ks_hh2b14-Afsætning_B-SVW

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Termin hvori undervisningen afsluttes:
Juni 2015
Institution
International Business College – Kolding
Uddannelse
HHX
Fag og niveau
Afsætning B - NB! Prøveform A
Lærer
Sven Wittrup
Hold
ks hh2b14-Afsætning_B-SVW
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Virksomheden som begreb
Titel 2
Virksomhedens metode
Titel 3
Virksomhedens interne forhold
Titel 4
Virksomhedens makroforhold
Titel 5
Virksomhedens efterspørgsel
Titel 6
Virksomhedens udbudsforhold
Titel 7
Virksomhedens strategiske planlægning
Titel 8
Virksomhedens marketingmix
Titel 9
Virksomhedens internationalisering
Titel 10
Virksomhedens marketingplan
1
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1
Virksomheden som begreb
Indhold
Jenrich et al. ”Afsætning Niveau B” - 2.udgave 1.oplag Trojka 2010
Kapitel 1: Hvad er en virksomhed?
Kapitel 2: Markedsføringsbegreber
Kottlers forskellige virksomhedskoncepter, fra Marketing 3.0
Fra forbruger til fabrikant, Camilla Buch Thøgersen, Markedsføring nr .
6, 11.06.13, side 27
IKEA betræder nye stier, Susanne Ingemann, Markedsføring nr . 6,
11.06.13, side 12
Omfang
Film
Reklamens magt (om Coca Cola), af Irene Angelico, 50 min, DR2,
1999.
2 uger
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne afgøre hvilke forhold, der har betydning for en
virksomheds afsætning
Virksomheden
Virksomhedstyper
Markeder
Brancher
Markedsføring
Virksomhedskoncepter
Handlingsparametre
Målgrupper
Interessegrupper
Væsentligste arbejdsformer Selvstændigt arbejde, gruppe- og klasseundervisning.
Retur til forside
2
Titel 2
Virksomhedens metode
Indhold
Jenrich et al. ”Afsætning Niveau B” - Bind 1 2.udgave 1.oplag Trojka 2010
Kapitel 3: Metode
Supplerende materiale
GMID, Global Market Information Database.
www.eksportraadet.dk .
www.branchelink.dk
Egen informationssøgning om B&O samt mange flere
Omfang
2 uger
Særlige
fokuspunkter
Eleverne skal kunne indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds
grundlæggende markedsforhold og vurdere informationernes troværdighed (økonomisk
databehandlingskompetence, som del af erhvervs- og samfundsøkonomisk metode)
Kvalitativ og
kvantitativ metode
Datakilder og databaser, søgestrategier, kvalitative og kvantitative metoder,
kildekritik og repræsentativitet, markedsanalyseprocessen
Imageanalyse for Bowl N Fun
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning og gruppevis informationssøgning samt
spørgeskemaundersøgelse i.f.m. Bowl N Fun
Retur til forside
3
Titel 3
Virksomhedens interne forhold
Indhold
Jenrich et al. ”Afsætning Niveau B” - 2.udgave 1.oplag Trojka 2010
Kapitel 4: Virksomhedens stærke og svage sider
Supplerende litteratur om strategiske tiltag (TOWS) + forskellige
værdikæder
Hvad er en vision? – Berg marketing
Film ”B&O – verdens pæneste lyd” 40 min. (DR2, Søren Bruun –
2002)
Elevernes egen informationssøgning om B&O
Apple får tiltrængt stjernestøv fra mørket, epn 28.08.13
Steve Jobs filmen
Carmin Gallo, The Innovation Secrets of Steve Jobs
https://www.youtube.com/watch?v=ufAe0oOxIHM
Omfang
4 uger
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne redegøre for modeller til beskrivelse og analyse af
virksomhedens interne forhold, redegøre for virksomhedens
forretningsområder, udarbejde en værdikædeanalyse og på baggrund
heraf kunne bestemme virksomhedens kernekompetencer og på
baggrund af virksomhedens interne forhold og makroforholdene på
markedet udarbejde en SWOT-analyse.
Interne forhold
Ide og mål
Værdikæde
PLC
SWOT
IT-strategi (e-strategi)
Selvstændigt arbejde, gruppe- og klasseundervisning, autentiske cases,
eksamensopgaver.
Udarbejde notat om B&O (dækker kap.4 og 5).
