Klik Her - Skiftselv.dk

SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
SinoxBalanceBoard
Forord
TakfordiduharvalgtvoresSinoxBalanceBoard
Derertaleomethøjteknologiskproduktmedfastehjul.Forsikkermonteringogbruganbefalesdetpådet
kraftigsteatmangrundigtlæserdennemanual.
ADVARSEL!
Førdubenytterdetteprodukter,skalduundersøgehvadmanskalgøreitilfældeafatmanmister
balancenogfalder.
Disseinstruktionerillustrererdenkorrektemådeatbetjenemaskinenpå.Brugernebørnøjeobservere
dem.ProducententagerIKKEansvarforforkertbetjening.
Dukankontakteos,hvisdererbehovforserviceefterkøbet,elleryderligerespørgsmåltilbrug.
DANSK
BrugersManual
Dansk
1
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
INDHOLSFORTEGNELSE
Kapitel1|Generelleoplysninger..........................................................................3
1.1
1.2
1.3
1.4
Ominstruktionsbogen...........................................................................................................3
Risiciiforbindelsemedbrugen............................................................................................3
Kontrolafbatteri...................................................................................................................3
Andreforklaringer.................................................................................................................3
2.1
2.2
2.3
Beskrivelseafproduktet.......................................................................................................4
Billede-illustration.................................................................................................................4
Betjening...............................................................................................................................4
3.1
3.2
3.1
Fjernbetjening.......................................................................................................................5
Pedalsensor...........................................................................................................................5
Indikator................................................................................................................................5
4.1
4.2
4.3
Maks.ogmin.Belastning......................................................................................................6
Afstandpr.Opladning...........................................................................................................6
Maks.Hastighed....................................................................................................................6
5.1
5.2
5.3
Procedurer............................................................................................................................7
Selv-beskyttendefunktion....................................................................................................7
Kørsel....................................................................................................................................8
Kapitel2|Introduktiontilproduktet....................................................................4
Kapitel3|Styre-enhedogenheder,derindikererinformationer..........................5
Kapitel4|Sikkerdrift...........................................................................................6
Kapitel5|Metodertilafbenyttelse......................................................................7
Kapitel6|Sikkerkørsel.........................................................................................9
Kapitel7|Brugenafbatteriet..............................................................................10
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Lavtbatteriniveau...............................................................................................................10
Opladningstrin.....................................................................................................................10
Korrekttemperatur.............................................................................................................10
Specifikationerforbatteriet................................................................................................10
Transportafbatteriet..........................................................................................................11
8.1
8.2
Rengøring...........................................................................................................................12
Opbevaring..........................................................................................................................12
Kapitel8|Vedligeholdelseafel-scooteren..........................................................12
DANSK
Kapitel9|Specifikationer....................................................................................13
2
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
Kapitel1|Generelleoplysninger
DANSK
1.1Ominstruktionsbogen
Foratdriftenkanværesikker,skaldulæsebrochurengrundigt.Hvisdueritvivl,skalduikketøveikkemed
atkontakteos.
1.2Risiciveddrift
Denselv-balancerendeel-scooterkanbrugesbådetiltransportogadspredelse.Dennemaskineerpræcist
designetogseriøstgennemtestet,menhvisduikkefølgeranvisningerneibrochuren,kandukommetil
skade.
ADVARSEL!
Eftersomulykkersåsomstyrt,tabafkontrollenogkollisionerkanforekomme,børINGENignorere
anvisningerneidennebogforatminimeremulighedenforatkommetilskade.
1.3Kontrolafbatteri
Batterietskalkontrolleresførbrug.DukanfindefleredetaljerikapitelVII.
Værforsigtig,dukankommetilskade,hvisduovertræderreglerneimanualen.
1.4Andreforklaringer
Væropmærksompå"ADVARSLER"og"BEMÆRKNINGER".
ADVARSEL!—forbudmodmisbrug.
BEMÆRK!—henvisertilvigtigepunkter.
3
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
Kapitel2|Introduktiontilproduktet
2.1Beskrivelseafproduktet
Selv-balancerendeel-scooter,somkankørefremad,baglæns,oghvisstyringerkontrolleretafdynamisk
ligevægt.Produktetharfordelesåsommoderigtigtudseende,enkelbetjening,nemstyring,lav
kulstofemissionoggodmiljøbeskyttelse.Altidengodfølgesvend.
