Nr. 121 - Vor Frue Kirke, Aalborg

DECEMBER 2015 • JANUAR • FEBRUAR 2016
Nr. 121
PRÆSTENS KLUMME
Spurven sidder stum bag kvist
Ved sognepræst
Grethe Holmriis
En dag i sommerferien besøgte jeg Hedvigs Hus på Læsø. Et tanghus som er
blevet til museum. Flaget var hejst, solen
skinnede, og vi gik gennem de små lavloftede rum, og så hvor anderledes man
boede dengang.
Det lille soveværelse med alkove og en
Bibel slået op på profeten Esajas’ ord ”Et
barn er født os, en søn er givet os, og
herredømmet skal ligge på hans skuldre”… stuen med langbordet og rokken.
Den gamle rok mindede om Jeppe Aakjærs sang fra 1910 om spurven, som sidder stum bag kvist, hvor sidste vers lyder
sådan:
Her ved moders gamle rok
hun lærte mig at stave,
synge om ”den hvide flok”
og al ”hans nådegave”.
Lul-lul! rokken står!
Men dens nyn og sange
vemodsfuldt mod hjertet går,
når kvældene bli’r lange
Sangen er en vemodig erkendelse af altings forgængelighed. Både far og mor er
borte, men rokkens ”nyn og sange” lever
i hans sind. Aakjær kan stadig se moderen sidder ved rokken. I Fra min bitte-tid
skriver han ”Der var i mors rok en egen
dyb tone, som det var sfærerne selv, der
spandt”. Og han tilføjer ”Ingen dronning
2
på sin trone kan tage sig værdigere ud
end en gammel bondekone, der har sat
sig til rette bag sin rok”.
Aakjær kender den lille gård og den nøjsomme virkelighed. Inden døre har de
sikret sig med halm i karmen mod den
bidende vind, som vinduerne ikke kan
holde ude af sig selv. Og far har gnubbet
varme i familiens gris. Lyset tændes ikke,
men bæres ind i en stage, for man har
kun det samme lys. Her mangler meget,
som vi ikke kan leve uden i dag. Her er
ingen energirigtig opvarmning, ingen tv
med dvd, pc med printer, Ipad og mobiltelefoner. Men der er varmt og godt i den
lille stue. Der er fortrolighed og hjerterum
også for børnene.
Og på den anden side af ruden sidder
spurven. Trods mørke, nattefrost, sne og
sjap bliver den. Andre sangfugle er fløjet
til de varme lande, men spurven bliver.
Den sidder stum bag kvist, som et symbol på solidaritet, som én har sagt.
Det var her den lille Jeppe lærte om ”den
store hvide flok” og ”al hans nådegave”.
Samværet og underholdningen om aftenen bestod vel af bibellæsning. Bibel
og salmebog var formentlig hjemmets
eneste tryksager. Andægtigt har faren taget den tunge bog ned og med foldede
hænder om biblen, har han bedt en stille
bøn, velsagtens om at ingen måtte blive
syge, heller ikke grisen.
I dag er intet tilbage af det danske hus-
mandssteds ydre vilkår. Hvis noget er
blevet hængende, så er det en længsel
efter nogle værdier, ingen rigtig kan finde
ud af at definere. Værdier og en sammenhængskraft som vi savner i dag midt i alle
de fremskridt vi har gjort.
Og hvorfor skriver jeg nu om alt det, som
er fortid. Det gør jeg for at sige: Kære
menneske, vi lever ikke på Aakjærs tid,
nej, men vi har stadig brug for et varmt og
godt sted, hvor vi kan slappe af med hin-
anden. Så brug julemåneden på at være
sammen og til glæde for nogen. Åbn dit
hjerte for den glæde, som ikke kan købes
for penge.
Gråspurven, den lille solidariske fugl, er
her stadig, men de værdier vi savner,
kommer næppe igen med mindre vi åbner sind og tanker for ”rokkens nyn og
sange”, for fællesskab, og det der er
større end os selv.
Glædelig advent og jul
Refleksionsgruppe
Hvor går vi hen, når vi har brug for og
lyst til at tale om tro?