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside
4
Titel 4
Virksomhedens makroforhold
Indhold
Jenrich et al. ”Afsætning Niveau B” - 2.udgave 1.oplag Trojka
2010
Kapitel 5: Virksomhedens omverden
Artikler:
Fortsat svagt detailsalg, JV Business, side 3, 21.09.2013
Fætter BR er tilbage i byen, 8. september 2013
Elevernes egne artikler om fjernmiljøet.
Omfang
3 uger
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne redegøre for eksterne faktorer af væsentlig
betydning for virksomhedens fortsatte vækst på det internationale
marked samt analysere og diskutere betydningen af ændrede
omverdensvilkår for virksomheder
Makroforhold
Omverdensmodellen
Reaktionsmåder
Selvstændigt arbejde, gruppe- og klasseundervisning, autentiske
cases, eksamensopgaver.
Opgave om B&O
Væsentligste arbejdsformer
Retur til forside
5
Titel 5
Virksomhedens efterspørgsel
Indhold
Jenrich et al. ”Afsætning Niveau B” - 2.udgave 1.oplag Trojka 2010
Kapitel 6: Konsumentmarkedet
Kapitel 7: B-2-B markedet + lidt om købsadfærd fra A-niveau
Kapitel 8: Segmentering og målgruppevalg + lidt om målgruppeprofil og
målgruppestrategi
Kapitel 9: Virksomhedens positionering
Louise Byg Kongsholm – ” Fra barnevogn til kørestol – livsfaser og
forbrug (Livsfase 6, 8, 9, 10, 13 og 17)
Artikler og film:
Fra PEJ-Gruppen:
17 livsfaser med hver sine forbrugerkarakteristika, artikel af Louise Byg
Kongsholm
De 17 livsfaser – et overblik side 71-78 fra bogen ”Fra barnevogn til
kørestol, af Louise Byg Kongsholm
”Livsfaser og forbrug: TWEENS, superbrugere med hang til mærkevarer”
artikel af Louise Byg Kongsholm
Livsfaser – som input til indsigt og innovative mediestrategier,
MINDSHARE
Kritik af segmenteringsmodellerne + situationsbestemt
segmentering, side 22-27 +78 fra bogen ”Fra barnevogn til kørestol,
af Louise Byg Kongsholm
Mode og Lir for millioner . DR 1 d.17/10 2007 (dok.film om livsfaser)
Tøjgigant ramt af ændret forbrugeradfærd, epn_09.11.11
Gajol får brødre og søstre, Markedsføring 2012
www.Bjorkvin.dk
Segmentering
Iværksættere jagter nye Fitnessnicher, Martin Poul Pedersen, 05.06.12
Business.dk
Pas på – dine kunder er blevet situationsnarkomaner, Hanne Thaarup
Mølbak
Ægte loyalitet kommer indefra, Markedsføring 11.05.11
www.conzoom.eu (om Mosaic)
www.gallup.dk/vores-markedsfokus/medier/printmedier.aspx (om
Kompas)
dk.nielsen.com/products/mi_marketmonitor_MINERVAsnapshot.shtml
Omfang
7 uger
6
Særlige
fokuspunkter
Markedets størrelse
Segmentering &
målgruppevalg
Købsadfærd på
konsumentmarkedet
Væsentligste
arbejdsformer
Eleverne skal kunne redegøre for forskelle mellem konsument- og
producentmarkedet, diskutere forhold af betydning for afgrænsning og
bestemmelse af et markeds størrelse, redegøre for formålet med at
segmentere et marked, anvende segmenteringsprocessen til segmentering
og valg af målgrupper på konsumentmarkedet. Vurderer potentialet i en
given målgruppe, redegøre for modeller til bestemmelse af kundernes
købsadfærd på konsumentmarkedet, analysere købsadfærden i en given
situation og diskutere betydningen heraf for virksomhedens strategiske
beslutninger.
Konsumentmarkedet (B2C)
Producentmarkedet (B2B)
Det industrielle marked
Det offentlige marked
Mellemhandlermarkedet
Det potentielle marked
Det effektive marked.
Forhold som påvirker købsadfærden på B2B markedet
B2B markedets valgkriterier
Segmentering på konsumentmarkedet
Minerva
Gallup Kompas
Mosaic
Segmentering på B2B markedet
SMUK modellen
S-O-R modeller
Forhold som påvirker købsadfærden
Behov
Købemotiver
Deltagere i beslutningsprocessen
Købadfærdstyper
Beslutningsprocessen
Købstyper
Selvstændigt arbejde, gruppe- og klasseundervisning, autentiske cases,
eksamensopgaver.
