Politiker spørgsmål

Politiker spørgsmål
Budget 2016-2019
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Bemandingen på arbejdsmarkedsområdet
P101
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter
0
0
0
0
Indtægter
0
0
0
0
Netto
0
0
0
0
1. januar 2016
Indenfor servicerammen?
ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
-
F
-
-
Mads Nikolajsen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen har anmodet om en vurdering af bemandingen
på arbejdsmarkedsområdet.
Resumé af besvarelse
Forvaltningen vurderer, at der - med de i handlingsplanen for arbejdsmarkedsområdet besluttede opnormeringer - på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig bemanding til driften af
arbejdsmarkedsområdet. Dog med et vist pres på rehabiliteringsteamet og vejledningsindsatsen for unge.
Fra 2015 og frem vil der blive et betydeligt behov for at øge kapaciteten på arbejdsmarkedsområdets til understøttelse af udviklingsopgaver fx ifbm. implementering af nye reformer,
omstilling af arbejdsgange m.m.
Det vurderes derfor, at der på såvel kort som på længere sigt er behov for at styrke arbejdsmarkedsområdets bemanding til udvikling, men at det samtidig ikke på nuværende tidspunkt
er muligt at opgøre behovet. Det vil afhænge af, hvilke ressourcer der kan frigøres indenfor
de nuværende normeringsrammer, samt hvilke investeringsstrategier der kan sættes i værk.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Balance i den daglige drift
Kommunalbestyrelsen har besluttet en ny arbejdsmarkedspolitik og en handlingsplan for arbejdsmarkedsområdet.
I forlængelse af handlingsplanen besluttede kommunalbestyrelsen endvidere at opnormere
området. Arbejdsmarkedsområdet er som følge heraf opnormeret med i alt 7 stillinger. Hertil
kommer opnormering med en direktør samt en styrkelse af ledelsen.
Beslutningerne betyder, at der skal ske en lang række udviklings- og omstillingstiltag på arbejdsmarkedsområdet herunder en ændret organisering, ændrede arbejdsgange m.v..
Med opnormeringen og en udvikling og omstilling af driften vurderes det, at der alt andet lige
på nuværende tidspunkt er ressourcer nok på området til varetagelse af den løbende drift i
form af sagsbehandling, administration m.m..
Det vil sige, at der indenfor de nuværende ressourcerammer kan skabes både rimelige og
gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne samt en forbedret og hen-
1
Økonomiudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
sigtsmæssig sagsgang for borgerne. Der vil dog være behov for at flytte på ressourcerne indenfor forvaltningen.
Der er imidlertid to områder som vil være under et ekstraordinært pres:
1. Kapaciteten i rehabiliteringsteamet.
Som følge af arbejdsmarkedsreformerne er der nedsat et rehabiliteringsteam, der behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Teamet har deltagere på
tværs af arbejdsmarked- og velfærdsforvaltningen. Tilrettelæggelsen af rehabiliteringsteamets arbejde forudsætter, at møderne om de enkelte sager afholdes særdeles effektivt. Det kræver grundig forberedelse. Det har dog vist sig, at den budgetterede tid til
forberedelse har været for lille.
2. Vejledning af et uventet højt antal ikke-uddannelsesparate unge.
I forbindelse med folkeskolereformen vurderede regeringen, at antallet af ikkeuddannelsesparate elever i folkeskolen ville være ca. 20%. I Norddjurs Kommune har lærerne på de enkelte skoler – ved en konkret vurdering – opgjort, at 37,5% ikke er uddannelsesparate. Det betyder væsentligt ændrede forudsætninger i omfanget af Ungeindsatsens vejledningsopgave for de ikke-uddannelsesparate.
Det kan overvejes, om der skal afsættes ekstra ressourcer hertil.
Behov for ressourcer til udvikling og omstilling
Handlingsplanen fordrer en omstilling og udvikling af arbejdsmarkedsområdet. Hertil kommer
så de behov for udvikling der følger af de reformer folketinget vedtager og som skal implementeres i de kommende år. Og endelig skal igangsættes en udvikling af området som følge
af kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitik.
Samlet set vil det betyde et vedvarende pres for tilpasning til en ny virkelighed fra 2015 og
frem. Det kræver at arbejdsmarkedsområdet har de nødvendige ressourcer til at understøtte
udvikling. Det gælder såvel styringen af udviklingen som frirum hos medarbejderne til at arbejde med og implementere udvikling.
Det kan fx være i form af fagkonsulenter i lovgivningen, analysekompetencer, procesunderstøttelse af organisatoriske og faglige udviklingsprocesser, proces- og faglig understøttelse til
politisk prioriterede projekter som fx socialøkonomiske virksomheder o.l.
Alt sammen noget der ikke umiddelbart kan løses af de medarbejdere, der skal sikre en stabil
daglig drift.
I betragtning af det betydelige omstillingsbehov, der er på arbejdsmarkedsområdet, vurderes
det at området mangler ressourcer til udvikling og omstilling. Hvad enten disse skal hentes
som ekstern konsulentbistand eller i form af ansættelse af de nødvendige kompetencer. Der
er formentlig behov for en kombination heraf.
Det er ikke utænkeligt at der kan frigøres ressourcer hertil indenfor områdets nuværende
rammer. De vil imidlertid skulle hentes fra den ramme til den daglige drift, der som nævnt –
alt andet lige – på nuværende tidspunkt vurderes at kunne bringes i ressourcemæssig balance. En frigørelse af ressourcer indenfor rammen vil dog formentlig mest hensigtsmæssigt
kunne gå til den nødvendige kompetenceudvikling af medarbejderne i forbindelse med udvikling og omstilling.
Det anbefales, at forvaltningen i første omgang, på baggrund af en optimering af driften,
afklarer, i hvilket omfang der indenfor forvaltningens nuværende rammer kan frigøres normeringsmæssige ressourcer til at understøtte de fremtidige udviklingsbehov. Og at det heref-
2
Økonomiudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
ter vurderes, hvilke ressourcer der eventuelt er behov for ny bevilling til. Det kan være som
tillægsbevilling i 2016 eller indgå som en del af budgetdrøftelsen for 2017 og frem.
Endvidere anbefales det, at forvaltningen på sigt arbejder med en investeringsstrategi, således at investeringer i udvikling skal frigøre ressourcer, fx i driften, i indsatserne eller i forsørgelsen, der efterfølgende kan finansiere udviklingen.
3
Økonomiudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Udvikling af socialøkonomiske virksomheder
P102 (P203)
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
Indtægter
Netto
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
0,850
0,850
0,850
0
0
0
0
0
0,850
0,850
0,850
0
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
1,0
1,0
1,0
Mads Nikolajsen og
Parti/spørgsmålsstiller
F
arbejdsmarkedsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Arbejdsmarkedsudvalget har efter anmodning fra økonomiudvalget udarbejdet et oplæg til
strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune og sendt
det til høring. Strategien vil efter høringsperioden komme til drøftelse i kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen og arbejdsmarkedsudvalget har stillet spørgsmål vedrørende budget for strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Herunder eventuelt behov for reservering af grunde m.m.
Strategien vil have økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget, mens de
økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget fremgår af P203 Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.
Resumé af besvarelse
Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder indeholder en 3 årig projektperiode, hvor der skal ansættes en virksomhedskonsulent
eller alternativt købes tilsvarende kompetencer fra rådgivningsvirksomheder. Konsulenten
skal understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.
Virksomhedskonsulenten skal have kompetencer til at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde med private og kommunale aktører og skal kunne medvirke til realiseringen
heraf. De forventede udgifter hertil udgør 0,850 mio. kr. i perioden 2016-2018.
Den afledte besparelse på forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og
0,500 mio. kr. i 2019 og fremover.
Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs
Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i form af grunde,
bygninger eller lignende, idet det vil afhænge af analysen af forretningspotentialerne.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Besvarelsen tager udgangspunkt i den strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder, som arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at sende i høring.
4
Økonomiudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Strategien indebærer, at Norddjurs Kommune arbejder for at etablere en række private socialøkonomiske virksomheder i kommunen.
Som led i strategien ansættes en virksomhedskonsulent i en 3-årig projektperiode, der skal:
1. Forestå screening af potentielle private virksomheder i Norddjurs Kommune med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder.
