December 2015 - januar og februar 2016 - Løkken

Kirkebladet
Løkken Storpastorat
December 2015
Januar - Februar 2016
Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Lyngby - Børglum
Indholdsfortegnelse
Traditionernes tid s. 3
Ny provst i Hjørring Sdr. Provsti s. 4
Arrangementer s. 6
Kontaktadresser s. 13
Gudstjenesteliste s. 14
Vi ønsker alle
en rigtig glædelig jul
og et godt nytår!
Kirkebladet er udgivet af menighedsrådene i Løkken Storpastorat
Kirkebladet Løkken Storpastorat, Årgang 4, nr. 1
Redaktionsudvalg: Præsterne og præstesekretæren
Lay-out og redaktion: Birgit Aagaard
Udkommer fire gange årligt. Er sat med Minion Pro
Forsiden: Lyngby kirke
Trykt hos Vestergaards Bogtrykkeri i 2500 eksemplarer
Adresse: Sognegården, Præstevangen 2, 9480 Løkken
Læs om mange flere ting på kirkernes hjemmesider:
Løkken-Furreby: loekkenkirke.dk
Børglum: borglumsogn.dk
2
Traditionernes tid
af Eva Christophersen
På min barndoms juletræ hang der et stykke
julepynt fra min bedstefars tid. Det SKULLE
bare være med. Og det var noget af det allerførste vi tjekkede når vi så det fint pyntede
juletræ. Ingen af os vidste rigtigt hvad pynten skulle forestille, men da det mest af alt
lignede en falmet flaskerenser, så hang det jo
ikke på de yderste grene, men hang derimod
helt inde ved stammen. Sådan at det ikke
fyldte for meget, men det skulle være med.
Uden det var det ikke rigtig jul.
Sådan var en af traditionerne i min barndoms jul, men på et eller andet tidspunkt så
forsvandt det stykke pynt, og er aldrig blevet fundet igen. Vi ledte ellers efter det. Og i
mange år gjorde vi som vi altid havde gjort,
nemlig så efter ”flaskerenseren” mellem grenene. Men den var der selvfølgelig ikke. Den
var jo væk. Men det kunne vi godt lige have
glemt i begejstringen over juletræet og al
dets pynt, inden vi kom i tanker om at den
var borte.
Det var ellers så hyggeligt og rart at tænke på at det her stykke pynt som oprindeligt
havde hængt på træet da min bedstefar var
dreng, og da min far var dreng. Det var en
forbindelse til en tid der for længst var borte.
Det forbandt på sin vis fortid og nutid.
For det er jo det traditioner gør. Forbinder fortid og nutid. Og det er også derfor vi
helst ikke vil lave om på dem. Det skal helst
være som det plejer.
Men det er også derfor at især denne tid
kan være så utrolig tung for mange. Fordi det
ikke kan blive som det plejer. Fordi man måske har mistet en ægtefælle, og savnet netop
bliver så tydeligt på baggrund af vores traditioner. Det kan være tungt i hverdagene, men
når vi så nærmer os julens traditioner bliver
det endda tungere. Der dufter ikke længere
af julebag, fordi hende der bagte er her ikke
mere. Eller adventskransen kommer ikke op
og hænge, fordi ham der plejede at hænge
den op ikke er her mere.
Og ja, man kan købe småkager og man
kan lade adventskransen stå på bordet, men
det er jo ikke det det drejer sig om. Det drejer sig om at det ikke kan blive som det plejer. Og om at nogen mangler.
Vi kan ikke fjerne sorgen over det mistede, men vi kan hjælpe hinanden med at
få nye traditioner. Vi kan hjælpe hinanden
ved at dele de gode minder. Traditionerne
ændres men minderne har vi stadig.
Nye traditioner kan ikke erstatte de gamle traditioner, men de kan måske hjælpe med
at fylde tomrummet ud. Lad os tage vare på
traditionerne – og på hinanden.
Glædelig jul
3
Redaktionen af kirkebladet har bedt mig
om at skrive lidt om mig selv som ny provst
efter Lars-Erich Stephansen og også skrive
lidt om de tanker, jeg gør mig som ny provst
også for Løkken Storpastorat.