I refleksionsgruppen går vi på opdagelse
i troens forunderlige verden. Det er ikke
til at vide, hvor vi ender, men håbet er,
at vi sammen kan skabe et trygt rum for
samtaler om tro og eksistens.
Jeg påtager mig at sætte en samtale i
gang, som forhåbentlig kalder på fælles
undren og interesse.
Vi mødes tirsdage kl. 16.30-18.00 i sognegården Niels Ebbesens Gade 2 B.
Datoer: 26. januar, 9. februar, 1. marts
Er du interesseret så kontakt Grethe
Holmriis, tlf. 98 124 758
3
Smør
stemmebåndene
- og syng julen ind
Lørdag den 19. december kl. 11.00
Flemming Dreisig og Grethe Holmriis disker op med gamle og nye julesalmerog sange, som skal synges - af DIG!
Det er blevet en hyggelig tradition, at
vi kort før jul synger julen ind i Vor Frue
Kirke. Kom glad med din ægtefælle, din
kæreste, dine børn, dine børnebørn eller din gamle mor og far - eller med dig
selv. Det kommer som regel til at lyde
rigtig godt, og man bliver i godt humør
af at synge.
Julemeditation
Lørdag den 26. december. 2. juledag kl. 16.00
Ved gudstjenesten 2. juledag vil vi lade sindet falde til ro ved billedet af Maria, der fødte
Guds søn. Første gang vi møder Maria, er
da englen Gabriel fortæller hende, at hun
skal føde Guds søn. Besøget sætter en proces i gang, som kulminerer i julens fortælling
om Jesu fødsel julenat.
Først protesterer Maria. Siden overgiver hun
sig og siger ’ja’, og hun gennemstrømmes
af noget frydefuldt, som ikke kan forklares.
Ved gudstjenesten vil vi have fokus på Marias modtagelighed, og at det hellige bor i os.
Tanker, ord og salmesang vil blive ledsaget
smukt af Ide Bylin Bundgaard på fløjte og
Flemming Dreisig på orgel og klaver.
4
BØRNE-kirke
Velkommen til børnekirke i Vor Frue Kirke! Børn med forældre, bedsteforældre og
venner inviteres til gudstjeneste i børnehøjde (ca. 0-8 år). Efter gudstjenesten af ca.
20 minutters varighed er der en let aftensmad, som vi spiser sammen i kirkens café,
inden vi igen går hver til sit.
Stjernestunder
Onsdag den 2. december
kl. 17.00
Denne aften i december kigger vi
mod himlen og ser efter stjerner.
Vi hører om dengang en særlig
stjerne lyste på himlen og varslede
nye tider.
Da Jonas
blev slugt
af en hval!
Fastelavn
– er mit navn!
Onsdag den 3. februar kl. 17.00
Velkommen til fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning for børn.
Onsdag den 2. marts kl. 17.00
Vi skal høre om profeten Jonas, der
prøver at stikke af fra Gud, men bliv
er fundet igen.
5
Adventshygge
Torsdag den 3.
december
skruer vi op for
adventshyggen.
Det sker i
sognegården
kl. 14.
barn af forældre, der var meget aktive
soldater i Frelsens Hær i Aalborg.
Eriks causeri vil blive ledsaget af
adventstidens gode gamle salmer og
sange og måske også enkelte nye
samt et dejligt kaffebord.
En ”Frelser-Jul”
... og andet godt
Erik Geisnæs vil med afsæt i sin
bog ”FRELSER, FRELSER, FRELSER – Gjorde man et barn fortræd?
” fortælle om egne oplevelser som
Blå Time
- en tid til stilhed og refleksion
Blå Time minder om en gudstjeneste,
men er kortere og mindre ’stiv’ end om
søndagen. Der er hver gang et emne og
en refleksion, efterfulgt af en stilhedspause, hvor man kan lade ordene, man har
hørt, bundfælde sig. Der er også en bøn,
og som regel er det hele omkranset af et
par salmer eller sange.
