KB 2015 Januar Februar

Kirkebladet
Østerlars-Gudhjem
Januar - februar 2015 · nr. 1
Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen Nytår og Velkommen her !
Gudstjenester i vore kirker med ønsket om et Godt Nytår til os alle 1. januar
Breaking News: Østerlars kirke lukkes i 6 uger
Indvendig Kalkning af Østerlars Kirke
D. 5. januar går vi i gang med at kalke i Østerlars Kirke. Det er ikke sket siden 90´erne, men nu skal være:
kirkeskibet trænger sådan (–se selv efter næste gang, du kommer!) Arbejdet bliver udført af kalkemester Kent
Pedersen, som har erfaring fra Nyker Kirke. Kalkmalerierne bliver ”pakket ind” og der må højst kalkes til
3 cm fra hver kant. Selve kalkningen er en langvarig proces; først skal fladerne vaskes og revner repareres.
Dernæst skal de have 3 gange kalk og 2 gange kalkvand. Mellem hver fase skal fladerne tørre helt op. Det tager
alt sammen tid, så vi ser os nødsaget til at holde kirken lukket i 6 uger; søndag d. 15. februar tager vi den i
brug igen. Under kirkens lukning bruger vi pastoratets anden kirke, Gudhjem Kirke, til vore gudstjenester og
eventuelle dåb og begravelser. Så må vi se om vi kan være der alle sammen ;)
Babyer, mødre, bedstemødre
og oldemødre!
Den 2. december besøgte
vores Babysalmesangs hold
Klippebo. Der var stor
interesse for hinanden i
alle aldre.
Babysalmesang fortsætter,
se s. 2
”Som ung vågnede jeg hver morgen med verden strømmende imod mig som en gnistrede gade.
Nu må jeg stå op i vintermørket og stykke for stykke hente den ind på mine tynde ben”.
Hør digte i præstegården, se s. 2.
S.U.Thomsen
Møder i sognet
ØSTERLARS
Luthersk Mission Nybrovej 36, Østerlars
Henvendelse ang. møder:
Enok Due Madsen, 4042 8423.
Nytårsdag 1. januar kl. 15.00
ved Bendt Jensen.
Alliancebedemøde:
Tirsdag d.6., torsdag d. 8. og
fredag d. 9. januar kl. 19.30.
Søndag d. 11. januar kl.14
ved Birger Pedersen.
29. jan.- 1. febr. Møderække
v. Per W. Jensen.
Søndag d. 8. februar, kl. 14:
ved Åge Madsen.
Søndag d. 15. februar, kl. 14:
stuemøde v. Hans Ole Bech.
Andagter på Klippebo
ved Finn Kappelgaard
Tirsdag d. 13. januar kl. 15.00
Tirsdag d. 10. februar kl 15.00
Ældres eftermiddag:
Onsdag d. 14. januar: kl. 14.30
Thorleif Møller Christensen.
Onsdag d. 11.februar: kl. 14.30
Per Munch.
Ældres eftermiddag, Klippebo:
Tirsdag d. 27. januar, kl. 15.00
v/ Peter Krak, Åkirkeby
Tirsdag d. 24. februar, kl. 15.00
v/Poul B. Hansen, Rønne
GUDHJEM
Indre Mission, Sikem Løkkegade 10,
Gudhjem
Torsdag d. 15. januar kl. 19:30
v/Poul B. Hansen, Rønne
Alliancemøde
Fredag d. 13. februar kl. 19:30
Sømandsmøde v/Troels R. Larsen
Mandagsklub for børn fra 4 år.
Mandage kl. 18:30 – 19:45
Hos Inge & Thorkild Holm
Gudhjemvej 80
TIP!
Foredrag i
Grundtvigsk forum
Pistolstræde 18, Rønne,
onsdag d. 25. feb. kl. 19.30:
»Den indbyggede mening:
om luthersk gudstjeneste«.
- Er formen stivnet? eller:
Hvordan sanser vi et kirkerum? Ved København domkirkes præst Jesper Stange.
Kalender
Har du lyst til at synge i kor?