Jeg er født i 1972 og opvokset i Frederikshavn, hvor en stor del af min familie
stadig bor. Vendsyssel har altid været en
del af mit liv, og der var derfor heller ikke
tvivl om, at vi skulle tilbage til Vendsyssel
efter studieårene i København. Studietiden
4
Ny provst i Hjørring
Sdr. Provsti
blev brugt til særligt at fordybe mig i Det
nye testamente og i reformatorisk teologi.
Samtidig var jeg allerede på den tid engageret i det kirkelige arbejde, da jeg sad i menighedsrådet ved Trinitatis kirke. En interesse, der også senere i mine præsteår førte
mig ind i hovedbestyrelsen for Den danske
Præsteforening.
I de første 13 år af min præstetid, var jeg
præst på landet. Først en del år i Elling sogn
mellem Frederikshavn og Skagen og senere
nogle år i Tversted. I 2012 kom jeg til Sct.
Catharinæ kirke i Hjørring. Jeg har således
erfaring både som land- og bypræst, og kender godt de problematikker, der særligt kan
udspille sig i et landområde, hvor ændring i
strukturforhold, og nedlægning af skoler og
andre institutioner kan spille en stor rolle for
dagligdagen.
Når forholdene ændrer sig, så er folkekirken også nødt til at forholde sig til dette.
Det er også sket i Løkken Storpastorat, hvor
en række sogne er blevet lagt sammen til en
samarbejdende helhed. Det er ikke altid enkelt, men håbet er, at det er til gavn. I Storpastoratet skal to sognepræster nu betjene
menighederne ved otte kirker. Her må kræfterne bruges bedst og ofte er vi nødt til at
prøve os frem for at finde den bedst mulige
form. Det er glædeligt at opleve hvor åbent
menighedsrådene indgår i samarbejdet.
Opgaven som provst er mangeartet, men
særligt må man fastholde, at det er i sognene,
at det kirkelige og folkelig liv leves. Derfor
er provstens opgave heller ikke en særlig ledelse, men at være med til at give de rammer,
hvor dette liv kan udfolde sig. Den lutherske
kirke er en menighedskirke, og det skal fastholdes også i det administrative arbejde.
Det er ganske afgørende, at kirken er
sat i verden fordi den har hørt Gud i Jesus
Kristus. Kirken er et genlydsord af Guds eget
ord. Derfor er kirken så at sige intet i sig selv,
men kun fordi Gud har talt i Jesus Kristus.
Rammen om dette er hos os den danske folkekirke, som er en administrativ størrelse,
der er underlagt landets lovgivning. Men det
er en ramme omkring selve kirken, som taler
om Gud fordi den ikke kan lade være.
Hvad er det så for en Gud, som kirken
taler om? Gudsbillederne er i vor tid forskellige og ofte modstridende. Når et barn
døbes i kirken, så hører vi ordene fra Jesus
om, at ”mig er givet al magt”. Vi hører må-
ske i de ord talen om en almægtig hersker,
der bestemmer alt. Men hvad er det for en
magt, der er givet Jesus? Ja, det står f.eks. i
fortællingen om helbredelse af den lamme
(Mark.2,1-12). Det er magten til synderens
forladelse. Og hvad betyder så det? Det er
magten til at skabe relation, hvor der ingen
relation var. Vi tror nemlig på en Gud, der
skaber relation eller forhold mellem sig og
os, og mellem os mennesker. Derfor kalder
Det nye testamente også Gud for kærlighed, for kærligheden skaber forhold mellem
mennesker, og mellem mennesker og Gud.
Guds kærlighed er Guds almagt.
Det er det, kirken er til for at tale om: at vi
tror på en Gud, der kan gøre alting nyt. Det
er kirken til for, og det er det, der skal skabes
ordentlige rammer for at tale om. Tale om til
og med hinanden.
Jeg glæder mig meget til at samarbejde
med jer alle i Løkken Storpastorat; både med
præster, menighedsråd og menigheder.
Thomas Reinholdt Rasmussen
Provst Hjørring Sdr. Provsti
5
Arrangementer i Løkken
Julekoncert
De ni læsninger
Søndag den 6. december former gudstjenesten i Løkken kirke sig som De ni læsninger.
Bibelske læsninger veksler med fællessalmer,
kor og musikindslag. Voksenkoret medvirker.
Julekoncert med musikskolen
Onsdag den 9. december kl. 19.00
Traditionen tro holder musikskolen julekoncert i Løkken kirke. Lærere og elever
synger og spiller julemusik.