2.2Billede-illustration
Hjulskærm
Dæk
Pedal
Lys
Indikator
Karosseri
DANSK
2.3Betjening
Denselv-balancerendeel-scootertilpasserdendynamiskeligevægtvedhjælpafinterntgyroskopog
accelerationssensorer.
Dukanstyrescooterenvedatflyttedinkrop.Ogdenjusteresmedenmotor,somstyresafservosystemet.
Nårdulænerdigfremad,vilsystemetfornemmedinhandlingogautomatiskaccelerere.
Nårduharbrugforatbremsedenned,skaldublotflyttedinfodfremellertilbage.
Denselv-balancerendeel-scooterharetinertistyretdynamiskstabiliseringssystem,sådeneristandtilat
skabebalancefor-ogbagud.
Duskalbremsedenned,førdudrejer,ellerskancentrifugalkraftengøre,atdukommertilskade.
4
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
Kapitel3|Styre-enhedogenheder,der
indikererinformationer
3.2Pedalsensor
Denselv-balancerendeel-scooterhar4sensorerunderpedalen.
Nårførerentræderpåpedalen,justererscooterenautomatisksigselv.Nårdukørerpåden,skaldusørge
for,atscooterenikkevælter.
Pådenmådekanduundgåskaderpådigselvogmaskinen.
3.3Indikator
Indikatorenerplaceretmidtpåscooteren.Denerindstillettilatviseoplysningeromdriften.
Batteriindikator:Grøntlysbetyderfuldtopladet.Nårdetgrønnelysbliverrødt,betyderdetatderer20%
tilbageafbatterikapaciteten.Scooterenskaloplades.
Driftsindikator:Nårpedalenudløses,tændeslysetiindikatoren.Nårindikatorenbliverrød,erdernoget
galtmedsystemet.
DANSK
3.1Fjernbetjening(Valgfrifunktion)
Voresselv-balancerendeel-scootererudstyretmedenfjernbetjening,derkanstyrescooterenindenforen
rækkeviddepå5meter.
Fjernbetjeningenfungererkun,nårderikkeernogenderkørerpåscooteren.Ogrækkeviddenafhængeraf
denaktuellemængdestrømpåbatteriet.
5
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
Vihåberatallevilværeistandtilatstyrescooterensikkert.Manskallæreatkørepåscooteren.Detsvarer
tilatlæreatkørepåcykel,styreenbil,ståpåskiellerbrugeandreformerfortransport.
• Foratdukankøresikkert,vilvistærktanbefaledigatlæsedennevejledningomhyggeligt.
Kontrolleralledeleførdukørerpåden.Hvisderernogetunormalt,såtøvikkemedatkontakte
voresforhandler.
• Læsvejledningenomhyggeligt.Herdukanfindemegetvigtigeoplysninger,herunder
hastighedsbegrænsning,indikatoradvarslerogsåvidere.
• Brugaldrigscooterentilatgørenoget,derkanforårsageskadepåpersonerellerejendom.
• Manmåikkeændrenogendelafel-scooteren.Detkanhavebivirkninger,forringescooterens
ydeevnealvorligtellerenddaødelæggeden.
4.1Maks.ogmin.Belastning
Grundentilvægtbegrænsningen:
• Garanterersikkerhedenforføreren
• Reducererbeskadigelsepga.overbelastning.
• Maksimalbelastning:100kg
• Minimalbelastning:20kg
ADVARSEL!
Overbelastningmedførerfarefordigselv.
4.2Rækkeviddepr.opladning
Rækkeviddenpr.opladningafhængerafmangefaktorer,foreksempel:
• Landskabet:Påenvejudenbakkerkanmaskinenkøreenlængeredistancepr.opladning.Under
andreomstændighederkandenmuligvisikke.
• Vægt:Maskinenkankøreenlængeredistancepr.opladning,hvisbelastningenerlettere.
• Temperatur:Maskinenvilkøreenlængereafstandpr.opladning,hvisdenharenpassende
temperatur.
• Vedligeholdelse:Maskinenkankøreenlængereafstandpr.opladning,nårbatterieterfuldtopladet
ogvedligeholdesgodt
• Hastighedogkørestil:Maskinenkankørelængerepr.opladningienmoderathastighed,mens
hyppigestart,stop,accelerationerogdecelerationervilforkorterækkevidden.
4.3Maks.hastighed
Scooterensmaksimalehastigheder10km/t.
• Hvisførerenoverstigermaks.hastighed,udløsesalarmen.
• El-scooterenergodtilatholdebalancenvednormalhastighed.