Lyder det som noget for dig, er du hjertelig velkommen til at kigge indenfor. Det
er den 3. onsdag i måneden fra kl. 16.30
til ca. 17.15. Vi sidder i kirkens meditationshjørne. (stille musik fra kl. 16.10)
Datoer: 16/12 – 20/1 – 17/2 – 16/3 –
20/4 – 18/5 – 15/6
6
Babysalmesang
Repertoiret er primært en blanding af
nye og gamle salmer, men suppleres
også med børnesange m.m. Vi slutter
hver gang med Fadervor og en farvelsang, inden vi drikker kaffe/the, spiser
og hyggesnakker.
Til babysalmesang er vi i kirken på børnenes præmisser. De første ca. 30 - 45
minutter er vi i kirkerummet hvor vi synger, vugger, og laver fagtesange m.m.
Vi vil bruge tørklæder, sæbebobler og
andre rekvisitter for at stimulere barnets
forskellige sanser.
• Tilmelding er nødvendig
• Dit barn skal være mellem 3 og 8
måneder ved opstart
• Det er gratis at gå til babysalmesang
i Vor Frue Kirke
• Bopæl i sognet ikke nødvendig
• Bedsteforældre kan også tilmelde sig
Tilmelding kan ske til
Mobil: 22 63 00 68
Mail: [email protected]
Læs mere på www.vorfrue.dk
Julegudstjeneste for børn
Torsdag den 17.
december kl. 10.00
Velkommen til børnehaver, dagplejemødre,
forældre, bedsteforældre og ikke mindst alle
børn, der har lyst til at
komme til julegudstjeneste for børn. Vi skal
høre om den gang Jesus blev født og synge
alle de dejlige julesange
sammen. Gudstjenesten
tager ca. en halv time.
7
KONCERTER
I VOR FRUE KIRKE
Anne Linnet
TIRSDAG DEN 8. DECEMBER KL. 19.30
Anne Linnet og hendes trio gæster Vor Frue
Kirke. Med skattede tekster og sange af Anne
Linnet, samt tekster af Johannes Møllehave vil
Anne Linnet præsentere sin årlige julekoncert
for musikpublikum i Aalborg.
Spørgsmål vedrørende koncerten rettes til
Sind Skolerne på tlf. 98 138 066. Billetter købes på www.jubiibillet.dk eller hos Sind Skolerne, Bispensgade 5-7, 9000 Aalborg.
Entré: 250 kr.+ gebyr.
Caroline
Henderso
– julekon n
cert
TORSDA
G DEN 1
7. DECE
MBER K
L. 20.00
Publikum
kan forv
ningsfuld
ente en
k
fantastis
pertoiret oncert, med fle
re julesa k stemog sidst
nge på re
m
jazzdiva
nr. 1, Ca en ikke mindst
D
ro
anmarks
Koncert
en tager line Henderson
,i
sit udga
Henders
ngspunk topform.
on og h
t
e
i Carolin
n
de sidste
des faste
e
mange å
p
ia
n
is
t
igennem
r Nikolaj
Billetter
købes v
Hess.
ia www.b
fokus-fo
illetnet.d
lkeoplys
k og ww
n
in
se til FO
w.
KUS Folk g.dk eller ved h
envende
e
Entré: 25
oplysnin
l0 kr. + g
g
,
tl
f. 99 301
ebyr
000.
8
g
n
a
l
k
l
e
g
r
o
g
Englesang o
R KL. 15.00
. DECEMBE
EN 20
SØNDAG D
d unger julen in
n
y
s
r
o
K
s
mle
irke
ch med ga
Vor Frue K
Rikke Kurs
f
ana
rr
e
a
ls
e
e
y
d
der le
lmer i n
a
s
le
ju
te
d
sik
ken
d på julemu
elskede og
som nye bu
l
e
en.
v
s
å
je
s
o
r
B
te
l
n
geme
Michae
g
o
n
e
tz
n
ore
e væraf Jakob L
et par størr
t
re
o
k
r
e
g
ved
syn
ing Dreisig
Derudover
m
m
le
F
d
e
n m
n Raker samme
que de Jea
ti
n
a
C
’s
ré
u
Fa
r muorglet, bl.a.