2. Forestå screening af potentielle kommunale opgaver med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder.
3. Understøtte etableringen af de private socialøkonomiske virksomheder med vejledning ift. samarbejdet med kommune, erhvervsrådgivning m.m.
4. Være projektleder på etableringen af kommunalt afknoppede virksomheder.
5. Være kommunal tovholder på samarbejdet med ildsjæle, virksomheder og erhvervsrådgivere.
Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at prioritere projektet højt og har derfor allerede i 2015
afsat midler af udvalgets aktivitetspulje til dette. Udvalget har således afsat i alt 0,600 mill.
kr. til opstarten i 2015, herunder ansættelsen af virksomhedskonsulenten allerede fra efteråret 2015. Ansættelsen vil dog være afhængig af, at kommunalbestyrelsen afsætter de nødvendige ressourcer i årene 2016-18.
Ligeledes vil det videre projektforløb være afhængig af de indkomne høringssvar til strategien. Arbejdsmarkedsudvalget har sendt et oplæg til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder i høring. I den sammenhæng er socialøkonomiske virksomheder defineret
som:



Selvstændige private virksomheder, der
med et socialt sigte arbejder helt eller delvist med erhvervsdrift, og
geninvesterer overskuddet i virksomheden.
Strategien understøtter etableringen af socialøkonomiske virksomheder ved at anvende to
metoder:
 Afknopning fra kommunal virksomhed
 Udvikling af erhvervspotentialer
Strategien er således baseret på at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde
med private aktører uden kommunal medfinansiering.
Det er forventningen, at en eller flere private samarbejdspartnere vil indgå i virksomhedsudviklingen sammen med Norddjurs Kommune, herunder med en større eller mindre grad af
investeringer.
På den baggrund kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i
form af grunde, bygninger eller lignende.
Økonomien i projektet forventes for økonomiudvalget at se således ud i perioden 2016-18:
Indsats
Udgift pr. år (mio. kr.)
Virksomhedskonsulent, løn
0,600
Virksomhedsunderstøttende aktiviteter, kørsel m.v.
0,200
Administration
0,050
I alt i 2016 og overslagsårene
0,850
5
Økonomiudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Alle driftsudgifter og indtægter forventes at påhvile en privat virksomhedsejer af de etablerede socialøkonomiske virksomheder. Dog bortset herfra eventuelle beslutninger om kommunale driftstilskud i en kortere eller længere periode, herunder rådighed over kommunale
grunde eller bygninger. Eventuelle beslutninger herom vil blive forelagt kommunalbestyrelsen
særskilt.
Udgifterne medvirker derfor primært til at understøtte etableringen af socialøkonomiske
virksomheder og ikke til selve driften af disse.
Projektet vil betyde, at der etableres jobmuligheder for udsatte grupper på arbejdsmarkedet. I takt med at projektet rulles ud forventes det, at 2 ledige vil finde beskæftigelse i
2018, og at 4 ledige vil være i beskæftigelse i 2019 og fremover. Den afledte besparelse på
forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i 2019 og
fremover. Besparelsen i forsørgelsesudgifterne falder indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område. Disse fremgår af P203.
6
Økonomiudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet
P103 (P202)
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Udgifter
0,500
0,500
0,500
0,500
Indtægter
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
0,500
0,500
0,500
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
-
-
-
-
Arbejdsmarkedsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Kommunalbestyrelsen har, som led i udmøntningen af Arbejdsmarkedsudvalgets indsatser for
2015, godkendt, at der i 2015 foretages en analyse for afdækning af hvilke opgaver, der kan
udføres i kommunalt regi som nyttejobs målrettet flygtninge og indvandrere. Baggrunden er
regeringens ønske om, at flere flygtninge og indvandrere integreres via en virksomhedsrettet
indsats. Nyttejobs kan her anvendes som introduktion til arbejdsmarkedet for at forbedre
sprogkundskaberne.
Iværksættelse af nyttejob og skal overholde kravene til beskæftigelse på særlige vilkår og vil
derfor blive etableret i dialog med de faglige organisationer. Nyttejobs må således ikke erstatte ordinært arbejde.
Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2016-19 stillet spørgsmål
til, udgifterne til etableringen af de nye nyttejobs i perioden 2016-2019.
Resumé af besvarelse
Det forventes, at Norddjurs Kommune kan oprette op til 50 nyttejob til flygtninge og indvandrere årligt. De årlige udgifter hertil vil i budgetperioden 2016-19 være 0,948 mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, betyder, at de jobparate modtagere af kontanthjælp skal ud og arbejde for ydelsen i et nyttejobs. Nyttejobs er således et redskab i arbejdsmarkedsindsatsen. Arbejdet behøver ikke at opkvalificere eller bringe kontanthjælpsmodtageren tættere på arbejdsmarkedet. Formålet er, at den enkelte skal arbejde for
sin kontanthjælp.
Et nyttejob er karakteriseret ved at omfatte samfundsmæssige opgaver på en offentlig arbejdsplads, der skaber nytte. Jobbet må ikke tage arbejde fra andre. Et nyttejob varer højst
13 uger, men kan afløses af et nyt nyttejob. Nyttejob kan alene oprettes i kommunalt regi.
Med udgangspunkt i den analyse kommunalbestyrelsen har besluttet gennemført i 2015, kan
der efterfølgende i samarbejde med integrationsmedarbejdere og sprogskolen visiteres borgere til de nyttejobs, der etableres.
Den iværksatte analyse skal være afsluttet i efteråret 2015, således at der kan etableres nyttejob med virkning i hele 2016. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med iværksættelse
7
Økonomiudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
af analysen stillet spørgsmål til hvordan etablering af nyttejob for budgetperioden 2016 -2019
for målgruppen af flygtninge og indvandrere i integrationsperiode kan gennemføres.
Etablering af nye nyttejobs har økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget De økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget fremgår også af P202 Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet.
Etableringen af nyttejobs vil eventuelt helt eller delvist kunne finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje til indsatser for 2015-2018, afsat i budgetlægningen for 2015. Puljen udgør i 2016 1,000 mio. kr.
På nuværende tidspunkt er der etableret nyttejob på Entreprenørgården for målgruppen af
unge, som er åbenlyst uddannelsesparate og er tilmeldt uddannelse inden for en overskuelig
periode.
I forbindelse med analysen af muligheden for at udvide antallet af nyttejobs i Norddjurs
Kommune har der været rettet henvendelse til den øvrige del af forvaltningen med henblik
på at afklare eventuelle områder, hvor der ville kunne etableres nyttejobs.
Tilbagemeldingen har været meget positiv, og der er umiddelbart muligheder for at oprette
nyttejob for flygtninge og indvandrere på følgende områder:
 Dagtilbudsområdet (i daginstitutioner)
 Skoleområdet (medhjælp for pedel)
 Sundheds- og omsorgsområdet (medhjælp i aktivitetscentrene samt medhjælp til rengøringspersonalet og pedeller på plejecentrene)
 Administrationen (medhjælp til rådhusbetjent)
 Vej og park (Entreprenørgården)
Alle steder vurderes det, at der vil være gode muligheder for at understøtte den enkeltes
sprogudvikling og få indblik i den danske kultur. Det forventes, at der på årsbasis kan etableres 50 nyttejob i de forskellige områder i Norddjurs Kommune.
Deltagelse i nyttejob skal foregå parallelt med sprogundervisning og iværksættes samtidig
med påbegyndelsen af sprogundervisningen i integrationsperioden. Deltagelse i nyttejob skal
være på 10 timer ugentligt.
Der vil skulle ansættes en tovholder, med kendskab til målgruppen, til at understøtte lokale
mentorer på de enkelte arbejdspladser samt lave aftaler om oprettelse af nyttejob på forskellige arbejdsplader. Endvidere skal tovholderen sikre, at det sker et match mellem den
enkelte borger og de nyttejobs, der er tilgængelige. (1 årsværk á 0,500 mio.kr.). Der skal
afsættes midler til lokale mentorer på arbejdspladserne i alt 0,248 mio. kr. (110 kr. pr. person i nyttejob pr. uge i 45 uger).
I forbindelse med opstart af et nyttejob vil der i mange tilfælde skulle indkøbes f.eks. arbejdstøj, sko eller forskellige hjælpemidler. Der skønnes en gennemsnitsudgift til dette på
1.000 kr. pr. person i alt 0,200 mio. kr. Det forventes, at hver person er i nyttejob i 3 måneder, dvs. at der kan komme 200 personer i nyttejob på et år.
