Brochure Recycling

NCC Roads A/S
NCC Recycling.
Miljørigtig håndtering
af affald
modtagelse > genanvendelse > forædling > salg
NCC Recycling forvandler affald til nye materialer gennem bæredygtige og
miljørigtige forædlingsprocesser. Med recycling sparer vi på verdens energi
og mindsker vores afhængighed af de sparsomme naturressourcer.
www.ncc.dk/recycling
2 NCC Roads A/S recycling
Recycling
er sund fornuft
Det er god gammeldags sund fornuft at genanvende
affald. Det er både økonomisk og miljømæssigt
attraktivt for dig, der skal af med affald, og dig, der har
brug for materialer af samfundsmæssige interesse.
F o r n u f t i g t f o r d i g, d e r k ø b e r r å s to ff e r
Danmarks råstofreserver skal i videst muligt omfang anvendes, så vi sikrer de
kommende generationer. Fx er grusgravsmaterialer på vej til at blive en mangelvare, fordi det er vanskeligt at finde nye råstofområder. Råvarepriserne stiger,
og derfor er genbrugsmaterialer lønsomme – både økonomisk og miljømæssigt.
F o r n u f t i g t f o r d i g, d e r s k a l a f m e d byg g e a ffa l d
Der stilles store krav til kompetencer og håndtering i forhold til genanvendelse
af forskellige affaldstyper. Hvad enten du er privat eller offentlig, kan du trygt
indlevere dit affald til NCC Recycling i sikker forvisning om, at materialerne
bliver genanvendt til gavn for samfundet.
N C C s tå r f o r æ r l i g h e d, t i l l i d o g r e s p e k t
I NCC Recycling tager vi dit affald alvorligt. Vi anvender de nyeste teknologier
og vores store ekspertise indenfor råvarehåndtering til at genanvende materialerne bedst muligt til gavn for alle parter. Vi har naturligvis alle de nødvendige
miljøgodkendelser og en skrap egenkontrol.
modtagelse > genanvendelse > forædling > salg
3
NCC Recycling forvandler
blandt andet asfalt, beton
og forurenet jord til nye
bygge- og anlægsmaterialer gennem genindvinding
og forædling. NCC har
stor ekspertise i råstoffer,
og vi tager ansvaret for en
miljørigtig håndtering af
affaldet.
4 NCC Roads A/S recycling
Fra problemaffald
til miljøvenlige
materialer
S i k k e r b o r t s k a ff e l s e
NCC Recyclings lettilgængelige genbrugsterminaler modtager mange forskellige former for affald til sortering og genbrug. Vi kan hjælpe dig af med stort set
alt og sikrer dig en miljømæssig forsvarlig genanvendelse af dit affald.
Alle indleveringer registreres på verificeret vægt, og opsamles i videodatabase. Vi indrapporterer og registrerer affaldet til de statslige instanser, så du
har papirarbejdet i orden. Vi rådgiver også i tvivlspørgsmål, så du altid får den
optimale løsning.
M i l j ø v e n l i g e m at e r i a l e r
Affaldet sorteres, genindvindes eller forædles til nye, genbrugelige materialer.
Materialerne anvendes i NCC’s egen produktion eller sælges direkte fra vores
genbrugsterminaler. Danmark står overfor en fremtid med mangel på nye
råstoffer. Derfor er det både økonomisk og miljømæssigt fornuftigt at genbruge
materialerne, så vidt det er muligt.
Se i skemaet på side 6-7, hvad du kan indlevere, og hvad du kan købe.
modtagelse > genanvendelse > forædling > salg
5
6 NCC Roads A/S recycling
7
Odense
Syd
Indlevering
Asfalt brokker
Jernbaneskærver
Fejesand
Beton
Mursten
Tegl
Blanding af beton, mursten og tegl
Gips
Træ
Blandet bygningsaffald
Plast
Jern og metalskrot
Glas
Tagpap
Pap og papir
Dæk fra auto
Trærødder
Gren- og haveaffald
Bundaske fra halmafbrændingsanlæg
Jord, uforurenet kl. I
Jord, Lettere forurenet kl. II
Jord til kartering kl. III og IIII
udlevering
Knust genbrugsasfalt
Stabilt grus, klasse 1
Stabilt grus, klasse 2
Alm. kørestabilt
Sand
Muld, Uharpet
Muld, Harpet
Lerjord
Genbrugsstabil, klasse 1
Genbrugsstabil, klasse 2
Uklassificeret genbrugsstabil
For geografisk placering af lokationerne - se kortet på bagsiden.
Seest
Nyborg
Reerslev
Pederse je
L øng
Nyr and
Jyllinge
Kolding
E jby
Hulgården
Sellebjerg
Vestbirk
rom
st. endelt
tjæreborg
ncc recycling anl æg
Miljørigtig
håndtering af affald
Vil du vide mere om recycling og NCC’s ekspertise inden for genbrugsbehandling?
Læs mere på NCC.dk/recycling eller kontakt os på +45 54 12 80 25.
St. Endelt
Salgschef
R e c yc l i n g
Da n m a r k
Salgschef
R e c yc l i n g
Jyll and
Steen Jensen
mobil +45 4170 4313
e-mail: [email protected]
Michael Brask
mobil +45 2333 2714
e-mail: [email protected]
Rom
Vestbirk
Sælger
R e c yc l i n g
Jyll and
Salgschef
R e c yc l i n g
Sj æ l l a n d
Lars Flemming Sørensen
mobil: +45 2030 4099
e-mail: [email protected]
Allan Hansen Dreyer
mobil: +45 2333 2706
e-mail: [email protected]
Kolding
Tjæreborg
Nyrand
Jyllinge
Ejby
Reerslev
Seest
Nyborg
Løng
Odense Syd
Sellebjerg
Hulgården
Pederseje
ncc recycling
odense syd
Energivej 32
5260 Odense S
Tlf. 54 16 05 50
www.ncc.dk/recycling