Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen,
juni 2015
Erhvervslivet i Øresundsregionen har positive forventninger til den økonomiske
udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt af virksomheder
forventer øget deres salg og antallet af ansatte. Der er generelt set størst optimisme
blandt erhvervslivet i Skåne, mens forventningerne er mere afdæmpede i de danske
regioner.
Optimisme blandt virksomhederne i Øresundsregionen
Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer har gennemført en fælles konjunkturanalyse af
erhvervslivets forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder. Analysen er
baseret på vurderinger indhentet fra i alt 394 virksomheder i Øresundsregionen/”Greater
Copenhagen” og i alt 582 virksomheder fra de fem danske regioner og fra Skåne.
To ud af tre virksomheder i Øresundsregionen/Greater Copenhagen forventer at øge deres
omsætning henover de kommende 12 måneder. Kun hver tiende forudser et fald i salget, svarende
til, at det netto (dvs. andel som forventer stigning fratrukket andet, der forventer fald) er 57 pct.,
som forventer at kunne øge omsætningen over det kommende år.
Hvad angår beskæftigelsen er det en overvægt på netto 29 pct. af virksomhederne, der regner med
at kunne øge omsætningen henover de kommende 12 måneder, mens det er 30 pct. som netto
forudser et stigende investeringsniveau
Samlet set er der altså en væsentlig optimisme i Øresundsregionen/Greater Copenhagen.
Forventninger til den økonomiske udvikling i den samlede Øresundsregion (Greater
Copenhagen) de kommende 12 måneder
Omsætning
Ansatte
Den vil stige
66%
38%
37%
Den vil være uændret
24%
53%
56%
9%
9%
7%
57%
29%
30%
Den vil falde
Netto
Investeringer
Kilde: Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer, juni 2015. n=394
Nettotal: Andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald
Øresundsregionen/Greater Copenhagen: Skåne, Region Hovedstaden samt Region Sjælland
Udover at måle konjunkturforventningerne i Øresundsregionen/Greater Copenhagen samlet har
Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer beregnet regionale resultater, således at det er
muligt at sammenligne konjunkturvurderingerne mellem de fem danske regioner og Skåne, såvel
Side 1/5
Dato: 16. juni 2015
som at se nærmere på de økonomiske forventninger indenfor Øresundsregionen/Greater
Copenhagen.
Omsætningsforventninger
Hvad angår omsætningsforventningerne er erhvervslivet i Skåne mere optimistisk end i de fem
danske regioner. Mens det således eksempelvis blot er en overvægt på hver femte virksomhed i
Nordjylland, der forudser voksende omsætning de kommende 12 måneder, gælder det to ud af tre i
Skåne. Det skånske erhvervsliv er også lidt mere positivt end virksomhederne i Region
Hovedstaden, der ellers har været et afgørende økonomiske kraftcenter i Danmark, og trods det
økonomiske tilbageslag har oplevet en vis vækst de senere år.
Samtidig understreger resultatet, at Øresundsområdet er en vigtig katalysator for økonomisk vækst,
idet virksomhederne både på den danske side i Hovedstadsregionen og den svenske side i Skåne er
markant mere optimistiske end i de øvrige regioner. Derimod skiller Region Sjælland, der udgør
den tredje del af Øresundsregionen/”Greater Copenhagen”, sig ikke positivt ud hvad angår
virksomhedernes forventninger til omsætningsudviklingen.
Erhvervslivets forventninger til omsætningsudviklingen de kommende 12 måneder,
juni 2015
Region Hovedstaden
11%
Region Midtjylland
49%
36%
15%
32%
Region Nordjylland
39%
12%
Region Syddanmark
6%
Den vil stige
Netto: 18 ct.
49%
Netto: 38 pct.
43%
46%
12%
Netto: 31 pct.
72%
22%
Den vil være uændret
Netto: 58 pct.
Netto: 34 pct.
53%
15%
Region Sjælland
Skåne
69%
19%
Netto: 66 pct.
Den vil falde
Kilde: Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer, juni 2015. n=582
Anm.: Der er stillet spørgsmålet ”Hvordan forventer du, at virksomhedens samlede omsætning vil udvikle sig de kommende 12
måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder?”