Østerlars & Gudhjem kirkekor
fortsætter efter den strålende
debutkoncert! Vil du være
med, så kom til øveaftener på
onsdage kl. 19.30 i Gudhjem
Kirke. Første gang i det nye år
bliver d. 14. januar. Mvh Anita Barlien
Sogneaften
Torsdag den 22. januar kl. 19.30
på Gudhjemhuset.
Gunnar Rasmussen fortæller
om rejser for Åbne Døre, som
er en international organisation, der arbejder på tværs af
kirker og foreninger verden
over.Gunnar Rasmussen har
været med til at udlevere
bibler og anden kristen litteratur til menigheder og
kristne i mange lande. Han vil
vise billeder fra rejser i Nordkorea. Velkommen, gratis
adgang.
Østerlars og Gudhjem
Menighedsråd.
Digte i Præstegården
Jeg har en svaghed for digte!
Jeg læser dem gerne igen og
igen, med års mellemrum, og
har nogen, jeg ikke godt kan
undvære. Dem har jeg tænkt
mig at dele med jer – hvis I
kan li´ den slags! Velkommen
til højtlæsning i Præstegårdens stuer, tirsdag d. 27. januar kl. 19.15.
Mvh Marianne Ring
GUDSTJENESTER
PÅ KLIPPEBO
Ved sognepræst Marianne Ring
Første og tredje tirsdag kl. 15.
6. Januar, 20. januar, 3. februar,
17. februar.
Den 20. januar og 17. februar med
altergang.
Besøg af præsten
Jeg vil gerne besøge jer! Kontakt
mig på mail: [email protected] eller
ring på 5649 8092.
Mvh. Marianne Ring
Menighedsrådsmøder:
Østerlars, d. 13. januar og
d. 10. februar kl. 19
Gudhjem, d. 13. januar kl. 19.
Fællesmøde for de to sogne:
Den 13. januar kl. 20.30 i
Gudhjemhuset.
Syng-sammen
eftermiddage
i Konfirmandstuen i Præstegården. 15. januar, 19. februar
og 19. marts.
Nye er velkomne! Vi mødes
til kaffe, kage, sang og hygge,
torsdag eftermiddage i
Præstegården, kl. 14.30-16.00.
Mvh Inge-lise Lassen.
Babysalmesangen fortsætter!
Det er så dejligt, så afstressende og meningsfuldt, med Babysalmesangen, at vi fortsætter. Den 5. februar bliver første gang efter jul, og nye
er velkomne, uden tilmelding. Det foregår i Gudhjem Kirke, på vattæpper på gulvet; rytmik, sang, kram og dans mellem mødre (eller fædre/
bedsteforælder) og deres lille barn. Leder er vor organist Anita, og når
babyerne udmattede er faldet i søvn, bliver der også tid til lidt voksensnak, en kage og saft. Præsten kigger også ind af og til. Inspireret? Så
kom med! Torsdage kl. 10 – 11.30. Gratis!
Mvh Anita Barlien
Gudstjenester
Januar
Februar
1. januar: Nytårsdag
1. februar, Septuagesima
Østerlars 10.30 Marianne Ring
Gudhjem 16 Marianne Ring
Nytårskur:
Vi skåler med hinanden i perlende vin.
Gudhjem 10.30 Marianne Ring
Gudhjem 19.30 Kyndelmisseandagt ved konfirmander
Kom og vær med og glæd jer over årets konfirmander!
8. februar, Sexagesima
Gudhjem 10.30 Øjvind N. Hansen
4. januar: Hellig 3 kongers søndag
Gudhjem 9.00 Ulla Schou
Østerlars 10 Ulla Schou
11. januar: 1. søndag efter Hellig 3 Konger
Gudhjem 10.30 Marianne Ring
15. februar, Fastelavn
Østerlars 9 Marianne Ring
Gudhjem 10.30 Marianne Ring
Østerlars kirke genåbnes!