hat sweete
W
s
r’
e
tt
u
R
hn
spiller
cine og Jo
afdelinger
ts
re
o
k
m
elle
musik
sic. Ind im
ingsfuld jule
n
m
te
s
ig
is
re
Gratis entré
Flemming D
l.
e
org
på kirkens
NYTÅRSGUDSTJENESTE
med JAZZ
FREDAG DEN 1. JANUAR KL. 16.00
Har du svært ved at komme i gang
med et nyt år, så prøv en gudstjeneste i Vor Frue kirke med jazz,
lystænding, stærke ord og god
musik fra Jazz kvartetten Mini Dap
under ledelse af Jørn Hald. Efter
gudstjenesten serveres der champagne og kransekage i våbenhuset. Det er en festlig og traditionsrig
start på et nyt år. Det er både højtideligt og tankevækkende, og der er
gode chancer for, at man går glad
og opløftet hjem.
9
FORÅRETS PILGRIMSVANDRING 2016
bliver på LÆSØ
SÆT KRYDS I KALENDEREN 20.TIL 22. MAJ 2016
Der er kirkedage i København i Kristi himmelfartsferien.
Derfor oplyses de overnævnte datoer allerede nu.
Foredrags- og sangaften
med forfatter og salmedigter Iben Krogsdal
Torsdag den 11. februar kl. 19.00
Velkommen i kirken til en aften i selskab med salmedigter og forfatter Iben Krogdal, der vil introducere os
for nogle af sine salmer og tale om, hvad vil det sige
at være kristen i en moderne virkelighed. Hvad længes
mennesker efter i dag – hvis de altså længes efter noget? Og kan kristendommen overhovedet formuleres på
nudansk, så den bliver vedkommende i travle menneskers hverdag?
Iben Krogsdal vil fortælle om det moderne menneskes
livsvilkår ud fra en række af sine nyeste salmer. Hun vil
tale om dagligdagens mange former for magt og afmagt
- og om, hvordan kristendommen stadig kan være dybt
relevant for mennesker i dag.
10
10
DE 9 LÆSNINGER Søndag den 6. december kl. 10.00. Kan det blive jul uden ’de 9 læsninger’?
Det var der en gruppe af kirkens mange
frivillige, som ikke mente, så velvilligt har
de meldt sig til læsning og deltagelse!
Derfor lykkes det også i år at lave en adventsgudstjeneste, hvor vi i fællesskab
kan forberede os til julen med læsninger og kormusik, der stemmer sindet
og leder op til Jesu fødsel. Læsninger
bliver altså ved kirkens frivillige, og musik ved kirkens kor og organist Flemming Dressig.
Vor Frue Kirkes Mission og Vision
Menighedsrådet, præster og ansatte ved Vor Frue kirke har sammen haft en visionsdag, hvor målet var at formulere vores fælles mission og vision for den kirke, vi er
sammen om. Nedenfor ser I, hvordan vi har formuleret disse to, som vi ønsker at gøre
til søjler for vores arbejde.
Mission:
Vi vil være et kristent fællesskab med rum for
samtale om gud og livet. I fællesskabet vil vi
være medarbejdere på hinandens glæde.
Vision:
Vi vil være en kirke med mangfoldighed hvor
endnu flere oplever Vor Frue Kirkes kristne fællesskab med nærvær, kvalitet og det personlige
møde.
11
Meditativ bibellæsning
og kristen meditation
Hvor finder mit hjerte ro?
Jeg længes efter bare lidt fred og ro!
Er der nogen steder, hvor det er lettere
end andre at finde stilhed, være i ro og
opleve, at livet giver mig lidt fred og
tid til bare at være?
Tider med god og velsignet stilhed kan vi
opleve sammen i Vor Frue Kirke.
Om mandagen afsætter vi tid til bøn og
meditation og læsning af næste søndags
evangelietekst.
Mandag i lige uger kl. 17.30 en halv time
med kristen meditation med vejledning til
meditationen.
Mandag i ulige uger kl. 19 -21 fællesskab
med meditativ bibellæsning.