Efter koncerten er der en kop kaffe eller en
juice i sognegårdens foyer.
Foto: Babysalmesang i Løkken kirke
6
Mandag den 14. december kl. 19.00
- er der julekoncert med korene ved Løkken
kirke og kirkesanger Helle Windfeldt. Aftenen begynder som sædvanlig med Luciaoptog.
I år kommer der også musikindslag fra et
kor, der har øvet specielt til denne koncert.
Koret består af gamle og nuværende Løkken-korpiger. De vil bl.a. fremføre værker af
John Rutter og Eric Whitacre. Efter koncerten er der en kop kaffe eller
juice i sognegårdens foyer. Julesalme-gudstjeneste
Den 26. december
2. juledag bliver en lidt anden slags gudstjeneste. Det bliver en gudstjeneste i julesalmernes tegn. Tove Brogaard vil fortælle lidt
kirke og i sognegården
om salmerne og menigheden vil få lejlighed
til at synge med på nogle af vore kendte og
elskede salmer.
Hyggeeftermiddage
Vi indbyder igen til nogle gode eftermiddage
i sognegården med foredrag, musik, sang og
byens bedste kaffebord.
Møderne er altid onsdage kl. 14.30 – 16.30
Den 20. januar
Til toppen af Kilimanjaro
Foredrag ved Berit Svejgård Lund
Berit Svejgård Lund holder et spændende og
inspirerende foredrag om sin fantastiske tur
til toppen af Kilimanjaro
Foredraget består af skønne billeder, hvor
man følger hende og hendes gruppe hele
vejen op af det 5895 m høje bjerg, verdens
fjerde højeste. De kommer op igennem 5
klimazoner, hvor vejret skifter på et øjeblik
og hvor den tynde luft og højdesygen giver
deltagerne større og større vanskeligheder.
I foredraget kommer Berit også ind på
hvordan man finder sin indre styrke til at
komme til toppen, om fællesskabet og den
gensidige hjælpsomheds betydning.
Alligevel er det helt ukendte og overraskende faktorer der bliver afgørende for at
hun nåede toppen.
Glæd jer til et underholdende og spændende rejseforedrag.
Den 10. februar
Hvad laver præsten på et stort sygehus?
Foredrag ved sygehuspræst Ruth Østergaard
Poulsen, Aalborg Universitetshospital
Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen har
været sognepræst i mange år. De sidste 16
år har hun været sygehuspræst på Aalborg
Sygehus.
Mange spørger hende i den sammenhæng: ”Hvad laver du egentlig?” Måske fordi
man har svært ved at forestille sig, hvordan
en sygehuspræsts hverdag og nat ser ud. Det
har man nu mulighed for at høre nærmere
om gennem dette foredrag.
En sygehuspræst er præst for både patienter, pårørende og personale. At være sygehuspræst er at arbejde i et felt, hvor man i
høj grad møder mennesker i krise, sorg og
fortvivlelse, men samtidig et arbejde der er
fyldt af liv, kærlighed og mening. At være
kirke og præst på et sygehus er på mange
måder anderledes end ude i sognemenighederne. Men der er i høj grad brug for kirken,
når den tør være der på patienternes præmisser.
Foredraget er tænkt som oplæg til samtale.
Den 16. marts
Sjov og alvor i sang og musik
Ved Asta Nielsen og Peter Bandholm
7
Arrangementer i de øvrige
Asta Nielsen, Asaa og Peter Bandholm,
Lyngså, har tilrettelagt en eftermiddag med
sang og musik, mikset med små anekdoter
fra hverdagens sjove og alvorlige omskifteligheder.
Kyndelmisse i Løkken kirke
Søndag den 31. januar kl. 17.00
- er der kyndelmissegudstjeneste, hvor voksenkoret medvirker. Traditionen tro er der
efter gudstjenesten suppe i sognegården.
Pris for suppe 30,00 kr. Tilmelding til kirkekontoret tlf. 98 96 37 55 senest onsdag den
27. januar
Lyngby og Rubjerg
sogne
To fantastiske sommerkoncerter
for fulde huse
Det blev til to fantastiske sommerkoncerter for fulde huse i Lyngby kirke. Den ene
med Peter og Betty Arendt, som denne gang
havde tre dygtige musikere med fra Kina. Tre
unge piger som sang, dansede og spillede assisteret af Peter og Betty Arendt. De fyldte
kirken med smuk og munter musik, og gav
publikum en stor oplevelse.
