oplysning: 117 spørgsmål og svar om EU (Folketinget: København
2012) side 95-100 (Euroen).
Supplerende stof:
Prismekanismen – udbud og efterspørgsel:
”Tørke sender kaffepriser i vejret” (www.bt.dk 19-02-2014).
Finanspolitik, økonomisk vækst og beskæftigelse:
”Offentlig nulvækst giver tusindvis af job” (Rizau 01-01-2014).
Jens Jonathan Steen: ”Nulvækst er et økonomisk mareridt” (24-02-2014).
Indkomstpolitik, strukturpolitik, lønudvikling og konkurrenceevne:
”Lav løn får ikke ufaglærte i arbejde” (Ugebrevet A4, 17-02-2014).
”Hemmeligheden bag den tyske succes” (Berlingske 07-02-2014).
”Notat: Økonomiske nøgletal” (FTF 13-12-2013).
”Forretningen Danmark giver kæmpe overskud” (Djøf-bladet 28-02-2014).
DR2-program: ”Detektor” (09-04-2015) Indslag om sammenhængen mellem øget
udbud af arbejdskraft, løntilbageholdenhed og beskæftigelse.
Økonomiske skoler:
BBC-dokumentarfilm: Pengenes herrer (1:3 Keynes) (Instr.: Stephanie Flnders, 2012).
Inflation og deflation:
”Danskernes penge rækker til mere” (www.jp.dk 20-03-2014).
”Norges oliefond overstiger 5.000 mia. kroner” (www.dr.dk 28-02-2014).
Valutapolitik:
”Nationalbanken i historisk forsvar for kronen” (www.dr.dk 03-02-2015).
Omfang
51 lektioner.
Særlige fokuspunkter
Økonomi:
- Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder
EU.
Side 9 af 10
- Globaliseringens betydning for Danmark.
Metode:
- Kvantitativ og komparativ metode.
Faglige mål:
-Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger.
-Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande,
herunder samspillet mellem nationale og globale forhold.
-Dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale
udviklingstendenser.
-Formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde
dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og
diskutere problemstillinger og konkludere.
-Anvende kvantitative metoder.
-Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi.
-På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.
Væsentligste
arbejdsformer
Simulering af økonomiske indgreb og det økonomiske kredsløb vha. Hustandsspillet
og vismandsspillet.
Pararbejde, gruppearbejde, skriftlige øvelser, synopsisøvelser med fremlæggelse.
Diskussion
Retur til forside
Side 10 af 10