pdf-fil - Solrød Strands Grundejerforening

SOLRØD STRANDS
GRUNDEJERFORENING
Solrød Strand d. 11/11-2015
FORSLAG TIL NY LOKALPLAN FOR KYSTOMRÅDET I HØRING
Solrød Kommune har i midten af oktober måned fremlagt forslag til ny lokalplan for kystområdet i Solrød Strand – dvs. området mellem Solrød Strandvej og stranden på strækningen mellem Tangvej i nord og Østre Grænsevej i syd.
Vi skal hermed gøre medlemmer af Solrød Strands Grundejerforening opmærksomme på
”Forslag til lokalplan 316.4 for kystområdet i Solrød Strand med Tillæg nr. 8 til
Kommuneplan 2013-2025”.
VÆSENTLIGE ÆNDRINGER OG ÆRGERLIG FASTHOLDELSE AF GÆLDENDE REGLER
De væsentligste ændringer i lokalplanforslaget er:

Bebyggelsesprocenten hæves til totalt 30% (i stedet for tidligere 25% opvarmet og 5%
uopvarmet udestue eller. lign.)
 Vejbyggelinjer placeres noget tættere på vejskel for flertallet af de omfattede veje og
måles fra vejskel (i stedet for tidligere fra vejmidte)
 Bygninger må bygges op til to etager under iagttagelse af højdegrænseplan og forøgede
byggelinjer (i stedet for tidligere op til en etage med udnyttet 1. sal/tagetage)
 Arealreservationer i private grunde til vejudlæg og vendepladser opretholdes uændret
for 25 ud af 44 veje (for 19 veje er de faktiske forhold således at udlæg til vendepladser kan søges ophævet)
 Bestemmelser om beplantning sikrer i videre omgang bevarelse og opretholdelse træer
og grøn beplantning i området og langs hegn og veje (i stedet for tidligere ingen eller
mindre klar regulering)
 Anvendelsesbestemmelserne udvides for tre matrikler på Østre Strandvej, så der kan
indrettes klublokaler, omklædningsfaciliteter mv. for sports- og fritidsklubber, kiosk,
café, restauration og lignende.
Da forslaget kan have vigtige konsekvenser for den enkelte grundejer er det vigtigt for os at
vores medlemmer er opmærksomme på de forslåede ændringer, herunder mulighed for at orientere sig inden endelig vedtagelse.
Lokalplanforslaget i sin helhed kan findes på http://www.solrod.dk/media/1563730/lp-316-4forslag-samt-kommuneplantillaeg-med-underskrifter.pdf.
Læs videre på side 2………
Engvangen 14
-
2680 Solrød Strand
-
Telefon 56 14 01 93
Side 2
OPRÅB FRA VEJLAUG OG OPFORDRING TIL AT INDGIVE HØRINGSSVAR
Solrød Strands Grundejerforening har forud for Solrød Kommunes udarbejdelse af forslag til
lokalplanforslag opfordret til at eksisterende bestemmelser om arealreservationer i private
grunde til vejudlæg og vendepladser bliver slettet og i det hele ophører.
Denne opfordring er desværre ikke efterkommet i det fremlagte udkast til lokalplan.
Vi har fra vejlauget på Klitvej modtaget vedhæftede henvendelse (side 3) stilet til Solrød
Kommune og tiltrådt af samtlige beboere på Klitvej. Såfremt flere vejlaug deler såvel vores
som Klitvej Vejlaugs holdning, opfordres den enkelte beboer eller det enkelte vejlaug til at indgive høringssvar om vejudlæg og vendepladser – eller i øvrigt vedrørende forslaget til lokalplan.
Solrød Strands Grundejerejerforening agter naturligvis også, i høringssvar vedrørende lokalplanforslaget, på ny at opfordre til, at bestemmelser om vejudlæg og vendepladser udgår.
BORGERMØDE OG DET ÅRLIGE MØDE MED VEJLAUG
Såfremt du har behov for yderligere information har du følgende muligheder:


Borgermøde afholdes af Solrød kommune den 16. november 2015 kl. 19:30 på Solrød
Rådhus.
Det årlige møde mellem Solrød Strands Grundejerforening og vejlaug i foreningens område afholdes den 19. november kl. 19:30 i Aktivitetscentret. Du kan benytte lejligheden til at rette spørgsmål eller synspunkter via dit vejlaug
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Solrød Strands Grundejerforening
https://www.facebook.com/solroedstrandgrundejerforening/
http://www.ssgsolrod.dk/
Næste side: Klitvejs indsigelse mod ”Forslag til Lokalplan 316.4”
Solrød Strands Grundejerforening
Byrådet
Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Solrød Strand, den 9. november 2015
Indsigelse mod
Forslag til Lokalplan 316.4, Kystområdet, Solrød Strand med Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025
Vi vil som beboere på Klitvej hermed på det kraftigste protestere mod forslaget om etablering af en vendeplads
på Klitvej. Antallet af protesterende beboere ses af underskrifterne på dokumentets side 2 (100% tilslutning).
Der har gennem årene aldrig været udtrykt ønske om en vendeplads – fra beboerne side.
I brev af 29. august 2006 samlede Klitvejs Vejlaug underskrifter ind fra 24 ud af de 28 grundejere på Klitvej.
I de mere end 9 år der er gået, siden vores omtalte indsigelse mod forslaget om vendeplads, er vejen blevet
forbedret væsentligt: Der er kommet ny asfaltbelægning, der er etableret tre fartdæmpende vejbump og
gadebelysningen er forbedret meget.
Store lastbiler med byggematerialer m.v. bakker langsomt ned mod stranden, med den karakteristiske,
advarende biplyd. Det ønsker vi at beholde. Trafiksikkerheden ligger os meget på sinde.
På Klitvej er det i særlig grad barokt at foreslå etablering af en vendeplads, idet vi ved indkørslen til Klitvej 24
har rigtig gode muligheder for at vende langt de fleste person- og varebiler.
Hvis ønsket om en vendeplads i virkeligheden kommer fra renovationsfirmaet/skraldemændene, forstærker
det blot vores modvilje mod idéen.
Det er vejlaugets opfattelse, at såvel trafiksikkerhed som tilgængelighed for servicekøretøjer er fuldt tilfredsstillende, idet der ikke i de mere end 30 år siden den første vedtagelse af udlæg til bredere vej og udlæg til
vendepladser, har været nævneværdige udfordringer. Som beboere og grundejere ser vi intet behov for disse
udlæg, som i betydelig grad reducerer borgernes ejendomsret.
Klitvejs Vejlaug opfordrer derfor til at alle tidligere og eksisterende deklarationer og vejudlæg fjernes og
ophører i den kommende lokalplan.
Klitvejs Vejlaug opfordrer ligeledes til at alle tidligere og eksisterende bestemmelser og udlæg til vendepladser
fjernes og ophører i den kommende lokalplan.
Vi vil beholde vores nuværende vej, der er et væsentligt aktiv for vores ejendomme. Strandområdets meget
særprægede miljø, med gammel bevoksning og smalle veje, har altid udgjort beboelsesområdets særlige
kvalitet. På grundlag af nærværende skrivelse og de mange underskrifter på side 2 forventer vi, at Solrød
Kommune helt sletter forslaget om etablering af vendeplads på Klitvej.
Venlig hilsen
Klitvejs Vejlaug
Bjørn-Erik Jørgensen
Formand