Dansk Betondag 2015 – Firmaudstillinger

Danish Concrete Society
Kalvebod Brygge 31-33
DK-1780 København V
Tlf. +45 33 18 48 48
ida.dk/dbf
«Firma»
«Adresse1» «Adresse2»
«Postnummer» «By»
Att.: «Reference»
Dansk Betondag 2015 – Firmaudstillinger
OBS: Der er i år begrænset plads – stande tildeles efter ”først til mølle” princippet!
Journal nr. 2015-06-22 hhk/jhh
Dansk Betonforening holder sin årlige Betondag på
22. juni 2015
Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted
Torsdag den 10. september 2015 og den følgende dag, fredag den 11. september, er der ekskursion.
Torsdag aften vil Dansk Betonforening være vært ved en festmiddag.
Firmaudstillingen er et meget værdifuldt islæt ved betondagen – og værdsættes i
stor grad af betondagens deltagere. Dansk Betonforening har i år valgt at afholde
årets Betondag på Sørup Herregaard, der er beliggende i fredelige og naturskønne omgivelser ved Ringsted.
Vi gør opmærksom på, at forholdene for udstillere i år vil være markant anderledes end de øvrige år – idet udstillingen i år vil være placeret i en charmerende,
rustik men u-opvarmet lade separat beliggende ca. 20 meter fra kongreslokalet.
Se foto.
I lighed med de øvrige år vil hver standplads naturligvis være forsynet med el
og netadgang. Standene vil være adskilt
fra ladens ydervæg med et ca. 3 meter
højt lyst "scenetæppe", ligesom der vil
være opsat supplerende ovenlys ved
hver stand. Der vil ikke være vægadskillelse mellem de enkelte stande.
OBS: Desværre har vi i år været nødsaget til at begrænse udstillerantallet til i alt
19 stande. – De fleste stande vil være 2x2 meter, men enkelte vil være lidt mindre
og der vil i år IKKE være mulighed for at bestille ekstra store stande. Pladserne
tildeles efter ”først til mølle” princippet.
Udstillingsgebyret er 11.000 kr. for firmamedlemmer og 16.000 kr. for ikkefirma medlemmer. Beløbene er ekskl. moms, og der skal ikke betales moms.
I gebyret indgår deltagelse i hele arrangementet den 10. september - herunder
deltagelse i festmiddagen - i henhold til IDA's regler, dog maksimalt for tre personer pr. udstilling. Stand personale er naturligvis velkommen til at tilmelde sig ekskursionen fredag den 11. september - pris 350 kr./person samt overnatning – pris
650 kr./person. Udgiften til evt. overnatning afregner hver enkelt deltager direkte
med hotellet. Har De spørgsmål til udstillingen, er De velkommen til at kontakte
Jacob Hougaard Hansen – tlf.: 20 87 14 98 / mail: [email protected]
Nu også mulighed for udendørs udstilling:
Som noget nyt vil der i år også være mulighed for at leje udendørs standplads. Disse
stande vil være relevante i forhold til udstillere der ønsker at udstille særligt store produkter/maskiner. Den udendørs udstilling vil
være placeret i området mellem foredragsalen (det gule hus på billedet) og laden (bygningen til højre på billedet) hvor den egentlige udstilling er – og hvor pauseserveringen
foretages. Alle deltagere vil således passere det udendørs udstillingsområde.
Prisen for en udendørs standplads vil afhængig af ønsket størrelse være fra 1000
til 5000 kr.– men vi gør opmærksom på, at pladsen ikke er overdækket og at det i
øvrigt påhviler udstillere selv at sørge for alle nødvendige faciliteter – herunder
evt. opstilling af pavillon, strømgenerator mv. Bemærk at der ved leje af en udendørs stand indgår der ikke ret til vederlagsfri deltagelse i Betondagen /festmiddag
eller ekskursion. Stand personale skal i stedet tilmeldes som almindelige deltagere.
Såfremt De ønsker at benytte muligheden for at lave en udendørs udstilling bedes
De kontakte Jacob Hougaard Hansen (tlf.: 20 8714 98 - [email protected]) for
nærmere aftale.
Vi gør opmærksom på, at ønsker en udstiller – hvad enten der er tale om en indendørs eller udendørs udstiller - at foretage udskænkning/servering skal dette
altid på forhånd aftales direkte med Sørup Herregaard - idet der kan blive tale om
betaling af en afgift (”proppenge”).
Er der udstillere der ønsker at leje specielle AV midler, aftales og afregnes dette
ligeledes separat med Sørup Herregaard.
Vi håber De er interesseret i at udstille på Dansk Betondag 2015.
Side 2 af 3
TILMELDING:
Tilmelding kan ske online på ida.dk på arrangement nr. 314657.
Husk at udfylde: Navne på udstillerrepræsentanter, antal der ønskes overnatning til og hvilke dage, samt hvem der deltager i ekskursion.
Alle udstillere, der er tilmeldt senest mandag den 3. juli 2015, vil blive nævnt i
det udsendte program og i annonceringen for Dansk Betondag 2015 i magasinet
‘Beton'.
Absolut sidste frist for tilmelding af udstillingsstand – såfremt der stadig er
ledig plads - er onsdag den 27. august 2015.
Med venlig hilsen
Jørgen Schou
Formand for Dansk Betonforening
Jacob Hougaard Hansen
Dansk Betonforening, sekretær
Side 3 af 3