Meditativ bibellæsning :
14/12 – 4/1 – 18/1 – 1/2
– 15/2 – 29/2
Mandage i ulige uger
12
I Bibelen læser vi om trætte, udslidte,
stressede og pligtopfyldende mennesker,
som kom til Jesus for at få hjælp til at få
hverdagen til at fungere. Mange oplevede
dengang, som nu, at der var meget der
skulle gøres. Jesus tilbød mennesker, at
de måtte sætte sig stille ved hans fødder.
Han talte om at leve livet ubekymret og i
tillid til ham.
Velkommen til Vor Frue kirke om mandagen til kristen meditation og meditativ
bibellæsning.
Retræte- og pilgrimsleder
Karen-Marie H. Jannerup
frivillig ved Vor Frue kirke
Kristen meditation:
7/12 – 21/12 – 11/1 – 25/1
– 8/2 – 22/2
Mandage i lige uger
Kom og lyt
Hver tirsdag synges der på livet løs i
Vor Frue kirkes smukke kirkerum. Det
er Vor Frues Gospel, der øver under
kærlig og inspirerende ledelse af Freja
Kornets,
brødets
sang
Würtz. Det er en fest, når vi øver, fortæller sangerne, og alle er velkommen
til at kigge indenfor og lytte med.
DET ER TIRSDAGE KL. 19-21.30.
Luften er mild
og frodig grøn
sol og duft af grøde
og tanken inderst
inde
i det dulgte
der venter
mærker duften
af brødet
gjort af gavmilde
hænder
til glæde
Digt modtaget af kirkegænger. (Rettet version - beklageligvis fejl i forrige blad).
13
Kalender
Tirsdag, 1. december
19.00
Gospelkoret øver – Kom og lyt
Kirken
Torsdag, 3. december
14.00
Adventshygge
Sognegården
Mandag, 7. december
17.30
Kristen meditation Kirken
Tirsdag, 8. december
19.30
Anne Linnet Koncert
Kirken
Mandag, 14. december 19.00
Meditativ bibellæsning
Kirken
Tirsdag, 15. december
19.00
Gospelkoret øver- Kom og lyt
Kirken
Torsdag, 17. december
20.00
Caroline Henderson Koncert
Kirken
Lørdag, 19. december
11.00
Syng julen ind
Kirken
Søndag, 20. december
15.00
Vor Frue Kirkes kor Koncert
Kirken
Mandag, 21. december 17.30
Kristen meditation
Kirken
Mandag, 4. januar
19.00
Meditativ bibellæsning
Kirken
Mandag, 11. januar
17.30
Kristen meditation
Kirken
Mandag, 18. januar
19.00
Meditativ bibellæsning
Kirken
Mandag, 25. januar
17.30
Kristen meditation
Kirken
Tirsdag, 26. januar
16.30
Refleksionsgruppe Sognegården
Mandag, 1. februar
19.00
Meditativ bibellæsning
Kirken
Mandag, 8. februar
17.30
Kristen meditation
Kirken
Tirsdag, 9. februar
16.30
Refleksionsgruppe
Sognegården
Torsdag, 11. februar
19.00
Foredrags- og sangaften
Kirken
Mandag, 15. februar
19.00
Meditativ bibellæsning
Kirken
Mandag, 22. februar
17.30
Kristen meditation
Kirken
Mandag, 29. februar
19.00
Meditativ bibellæsning
Kirken
Tirsdag, 1. marts
16.30
Refleksionsgruppe
Sognegården
Menighedsrådsmøder
Sædvanligvis 4. torsdag i måneden kl. 17.00
i Vor Frue Sognegård, Niels Ebbesens Gade 2C.
Dagsorden kan fås på kirkekontoret en uge før. Møderne er offentlige,
og alle er velkomne til at overvære dem.
14
Gudstjenester i Vor Frue Kirke
DECEMBER
Onsdag den 2.
Børnekirke
Kl. 17 Kamma J. Graversen
Søndag den 27.
Julesøndag
Kl. 10 Kamma J. Graversen
Søndag den 7.