• Itilfældeafathastighedenbliverforhøj,udløsesalarmenautomatiskogadvarerførerenomat
sættefartenned.
DANSK
Kapitel4|Sikkerdrift
6
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
Kapitel5|Metodertilafbenyttelse
Determegetvigtigtforallebrugereatlæsealleinstruktionerogbemærkningeridennebrochure.
5.1Procedurer:
• Trin1:Trykpåtænd-/sluk-knappenforattændemaskinen.
• Trin2:Forberedelsertilkørsel.Kontaktenaktiveresnårduplacererenafdinefødderpåmaskinen,
ogdenstarterautomatiskopnårdustigerpåmeddenandenfod.
• Trin3:Blotenlillebevægelseafdinkropkanfåscooterentilatkørefremellertilbage.
BEMÆRK!:
Hvisscooterenerudeafbalance,alarm-summerenlyderogLED'enlyser,betyderdetatmaskinen
ikkemåbruges.
• Trin4:Styrvenstreoghøjredelafscooteren.
• Trin5:Førdustigerafmaskinen,skaldusørgeforatscooterenerblevetslukket.Derefterkandu
ståaf.
ADVARSEL!
Deterforbudtatdrejeskarptmensmankørerhurtigt,eftersomdetkanværefarligt.
Deterforbudtatdrejeskarptnårmankørerpåenskråning.Detkanføretilenfarligsituation.
5.2Selv-beskyttendefunktion
• Systemetkankommeudiensituation,hvordetikkekanholdebalancen,hvisdetbetjenesforkert,
f.eks.nårindikatorlamperderforbyderkørsel,viserenalarm.
DANSK
7
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
•
•
•
•
•
•
•
•
Platformenkanikkebevægesigmereend10grader.
Batteriniveaueterforlavt.
Underopladning/drift,erplatformenvæltetellerderersketenoverskridelseaftilladthastighed.
Scooterenkanikkebevægesigfremogtilbagemereend30gange.
Hvisplatformenhældermereend35grader,vilmaskinenholdeopmedatfungere.
Maskinenovergårtilslukkettilstanditosekunder,hvisetafhjulenekørerfast.
Maskinenvilovergåtilslukkettilstandi15sekunder,hvisbatterietsspændingerlavereendden
foreskrevne.
Maskinenvilovergåtilslukkettilstandi15sekunder,hvisbatterietoverbelastes.
DANSK
ADVARSEL!
Systemetvilautomatiskovergåtillaveffekt,hvismaskinenerislukkettilstand.Manmåikkefortsætte
medatkørepåscooteren,hvisbatteriniveaueterlavt,ellermaskinenadvareromensikkerhedsnedlukning
pågrundafenbeskyttelsesfunktion.Ellersvilmaskinenmistebalancenogbrugerenvilsandsynligvis
kommetilskade.
Manmåikkekørepåmaskinen,nårbatteriniveaueterlavt,hvilketvilreducerebatterietslevetid.
5.3Kørsel
Førkørseludendørsskaldusikredig,atduhardefærdighederderernødvendigeiforbindelsemedkørsel.
• Prøvatbæreafslappettøjogfladesko,sådufritkanstyredinebevægelser.
• Detbedsteeratbegyndepåenåbenplads,hvormankanøvesigiatbrugescooteren,indtilman
kanbetjenedenudenproblemer,stigeafogpåudenbesvær,bevægesigfremogtilbagesamt
drejeogstoppemaskinen.
• Kontrolleromunderlageterjævnt.
• Scooterenkankørepåforskelligeterræner,mendeterbedstatsættefartenned,nårterræneter
ukendt.Dererrisikoforatscooterenkommerpåafveje,hvilketertemmeligfarligt.
• Dennemaskineerdesignettiljævneveje.Nårvejenerujævn,skalmansættefartenned.
• Hvisduikkehargodkontrolovermaskinen,anbefalesdetpådetkraftigsteatduikkekørerpå
stederhvorderermangefodgængere,forhindringerellerandrepotentiellefarer.
• Værforsigtig,nårdupasserergennemdøre,ogkontrolleromscooterenkanpassereigennem.
8
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
Dettekapitelfokusererpåsikkerhedogadvarsler.Førdubrugerdettekøretøj,skaldulæsealle
instruktionerforsikkermonteringogbetjening.Vedatlæsedennebogkandulæreomhvordandenselvbalancerendescooterfungereroghvordanmanskalbrugeden.Vedatlæsebogengrundigtkandusikre
digtilatdufårdenbedsteoplevelsemedkørslen.