Fordeling af udgifter på udvalg:
(mio. kr.)
Økonomiudvalget (P103)
Arbejdsmarkedsudvalget
(P202)
Udgifter ialt
2016
0,500
0,448
2017
0,500
0,448
2018
0,500
0,448
2019
0,500
0,448
0,948
0,948
0,948
0,948
8
Økonomiudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Hvordan sikres en god økonomi for et eventuelt udviklingsselskab for Sydhavnen
P104
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter
Indtægter
Indenfor servicerammen?
Netto
-
-
-
-
nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
SF
Mads Nikolajsen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Hvordan sikres en god økonomi for et eventuelt udviklingsselskab for Sydhavnen
Forvaltningens uddybende besvarelse
Der arbejdes i øjeblikket på hvilken juridiske konstruktion, som vil være mest hensigtsmæssig
for Sydhavnen, herunder hvad de økonomiske konsekvenser vil være for Grenaa Havn og for
den nye konstruktion som Sydhavnen skal indgå i.
Skal der ske fysiske ændringer på Sydhavnen, vil det ske via kommunal finansiering eller via
eksterne fonde. Der vurderes ikke i den nye konstruktion at være ressourcer til ansættelse af
en projektleder for Sydhavnen. Når konstruktionen er på plads undersøges det om Grenaa
Lystbådehavn skal være en del af organiseringen, herunder hvilke fordele/ulemper det kan
have”.
9
Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Ekstra virksomhedspladser til personer med særlige behov
P201
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
2017
2018
2019
0,201
0,176
0,176
0,176
Indtægter
-0,101
-0,088
-0,088
-0,088
Netto
0,100
0,088
0,088
0,088
Iværksættelsestidspunkt:
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
-
-
-
-
Arbejdsmarkedsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. maj 2015 arbejdsmarkedsudvalgets forslag til at
udvide antallet af virksomhedspladser med 5 pladser i 2015 og yderligere 5 pladser i 2016.
Pladserne skal målrettes de sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaring.
I forbindelse med behandling af forslaget i Arbejdsmarkedsudvalget stillede udvalget spørgsmål til budgetlægningen for 2016-19 mht. en beregning af de økonomiske konsekvenser for
2016 og fremover.
Resumé af besvarelse
En udvidelse af antallet af virksomhedspladser med yderligere 5 pladser i 2016 samt fastholdelse af de i alt 10 nye pladser fremover vil medføre nettoudgifter på 0,100 mio. kr. i 2016
og 0,088 mio. kr. i overslagsårene.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.
Virksomhedscentrene indgår som en del af den virksomhedsrettede indsats og giver mulighed
for, at kontanthjælpsmodtagere med udfordringer ud over ledighed kan komme ud på arbejdsmarkedet.
Er der etableret en samarbejdsaftale med en virksomhed som virksomhedscenter yder Norddjurs Kommune råd og vejledning samt giver hjælp og støtte til, at virksomheden fx kan have
borgere i virksomhedspraktik. Det kan eksempelvis ske i form af mentorvejledning til virksomheden og borgeren.
I forbindelse med implementeringen af arbejdsmarkedspolitikken for en bredere gruppe af
borgere med udfordringer har kommunalbestyrelsen besluttet, at antallet af virksomhedspladser udvides, og at målgruppen for indsatsen udvides. De nye virksomhedspladser udvides
til at omfatte sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i
jobafklaringsforløb. I 2015 er afsat midler til 5 nye pladser fra arbejdsmarkedsudvalgets pulje.
Ledighedsydelse er en ydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob, men som fortsat er
ledige.
1
Arbejdsmarkedsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Et ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension.
Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen på vej mod job eller uddannelse. Et jobafklaringsforløb, kan etableres når man ikke
kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man
fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.
Forløbene kan fx bestå af tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor).
Såfremt de besluttede 5 pladser ønskes fastholdt fremover samtidig med, at der sker yderligere en udvidelse på 5 pladser fra og med 2016 vil det medføre en udgift til virksomhedscentrenes mentorer på 0,176 mio. kr. pr. år (375 kr. pr. deltager i 47 uger), samtidig med, at
der yderligere i 2016 forventes udgifter på 0,025 mio.kr. til kompetenceudvikling af mentorer
til at varetage opgaven for de nævnte målgrupper.
Staten yder 50 pct. refusion af udgifter til mentor indenfor et driftsloft, hvorefter den kommunale udgift vil være 0,100 mio. kr. i 2016 og 0,088 mio. kr. i 2017 og fremover.
Beløbene kan eventuelt finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje for 2016-18.
2
Arbejdsmarkedsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
P202 (P103)
Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
0,448
0,448
0,448
0,448
0
0
0
0
0,448
0,448
0,448
0,448
-
-
Indtægter
Netto
2017
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
-
-
Arbejdsmarkedsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Kommunalbestyrelsen har, som led i udmøntningen af Arbejdsmarkedsudvalgets indsatser for
2015, godkendt, at der i 2015 foretages en analyse for afdækning af hvilke opgaver, der kan
udføres i kommunalt regi som nyttejobs målrettet flygtninge og indvandrere. Baggrunden er
regeringens ønske om, at flere flygtninge og indvandrere integreres via en virksomhedsrettet
indsats. Nyttejobs kan her anvendes som introduktion til arbejdsmarkedet for at forbedre
sprogkundskaberne.
Iværksættelse af nyttejob og skal overholde kravene til beskæftigelse på særlige vilkår og vil
derfor blive etableret i dialog med de faglige organisationer. Nyttejobs må således ikke erstatte ordinært arbejde.
Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2016-19 stillet spørgsmål
til, udgifterne til etableringen af de nye nyttejobs i perioden 2016-2019.
Resumé af besvarelse
Det forventes, at Norddjurs Kommune kan oprette op til 50 nyttejob til flygtninge og indvandrere årligt. De årlige udgifter hertil vil i budgetperioden 2016-19 være 0,948 mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, betyder, at de jobparate modtagere af kontanthjælp skal ud og arbejde for ydelsen i et nyttejobs.
Nyttejobs er således et redskab i arbejdsmarkedsindsatsen. Arbejdet behøver ikke at opkvalificere eller bringe kontanthjælpsmodtageren tættere på arbejdsmarkedet. Formålet er, at
den enkelte skal arbejde for sin kontanthjælp.
Et nyttejob er karakteriseret ved at omfatte samfundsmæssige opgaver på en offentlig arbejdsplads, der skaber nytte. Jobbet må ikke tage arbejde fra andre. Et nyttejob varer højst
13 uger, men kan afløses af et nyt nyttejob. Nyttejob kan alene oprettes i kommunalt regi.
Med udgangspunkt i den analyse kommunalbestyrelsen har besluttet gennemført i 2015, kan
der efterfølgende i samarbejde med integrationsmedarbejdere og sprogskolen visiteres borgere til de nyttejobs, der etableres.
3
Arbejdsmarkedsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Den iværksatte analyse skal være afsluttet i efteråret 2015, således at der kan etableres
nyttejob med virkning i hele 2016. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med iværksættelse af analysen stillet spørgsmål til hvordan etablering af nyttejob for budgetperioden 2016
-2019 for målgruppen af flygtninge og indvandrere i integrationsperiode kan gennemføres.
Etablering af nye nyttejobs har økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget. De økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget fremgår også af P103 Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet.
Etableringen af nyttejobs vil eventuelt helt eller delvist kunne finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje til indsatser for 2015-2018, afsat i budgetlægningen for 2015. Puljen udgør i 2016 1,000 mio. kr.
På nuværende tidspunkt er der etableret nyttejob på Entreprenørgården for målgruppen af
unge, som er åbenlyst uddannelsesparate og er tilmeldt uddannelse inden for en overskuelig
periode.
I forbindelse med analysen af muligheden for at udvide antallet af nyttejobs i Norddjurs
Kommune har der været rettet henvendelse til den øvrige del af forvaltningen med henblik
på at afklare eventuelle områder, hvor der ville kunne etableres nyttejobs.
