Afkast i SEB Pension 3. kvartal 2015

SEB Pension
3. kvartal 2015
Udgivet oktober 2015
Markedsudviklingen i 3. kvartal
Tidspension
I 3. kvartal fortsatte den negative markedsudvikling fra 2. kvartal. Risikoaktiver, heriblandt særligt aktier, blev negativt påvirket først af eurokrisen
med Grækenland og dernæst af globale vækstbekymringer katalyseret af
den kinesiske valutadevaluering. Opbremsningen af den kinesiske økonomi
har allerede haft betydelige, negative konsekvenser for andre udviklingslande, hvis økonomi er blevet kraftigt afhængig af den kinesiske efterspørgsel i de senere år. I takt med Kinas gradvise, fortsatte afmatning, forventes
aktiemarkederne i disse regioner at forblive under pres.
Tidspension har år-til-dato opnået et afkast på -0,4 pct. Afkastet i kvartalet
var på -6,3 pct. Det var især august måneds fald i de globale aktiemarkeder,
der betød negativt kvartalsafkast.
Disse begivenheder medførte et skarpt dyk på det globale aktiemarked
(-8,2 pct.) og et mindre fald for danske aktier (-1,1 pct.). Værst er det gået
for Emerging Markets-aktier, som faldt 18 pct. i kvartalet. Statsobligationer,
og i mindre grad danske realkreditobligationer, har givet positivt afkast.
Den amerikanske valuta begyndte kvartalet med en mindre stigning, men
endte med et fald bl.a. grundet Den Amerikanske Centralbanks beslutning
om at udsætte rentestigningen ved september-mødet.
Efter et turbulent første halvår på rentemarkedet, er renterne i Europa gået
støt imod lavere niveauer som følge af Den Europæiske Centralbanks massive opkøb af obligationer. På det danske marked er renterne fortsat i samme retning, hvilket har ført til positivt afkast på realkredit-investeringerne.
Det er SEB Pensions forventning, at som markedet genvinder tilliden til
Europa, vil aktiekurserne følge med op, mens de relativt dyre, amerikanske
aktier vil stagnere.
Afkast for Tidspension
2011
2012
2013
2014
2015
-3,9 %
13,2 %
11,4 %
9,2 %
-0,4 %
Markedspension
Der var store forskelle i afkast i Markedspension i 3. kvartal. Den ældste
aldersgruppe i den laveste risikoprofil (færrest aktier) faldt 0,7 pct. i kvartalet, mens de mest risikofyldte profiler tabte 10 pct. År-til-dato afkastet endte
på -0,1 pct. for de mindst risikofyldte profiler og -0,7 pct. for de mest.
Det er SEB Pensions opgave at sikre værdien af kundernes pensionsopsparing, når man har brug for det. Derfor er Markedspension indrettet
sådan, at din risiko automatisk bliver mindre, jo tættere du er på pensionen.
Med de seneste måneders uro på markederne opfordrer vi dig derfor til at
kontrollere din investeringssammensætning på e-Link og ændre risikoprofil,
hvis du ønsker en anden fordeling af dine investeringer. Dette gør du via
linket ”Forvaltning”.
Afkast Markedspensionsfondene
2011
2012
2013
2014
2015
-10,3 %
17,8 %
18,9 %
10,3 %
-0,7 %
1,2 %*
0,9 %
Obligationer
6,4 %
7,2 %
1,3 %
4,6 %
0,2 %
Korte obligationer
4,9 %
2,4 %
0,9 %
1,7 %
-0,4 %
Afkast 3. kvartal 2015
Aktie+
SEB Pension var i flere henseender positioneret på den forkerte side af
markedsudviklingen, hvilket også fremgår af investeringsafkastet for
3. kvartal. Helt overordnet har porteføljen været positioneret mod en dollarstigning samt en positiv, global aktieudvikling, særligt i Europa.
Kredit*
På trods af den midlertidige, negative udvikling er det fortsat SEB Pensions
forventning, at flere af disse udsving vil være netop midlertidige, hvorfor
aktieporteføljen er positioneret mod stigende markeder. Den langsigtede
strategi med fokus på diversificering og alternative investeringer er uændret.
Traditionel pensionsopsparing
Kontorenten for 2015 er fortsat 4 pct. for nye kunder. Kontorenten kan
ændres til udgangen af en måned. SEB Pension har de senere år haft et af
markedets bedste afkast i gennemsnitsrenteverdenen. Derfor har vi kunnet
opbygge nogle meget store reserver for kunderne i alle vores rentegrupper.
Kontorente p.a. for Traditionel pension i rentegruppe 1 og 2
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3,4 %
3,5 %
2,4 %
2,0 %
4,0 %
4,0 %
Alle afkast i dette indstik er oplyst før pensionsafkastskat.