Tema omkring købsadfærd i de forskellige livsfaser
Tema om målgruppevalg og segmentering
Tema om positionering
Retur til forside
7
Titel 6
Virksomhedens udbudsforhold
Indhold
Jenrich et al. ”Afsætning Niveau B” - 2.udgave 1.oplag Trojka
2010
Kapitel 10: Konkurrenceforhold
Kapitel 11: Konkurrencemæssige positioner
Jenrich et al. ”Afsætning Niveau A” - Bind 1 2.udgave 1.oplag
Trojka 2010 Fra kapitel 11 s. 308-314 (brancheanalyse – Porters 5
forces)
Omfang
Særlige fokuspunkter
Markedsafgrænsning
Konkurrencesituation
Væsentligste arbejdsformer
Film: SAS – Størst, bedst og smukkest, 60 min, dokumentar, DR1,
2013
Microsoft kan godt udfordre Apple, Ritzau 19. juni 2012
Ikea vil kapre Dyne-Larsens kunder, Business.dk 12.9.13
Lars Larsen klar til kamp med Ikea, JP 26.9.13
3 uger
Eleverne skal kunne redegøre for virksomhedens marked samt
forklare hvorledes afgrænsningen af virksomhedens marked har
betydning for analysen af konkurrencesituationen. Eleverne skal
kunne redegøre for de konkurrencemæssige positioner på
markedet
analysere konkurrencesituationen på virksomhedens marked og
diskutere implikationerne for virksomhedens strategi, herunder
positionering
Markedsafgrænsning
Interne og eksterne konkurrenceforhold
Skydeskivemodellen
Konkurrenceformer
Konkurrentanalyse
Konkurrentreaktioner
Konkurrencemæssige positioner
Virksomhedens orientering
Differentiering
Positionering
Selvstændigt arbejde, gruppe- og klasseundervisning, autentiske
cases, eksamensopgaver.
Retur til forside
8
Titel 7
Virksomhedens strategiske planlægning
Indhold
Jenrich et al. ”Afsætning Niveau B” - 2.udgave 1.oplag Trojka 2010
Kapitel 12: Virksomhedens fremtidige strategi
+ selvudviklet note om strategisk samarbejde + lidt om Red
Ocean/Blue Ocean
Artikler:
Coop har svært ved at tjene penge, Børsen side 12 den 30. marts
2012
Diverse artikler om virksomheders vækstplaner:
(1) Sådan kan ny Vestas-alliance se ud
(2) Apple byder to milliarder for chipfirma
(3) London-stormagasin vil også være hotel
(4) Pølsemagerne smiler igen på Langeland
(5) Volkswagen går på opkøb_epn_150412
(6) Facebook vil åbne en gavebutik
(7) Dansk Supermarked lukker stor kæde_epn21.08.2012
(8) Dansk supermarkedskæmpe i fuld gang med at realisere
bankdrøm_21.03.13
(9) Google skrotter syv projekter_epn_27.11.11
Websites:
http://om.coop.dk/
Omfang
3 uger
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal diskutere virksomhedens valg af konkurrencestrategi
samt analysere en virksomheds muligheder for vækst ved
intensivering på baggrund af viden om virksomhedens interne
forhold.
Strategi
Mål
Vækststrategier :
intensivering, integration, diversifikation, frasalg/udfasning
Porters generiske strategier
Væsentligste arbejdsformer
Selvstændigt arbejde, gruppe- og klasseundervisning, autentiske
cases, multiple choice test.