Tilbagemeldingen har været meget positiv, og der er umiddelbart muligheder for at oprette
nyttejob for flygtninge og indvandrere på følgende områder:
 Dagtilbudsområdet (i daginstitutioner)
 Skoleområdet (medhjælp for pedel)
 Sundheds- og omsorgsområdet (medhjælp i aktivitetscentrene samt medhjælp til rengøringspersonalet og pedeller på plejecentrene)
 Administrationen (medhjælp til rådhusbetjent)
 Vej og park (Entreprenørgården)
Alle steder vurderes det, at der vil være gode muligheder for at understøtte den enkeltes
sprogudvikling og få indblik i den danske kultur. Det forventes, at der på årsbasis kan etableres 50 nyttejob i de forskellige områder i Norddjurs Kommune.
Deltagelse i nyttejob skal foregå parallelt med sprogundervisning og iværksættes samtidig
med påbegyndelsen af sprogundervisningen i integrationsperioden. Deltagelse i nyttejob skal
være på 10 timer ugentligt.
Der vil skulle ansættes en tovholder, med kendskab til målgruppen, til at understøtte lokale
mentorer på de enkelte arbejdspladser samt lave aftaler om oprettelse af nyttejob på forskellige arbejdsplader. Endvidere skal tovholderen sikre, at det sker et match mellem den
enkelte borger og de nyttejobs, der er tilgængelige. (1 årsværk á 0,500 mio.kr.).
Der vil skulle afsættes midler til lokale mentorer på arbejdspladserne i alt 0,248 mio. kr.
(110 kr. pr. person i nyttejob pr. uge i 45 uger).
I forbindelse med opstart af et nyttejob vil der i mange tilfælde skulle indkøbes f.eks. arbejdstøj, sko eller forskellige hjælpemidler. Der skønnes en gennemsnitsudgift til dette på
1.000 kr. pr. person i alt 0,200 mio. kr. Det forventes, at hver person er i nyttejob i 3 måneder, dvs. at der kan komme 200 personer i nyttejob på et år.
4
Arbejdsmarkedsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Fordeling af udgifter på udvalg:
(mio. kr.)
Økonomiudvalget (P103)
Arbejdsmarkedsudvalget
(P202)
Udgifter ialt
2016
0,500
0,448
2017
0,500
0,448
2018
0,500
0,448
2019
0,500
0,448
0,948
0,948
0,948
0,948
5
Arbejdsmarkedsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
P203 (P102)
Udvikling af socialøkonomiske virksomheder
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter
0
0
-0,250
-0,500
Indtægter
0
0
0
0
Netto
0
0
-0,250
-0,500
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
F
Mads Nikolajsen og
arbejdsmarkedsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Arbejdsmarkedsudvalget har efter anmodning fra økonomiudvalget udarbejdet et oplæg til
strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune og sendt
det til høring. Strategien vil efter høringsperioden komme til drøftelse i kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen og arbejdsmarkedsudvalget har stillet spørgsmål vedrørende budget for strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Herunder eventuelt behov for reservering af grunde m.m.
Strategien vil have økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget,
mens de økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget fremgår af P102 Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.
Resumé af besvarelse
Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder indeholder en 3 årig projektperiode, hvor der skal ansættes en virksomhedskonsulent
eller alternativt købes tilsvarende kompetencer fra rådgivningsvirksomheder. Konsulenten
skal understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.
Virksomhedskonsulenten skal have kompetencer til at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde med private og kommunale aktører og skal kunne medvirke til realiseringen
heraf. De forventede udgifter hertil udgør 0,850 mio. kr. i perioden 2016-2018.
Den afledte besparelse på forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og
0,500 mio. kr. i 2019 og fremover.
Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs
Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i form af grunde,
bygninger eller lignende, idet det vil afhænge af analysen af forretningspotentialerne.
6
Arbejdsmarkedsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Forvaltningens uddybende besvarelse
Besvarelsen tager udgangspunkt i den strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder, som arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at sende i høring.
Strategien indebærer, at Norddjurs Kommune arbejder for at etablere en række private socialøkonomiske virksomheder i kommunen.
Som led i strategien ansættes en virksomhedskonsulent i en 3-årig projektperiode, der skal:
1. Forestå screening af potentielle private virksomheder i Norddjurs Kommune med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder.
2. Forestå screening af potentielle kommunale opgaver med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder.
3. Understøtte etableringen af de private socialøkonomiske virksomheder med vejledning ift. samarbejdet med kommune, erhvervsrådgivning m.m.
4. Være projektleder på etableringen af kommunalt afknoppede virksomheder.
5. Være kommunal tovholder på samarbejdet med ildsjæle, virksomheder og erhvervsrådgivere.
Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at prioritere projektet højt og har derfor allerede i 2015
afsat midler af udvalgets aktivitetspulje til dette. Udvalget har således afsat i alt 0,600 mill.
kr. til opstarten i 2015, herunder ansættelsen af virksomhedskonsulenten allerede fra efteråret 2015. Ansættelsen vil dog være afhængig af, at kommunalbestyrelsen afsætter de nødvendige ressourcer i årene 2016-18.
Ligeledes vil det videre projektforløb være afhængig af de indkomne høringssvar til strategien.
Arbejdsmarkedsudvalget har sendt et oplæg til strategi for etableringen af socialøkonomiske
virksomheder i høring. I den sammenhæng er socialøkonomiske virksomheder defineret som:



Selvstændige private virksomheder, der
med et socialt sigte arbejder helt eller delvist med erhvervsdrift, og
geninvesterer overskuddet i virksomheden.
Strategien understøtter etableringen af socialøkonomiske virksomheder ved at anvende to
metoder:
 Afknopning fra kommunal virksomhed
 Udvikling af erhvervspotentialer
Strategien er således baseret på at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde
med private aktører uden kommunal medfinansiering.
Det er forventningen, at en eller flere private samarbejdspartnere vil indgå i virksomhedsudviklingen sammen med Norddjurs Kommune, herunder med en større eller mindre grad af
investeringer.
På den baggrund kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i
form af grunde, bygninger eller lignende.
7
Arbejdsmarkedsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Økonomien i projektet forventes for økonomiudvalget at se således ud i perioden 2016-18:
Indsats
Udgift pr. år (mio. kr.)
Virksomhedskonsulent, løn
0,600
Virksomhedsunderstøttende aktiviteter, kørsel m.v.
0,200
Administration
0,050
I alt i 2016 og overslagsårene
0,850
Alle driftsudgifter og indtægter forventes at påhvile en privat virksomhedsejer af de etablerede socialøkonomiske virksomheder. Dog bortset herfra eventuelle beslutninger om kommunale driftstilskud i en kortere eller længere periode, herunder rådighed over kommunale
grunde eller bygninger. Eventuelle beslutninger herom vil blive forelagt kommunalbestyrelsen
særskilt.
Udgifterne medvirker derfor primært til at understøtte etableringen af socialøkonomiske
virksomheder og ikke til selve driften af disse.
Projektet vil betyde, at der etableres jobmuligheder for udsatte grupper på arbejdsmarkedet. I takt med at projektet rulles ud forventes det, at 2 ledige vil finde beskæftigelse i
2018, og at 4 ledige vil være i beskæftigelse i 2019 og fremover. Den afledte besparelse på
forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i 2019 og
fremover. Besparelsen i forsørgelsesudgifterne falder indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område.
8
Børne- og ungdomsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Etablering af 10-12 pladser mere i Norddjurs Børnecenter
P301
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
Indtægter
Netto
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
-0,083
-1,000
-1,000
-1,000
0
0
0
0
-0,083
-1,000
-1,000
-1,000
01.06.2016
Indenfor servicerammen?
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
Børne- og ungdomsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en undersøgelse af muligheden for at skabe 10-12 pladser mere i Norddjurs
Børnecenter med henblik på at reducere udgiften til køb af dyre pladser til anbragte børn og
unge uden for kommunen.
Resumé af besvarelse
Det vil være muligt at oprette 10-12 nye pladser og udvide målgruppen for Norddjurs
Børnecenter, hvis Familiehusets og sundhedsplejens nuværende aktiviteter på Trekanten i
Grenaa flyttes til lokaler på Åboulevarden.
Etableringen af yderligere 10-12 pladser vil medføre en helårlig driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. –
1,2 mio. kr. I 2016 vil driftsbesparelsen være på 0,6 mio. kr. – 0,7 mio. kr.
Der må påregnes en anlægsudgift/etableringsudgift på ca. 0,5 mio. kr. i 2016.