22. februar, 1. søndag i fasten
Østerlars kl. 10.30 Marianne Ring
Gudhjem kl. 9 Marianne Ring
18. januar, 2. s. søndag efter Hellig 3 Konger
Marts
Gudhjem 10.30 Marianne Ring
25. januar, sidste søndag efter Hellig 3 Konger
Gudhjem 10.30 Marianne Ring
Kirkebilen
1. marts, 2. søndag i fasten
Østerlars 9 Marianne Ring
Gudhjem 10.30 Marianne Ring
kører til alle gudstjenester. Det gælder også til »Klippebo«. Ring dagen i forvejen til Ringbilen, tlf. 5695 2301.
Døbte:
William Kris Powell, 18.oktober, Gudhjem Kirke
Benjamin Anton Kofoed, 25. oktober, Østerlars
Kirke
Fie Emilie Løjtved Ingvordsen, 25. oktober
Østerlars Kirke
Olivia Krøier Davidsen, 15. november, Østerlars
Kirke
Benjamin Bevenseé Sode Stangegård,
23. november, Østerlars Kirke
Viede:
Spencer Powell og Marie Louise Jensen,
18. oktober, Gudhjem Kirke
Velsignelse på 5 års bryllupsdag: Alex og Camilla,
5. september, Østerlars Kirke
Begravede:
Rita Anna Louise Pihl, 20. november
Ester Blem Bidstrup, 28. november
Janne Marianne Holm, 20. oktober
NÆSTE KIRKEBLAD udkommer ultimo februar 2015. Stof hertil skal være sognepræsten i hænde senest d. 1. februar 2015.
KIRKEBLADET Udgives af Østerlars og Gudhjem menighedsråd, redaktør sognepræst Marianne Ring. Fotos: M. Ring Tryk: Hakon Holm Grafisk, Rønne
Kirkelig vejviser
Sognepræst
Marianne Ring,
Gudhjemvej 28,
3760 Gudhjem,
tlf. 5649 8092
mobil 2572 2050
[email protected]
Fridag mandag
Nyt År, nye tider. Liv der står i stampe
bag is-gitre. Udsigter ramt af frygt.
Nyt År.
Østerlars sogns hjemmeside
www.oesterlarskirke.dk
Gudhjem sogns hjemmeside
www.gudhjemkirke.dk
Organist
Anita Barlien
tlf. 3035 7381
Fridag mandag
Kirkesanger
Anna Cirkola
Fridag mandag
Nye tider, nye chancer, nye sorger?
Nye glæder, nye vaner, nye venner.
Døre, der åbnes og dejlige rum, som
venter dig, venter at blive fyldt ud af
din ro, din vilje, din gæstfrihed. Dit
mod til at møde dig selv, din tro, dine
håb. Mød de andre med tro og håb.
Gravere
Østerlars
Karen Marie Pedersen,
Åløsevej 22, 3760 Gudhjem,
tlf. 5649 5048,
mobil 4038 4206
Fridag mandag
Nyt år, nye tider. Spejlinger i vand.
Gudhjem
Charlotte Kok,
Kai Sonnes Vej 9,
3760 Gudhjem,
mobil 2175 5852
Kontortid 9-9.30 undt. tirsdag
Fridag mandag
Menighedsrådsformænd
Østerlars: Erling Aabye Dam,
Gudhjemvej 64,
3760 Gudhjem,
tlf.: 2463 5436
Gudhjem
Finn Winberg,
Melsted
Langgade 47,
3760 Gudhjem,
tlf. 5648 6205
Kirkeværge
Østerlars
Jytte Pedersen, Stangevej 2,
3760 Gudhjem, tlf. 5649 8269
Livets gryende kraft, som kalder dig ud. Ud i nye rum, ind i nye sammenhænge?
Godt Nytår
Gudhjem
Mikael Juul Hammerlund,
Ejner Mikkelsensvej 10,
tlf. 5094 6302
»Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde… efter at troen er
kommet, er vi ikke længere under en opdrager.
Hos Kristus kommer det ikke an på at være jøde eller græker, træl eller fri, mand eller
kvinde, for vi er alle ét i Kristus.«
Malerier: Anne Cirkola