Fastelavn
Kl. 10 Grethe Holmriis
Søndag den 6.
2.s. i advent
De 9 læsninger
Kl. 10 Kamma J. Graversen
JANUAR
Fredag den 1.
Nytårsdag
Nytårsjazz
Kl. 16 Grethe Holmriis
Søndag den 14.
1.s. i fasten
Kl. 10 Karen Søe Pedersen
Søndag den 13.
3.s. i advent
Karen Søe Pedersen
Søndag den 3.
Helligtrekonger søndag
Kl. 10 Karen Søe Pedersen
Onsdag den 16.
Blå time
Kl. 16.30 Grethe Holmriis
Søndag den 10.
1. s.e.h.3 k.
Kl. 10 Grethe Holmriis
Torsdag den 17.
Julegudstjeneste
for børn
Kl. 10 Kamma J. Graversen
Søndag den 17.
Sidste s.e.h.3 k.
Kl. 10 Grethe Holmriis
Søndag den 20.
4. søndag i advent
Kl. 10 Grethe Holmriis
Torsdag den 24.
Juleaften
Kl. 15.00 Kamma J. Graversen
Kl. 23.30 Grethe Holmriis
Fredag den 25.
Juledag
Vi henviser til Budolfi
Lørdag den 26.
2. juledag
Julemeditation
Kl. 16.00 Grethe Holmriis
Onsdag den 20.
Blå time
Kl. 16.30 Grethe Holmriis
Søndag den 24.
Septuagesima
Kl. 10 Kamma J. Graversen
Onsdag den 17.
Blå time
Kl. 16.30 Grethe Holmriis
Søndag den 21.
2.s. i fasten
Kl. 10 Kamma J. Graversen
Søndag den 28.
3.s. i fasten
Kl. 10 Grethe Homriis
MARTS
Onsdag den 2.
Børnekirke
Kl. 17 Kamma J. Graversen
Søndag den 6.
Midfaste søndag
Kl. 10 Grethe Holmriis
Søndag den 31.
Seksagesima
Kl. 10 Grethe Holmriis
FEBRUAR
Onsdag den 3.
Børnekirke
Kl. 17 Kamma J. Graversen
15
ADRESSER
Sognepræst Grethe Holmriis
Kirkebogsførende og
begravelsesmyndighed
Duebrødrevej 11, 9000 Aalborg
Telefon 98 124 758
Træffes efter aftale. Mandag fri.
E-mail: [email protected]
Sognepræst
Kamma Jacobsen Graversen
Telefon: 31 132 597
E-mail: [email protected]
Sogne- og sygehuspræst
Karen Søe Pedersen
Telefon 20 258 722
E-mail: [email protected]
Formand
Dagmar Højris Kristensen
Telefon 41 293 908
Formand e-mail: [email protected]
Menighedsråd e-mail: [email protected]
Kirkeværge Tove Krogh
Telefon 23 263 822
Vor Frue Kirke Sognekontor
Kordegn Jonna Kyvsgaard
Kordegn Line B. Nielsen
Niels Ebbesens Gade 2c
Åbent kl. 9-13
Torsdag tillige kl. 16-18
Telefon 96 311 180
Hjemmeside: www.vorfrue.dk
E-mail: [email protected]
Kirketjener
Christian Skriver Sørensen
Doris Kristensen
[email protected]
Telefon 20 120 185 (kl. 11-13)
Kirkens åbningstid 10-14 og lør 10-12
Organist Flemming Dreisig
E-mail: [email protected]
Telefon 24 621 112
Kirkebladsredaktion
Dagmar H. Kristensen (ansv.)
Jonna Kyvsgaard
Line B. Nielsen
Lillian Eriksen
Kamma Jacobsen Graversen
Foto
Frist for indlevering af
materiale til næste kirkeblad
senest den 20. januar 2016.
Vor Frue Kirke: Vor Frue Plads 1 · 9000 Aalborg
Kirkekontor og sognegård: Niels Ebbesens Gade 2c · 9000 Aalborg
www.nordpro.dk
Trine Kristensen. Pressefotos.