Der vil til budget 2017 blive foretaget en ny vurdering af indfrielsen af den økonomiske
besparelse.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Norddjurs Kommune har i løbet af de sidste tre år oplevet et betydeligt udgiftspres på området
for anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge som følge af en stigning i
antallet af børn og unge, der anbringes uden for hjemmet.
En del af disse børn og unge er blevet anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder uden for
Norddjurs Kommune som følge af, at der har været fuld belægning på Norddjurs Børnecenter i
Grenaa.
Norddjurs Børnecenter er på nuværende tidspunkt en døgninstitution for børn i aldersgruppen 012 år. Der er tale om børn, som er særlig sårbare, omsorgssvigtede og udviklingstruede eller har
lettere psykiatriske handicap.
Der er i alt 22 pladser på Norddjurs Børnecenter, der anvendes både, når der er tale om
længerevarende anbringelser, og i situationer, hvor der er behov for akutte anbringelser,
aflastningsophold og observationsforløb.
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Norddjurs Børnecenter er placeret i velegnede lokaler på Trekanten i Grenaa. Ud over
børnecentret rummer byggeriet også lokaler til Familiehuset og sundhedsplejen.
Ved at anvende hele byggeriet på Trekanten til Norddjurs Børnecenters aktiviteter vil det være
muligt at udvide med 10-12 døgnpladser, så der fremover vil være 32-34 pladser i institutionen.
Herved vil antallet af børn, der falder inden for Norddjurs Børnecenters nuværende målgruppe,
men som følge af manglende pladser må anbringes i døgninstitutioner og på opholdssteder uden
for kommunen, kunne reduceres.
En udvidelse af antallet af pladser medfører ligeledes, at der er grundlag for at opnå en
væsentlig styrkelse af medarbejdernes faglige bredde og kompetencer. Dette vil gøre det muligt
at udvide Norddjurs Børnecenters nuværende målgruppe til også at omfatte børn med f.eks.
mere komplekse psykiatriske problemstillinger, alvorlige tilknytningsforstyrrelser, tidlige
følelsesmæssige skader, stærk seksualiseret adfærd og aggressiv adfærd. Disse børn er hidtil
blevet anbragt på dyre regionale og kommunale døgninstitutioner og private opholdssteder.
Ved at anvende Norddjurs Kommunes egne døgninstitutionspladser vil det være muligt at spare
udgiften til de omkostninger, der er indregnet i taksterne ved køb af pladser hos Region
Midtjylland, i andre kommuner og hos private opholdssteder. Den gennemsnitlige, årlige
besparelse vil være på ca. 0,1 mio. kr. pr. plads.
Hertil kommer, at det vil være muligt at spare i gennemsnit 8.000 kr. pr. plads som følge af, at
der ikke skal betales for overhead-omkostninger i forbindelse med køb af skoletilbud i andre
kommuner.
Dvs. at der i gennemsnit vil være en samlet årlig besparelse på ca. 0,1 mio. kr. pr. plads.
Ved etablering af 10-12 yderligere pladser svarer dette til en årlig driftsbesparelse på 1,0 mio.
kr. – 1,2 mio. kr. Det må forventes, at besparelsen i 2016 kun vil være på ca. 0,6 mio. kr. – 0,7
mio. kr., idet de nye pladser først forventes at være klar til brug den 1. juni 2016.
Der vil til budget 2017 blive foretaget en ny vurdering af indfrielsen af den økonomiske
besparelse.
Anlægskonsekvenser
En udvidelse af antallet af pladser i Norddjurs Børnecenter forudsætter, at der findes andre
lokaler til de aktiviteter, som Familiehuset og sundhedsplejen har placeret på Trekanten. En
mulig løsning kan være at flytte aktiviteterne til ledige lokaler i vuggestuen Åboulevarden, når
vuggestuebørnene ultimo 2015 flyttes til den nye daginstitution i Grenaa.
Bygningen på Åboulevarden er placeret i umiddelbar nærhed af Familiehusets bygninger på
Gymnasievej. Da de to matrikler grænser op til hinanden, vil det således være muligt at
etablere en kort stiforbindelse mellem bygningerne.
En flytning af aktiviteterne til Åboulevarden kræver, at der foretages en mindre indvendig
istandsættelse og ombygning af lokalerne, ligesom der vil være behov for at foretage mindre
istandsættelsesarbejder i forhold til klimaskærmen. Desuden vil der være en udgift til
stiforbindelse og reetablering af udenomsarealer.
Hertil kommer, at der i forbindelse med en udvidelse af antallet af døgnpladser på Trekanten vil
være behov for at indkøbe yderligere inventar og istandsætte/male de nye lokaler.
Samlet set forventes det, at anlægsudgiften (inkl. inventar) vil blive på ca. 0,5 mio. kr. i 2016.
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Det skal bemærkes, at Familiehusets nuværende døgnobservationsplads på Trekanten ikke
flyttes til lokalerne på Åboulevarden. I stedet flyttes denne aktivitet til en mindre, selvstændig
bygning på Trekanten. Dette medfører, at der fremover skal etableres et tæt samarbejde
mellem Familiehuset og Norddjurs Børnecenter i forhold til løsningen af denne opgave.
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Effekt ved nedbringelse af sagsantallet hos sagsbehandlere i myndighedsafdelingen
P302
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter
0
0
0
0
Indtægter
0
0
0
0
Netto
0
0
0
0
Indenfor servicerammen?
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
-
-
-
-
Børne- og ungdomsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en undersøgelse af muligheden for at opnå en besparelse på området for anbringelser
og forebyggende foranstaltninger for børn og unge (konto 5), der som minimum svarer til
investeringen i en udvidelse af personalenormeringen med f.eks. 3 sagsbehandlere (konto 6), så
antallet af sager pr. medarbejder reduceres, og det dermed bliver muligt at foretage en
tidligere og tættere sagsopfølgning.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Der henvises til den tekniske korrektion T303 Myndighedsafdelingen - Foranstaltninger for
udsatte børn og unge.
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Udvikling i elevtal og børnetalsprognose opdelt efter skoledistrikter
P303
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter
0
0
0
0
Indtægter
0
0
0
0
Netto
0
0
0
0
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
Børne- og ungdomsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en opdatering af den tidligere oversigt over udviklingen i antallet af elever på de
enkelte skoler og en børnetalsprognose for de kommende år opdelt efter skoledistrikter.
Resumé af besvarelse
Oversigten er udarbejdet for hvert enkelt skoledistrikt på baggrund af befolkningsprognosen for
2015-2024 og det faktiske elevtal primo august 2015.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Der er udarbejdet et dokument med udviklingen i antallet af elever for hvert enkelt
skoledistrikt, som tager udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2015-2024 og det faktiske
elevtal opgjort primo august 2015.
Udvikling i det faktiske elevtal efter
skoledistrikter 2010-2024
Oversigtskort Skoledistrikterne
Anholt Skole og
Børnehave
Ørsted Børneby
Børneby Glesborg
Vivild Børneby
Vestre Skole
Allingåbro Børneby
Distrikt Ørum
Kattegatskolen
Auning Skole
Toubro Børneby
Børneby Mølle
Tabeller for skoledistrikterne
1. Allingåbro Børnebys skoledistrikt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6-12 årige i skoledistriktet *
13-16 årige i skoledistriktet *
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-6. klasse **
2024
170
165
159
160
157
137
141
147
145
144
145
146
157
152
151
112
107
111
90
91
84
91
90
92
94
86
82
73
80
88
381
380
153
145
135
129
Faktisk elevtal i specialklasse 0.-9. klasse ***
19
20
16
0
0
0
*Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
**Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Fra skoleåret 2012/13 flyttede overbygningen fra Allingåbro Børneby til Auning Skole. Det faktiske elevtal i almenskolen
for 2010 og 2011 er højere end antallet af 6-16 årige i skoledistriktet. Det skyldes, at Allingåbro Børneby på daværende tidspunkt var overbygningsskole for Ørsted Børneby og Vivild Børneby.
*** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Specialklasserne flyttede til Auning Skole fra skoleåret 2013/14.
Allingåbro Børnebys skoledistrikt
500
400
300
6-12 årige
200
13-16 årige
100
Almenskolen - elevtal
0
Specialklasser - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2. Anholt Skole og Børnehaves skoledistrikt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6-12 årige i skoledistriktet *
17
14
16
11
7
7
8
9
11
13
11
11
11
9
8
13-16 årige i skoledistriktet *
6
6
8
10
9
9
9
7
3
3
5
4
5
6
5
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-9. klasse **
17
16
16
16
14
13
* Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år.
