Cement og kalkstabilisering

Cement og
kalkstabilisering
Marts 2015
Cement
og kalkstabilisering
Stabilisering af råjord med kalk eller bærelaget med cement medfører mindre verbygning,
brug af lokale råstoffer, tyndere asfaltlag og
dermed en økonomisk besparelse. Vejdirektoratet er leveringsdygtig i forundersøgelserne
i laboratoriet, dimensionering og kontrol af
materialer og arbejdets udførelse.
Cementstabilisering af
bærelag
Som alternativ til GAB asfaltbærelag kan man vælge at
udføre et cement bundet bærelag.
Kontakt
Fagspecialist:
Ole Kisum
7244 7178
[email protected]
Kundekonsulent:
Bent Juhl Pedersen
4037 1900
[email protected]
vd.dk/raadgivning
Den primære fordel ved at bruge cementbundne bærelag
er den høje bæreevne, men der er også andre fordele,
så som opnåelse af ressource- og miljømæssige besparelser ved at udnytte lokalt forekommende sand og
grus. Samtidig kan en vejopbygning med cementbundet
bærelag og asfalt binde- samt slidlag være økonomisk
fordelagtig i forhold til en ren asfaltopbygning.
For cementbundne materialer er det nødvendigt at være
opmærksom på kontraktionsrevner der opstår ved temperatursvingninger. Derfor træffes der foranstaltninger
til at styre revneudvikling, enten ved at lave tværgående
revneanvisere i det friskudlagte lag eller ved at slå revner
med guillotine. Udover cement findes der andre hydrauliske bindemidler, så som flyveaske eller mix-in-place.
Valget af det mest fordelagtige hydrauliske bindemiddel
vælges ved forundersøgelser i laboratoriet. Her kan der
sammensætte en blanding med mindst muligt bindemiddelindhold, som samtidig giver det bedste resultat.
Kalkstabilisering af råjord
Størstedelen af Danmark er dækket af en slap og frostfarlig moræneler. Kalkstabilisering vil her være en gevinst,
så som både øget bæreevne, minimerer vandindhold,
øger genindbygnings-egnetheden samt anlægssæsonen.
Dette bevirker at mindre mængder råjord udsættes, samtidig med at behovet for at køre friktionsfyldt til minimeres
hvorved der opnås en økonomisk gevinst.
Kalkstabilisering kan deles i to typer – Planum stabilisering – her udlægges kalken på planumoverfladen, hvorefter kalken fræses ned i den øverste ca. 0,5 m. Kalkstabilisering af råjordsplanum bevirker at råjordsplanum får en
fast overflade, som letter arbejdsgangen, øger dimensioneringsmodulet og reducere overbygningshøjden.
Endvidere Jordforbedring, hvor det afgravede materiale
stabiliseres med kalk for senere at blive genindbygget i
påfyldning. Jordforbedring kan foregå på to måder enten
ved at afgravet kohæsionsmateriale (lerjord) køres til en
centralt placeret værk, hvor kohæsionsmaterialet blandes
med kalk eller ved at jordoverfladen stabiliseres som ved
planum stabilisering for efterfølgende at blive afgravet
og flyttet til indbygningsstedet eller lagt i depot til senere
anvendelse. Ved kalkstabilisering af moræneler viser
erfaringerne at dimensioneringsmoduler nemt kan sættes
til 45 MPa, hvilket er betydeligt højere end det den ubehandlede råjord har.
Rådgivning om stabilisering
Vejteknisk Område tilbyder rådgivning og laboratorieprøvning i forbindelse med:
• Forundersøgelser, hvor det fastslås hvilket og hvor
meget bindemiddel, der skal tilsættes det enkelte
materiale
• Dimensionering af vejens opbygning
• Materialekontrol
• Kontrol af arbejdets udførelse i marken, herunder
komprimeringskontrol og bæreevnemålinger
Vejdirektoratet har lokale kontorer i:
Aalborg, Fløng, Middelfart,
Næstved og Skanderborg
samt hovedkontor i København
Find mere information på
vejdirektoratet.dk
Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Telefon 7244 3333
[email protected]
vejdirektoratet.dk