Internationale missioner kræver nye omgivelser til korrekt

Internationale
missioner kræver
nye omgivelser
til korrekt træning
Af Flemming Toft,
oberstløjtnant,
næstkommanderende i 1.
Brigade
De opgaver, som de danske soldater løser på internationale missioner, kræver træning i mere omfattende grad end nogensinde før.
Soldaterne arbejder i varierende
klima- og terræntyper, og de moderne køretøjer bevæger sig over
store afstande i et højt tempo med
våbensystemer, som kan skyde
langt og præcist.
Danmark er i krig i Afghanistan. Forkert eller utilstrækkelig
træning kan i yderste konsekvens
koste danske soldater livet. Vi
har ikke råd til fejlindlæring, og
derfor er det yderst vigtigt, at soldaterne træner deres færdigheder
i et scenarium, der svarer til virkeligheden i missionsområderne.
Førerne skal træne samarbejde og
koordination med allierede naboenheder, og de skal bruge plads,
så de kan reagere korrekt på hurtigt skiftende situationer i forskellige former for terræn.
I Helmand-provinsen i Afghanistan møder de danske soldater en
modstander, som opererer utraditionelt og uforudsigeligt. Der
er ingen klar frontlinje, og soldaterne arbejder både i fladt ørkenlandskab med mange kilometers
sigtbarhed, i tætte byområder og i
lukkede landbrugsområder, hvor
majsene vokser i op til tre meters
højde.
I Kosovo har Danmark cirka
300 soldater indsat, og i Afghanistan har vi cirka 650 soldater. Når
Nye kørespor på vej
i Oksbøl-området
Forsvarets opgaver i de internationale missioner danner
baggrund for en ny aftale om terrænbenyttelse mellem Skovog Naturstyrelsen og Forsvaret
Af Ulrik Lorenzen, skovrider,
Skov- og Naturstyrelsen
I Afghanistan skal danske soldater kunne kæmpe i totalt lukket terræn…
sådanne store enheder, bataljoner eller kampgrupper, øver operationer og
indsættelser, fylder de mindst fem til
otte kilometer i bredden. De danske
enheder samarbejder med andre enheder, som yderligere breder sig over
et antal kilometer både i bredden og
i dybden.
Oksbøl rummer elementer af alle
de forskellige typer terræn, som sol-
daterne på missionerne arbejder i.
Men det nuværende militære øvelsesområde er ikke længere tilstrækkeligt
i størrelse, variation og udformning.
Med den ønskede mulighed for udvidet brug af dele af det civile terræn
kan vores soldater træne optimalt, så
de er klædt så godt som muligt på til
at løse de opgaver, Danmark har påtaget sig i internationale missioner.
… eller som her i det helt åbne. Derfor er det vigtigt at træne under så realistiske forhold, som overhovedet muligt.
På baggrund af det danske forsvars
engagement i internationale militæroperationer har behovet for den
militære uddannelse ændret karakter. Det er årsagen til, at Skov- og
Naturstyrelsen og Forsvaret er ved
at indgå en ny aftale om forsvarets
udvidede brug af styrelsens arealer
ved Oksbøl.
Denne nye aftale, som blandt
andet omfatter oprettelsen af en
række nye kørespor, vil i perioder
gøre den militære tilstedeværelse
i skovene mere markant, og det
vil have lokale konsekvenser for
natur og friluftsliv. Aftalen vil
derfor stille nye og store krav til en
samlet afvejning af benyttelse over
for beskyttelse af vores fantastiske
lokalområde.
Den fælles opgave bliver helt
konkret at sikre den fornuftige interesseafvejning, som landets borgere forventer, at to store statslige
arealadministratorer er i stand til
at levere. Det kan kun ske igennem
tæt, åben og løbende lokal
dialog.
Men det er på heller ingen måde noget
nyt for de to parter, der
gennem mange år har
indgået skiftende aftaler
om forsvarets brug af
arealerne omkring Oksbøl
alt efter uddannelsernes karakter.
Den gensidige forståelse har således betydet, at de skiftende aftaler
altid har søgt at imødekomme forsvarets behov bedst muligt.
Skov- og Naturstyrelsens lokale
grundejerskab er begrundet i, at de
store natur- og friluftsmæssige muligheder, styrelsens arealer rummer, bliver udnyttet på afbalanceret vis. Helt konkret er der tale om
en løbende afvejning af hensynet
til arealernes beskyttelse og deres
benyttelse.
Formålet med nærværende
pjece er bredt at informere
om det arbejde, der er i
gang. Samtidig ønsker vi
at give interesserede mulighed for at komme med
forbedringsforslag og
gode ideer til Forsvaret og
Skov- og Naturstyrelsen.
Kontaktpersoner
Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk:
Skovrider Ulrik Lorenzen, Åholt, Åholtvej 1, 6840 Oksbøl.
Tlf. 76 54 10 20. Mail: [email protected]
Lokal Støttecenter Vestjylland:
Oberstløjtnant Ib Evald Jensen, Oksbøllejren, Grærup Havvej 2C,
6840 Oksbøl.
Tlf. 76 54 12 01. Mail: [email protected]
Den ny aftale
betyder, at der
kommer lidt flere
kørespor både i
og uden for plantagerne.