SEB Pension består af følgende to selskaber:
SEB Pensionsforsikring A/S, CVR-nr.: 16 42 00 18, Bernstorffsgade 50, 1577 København V
SEB Administration A/S, CVR-nr.: 20 24 79 40, Bernstorffsgade 50, 1577 København V
Postadresse: Postbox 100, 0900 København C. Omstilling: +45 33 28 28 28. www.seb.dk
*Puljen er startet 16. juni 2014
Link eget valg
Energi er den aktivklasse, der har klaret sig dårligst i år. Derefter kommer
kinesiske og latinamerikanske aktiefonde i afkastopgørelsen år-til-dato. Der
er fortsat flotte afkast til europæiske small-cap og danske aktier.
På obligationsmarkederne fordeler afkast sig tæt omkring 0 pct. for året.
Der er oprettet to nye fonde i Link-valget. Den første er SEB Green Bond
Fund, der investerer i obligationer udstedt til et specifikt, grønt, bæredygtigt
projekt. Som den eneste af sin art i Danmark giver den mulighed for at
placere pensionspengene bæredygtigt. Den anden er Wealth Invest AKL SEB
Kreditobligationer, der er en indeksfond med lave omkostninger, som giver
et afkast svarende til en blanding af europæiske og amerikanske virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditværdighed. Fonden er et billigt
alternativ til de eksisterende kreditobligationsfonde.
Markedspension
Eget valg af fonde
Markedspension Højeste Risiko
Alder
2011
Afkast på SEB Links fonde
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
7,4
-0,4
8,6
-0,8
4,0
-0,3
5,8
-0,4
-0,5
-0,3
-0,3
5,1
-0,5
Gruppe 1
<41 år
1,7 %
10,3 %
-0,7 %
Danske obligationer
Gruppe 5
50 - 52 år
1,8 %
9,5 %
-0,7 %
Danske Invest – Danske lange obligationer
9,5
Gruppe 8
59 - 61 år
1,9 %
8,3 %
-0,5 %
SEBinvest – Mellemlange obligationer
7,1
Gruppe 10
65 - 67 år
2,0 %
7,3 %
-0,4 %
SEBinvest Pengemarkedsfond
0,9
-0,1
Risikoprofilen er startet december 2013, hvorfor afkast dækker december måned 2013.
SEB Inst Danske Obligationer Index**
Markedspension Høj Risiko (tidligere Høj aktieandel)
Alder
2011
2012
2013
2014
2015
Gruppe 1
<41 år
-7,0 %
15,7 %
16,6 %
9,9 %
-0,7 %
Gruppe 5
50 - 52 år
-4,9 %
14,2 %
12,9 %
8,9 %
-0,6 %
Gruppe 8
59 - 61 år
-0,6 %
10,3 %
8,7 %
7,6 %
-0,3 %
Gruppe 10
65 - 67 år
1,4 %
8,3 %
5,6 %
6,4 %
-0,2 %
Markedspension Middel Risiko
Alder
2011
2012
2013
2014
2015
Sparinvest – Korte obligationer
5,2
3,3
0,7
2,0
-0,2
Sparinvest – Lange obligationer
10,0
5,4
-1,1
8,8
-1,1
3,5
1,9
-9,3
10,1
1,1
4,9
-1,6
-2,1
Internationale obligationer
Fidelity – International Bond Fund
Sky Harbor – Short Duration High Yield
TRP-invest – Global High Yield Bonds
5,4
12,8
5,4
3,2
-5,4
Schroders – Emerging Markets Debt
1,7
3,4
-1,4
-1,5
-0,5
Schroders – Euro Corporate Bond
-1,9
13,3
4,0
8,6
1,1
26,0
38,1
18,8
23,2
Nordiske aktier
Gruppe 1
<41 år
1,0 %
9,1 %
-0,4 %
Carnegie WorldWide – Danske aktier
-19,3
Gruppe 5
50 - 52 år
0,5 %
7,9 %
-0,3 %
SEBinvest – Danske aktier
-15,4
24,3
31,9
19,5
23,3
Gruppe 8
59 - 61 år
0,2 %
6,6 %
-0,1 %
SEBinvest – Nordiske aktier
-16,3
26,8
11,7
9,3
9,5
Gruppe 10
65 - 67 år
0,0 %
5,6 %
-0,1 %
Black Rock – European Fund
-10,6
20,9
21,8
2,1
6,2
Danske Invest – Europa Fokus
-10,0
30,1
11,9
-2,1
5,2
Schroders – Emerging Europe
-20,5
28,7
1,1
-18,7
-1,1
-14,6
25,4
31,9
14,2
25,42
-7,9
14,0
21,0
9,8
7,3
-6,8
14,1
20,9
19,0
1,7
Risikoprofilen er startet december 2013, hvorfor afkast dækker december måned 2013.
