Spørgsmål fra Dansk Institut for Certificering

NOTAT
Til
Energistyrelsens Rådgivende Udvalg
Vedr. Er trykbeholdere i vindmøller underlagt BEK100?
Fra
Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller
6. juli 2015
daub
Spørgsmål fra Dansk Institut for Certificering
Jeg har fået forespørgsler på hvorvidt trykbeholdere (til stall regulering) skal efterses årligt af
inspektionsorgan jævnfør Bek. 100.
Hvad er jeres holdning til dette og skal vi (DIC) kræve, at se inspektionsrapporter fra akkrediterede
inspektionsorganer?
Der står ikke entydigt, at disse tanke skal efterses af Inspektionsorgan, men der står:
Bek. 100 af 31/01/2007 – Bilag 1
2.2 Trykluftbeholdere, trykekspansionsbeholdere i varmtvandsanlæg og hydroforer
Sådanne beholdere med produkttal (volumen x tryk) større end 3000 henføres til kontrolklasse B.
Bek. 100 af 31/01/2007 - §2
6) Produkttal: Indstillingstryk i bar gange volumen i liter. Ved bestemmelse af produkttallet for en
dampkedel bestående af flere stykker trykbærende udstyr skal det totale volumen indgå.
Bek. 100 af 31/01/2007 – Kap. 5
§ 11. Trykbeholdere og dampkedler af kontrolklasse A og B skal periodisk, efter at de er taget i brug,
gennemgå følgende undersøgelser:
1) besigtigelse og eventuelt andre undersøgelser og prøvninger i forbindelse hermed til kontrol af
a) at beholderen og kedlen er i forsvarlig stand,
b) at bestemmelserne i § 23 er opfyldt, og
2) eftersyn, hvor det kontrolleres, at beholderen og kedlen er opstillet, indrettet, udstyret,
vedligeholdt og passet efter gældende regler herom.
Stk. 2. Dampkedler af kontrolklasse A og B skal endvidere periodisk trykprøves.
Stk. 3. Enheder af kontrolklasse A og B skal periodisk, efter at de er taget i brug, have foretaget
eftersyn, hvor det kontrolleres, at enhederne er opstillet, indrettet, udstyret, vedligeholdt og passet
efter gældende regler herom. Det skal herunder vurderes, at enhedens beskyttelsesforanstaltninger
mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt.
Stk. 4. Hvis den i stk. 3 nævnte vurdering kræver en verifikation af indstilling eller renovering af
sikkerhedsventiler, kan dette arbejde ligeledes udføres af en sagkyndig virksomhed.
Stk. 5. For de trykbeholdere, dampkedler og rørsystemer, der indgår i enheden, gælder
bestemmelserne i stk. 1 til 4 samt § 12.
Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Vindenergi
Frederiksborgvej 399
Bygning 118
4000 Roskilde
Danmark
Tlf.
Dir.
46 77 50 85
20 12 33 42
[email protected]
www.vindenergi.dtu.dk
§ 12. Rørsystemer af kontrolklasse B skal periodisk, efter at de er taget i brug, gennemgå følgende
undersøgelser:
1) udvendig besigtigelse og eventuelle andre undersøgelser og prøvninger i forbindelse hermed til
kontrol af
a) at rørsystemet er i forsvarlig stand,
b) at bestemmelserne i § 23 er opfyldt, og
2) eftersyn, hvorved det kontrolleres, at rørsystemet er opstillet, indrettet, udstyret, vedligeholdt og
passet efter gældende regler herom.
§ 13. Nærmere retningslinjer for fastsættelse af intervaller for og udførelse af de periodiske
undersøgelser i henhold til § 11 og § 12 er fastsat i bilag 3, pkt. 2 og pkt. 3, i bilag 5 og i bilag 7.
Svar fra Michael Scheer, Arbejdstilsynet
Der er i bek.100 ikke et krav om, at trykbeholdere skal efterses årligt ved et inspektionsorgan. Hvis
trykbeholdere er i kontrolklasse A eller B, skal de periodisk undersøges af et akkrediteret
inspektionsorgan. Den periodiske undersøgelse af trykbeholdere består af en besigtigelse – typisk
hvert 4. år, og et eftersyn – typisk hvert 2. år.
Særligt for beholdere som indeholder fordråbede gasser under tryk, som ikke er korrosive eller på
anden måde aggressive over for beholdermaterialet, besigtiges sådanne beholdere kun udvendigt,
mens den indvendige besigtigelse gennemføres kan gennemføres med 12 års mellemrum.
Efter en konkret vurdering af den pågældende trykbeholders kondition, har inspektionsorganet
mulighed for at fastlægge kortere eller længere intervaller.
Hvis et inspektionsorgan som led i de periodiske undersøgelser, vurderer at beholderens
sikkerhedsindretning fx en sikkerhedsventil, skal have verificeret indstillingstrykket eller ventilen skal
renoveres, kan det også udføres af en ISO 9001 certificeret virksomhed – en sagkyndig virksomhed.
En almindelig funktionsafprøvning kan udføres af et inspektionsorgan.
Det står ingen steder i gældende regler, at sagkyndige virksomheder har krav på at se
inspektionsrapporter eller at inspektionsorganerne skal vise inspektionsrapporterne til sagkyndige
virksomheder. Det er trykbeholder ejers ansvar, at relevante periodiske undersøgelser er gennemført
rettidigt og med tilfredsstillende resultat – en inspektionsrapport skal dokumentere dette overfor en
tilsynsmyndighed eller lign. - ikke overfor en sagkyndig virksomhed.
Vedr. punkt 2.2 Trykluftbeholdere, trykekspansionsbeholdere i varmtvandsanlæg mv., behøver man
ikke nævne specifikt, at de skal efterses af et inspektionsorgan – da de er i kontrolklasse B, er de
underlagt kravet om periodiske undersøgelser, i lighed med andre typer beholdere i kontrolklasse B.
2