Retur til forside
9
Titel 8
Virksomhedens marketingmix
Indhold
Jenrich et al. ”Afsætning Niveau B” - 2.udgave 1.oplag Trojka 2010
Kapitel 13:Virksomhedens produkt og serviceprodukt
Kapitel 14: Virksomhedens pris
Kapitel 15: Virksomhedens distribution
Kapitel 16: Virksomhedens Promotion
Kapitel 17: Virksomhedens samlede marketingmix
Artikler og uddrag fra bøger
( P’s marketingmix, Moderne Markedsføring, s. 28, Svend
Hollensen, 2014
Dronerne vil erobre luften over os, JV 051014
Diverse artikler samt animationsfilm om Lego
Ny strategi skal redde Bilka, Børsen februar 2010
Eksperter frygter massiv butiksdød_e-handel, epn nov. 2012
Mange misser e-handel, 31. januar 2013, JP Erhverv, side 10-11
Omfang
Særlige fokuspunkter
Virksomhedsbesøg hos McDonald’s i Kolding med fokus på de 8
P’er (Januar 2015)
Diverse artikler om bæredygtighed
15 uger
Eleverne skal kunne redegøre for produkt som en del af en
virksomhedens samlede marketingmix, forklare specielle forhold
for servicevirksomheder, redegøre for en virksomheds brandingog mærkestrategi samt diskutere sammenhængen mellem produkt
og målgruppevalg
Eleverne skal kunne redegøre for pris som en del af en
virksomhedens samlede marketingmix , forklare specielle forhold
for servicevirksomheder , redegøre for en virksomheds prisstrategi
for såvel nye som eksisterende produkter samt diskutere
sammenhængen mellem pris og målgruppevalg
Eleverne skal kunne redegøre for distribution som en del af en
virksomhedens samlede marketingmix, redegøre for forskellige
distributionsformer i detailhandelen herunder E-business,
redegøre for kædeformer på det danske detailmarked
forklare specielle forhold for servicevirksomheder i forhold til
distribution samt redegøre for en virksomheds distributionsstrategi
og diskutere sammenhængen mellem distribution og
målgruppevalg
10
Eleverne skal kunne redegøre for promotion som en del af en
virksomhedens samlede marketingmix, redegøre for forskellige
promotionformer og kommunikationsmodeller, diskutere en
virksomheds promotionsstrategi samt diskutere sammenhængen
mellem promotion og målgruppevalg
Produkt
Produktklassificering
Brandingstrategi
Serviceydelser
De 7 p’er
Mærkestrategi
PLC
Pris
Prisfastsættelsesmetoder
Priselasticitet
Prisstrategi - nye og nuværende
Prisdifferentiering
Distribution
Distributionsstrategi
Distributionskanaler
kæde-former
E-business
Promotion
Promotionformer, særligt online
Promotionstrategi (push-pull)
Markedskort
Kommunikationsmodeller
Udarbejde promotionkampagne for selvvalgt virksomhed
Væsentligste arbejdsformer
Selvstændigt arbejde, gruppe- og klasseundervisning, autentiske
cases, virksomhedsbesøg, eksamensopgaver.
Retur til forside
11
Titel 9
Virksomhedens internationalisering
Indhold
Jenrich et al. ”Afsætning Niveau B” - 2.udgave 1.oplag Trojka
2010
Kapitel 18:Virksomhedens internationalisering
Kapitel 19: Markedsudvælgelse
Artikler
Netbutikker går internationalt + Smartguy, JP Erhverv, side 10, 13.
april 2012
Samt elevernes egen informationssøgning
Lille film ”Bliv global eller dø” – 25 min (DR Penge, 2009).
Rool.dk + tilhørende informationssøgning
Virksomhedsbesøg hos Aperian Global i Kolding og Boston, USA
om bl.a. kulturforståelse
Eksportens DNA - Chr. Stadil
Eksportens DNA – animation
Omfang
2 uger
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne redegøre for en virksomheds eksportmotiver
og -beredskab, redegøre for forskellige former for
markedsudvælgelse og forklare sammenhængen mellem
eksportberedskab og valg af markedsudvælgelsesmodel
Internationalisering
Eksportmotiver
Eksportbarrierer
Eksportberedskab
Markedsudvælgelse
Tilfældighedsmetoden
Nærmarkedsmetoden
Tragtmetoden
Væsentligste arbejdsformer
Selvstændigt arbejde, gruppe- og klasseundervisning, autentiske
cases, eksamensopgaver, virksomhedsbesøg.
Retur til forside
12
Titel 10
Virksomhedens marketingplan
Indhold
Jenrich et al. ”Afsætning Niveau B” - 2.udgave 1.oplag Trojka
2010
Kapitel 20: Virksomhedens marketingplan
Omfang
1 uge
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne redegøre for formålet med en
markedsføringsplan, udarbejde en markedsføringsplan samt
diskutere og vurdere en markedsføringsplans realisme samt
økonomiske konsekvenser.
Markedsføringsplan
Marketingplanens generelle indhold
Marketingplanens detaljer
Markedsføringsstrategi
Væsentligste arbejdsformer
Selvstudie
Retur til forside
13