Nettotal: Andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald
Side 2/5
Beskæftigelsesforventninger
De samme konklusioner kan overordnet set genfindes, når man ser på erhvervslivets forventninger
til beskæftigelsesudviklingen på tværs af regionerne. Erhvervslivet i Region Hovedstaden er det
mest positive efterfulgt af det skånske erhvervsliv. Forventningerne til beskæftigelsesudviklingen de
kommende 12 måneder er derimod noget mere afdæmpede i de øvrige fire danske regioner.
Erhvervslivets forventninger til beskæftigelsesudviklingen de kommende 12
måneder, juni 2015
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
47%
47%
6%
29%
Region Syddanmark
Skåne
57%
14%
24%
Region Nordjylland
Region Sjælland
Netto: 41 pct.
62%
15%
21%
65%
14%
24%
66%
10%
38%
10%
Det vil stige
Netto: 15 pct.
Det vil være uændret
53%
Netto: 9 pct.
Netto: 6 pct.
Netto: 13 pct.
Netto: 28 pct.
Det vil falde
Kilde: Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer, juni 2015. n=582
Anm.: Der er stillet spørgsmålet ”Hvordan forventer du, at virksomhedens samlede antal ansatte vil udvikle sig de kommende 12
måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder?”
Nettotal: Andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald
Side 3/5
Investeringsforventninger
Hvad
angår
investeringsforventningerne
er
det
ligeledes
de
skånske
og
københavnske/nordsjællandske virksomheder, der er mest optimistiske, i runde tal svarende til at
hver tredje virksomhed i disse regioner forventer at komme til at øge antallet af ansatte, mens
forventningerne er noget mindre positive i de øvrige fire danske regioner.
Erhvervslivets forventninger til investeringsniveauet de kommende 12 måneder, juni
2015
Region Hovedstaden
38%
8%
29%
Region Midtjylland
29%
30%
19%
Netto: 18 pct.
66% Netto: 4 pct.
15%
40%
4%
Det vil stige
Netto: 15 pct.
58%
12%
Region Syddanmark
Netto: 17 pct.
56%
15%
Region Sjælland
Netto: 29 pct.
59%
12%
Region Nordjylland
Skåne
54%
Det vil være uændret
55%
Netto: 36 pct.
Det vil falde
Kilde: Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer, juni 2015. n=582
Anm.: Der er stillet spørgsmålet ”Hvordan forventer du, at virksomhedens investeringsniveau vil udvikle sig de kommende 12
måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder?”
Nettotal: Andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald
Samlet set er det tydeligt, at erhvervslivet i den danske Region Hovedstaden og i Skåne har
væsentligt mere optimistiske forventninger til den økonomiske udvikling over de kommende 12
måneder end resten af Danmark. Resultatet understreger, at Øresundsregionen/Greater
Copenhagen er en vækstdynamo der formår at skabe arbejdspladser og fremgang.
Side 4/5
Fakta om konjunkturanalysen
Den økonomiske konjunkturanalyse for Øresundsregionen er udarbejdet i juni måned og er baseret
på vurderingen af den fremtidige økonomiske udvikling hos tilfældigt udvalgte
medlemsvirksomheder i Danmark og Skåne.
Prognosen baseres på en survey gennemført blandt 425 medlemsvirksomheder i Dansk Erhverv og
156 virksomheder fra det Sydsvenske Handelskammer, dvs. i alt 582 virksomheder, heraf 394 i
Øresundsregionen (Greater Copenhagen) fordelt mellem Skåne, Region Hovedstaden og Region
Sjælland. Der er stillet identiske spørgsmål, dog naturligvis på dansk hhv. svensk, således at
resultaterne er sammenlignelige.
Kontakt
Henvendelser omkring analysen kan rettes til enten
underdirektør i Dansk Erhverv Niels Milling,
[email protected] / 3374 6302
eller til
Vice VD i det Sydsvenske Handelskammer Per Tryding,
[email protected] / 040-690 24 09
Henvendelser omkring de specifikke skånske resultater kan rettes til
Analytiker i det Sydsvenske Handelskammer Jessica Ulfgren,
[email protected] / 040-690 24 02
Henvendelser omkring de specifikke danske resultater kan rettes til
Konsulent i Dansk Erhverv Malthe Munkøe,
[email protected] / 3374 6510
Side 5/5