Redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4

Advokatfirmaet Poul Schmith
27. MAJ 2015 .
J.nr.: 8915935 BOR/JFR
Redegørelse i medfør af konkurslo­
vens § 125, stk. 4
Sparekassen Lolland AJS under konkurs
Skifteretten i Nykøbing Falster- SKS 12-28/2013
Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i medfør af konkurslovens § 125, stk.
4, redegøre for boets forhold.Jeg henviser indledningsvist til de af mig tidligere udfærdigede redegørelser i medfør af
konkurslovens § 125, stk. l, dateret 15. februar 2013, konkurslovens § 125, stk. 2, dateret
28. maj 2013, konkurslovens dagældende § 125, stk. 3, dateret 27. november 2013 og kon­
kurslovens § 125, stk. 4, dateret 27. maj 2014 og 27. november 2014.
l.
AKTIVER
Som tidligere meddelt er købesummen i overdragelsesaftalen mellem Sparekassen Lolland
A/S (nu under konkurs) og Jyske Bank A/S aftalt til kr. 0,00, hvorfor der ingen aktiver er i
Sparekassen Lolland A/S under konkurs.
Jyske Bank A/S har påtaget sig at dække rimelige omkostninger til konkursbehandlingen af
Sparekassen Lolland A/S med op til kr. 2.000. 000,-.
2.
PASSIVER
Der er i konkursboet registreret følgende anmeldelser:
kr.
Konkurslovens § 97
Vester Farimagsgade 23
DK-1606 København V
39.651,58
Telefon +45 33 15 20 l O
Fax +45 33 15 61 15
www.poulschmith.dk
8889439v2
Advokatfirmaet Poul Schmith
27. MAJ 2015
Konkurslovens§ 98 (efterstillede krav)
kr.
418.250.405,60.
Passiver i alt
kr.
418.290.057,18
Jyske Bank NS er i kraft af den indgåede overdragelsesaftale forpligtet til at betale § 97krav i det omfang, at disse er berettigede i forhold til konkursboet.
På nuværende tidspunkt er der alene et § 97-krav, stort kr. 39.651,58,-, registreret i boets
gældbog. Jyske Bank A/S har meddelt kurator, at banken anerkender kravet og vil foretage
betaling heraf.
Som følge heraf forventer kurator, at anmeldelsen af§ 97-kravet tilbagekaldes snarest, idet
kurator bemærker, at alle øvrige krav, der tidligere har været anmeldt over for Sparekassen
Lolland A/S under konkurs i medfør af konkurslovens § 97, er tilbagekaldt som følge af
Jyske Bank A/S' indfrielse af disse krav.
-Baseret på de foreliggende oplysninger er der fortsat-i!r..ke--Hdsi.gt til dækning-til efterstillede
krav, jf. konkurslovens§ 98.
3.
OMSTØDELIGE DISPOSITIONER
Der henvises i det hele til kurators tidligere redegørelse i medfør af konkurslovens § 125,
stk. 4, dateret 27. maj 2014.
4.
STRAFBARE FORHOLD
Der henvises i det hele til kurators tidligere redegørelse i medfør af konkurslovens § 125,
stk. 4, dateret 27. november 2014.
5.
BOBEHANDLINGEN OG TIDSFORBRUGET I DEN FORLØBNE PERIODE
Kurators arbejde i perioden siden sidste redegørelse har været koncentreret om følgende
opgaver:
5.1
Undersøgelser vedrørende Sparekassen Lolland A/S' forhold
Siden udsendelsen af seneste redegørelse er kurators undersøgelse af Sparekassen Lolland
NS' forhold, herunder særligt overdragelsen af sparekassens virksomhed til Jyske Bank
A/S, fortsat.
Side 2/4
Advokatfirmaet Poul Schmith
27. MAJ 2015
Kurator har i perioden siden udsendelsen af seneste redegørelse fortsat sit arbejde med gen­
nemgang af et større antal dokumenter i form af diverse korrespondance, præsentationer
samt aftaledokumenter mv. Oplysningerne indeholdt i disse dokumenter er sammenholdt
med det i øvrigt af kurator modtagne materiale vedrørende sparekassens virksomhed, her­
under yedrørende overdragelsen til Jyske Bank A/S.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 55 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.2
Arbejde relateret til den mellem Sparekassen Lolland A/S (nu under konkurs)
og Jyske Bank A/S indgåede overdragelsesaftale
Kurator har også siden udsendelsen af seneste redegørelse bistået med effektueringen af
overdragelsen af en række udenlandske engagementer fra Sparekassen Lolland A/S til Jyske
Bank A/S. Kurator har i den forbindelse gennemgået et antal ikke ukomplicerede dokum�n­
ter vedrørende udenlandske engagementer og sikkerheder samt underskrevet en række af
disse for notaren.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 6 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.3
Bobehandling i øvrigt
Der er på almindelig bobehandling, herunder korrespondance med kreditorer, Sydsjællands
og Lolland-Falsters Politi, Jyske Bank A/S og skifteretten samt udarbejdelse af denne rede­
gørelse anvendt ca. 4 juristtimer.
Der er således samlet anvendt ca. 63 juristtimer siden sidste redegørelse og dermed i alt ca.
744 juristtimer på boets behandling siden dekretets afsigelse.
\
6.
DEN FREMADRETTEDE BOBEHANDLING OG BOETS SLUTNING
Bobehandlingen vil i den kommende periode være koncentreret om færdiggørelsen af kura­
tors undersøgelser vedrørende overdragelsen af Sparekassen Lolland A/S' virksomhed.
Kurator forventer at kunne afslutte konkursboet i løbet af 2015.
7.
ACONTOSALÆR
Kurator har ikke anmodet skifteretten om udbetaling af acontosalær.
Side 3/4
- ' Advokatfirmaet Poul Schmith
27. MAJ 2015
E KREDITORINFORMATION
ankursboet er afsluttet forinden, vil næste kreditorinformation med redegørel­
f konkur o ens§
5, stk. 4, blive udsendt senest den 27. november 2015.
Side 4/4