Anholt Skole og Børnehavens skoledistrikt
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
6-12 årige
13-16 årige
Almenskolen - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3. Auning Skoles skoledistrikt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6-12 årige i skoledistriktet *
13-16 årige i skoledistriktet *
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-10. klasse **
374
373
369
375
386
387
391
402
403
410
430
420
414
421
416
239
258
253
243
236
227
216
215
223
216
226
229
228
230
237
603
590
795
791
762
778
Faktisk elevtal i specialklasse – 0.-9. klasse ***
34
33
26
37
42
42
* Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Auning Skole er overbygningsskole for Ørsted Børneby, Vivild Børneby og Allingåbro Børneby.
Fra skoleåret 2012/13O flyttede overbygningen fra Allingåbro Børneby til Auning Skole. Det faktiske elevtal i almenskolen er højere end antallet af 6-16 årige i skoledistriktet. Det skyldes primært, at
10. klasse i hele perioden har været placeret på Auning Skole for elever med bopæl i primært Ørsted Børneby, Allingåbro Børneby og Vivild Børneby. Derudover er der elever, som har valgt Auning Skole
frem for distriktsskolen.
*** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Specialklasserne fra Allingåbro Børneby blev flyttet til Auning Skole fra skoleåret 2013/14.
Auning Skoles skoledistrikt
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
6-12 årige
13-16 årige
Almenskolen - elevtal
Specialklasser - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4. Børneby Glesborgs skoledistrikt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6-12 årige i skoledistriktet *
13-16 årige i skoledistriktet *
276
265
254
238
228
223
210
200
177
175
181
175
176
186
196
196
198
197
178
168
164
165
163
162
152
140
135
128
119
118
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-6. klasse **
159 157 140 137 136 129
* Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år.
Børneby Glesborgs skoledistrikt
300
250
200
150
100
50
0
6-12 årige
13-16 årige
Almenskolen - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
5. Kattegatskolens skoledistrikt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6-12 årige i skoledistriktet *
630
600
591
599
602
600
586
579
581
569
559
546
556
581
582
13-16 årige i skoledistriktet *
543
530
503
459
406
390
375
370
348
371
391
398
394
350
340
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-9. klasse **
793
720
679
680
644
625
Faktisk elevtal i specialklasse – 0.-9. klasse ***
54
53
48
47
38
44
* Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Kattegatskolen er overbygningsskole for Børneby Mølle og Toubro Børneby. Østre- og Søndre Skole blev sammenlagt til
Kattegatskolen fra skoleåret 2012/13. I det faktiske elevtal for 2015 er der indregnet 42 elever i modtagerklasse.
*** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år.
Kattegatskolens skoledistrikt
1.000
800
600
6-12 årige
400
13-16 årige
200
Almenskolen - elevtal
0
Specialklasser - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6. Vivild Børnebys skoledistrikt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6-12 årige i skoledistriktet *
13-16 årige i skoledistriktet *
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-6. klasse **
210
205
207
206
205
197
207
211
216
207
198
194
200
191
187
151
137
127
115
125
115
112
109
101
114
118
127
120
119
118
191
187
180
171
174
176
Faktisk elevtal i specialklasse 0.-6. klasse ***
35
32
29
30
25
25
* Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år.
*** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år.
Vivild Børnebys skoledistrikt
250
200
150
6-12 årige
100
13-16 årige
50
Almenskolen - elevtal
0
Specialklasser - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
7. Børneby Mølles skoledistrikt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6-12 årige i skoledistriktet *
13-16 årige i skoledistriktet *
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-6. klasse **
221
226
231
226
227
230
233
223
217
205
205
188
183
174
168
132
136
134
132
134
134
133
142
138
139
135
133
132
128
132
159
165
155
155
142
147
Faktisk elevtal i specialklasse 0.-6. klasse ***
34
34
31
31
29
27
* Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år.
*** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år.
Børneby Mølles skoledistrikt
250
200
150
6-12 årige
100
13-16 årige
50
Almenskolen - elevtal
0
Specialklasser - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
8. Ørsted Børnebys skoledistrikt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6-12 årige i skoledistriktet *
13-16 årige i skoledistriktet *
298
286
268
254
239
230
215
206
206
204
204
196
205
207
218
183
172
181
180
171
174
167
157
144
144
128
129
124
120
114
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-6. klasse **
254 249 232 227 201 177
* Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år.
Ørsted Børnebys skoledistrikt
350
300
250
200
150
100
50
0
6-12 årige
13-16 årige
Almenskolen - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
9. Toubro Børnebys skoledistrikt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6-12 årige i skoledistriktet *
13-16 årige i skoledistriktet *
164
167
164
172
161
153
143
131
136
140
132
138
134
138
141
116
95
100
98
93
96
98
102
96
94
93
78
80
75
67
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-6. klasse **
139 134 133 119 123 102
* Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år.
Toubro Børnebys skoledistrikt
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
6-12 årige
13-16 årige
Almenskolen - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10. Vestre Skoles skoledistrikt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6-12 årige i skoledistriktet *
407
400
380
390
381
373
381
362
355
345
336
329
320
318
319
13-16 årige i skoledistriktet *
326
322
305
283
254
253
226
242
243
240
249
240
238
227
222
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-9. klasse **
703 705 697 682 680 671
* Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Voldby Skole blev nedlagt fra skoleåret 2013/14, og Voldby Skoles elevtal er indregnet i det faktiske elevtal for Vestre
Skole for alle årene. Det faktiske elevtal i almenskolen er højere end antallet af 6-16 årige bosat i skoledistriktet for alle år. Det skyldes, at der er en tilgang af elever, som har valgt Vestre Skole frem
for distriktsskolen.
Vestre Skoles skoledistrikt
800
700
600
500
400
300
200
100
0
6-12 årige
13-16 årige
Almenskolen - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
11. Distrikt Ørums skoledistrikt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6-12 årige i skoledistriktet *
13-16 årige i skoledistriktet *
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-9. klasse **
272
268
267
261
241
233
229
236
241
241
227
227
222
223
218
164
161
161
165
164
161
157
155
146
132
131
127
143
151
155
366
372
387
365
368
342
Faktisk elevtal i specialklasse 0.-9. klasse ***
0
0
0
0
0
6
* Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Distrikt Ørum er overbygningsskole for Børneby Glesborg.
*** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år.
Distrikt Ørums skoledistrikt
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
6-12 årige
13-16 årige
Almenskolen - elevtal
Specialklasser - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
År
18
12. Samlet for alle skoledistrikter
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3.039
2.969
2.906
2.892
2.834
2.770
2.744
2.708
2.689 2.655 2.627 2.568 2.578 2.599 2.604
13-16 årige i skoledistriktet *
2.168
2.122
2.080
1.953
1.851
1.807
1.749
1.751
1.695 1.699 1.701 1.683 1.665 1.604 1.595
Faktisk elevtal i almenskolen 0.-10. klasse **
3.948
3.885
3.761
3.658
3.517
3.385
6-12 årige i skoledistriktet *
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Faktisk elevtal i specialklasser 0.-9. klasse ***
176
172
150
145
134
144
* Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år.
** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år og er inkl. 10. Klasse-Center Djursland.
*** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år.
Alle skoledistrikter
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
6-12 årige
13-16 årige
Almenskolen - elevtal
Specialklasser - elevtal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
År
19
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Opnormering på dagpasningsområdet
P304
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter
0
0
0
0
Indtægter
0
0
0
0
Netto
0
0
0
0
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
SF
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
1) Hvad vil en opnormering på f.eks. 3 mio. kr. og 5 mio. kr. efter børnetal betyde for
daginstitutionerne.
2) Hvilke muligheder er der for, at midler tildelt efter ansøgning ud fra sidste finanslov fra 2016 i
højere grad går til mere direkte opnormering i stedet for de centrale bindinger, som
ansøgningen lagde op til.
3) Hvor vil en opnormering på disse beløb placere Norddjurs i forhold til daginstitutionsnormeringen i landets øvrige kommuner og sammenligningskommuner, og hvor ligger vi nu?
4) Hvad koster det kommunen at fastholde takster på 2015 niveau trods øgede driftsudgifter eller at opkræve 22% af forældrebetalingen i stedet for 25% af driftsudgiften.
5) Hvordan er Norddjurs Kommunes takster for daginstitution og dagpleje sammenlignet med
taksterne i nabokommunerne samt Aarhus og Favrskov.