8
Den anden koncert var med Leif Jacobsens Trio. Også her var stemningen høj. Musikerne var velspillende og veloplagte, og det
samme var publikum. Det var en festlig aften, som endnu huskes.
I det nye år venter endnu en stor musikoplevelse.
De ni læsninger i Rubjerg kirke
Søndag den 13. december kl. 19.00
Også i år er der julekoncert i Rubjerg kirke.
Det bliver i form af ”De ni læsninger” ledsaget af masser af musik.
Ved koncerten medvirker forskellige musikere og læsere samt kirkens voksenkor,
som også synger for ved fællessangen.
Efter koncerten byder menighedsrådet
på gløgg i kirken. Alle er velkomne til en
stemningsfuld optakt til julen.
sogne i pastoratet
middag med skuespiller Bodil Jørgensen,
der fortalte og foredrog sange med medbragt
pianist. En utrolig kvinde der spænder over
hele spektret med komik, dialekt fra Vejen/
Ribe samt dybtfølte tanker, der greb os alle
om hjertet.
Der er al mulig grund til at anbefale det
store nye ”Folkekirkens Hus”. Selvom indvielsen først sker palmesøndag næste år, er
man allerede nu i fuld gang med masser af
spændende arrangementer. Vi fik en rundvisning af lederen af huset Henrik Thorngaard, som meget understregende for os, at
huset ikke tilhører hverken domprovst eller
biskop, men derimod alle os folkekirkemed-
lemmer i Aalborg Stift.
Så det kan kun varmt anbefales at gå ind
på nettet under ”Folkekirkens Hus, Aalborg”
og se hvor meget spændende, der bydes på i
den kommende tid.
Gitte Lundsgaard
Formand for Rubjerg-Lyngby menighedsråd
Koncert i Lyngby kirke
Søndag den 14. februar kl.15.00
- er der koncert med ”Nordstrand”. De er
aktuelle med en ny cd med sange af Inger
Lauritzen.
Ved koncerten medvirker også kirkens
voksenkor, som sammen med ”Nordstrand”
nyfortolker nogle af de velkendte sange. Der
venter helt sikkert en fin eftermiddag, og alle
er velkomne.
Studietur til Folkekirkens Hus i
Aalborg
Fredag den 23. oktober blev for os i Rubjerg/
Lyngby menighedsråd noget helt særligt,
hvor vi sammen med de ansatte tog på studietur til Aalborg til Folkekirkens Hus ved
Budolfi kirke. Vi havde en fantastisk efter-
Foto: Folkekirkens Hus i Aalborg
9
Vrensted sogn
Dansk folkemusik i særklasse
Koncerten med den fynske folkemusikgruppe Abild i Vrensted kirke blev en fantastisk
oplevelse for de fremmødte.
Vi mødte fire særdeles musikalske og en-
Foto: Folkemusikgruppen Abild
10
gagerede musikere, som håndterede flere instrumenter med stor kompetence.
Anna Ågård, Theis Langeland, Jonas
Kongsted og Frey Klarskov spillede med stor
indføling de gamle melodier fra Medeas nodebog fra 1700 tallets Fåborg.
Fåborg der engang var basis for en stor
del af Danmarks langfartsflåde, hvilket mange af melodierne bar præg af.
De unge musikere formåede at genskabe
stemningen fra dengang, så vi følte os med
på de gamle Kinafarere.
Kirkerummet ydede musikken fuld retfærdighed. Akustikken var fremragende, så
alt kunne fremføres akustisk uden mindste
forstærkning. Alle små detaljer fra hvert enkelt instrument gik rent igennem, ligesom
sangen i de indskudte sangnumre.
Dette års efterårskoncert i Vrensted kirke
levede til fulde op til traditionen.
