Grindsted Å (Mølby-Eg stykket)

Regler og kortmaterialer gældende for:
Dagkort – Zone 4: Grindsted Å (Mølby-Eg stykket)
Regler for fiskeri på zone 4
Obligatorisk indrapportering af fangst
-
Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred, bækørred og stalling indberettes. Indberetningen er obligatorisk, uanset om fangsten hjemtages eller genudsættes, og indberetningen skal ske senest 4 dage efter fangsten.
Indberetningen sker på http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/
Mindstemål og fredningstider
Laks
Havørred
Mindstemål
40 cm
40 cm
Fredningstid
1/11-15/4
1/11-15/4
*Der henstilles til, at alle bækørreder genudsættes.
Bækørred*
30 cm
1/11-15/4
Stalling
Fredet
Snæbel
Ål
45 cm
1/11-15/4
Helt
36 cm
1/11-15/4
Gedde
60 cm
1/4-30/4
Fiskeregler
-
Lystfiskeren har kun ret til at bevæge sig langs åen! Korn og højt græs må derfor ikke betrædes.
Teltslagning ikke tilladt.
Der skal tages hensyn til bredejeren i ALLE tilfælde.
Kørende må kun benytte afmærkede veje og parkeringspladser.
Fiskekroge, papir, flasker, fiskeline og lignende må IKKE henkastes i naturen.
Ruser må ikke berøres.
Hunde må ikke medbringes.
Fredede fisk samt undermåls- og nedfaldsfisk skal genudsættes.
Enhver der fisker i Varde Å systemet skal orientere sig i reglerne vedr. laksefiskeriet. Disse findes i ”Reglement for hjemtagelse af laks
fra Varde Å-systemet i 2015” som kan downloades på www.fiskekortvest.dk under downloads.
Fangstbegrænsning i Varde Å-systemet
-
-
-
På dispensation må der på baggrund af en tilladt kvote (A-kvote) i 2015 hjemtages 155 laks i perioden fra den 16. april til og med den 31.
oktober 2015. Denne kvote er fordelt, således at der må hjemtages 85 laks på 75 cm eller derunder samt 70 laks på over 75 cm fanget i
følgende dele af Varde Å systemet.
Grindsted Å, fra opstemningen ved Utoft Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet
Ansager Å, fra opstemningen ved Ansager Mølle og nedstrøms til udløb i Vadehavet
I 2015 er der desuden givet tilladelse til hjemtagelse af 5 ekstra laks (B-kvote) fra de dele af Varde Å systemet der ikke er omfattet af
ovenstående (fx Linding Å, Holme Å, Ansager Å opstrøms opstemningen ved Ansager Mølle og Grindsted Å opstrøms Utoft dambrug).
B-kvoten er ikke opdelt i laks over og under 75 cm.
Antal hjemtagne laks kan følges på www.varde-sportsfiskerforening.dk under menupunktet Fangstrapport.
Der må højest hjemtages 3 laksefisk pr. dag (laks, havørred og bækørred). Dog må der kun hjemtages 1 laks pr. år.
Fangstrapporten skal indsendes straks, og den præcise længde i cm skal oplyses ved indsendelse af fangstrapporten.
Indsendelse skal ske senest 4 dage efter fangsten! Indberetning af hjemtaget laks sker elektronisk på hjemmesiden:
http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/
Genudsatte laks skal ligesom hjemtagne laks indberettes elektronisk. Der henstilles til at genudsatte laks håndteres så skånsomt som
muligt. Indberetning af genudsatte laks sker elektronisk på hjemmesiden: http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/
Særlige regler fra 2015
-
Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, nedenstående dog undtaget.
Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.
Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.
Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.
Zone 4: Grindsted Å (Mølby-Eg stykket)
Mølby-Eg-stykket - øst
(1) Parkering ved vestenden af Grindsted Engsø. Indkørsel fra Morsbøl Skolevej.
(2) For af enden af grusvej parallel med afløbet fra Grindsted Rensningsanlæg. Indkørsel fra Grindsted Landevej ved
kantpæl 45,0 km.
(3) Kør ind på skråvejen der går fra Morsbølvej mellem nr. 106 og Sortebjergvej. Følg vejen ned ad skråningen og drej
straks til højre, så kan der parkeres i højre side langs med vejen.
(4) Overfor Arnegården (Grindsted Landevej 56) køres der mod syd ad en grusvej. Kort efter at have passeret ”Jernbroen” er der P-plads til højre. Her er opsat bord-/bænkesæt.
(5) Overfor Grindsted Landevej 64 køres der et kort stykke mod syd ad en grusvej. P-plads til højre i kanten af skoven.
Mølby-Eg-stykket - vest
(6) P-plads ved Grindsted Landevej (overfor nr. 102), herfra er der sti til åen.
(7) P-plads på nordsiden af Grindsted Landevej ved kantpæl 51,7 km. Følg hegn ned til åen.
(8) Kør ad Fårholtvej, hold til venstre i Y-et (blind vej). Kør ca. 1 km og drej til venstre ad markvej og følg denne ca.
0,7 km, så er der afmærket P-plads til højre for markvejen. Gå lidt længere ned ad markvejen og ned til åen, hvorefter man kan fiske nedstrøms. Et stykke nedstrøms kan man ad en gammel cementbro komme over på den anden
side, hvor der også må fiskes. Fra P-pladsen kan man også gå med vejen gennem skoven til fiskevand opstrøms.
(9) Fra Tiphedevej køres der opstrøms lidt vest for Ålling Bro. P-plads til venstre få m inde ad grusvejen. Bemærk!
FISKERI FORBUDT det første stykke til begge sider fra P-pladsen.
(10) Kvie Søvej nr. 5. Parkering på græsareal ved gavl af maskinhus NØ for gården.
(11) Kvie Søvej nr. 1. Parkering inde bag beplantning langs med vejen. Indkørsel lidt NØ for gården - markeret med
skilt. Følg herefter sti til åen.
(12) Ållingvej nr. 13. Parkering ved gylletank.
(13) Mølbyvej nr. 19. Parkering mellem gården og cykelsti.
(14) På hjørnet ved Mølbyvej og markvej. Opstrømsside SØ for Mølby Bro.
Opdateret: 26.02.2015 // VSF