Sag nr. FV2014.0129 Lars Hjortnæs, Poul Sørensen

Protokollat i faglig voldgift
FV2014.0129:
DJØF som mandatar for A
(advokat Peter Breum)
mod
Vallensbæk Kommune
(advokat Jørgen Vinding)
Sagen er forhandlet i KL’s lokaler i København den 4., 5. og 6. marts 2015.
Den faglige voldgiftsret
Den faglige voldgiftsret bestod af kommunaldirektør Bjarne Pedersen, udpeget af DJØF, og
kontorchef i KL, cand.jur. Karsten Thystrup, udpeget af Vallensbæk Kommune, og som formand og
opmand følgende udvidede formandskab: højesteretsdommer Lars Hjortnæs, fhv. højesteretsdommer
Poul Sørensen og fhv. højesteretspræsident Børge Dahl (formand).
Påstande
Klager, DJØF som mandatar for A, nedlagde følgende påstand:
Indklagede, Vallensbæk Kommune, skal
1) anerkende, at A ikke har gjort sig skyldig i grov misligholdelse, og at afskedigelsen af A i
henhold til § 22, stk. 2, i Rammeaftale om åremålsaftale mellem KL og KTO er uberettiget,
og
2) betale 2.652.214,30 kr. til A med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.
Vallensbæk Kommune nedlagde påstand om frifindelse.
Sagens forhandling
De under sagen fremlagte bilag ansås for dokumenteret.
Der blev afgivet forklaring af:
A,
Henrik Rasmussen, borgmester, Vallensbæk Kommune,
Lars Christensen, tidligere teknisk direktør, Vallensbæk Kommune,
Kenneth Bruun, tidligere servicechef, Kommunale Ejendomme, Vallensbæk Kommune,
Hans Ewald Christensen, tidligere leder, Kommunale Ejendomme, Vallensbæk Kommune,
Malene Hyldgaard Benson, centerchef, Direktionen, Vallensbæk Kommune,
Julie Rothe, tidligere chefjurist, Vallensbæk Kommune,
Anette J. Laustsen, direktør, Vallensbæk Kommune,
Søren Wiborg, 2. viceborgmester, Vallensbæk Kommune,
Anette Eriksen, 1. viceborgmester, Vallensbæk Kommune,
Marianne Hoff Andersen, tidligere direktør, Vallensbæk Kommune,
Steen Ballegaard, souschef, Personalejuridisk Afdeling, KL.
Sagen blev procederet og optaget til afgørelse.
Sagens afgørelse
I overensstemmelse med opmændenes enstemmige tilkendegivelse enedes parterne om, at sagen
afsluttes ved, at DJØF som mandatar for A frafalder klagen og hæver sagen.
På formandskabets vegne, København den 9. marts 2015
Børge Dahl