ADVARSEL!
• Førdustarter,børdusættedigindhvordanscooterenskalbruges,sådueristandtilatbrugeden
korrekt.Ellerskandumistekontrollenogfaldeellerstyrte.
• Nårduskallærehvordanmanstyrerscooteren,børdusørgefor,atallesikkerhedsmæssige
foranstaltningerertruffet.Detomfatterblandtandetenhjelm,knæbeskyttere,albuebeskyttereog
andetbeskyttelsesudstyr.
• Denselv-balancerendeel-scootererkuntilpersonligbrug.
• Dumåikkebrugedenioffentligtransport.
• Denselv-balancerendeel-scootererikketilladtpåvejbaner,dererberegnettilmotorkøretøjer.
• SinoxBalanceBoardanbefalerikkebørn,ældreoggravidekvindeatkørepåden.
• Kørikkeefterathavedrukketellertagetstoffer.
• Manmåikkebæregenstandeunderkørslen.
• Vedkørselpåscooterenskalduoverholdedelokalefærdselsreglerogvigeforfodgængere.
• Hvisdueropmærksompåforhindringerforandig,ogharetfritudsyn,vildethjælpedigtilatkøre
sikkertpåscooteren.
• Slapafibeneneunderkørslen,ogsørgforatdinefødderaltiderpåmåtten.
• Bærpassendetøj,detvilhjælpedigtilatstyrebedre.
• Denselv-balancerendeel-scooterkankunbæreénperson.
• Dumåikkestarteellerstandsepludseligt.
• Undgåatkørepåstejleskråninger.
• Undgåatkørepåsvagtoplysteellermørkesteder.
• Vægtenafbrugerenogdetingsomvedkommendeharpåsig,børikkeoverstigedenmaksimale
belastning,somerangivetiinstruktionen.Ellerserderfareforatførerenfalderogkommertil
skade,ogmaskinenvilblivebeskadiget.Desudenbørførerensvægtikkeværemindreendden
minimalevægtsomanføresiinstruktionerne,ellerskanscooterenikkestyres.Isærnårderkøres
nedadbakkekanscooterenikkebremsesikkert.
• Sørgforatkøretøjetshastighedersikkerbådefordigselvogandre,sådunemtkanstoppenårsom
helst.
• Nårdukørerpåscooteren,skalduholdeensikkerafstandtilandreforatundgåkollisioner.
• Underkørselpåscooterenskaldualtidhuske,atdenføjer10cmtildinhøjde,såpasgodtpådit
hoved,nårdupassererdøre.
• Nårdukørerskalduholdedigibalanceforikkeatfalde.
• Undgåatkøreiregnvejr,bakkeoverenlangafstand,bakkemedhøjhastighed,ellermedhastighed
overmaksimum.
• Undgåforhindringerogunderlaghvormannemtskriderudsåsomsne,isogglattegulve.
• Undgåatkørepåunderlagsomerlavetafstof,smågreneogsten.
• Undgåsmallesteder.
• Kørscooterenipassendeområder.Hviskørseliområdetkrævertilladelsefraandre,børdu
indhenteensådantilladelse.
DANSK
Kapitel6|Sikkerkørsel
9
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
•
Undgåatkøreietusikkertområde.Brandfarligestoffer,dampe,væsker,støv,fibreogandre
materialerkanforårsagebrand.
Dettekapitelomhandlerhovedsageligtopladningsmetoder,vedligeholdelseafbatterietogbatteriets
specifikationer.
7.1Lavtbatteriniveau
Nårindikatorenblinkerrødt,betyderdetatbatteriniveaueterlavt.Pådettetidspunktanbefalesdetat
maskinenslukkes.Nårbatteriniveaueterlavt,vilsystemetautomatiskvippechassisetforatforhindre
brugenafmaskinen.Hvismanidennesituationfortsættermedatkøre,risikerermanatfalde,ogdetvil
forkortebatterietslevetid.
• Brugikkebatterietifølgendetilfælde
o Afgiverlugtelleroverdrevenvarme.
o Lækage
• Kuneksperterkanadskilleogvedligeholdebatteriet
• Børnogdyrmåikkerørevedbatteriet.
• Førduinstallererbatteriet,skaldettrækkesud.
• Underopladningerberøringafbatterietikketilladt.
• Batterietindeholderfarligestoffer,sådeterikketilladtat
• adskillebatterietellerstikkenogetindidet.