Markedspension Lav Risiko (tidligere Mellem aktieandel)
Alder
2011
2012
2013
2014
2015
Europæiske aktier
Gruppe 1
<41 år
-3,6 %
13,6 %
11,7 %
7,9 %
-0,1 %
SEBinvest – Europa Small Cap
Gruppe 5
50 - 52 år
-2,0 %
12,3 %
8,6 %
6,8 %
0,1 %
SEBinvest – Europa Højt udbytte
Gruppe 8
59 - 61 år
1,0 %
9,0 %
5,7 %
5,6 %
0,1 %
Globale aktier
Gruppe 10
65 - 67 år
2,5 %
7,4 %
3,9 %
4,6 %
0,0 %
Danske Invest – Global indeks
Markedspension Laveste Risiko (tidligere Lav aktieandel)
Alder
2011
2012
2013
2014
2015
Gruppe 1
<41 år
-0,3 %
11,4 %
8,9 %
7,1 %
0,1 %
Gruppe 5
50 - 52 år
0,6 %
10,5 %
5,9 %
5,8 %
0,2 %
Gruppe 8
59 - 61 år
2,6 %
7,8 %
4,2 %
4,7 %
0,2 %
Gruppe 10
65 - 67 år
3,6 %
6,5 %
2,7 %
3,6 %
0,1 %
Ønsker du at se afkastet eller risikoprofilerne i alle markedspensionsgrupperne, er de tilgængelige på vores hjemmeside:
www.seb.dk/markedspension
Fondenes afkast
De oplyste afkast i dette indstik er offentligt tilgængelige informationer.
Afkastene er opgjort til indre værdi ultimo perioden. Du skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for, hvilke afkast fondene
giver fremover. Ved opgørelse af afkast på din egen pensionsopsparing skal
du være opmærksom på, at det kan afvige fra det afkast, den enkelte fond
oplyser.
JO Hambro – Global Select
-9,6
11,3
30,9
21,4
-4,9
JP Morgan – Global Natural Resources
-27,7
-10,4
-22,4
-12,1
-29,6
0,7
12,0
19,0
26,3
9,0
-10,8
9,9
25,5
8,7
0,6
2,0
19,3
2,1
-17,4
2,9
-22,0
Maj Invest – Value aktier
Schroders – Global Climate Change
Wealth Invest AKL SEB Globalt aktieindeks*
Regioner
Black Rock – Latin American Fund
-22,1
3,8
Fidelity – Asian Special Situations Fund
-14,4
16,6
2,5
20,7
-1,7
Goldman Sachs - India Equity
-30,5
37,9
-7,8
65,0
11,4
18,6
-5,9
10,5
-11,6
JPMorgan – Greater China Fund
-20,8
23,8
8,3
20,6
-2,5
Schroders – Japanese Equities
-5,8
-1,0
18,8
6,0
8,7
Schroders – US Smaller Companies
-2,5
9,1
28,5
24,3
1,7
SEB – Russia
-30,2
6,4
-3,9
-41,5
15,4
SEBinvest – Emerging Market Eq. (Mondrian)
-11,3
18,8
-11,7
11,0
-9,3
SEBinvest – Japan Hybrid (DIAM)
-14,8
-0,2
31,4
1,9
9,3
0,6
13,7
37,8
22,7
7,8
Maj Invest – Kontra
7,3
-0,4
-6,9
9,0
3,4
SEBinvest – Investeringspleje Kort
2,2
5,9
2,2
3,5
-1,9
Goldman Sachs – N-11 Equity
T Rowe Price – US Large Cap Growth
Blandede afdelinger
Årsagen er blandt andet, at afkastet på den enkelte kundes opsparing er
opgjort ud fra de faktiske børskurser, der handles til ved køb og salg.
Disse kurser svarer ikke nødvendigvis til fondenes indre værdi på handelstidspunktet. Hertil kommer, at indbetalinger, løbende omkostninger, køb og
salg af units samt andre dispositioner kan påvirke det faktiske afkast.
SEBinvest – Investeringspleje Mellemlang
0,2
9,2
5,8
4,5
-0,8
SEBinvest – Investeringspleje Lang
-4,2
12,5
9,4
8,6
2,8
* Fonden er startet 25.11.2013, hvor afkast for 2013 er opgjort fra
** Fonden er startet 20. februar 2014, og afkastet for 2014 er fra 20. februar 2014
Ansvarsfraskrivelse
SEB Pensionsforsikring anser informationskilderne om afkast for at være pålidelige, men kan ikke garantere, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette,
ligesom der tages forbehold for eventuelle fejl i materialet. SEB Pensionsforsikring er derfor uden ansvar for tab ved dispositioner foretaget på grundlag af
de i materialet indeholdte oplysninger.