6) Kan kriterierne for tildeling af hel eller delvis friplads til dagpasning lempes, så den kommer
flere med behov for nedsat betaling til gode.
Resumé af besvarelse
Spørgsmål 1: En opnormering på henholdsvis 3 mio. kr. (netto) og 5 mio. kr. (netto) vil samlet
tilføre daginstitutionerne henholdsvis 10,2 årsværk og 17,0 årsværk.
Spørgsmål 2: Det er først muligt fra 2017 at fravige ansøgningskriterierne, hvor midlerne tilføres
via bloktilskuddet.
Spørgsmål 3: Norddjurs Kommune har en lavere tildeling end landsgennemsnittet og
sammenligningskommunerne. Med en opnormering som beskrevet i spørgsmål 1 vil Norddjurs
Kommune blive placeret på niveau med sammenligningskommunerne.
Spørgsmål 4: Afhængig af det valgte scenarie koster det kommunen mellem 0,2 mio. kr. og 1,1
mio. kr. at fastholde forældrebetalingstaksterne på 2015 niveau trods øgede driftsudgifter.
Sænkes forældrebetalingstaksterne fra 25 % til 22 % vil det koste Norddjurs Kommune mellem
1,7 mio. kr. og 1,8 mio. kr.
20
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Spørgsmål 5: Forældrebetalingstaksten i Norddjurs Kommune er for de 0-2 årige i midten, de 3-5
årige i den billige ende og dagplejen i den dyre ende af taksterne sammenlignet med
nabokommunerne samt Aarhus og Favrskov.
Spørgsmål 6: Kriterierne, for tildeling af hel eller delvis friplads i dagtilbud, følger de i
Dagtilbudsloven specificerede retningslinjer, og kan derfor ikke lempes.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Besvarelse af spørgsmål 1: Hvad vil en opnormering på f.eks. 3 mio. kr. og 5 mio. kr. efter
børnetal betyde for daginstitutionerne.
Af nedenstående tabel fremgår det, hvad en forøgelse af budgetrammen med henholdsvis 3,0
mio. kr. (netto) og 5,0 mio. kr. (netto) vil betyde for normeringen i kommunens daginstitutioner.
En opnormering på henholdsvis 3,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. vil samlet tilføre daginstitutionerne
henholdsvis 10,2 årsværk og 17,0 årsværk.
Tabel 1. Opnormering i daginstitutioner
Opnormering i antal årsværk
Institutionen
3,0 mio. kr.
5,0 mio. kr.
Åboulevarden
0,3
0,6
Møllehaven
0,4
0,7
Landsbyen
0,7
1,2
Toubro børnehave
0,5
0,9
Gymnasievej
0,5
0,8
Regnbuen
0,9
1,6
Skovbørnehaven
0,6
1,0
Åparken
0,4
0,7
Glesborg
0,6
1,0
Skovsprutten
0,7
1,1
Blinklyset
0,4
0,7
Allingåbro
0,7
1,2
Nørager
0,2
0,3
Bettebo
0,4
0,7
Skovvang
0,5
0,9
Nyvang
0,4
0,7
Savværket
0,2
0,3
Fjellerup
0,4
0,7
Vores hus
1,2
1,9
10,2
17,0
Samlet
Der er i beregningen af antal årsværk taget udgangspunkt i en netto-udvidelse af rammen med
henholdsvis. 3,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. – dvs. nettoeffekt for kommunen efter korrektion for
forældrebetaling.
21
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Besvarelse af spørgsmål 2: Hvilke muligheder er der for, at midler tildelt efter ansøgning ud fra
sidste finanslov fra 2016 i højere grad går til mere direkte opnormering i stedet for de centrale
bindinger, som ansøgningen lagde op til.
I 2015 og 2016 er anvendelsen af tilskud fra Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud
bundet af de i ansøgningen anførte formål. Det vedrører for Norddjurs Kommune en forøgelse af
åbningstiden i en institution i Auning og Grenaa samt opnormering med fokus på sprogudvikling i
institutionerne generelt. Det er en forudsætning for tilskuddet, at der indsendes
revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af puljemidlerne.
Fra og med 2017 vil midlerne indgå som en del af bloktilskuddet, og vil derfor ikke være
øremærket til bestemte opgaver, og kan således anvendes til andre aktiviteter.
Besvarelse af spørgsmål 3: Hvor vil en opnormering på disse beløb placere Norddjurs i forhold
til daginstitutionsnormeringen i landets øvrige kommuner og sammenligningskommuner, og hvor
ligger vi nu?
Af nedenstående tabel fremgår de nuværende udgifter pr. 0 - 5 årige på dagtilbudsområdet samt
hvordan en opnormering med beløbene fra spørgsmål 1 vil påvirke Norddjurs Kommunes
placering i forhold til landets øvrige kommuner og sammenligningskommuner.
Som udgangspunkt har Norddjurs Kommune en lavere budgettildeling end landsgennemsnittet og
sammenligningskommunerne. Med en opnormering som beskrevet i spørgsmål 1, vil Norddjurs
placere på niveau med sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.
Tabel 2. Sammenligning af budget til dagtilbudsområdet pr. 0 - 5 årige
Kommune
Budget pr. 0 - 5 årige
Norddjurs kommune
61.857 kr.
Sammenligningskommuner
64.165 kr.
Hele landet
63.844 kr.
Norddjurs ved opnormering på 3,0 mio. kr.*
Norddjurs ved opnormering på 5,0 mio. kr.*
63.323 kr.
64.301 kr.
Kilder: ECO nøgletal. Budget 2014
*Tallet er beregnet af forvaltningen
Besvarelse af spørgsmål 4: Hvad koster det kommunen at fastholde takster på 2015 niveau trods
øgede driftsudgifter - eller at opkræve 22 % af forældrebetalingen i stedet for 25 % af
driftsudgiften.
Af nedenstående tabel fremgår alternative scenarier ved fastholdelse af forældrebetalingstaksten på 2015 niveau eller ved nedsættelse fra 25 % til 22 % af driftsomkostningerne.
Tabel 3. Reduktion i forældrebetalingsindtægten
Scenarier (mio. kr. i 2016-priser)
Nuværende udgiftsniveau
Mindreindtægt ved
Mindreindtægt ved
fastholdelse af 2015
forældrebetalingstakst*
andel på 22%*
0,241
1,665
Nuværende udgiftsniveau tillagt opnormering 3,0 mio.
kr.
0,745
Nuværende udgiftsniveau tillagt opnormering 5,0 mio.
kr.
1,080
Anm:* Tallene er inklusiv afledt effekt af økonomiske fripladser og søskenderabat.
1,725
1,766
22
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Besvarelse af spørgsmål 5: Hvordan er Norddjurs Kommunes takster for daginstitution og
dagpleje sammenlignet med taksterne i nabokommunerne samt Aarhus og Favrskov.
I nedenstående tabel er der foretaget en sammenligning af forældrebetalingstaksterne i
Norddjurs Kommune med nabokommunerne samt Aarhus og Favrskov.
Tabel 4. Sammenligning af forældrebetalingstakster
Norddjurs Syddjurs Randers
Favrskov Aarhus
Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune
Daginstitutioner:
0 - 2 årige
2.638
2.395
2.201
2.768
3.189
3 - 5 årige
1.440
1.411
1.463
1.545
1.667
2.524
2.431
2.274
2.271
2.565
Dagplejen:
Dagplejen
Taksterne er 2015 heldagstakster eksklusiv mad/frokostordning og omregnet til 12 måneders
betaling, da enkelte kommuner opkræver forældrebetalingen over 11 måneder.
Som det fremgår af tabellen placerer Norddjurs Kommune sig for de 0-2 årige i midten, de 3-5
årige i den billige ende og dagplejen i den dyre ende af taksterne sammenlignet med
nabokommunerne samt Aarhus og Favrskov.
Besvarelse af spørgsmål 6: Kan kriterierne for tildeling af hel eller delvis friplads til dagpasning
lempes, så den kommer flere med behov for nedsat betaling til gode.
Kriterierne for tildeling af hel eller delvis friplads i dagtilbud følger de i Dagtilbudsloven
specificerede retningslinjer, og kan derfor ikke lempes.