Jørgen Schierup
Vrensted menighedsråd
Børglum sogn
Foto: Høstgudstjeneste i Børglum Klosterkirke
11
Kontaktadresser
Løkken-Furreby Sogn
Sognepræst Tove Kallehave Brogaard
Tlf. 98991141 mobil 30356326
[email protected] Mandag fridag
Kirkekontoret
Præstevangen 2, 9480 Løkken
Tirsdag - fredag 9-13
Præstesekretær Birgit Aagaard
Tlf. 98963755. [email protected]
Graver Per Damsgaard
Træffes tirsdag - fredag mellem 9 og 10
Tlf. 98991459 mobil 23432912
[email protected]
Organist Jens Mathiasen,
Tlf. 98381115 mobil 61383029
[email protected]
Kirkesanger Helle Windfeldt
Tlf. 98801980 mobil 20891980
[email protected]
Menighedsrådsformand
Britta Drivsholm, Tlf. 98991918
[email protected]
Foto: Høstgudstjeneste i Børglum Klosterkirke
12
Graver ved Lyngby Kirke
ElseMarie Westergaard
Tlf. 98996358 mobil 24407988
Organist Anne Lindhardt Toft
Tlf. 98982580 mobil 23293218
[email protected]
Menighedsrådsformand i Vrensted
Jens Juhl. Tlf. 98889306 mobil 41225419
[email protected]
Menighedsrådsformand
Rubjerg-Lyngby
Gitte Lundsgaard
Tlf. 98944809 mobil 40544809
[email protected]
Børglum Sogn
Kirkeværge for Løkken Kirke
Hanna Bach. Tlf. 98991484
Graver Erik Jensen
tirsdag-fredag kl. 8-16.
Tlf. 23652261
[email protected]
Kirkeværge for Furreby Kirke
Aase Bladt, Tlf. 98991577
Organist Vibeke Skagbo,
Tlf. 26152059. [email protected]
Vrensted, Rubjerg og Lyngby
Sogne
Kirkesanger Signe Fonseca
Tlf. 60952759
[email protected]
Vakant
Tlf. 98889096 mobil 21469496.
Løkken-Furreby sogn har fået ny hjemmeside find den på
www.loekkenkirke.dk
Graver ved Rubjerg Kirke
Tage Carlsen
Tlf. 98999172 mobil 61319172
[email protected]
Graver i Vrensted Henry Kragh
Tlf. 97709105 mobil 21440536
[email protected]
Menighedsrådsformand
Niels Erik Gregersen
Tlf. 98994186
[email protected]
13
Gudstjenesteliste
DATO
SØNDAGE
6. december 2. s. i Advent
- for alle sognene
LØKKEN
FURREBY
BØRGLUM
VITTRUP
10.45(1)(5)
13. december 3. s. i Advent
10.45
20. december 4. s. i Advent
10.45
VRENSTED
LYNGBY
9.30 TB
10.45 TRR
Se dagspressen for gudstjenester i Løkken Storpastorat
25. december Juledag
10.45
10.45 NK
26. december 2. Juledag
10.45(2)
9.00 KEN
27. december Julesøndag
10.45 AM
1. januar Nytårsdag
16.00 MM
3. januar H. 3 K. Søndag
10.45
Kirkebil for alle sogne til
gudstjenester og til arrangementer
i Sognegården: Ring til Kristians
Taxi på 98991877 senest fredag
mellem kl. 8 og 16.
19.00 TB(1)(5)
24. december Juleaften
9.30 TB
9.30 AM
16.00 TB
10.45 TRR
14.00 TB
9.30 TB
10. januar 1. s.e.H3K
10.45 HDK
17. januar S. s.e.H3K
10.45
24. januar Septuagesima
10.45(3)
10.45 KEN
31. januar Seksagesima
17.00(4)(5)
9.30 TB
7. februar Fastelavn
10.45
10.45 KEN
14. februar 1. s. i Fasten
10.45
9.30 TB
21. februar 2. s. i Fasten
10.45 NK
28. februar 3. s. i Fasten
10.45(3)
6. marts Midfaste
RUBJERG
9.30 HDK
9.30 TB
10.45 AM
10.45 AM
9.30 TB
9.00 MM
9.30 NK
9.30 TB
10.45
10.45 KEN
9.30 TB
10.45 AM
Hvor der ikke er nævnt noget efter kl. slet er det stedets egen præst, der prædiker
TB - Tove Brogaard
TRR - Thomas Reinholdt Rasmussen
KEN - Knud Erik Nielsen
MM - Marianne Madsen
14
AM - Arne Mumgaard
NK - Niels Kirketerp
HDK - Hanne D. Kjeldsen
(1) De ni læsninger
(2) Julesalme-gudstjeneste
(3) Løkken kirkes pigekor medvirker
(4) Kyndelmisse
(5) Kirkens voksenkor medvirker
15
Niels Clemmensens afskedsgudstjeneste
med efterfølgende sammenkomst