• Brugkundeopladere,derfåsfravoresvirksomhed.
• Nårbatterieterfærdigopladetskalstikkettagesudafstikkontakten.
• Batterietkankunanvendesunderdenlokalespecifikation.
7.2Opladningstrin
• Sørgforatopladerstikketertørt.
• Åbnoplader-dæksletafpåbagsidenafdenelektriskescooter.
• Sætstikketikontakten,kontrolleratdengrønnelampelyserkorrekt,ogslutsådenandenendeaf
opladerentilscooteren.
• Nårdenrødelampeertændt,angiverdetkorrektopladning,ellersbørdetkontrolleresomlinjener
korrekttilsluttet.
• Nårdetgrønnelysertændt,angiverdetatbatterieterfuldtopladet.Forbindelsenskalafbrydes,
ellerskandetforkortebatterietslevetid.
• Bemærkspecifikationenfordetlokalestandardstik.
• Opladningstidenerca.2timer,overdrevenopladningvilforkortebatterietslevetid.
• Sørgforatholdedetområdehvoropladningenforetagesrentogtørt.
• Ingenopladninghvisopladerportenerfugtig.
7.3Temperaturenerforhøjellerforlav
Foratsikreeneffektivdriftafscooter,skaltemperaturenholdesindenfordetspecificeredeområde.
7.4Specifikationerforbatteriet.
Batteri
Lithium-ion batteri
Ladetid
2-3 timer
DANSK
Kapitel7|Brugenafbatteriet
10
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
Spænding
36V
Volume
4.4AH
Temeratur under kørsel
-15°C ~ 50°C
Temeratur under opladning
0°C ~ 40°C
Luftfugtighed
5% ~ 95%
DANSK
7.5Transportafbatteriet
ADVARSEL!
Litiumbatterierbetragtessomfarligematerialer.Manskalhavetilladelseframyndighederneforatkunne
transporteredem.
BEMÆRK!:
Hvisdenscootermedlithium-batterierduharkøbttransporteresmedflyellerandretransportmidler,så
kontaktosafhensyntilsikkerheden.
11
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
Kapitel8Vedligeholdelseafel-scooteren
DANSK
Denselv-balancerendescooterskalvedligeholdes.Dettekapitelbeskriverhovedsageligtdeskridt,som
brugerneskalhuskepå.
Førbrugskaldusørgefor,atstrøm-ogopladnings-transformatorenerafbrudt.Deterforbudtatarbejde
påmaskinen,nårdenertændtellerunderopladning.
VIGTIGT:
8.1Rengøring:
• Sørgforatstrøm-ogopladningstransformatorenerafbrudt.
• Tørel-scooterensoverfladeafmedenblødklud.
ADVARSEL!
• Niveauetforstøv-ogvandtæthederIP54ogkanforhindremindremængderafstøvogstænk.
• Undgåatvandellerandrevæskertrængerindiscooterenforatundgåpermanenteskaderpåden
indvendigeelektronik.
8.2Opbevaring:
• Ladbatterietheltopføropbevaring.
• Hvisbatterietskalopbevaresmereendenmåned,anbefalesdetatbatterietfjernes.Ogbatteriet
skalopladeshvertredjemåned.
• Hvisopbevaringstemperaturenerunder0graderCelsius,skalduikkeopladedet.Duskalplacere
detietvarmtmiljø(højereend10graderCelsius)iforbindelsemedopladning.
• Foratholdestøvbortefrascooteren,kandutildækkescooteren.
• Opbevarscooterenindendørs,påettørtstedmedenpassendetemperatur.
ADVARSEL!
• Brugerenmåikkeadskillemaskinen.Hvisdugørdet,betyderdetatgarantienbortfalder.
12
SINOXBALANCEBOARD–BRUGERMANUAL
Kapitel9|Specifikationerforel-scooteren
SPECIFIKATIONER
Netto vægt
10kg
Minimum vægt
20kg
Maximum vægt
100kg
Max. hasighed
12km/h
Afhænger kørerens vægt
Distance pr. opladning
15-20km
Distancen kan variere alt efter
kørestil, terræn og kørerens vægt
Opadkørsel
15°
Cirkelkørsel
0°
Drivkraft
Genopladeligt Li-ion batteri
Voltage
100-240V 50-60Hz
Dimentioner
54.8*18.6*17.8cm
Karosseri højde
30mm
Pedal højde
110mm
Dæk
6.5” Oppustelige
DANSK
13