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold offentliggør én gang årligt en
fripladsskala, hvoraf det fremgår hvilket fripladstilskud, der udløses ved en given
husstandsindkomst. Ved fuld friplads skal forældrene betale 0 pct. af den tilskudsberettigede
forældrebetaling, hvilket man er berettiget til ved en husstandsindkomst under 164.101 kr. Ved
en husstandsindkomst over 509.699 kr. er man ikke længere berettiget til økonomisk friplads.
Økonomisk fripladstilskud skal gives, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægter
ligger inden for indtægtsgrænserne i fripladsskalaen. Der er således ikke mulighed for indenfor
lovens ramme at ændre på kriterierne for fripladstilskuddet, da det alene baserer sig på
indkomstniveauet.
23
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Etablering af ét fælles 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune
P305
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
Indtægter
Netto
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
-2,500
0
0
0
0
0
0
0
-2,500
0
0
0
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
Børne- og ungdomsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en belysning af muligheden for at etablere ét fælles, fagligt bæredygtigt 10.
klassetilbud i Norddjurs Kommune som følge af det faldende antal unge, der er tilmeldt 10.
klasse.
Resumé af besvarelse
I løbet af de seneste tre år har der været et betydeligt fald i antallet af unge, der vælger at
benyttes Norddjurs Kommunes 10. klassetilbud.
Det vil være muligt at etablere ét fælles 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune i 10. Klasse
Center Djurslands nuværende lokaler i Grenaa i umiddelbar nærhed af Viden Djurs, Randers
social- og sundhedsskoles Grenaa-afdeling og Grenaa Gymnasium
Ved kun at have ét 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune vil det være muligt at bevare en bred
vifte af faglinjer og fastholde en fortsat høj faglig bæredygtighed og kvalitet i tilbuddet.
Den økonomiske driftsbesparelse ved at nedlægge 10. klasse på Auning Skole begrænser sig til
den elevtalsafhængige omkostning. Der kan således kun opnås en driftsbesparelse, hvis
lukningen medfører, at flere af eleverne fra den vestlige del af kommunen fravælger 10. klasse
og går direkte fra 9. klasse til en ungdomsuddannelse eller i stedet vælger 10. klasse på en
efterskole. Der henvises til P307 ”Nedlæggelse af 10. klasse på Auning Skole.”, hvor
besparelsespotentialet er beregnet.
Der vil desuden være mulighed for at opnå en besparelse på anlægsbudgettet på 2,5 mio. kr.,
idet en lukning af 10. klasse i Auning vil frigøre klasselokaler på skolen og dermed medvirke til at
reducere omfanget af den planlagte tilbygning på skolen.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Elevtallet på 10. Klasse Center Djursland i Grenaa er gennem de seneste tre år faldet fra 194
elever i august 2012 til 96 elever (inkl. 28 EUD10-elever) ved skoleårets begyndelse i august
2015.
Dette skyldes primært 3 forhold:
 Hessel Gods Fodboldkostskole er lukket.
24
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår


Elevtallet fra Syddjurs Kommune er halveret fra omkring 50 elever til 25 elever.
Det gennemsnitlige antal elever, der vælger 10. klasse fra 9. klasse på Kattegatskolen,
Vestre Skole og Ørum Skole er faldet fra 51 % i foråret 2013 til 45 % i foråret 2014 og til
43 % i foråret 2015.
På Auning Skole har antallet af elever i 10. klasse ligget nogenlunde stabilt over årene. Ved
skoleårets begyndelse i august 2015 er der startet 36 elever i 10. klasse.
En medvirkende årsag til det konstante elevtal i Auning er, at der her er en væsentlig større
andel af eleverne, der vælger 10. klasse.
Procentvis antal elever fra 9. klasse på de 4 overbygningsskoler, der vælger 10. klasse
(folkeskole, efterskole) i skoleåret 2015/16 (opgjort i marts 2015):
Elever i 9. kl.,
der vælger 10.
kl. (inkl. EUD10)
Auning Skole
Kattegatskolen
Vestre Skole
Ørum Skole
67 %
54 %
32 %
43 %
Et elevtal på 38 i 10. klasse på Auning Skole sætter sine naturlige grænser for, hvor bredt et
tilbud, der kan tilbydes eleverne, ligesom muligheden for et tæt samarbejde med
ungdomsuddannelsesinstitutioner begrænses af, at disse institutioner er placeret i Grenaa,
Randers og Rønde.
10. Klasse Center Djursland har hidtil været karakteriseret ved, at der tilbydes en bred vifte af
faglinjer, som eleverne kan vælge imellem – f.eks. linjerne Almen idræt, Fodbold, International
og Kreativ. Dette har vist sig at være en afgørende kvalitet ved skoletilbuddet, idet det giver
eleverne mulighed for at vælge fag efter interesse.
Det faldende elevtal medfører, at valgmulighederne må reduceres og dermed, at mulighederne
for at give eleverne et tilbud, der er målrettet den enkelte, forringes.
Ved at samle Norddjurs Kommunes 10. klassetilbud i én fælles enhed på 10. Klasse Center
Djursland vil der være mulighed for at opretholde et elevtal, som gør det muligt fortsat at
tilbyde en bred vifte af linjer og fastholde en høj faglig bæredygtighed og kvalitet. Dertil
kommer, at en placering af et fælles 10. klassetilbud i Grenaa vil understøtte et fortsat tæt
samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, der er geografisk tæt placeret på
hinanden.
Transport
Norddjurs Kommune betaler udgiften til transport for transportberettigede elever til egne 10.
klassetilbud. Efter gensidig aftale med Syddjurs Kommune betaler Norddjurs Kommune desuden
udgifter til transport for elever i Norddjurs Kommune, der vælger et 10. klassetilbud i Syddjurs
Kommune. Omvendt betaler Syddjurs Kommune for transporten for elever i Syddjurs Kommune,
der vælger et 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune.
Elever, der vælger et 10. klassetilbud i Randers Kommune, betaler selv transportudgiften. Et
årsbuskort fra Auning/Allingåbro til Randers koster ca. 8.250 kr.
Elever fra den vestlige ende af Norddjurs Kommune, som i dag går i 10. klassetilbuddet i Grenaa,
benytter de eksisterende busruter – primært den fast etablerede busrute mellem Auning og
Grenaa.
25
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
I øjeblikket benytter ca. 50 elever, der går på ungdomsuddannelserne i Grenaa og på 10. Klasse
Center Djursland, dagligt ruten til og fra Auning.
Ved en lukning af 10. klasse i Auning vil transportbehovet mellem Auning og Grenaa blive
forøget, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at der er tilstrækkelig
transportkapacitet på busruten. På nuværende tidspunkt er buskapaciteten på 71 pladser (47
siddepladser og 24 ståpladser).
Økonomi
Mulighederne for at opnå en besparelse ved at sammenlægge Norddjurs Kommunes 10.
klassetilbud i Auning og Grenaa begrænser sig til de elevtalsafhængige omkostninger, da der ikke
kan indhentes besparelser på de faste udgifter.
Det er vanskeligt at vurdere hvilken fortsat skolegang – 10. klasse eller en ungdomsuddannelse elever fra 9. klasse i Auning vil vælge, hvis 10. klassetilbuddet i Auning nedlægges. Der er
imidlertid et forholdsmæssigt stort antal elever i Auning, der uden faglige problemer vil kunne
vælge at påbegynde en ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9. klasse, men som i dag vælger
10. klasse. Det må forventes, at en del af disse elever fremover vil gå direkte fra 9. klasse til en
ungdomsuddannelse, hvis der ikke er mulighed for at fortsætte i 10. klasse i Auning uden et
skoleskifte. Der henvises desuden til P307 ”Nedlæggelse af 10. klasse på Auning Skole.”, hvor
besparelsespotentialet er beregnet.
I oversigten nedenfor er vist den årlige, økonomiske effekt pr. elev ved valg af alternativer til
10. klasse i Auning.
Årlig effekt pr. elev ved valg af alternativer til 10. klasse i Auning
Udgift
Besparelse Merudgift
10. Klasse Center Grenaa
42.259
0
0
10. klasse på en efterskole
35.405
6.854
0
0
42.259
0
62.415
0
20.156
Ungdomsuddannelse
10. klasse i Randers Kommune og Syddjurs Kommune
Anlægskonsekvenser
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 afsat 8,5 mio. kr. til
erstatningsbyggeri for pavilloner og træbarakker på Auning Skole. Erstatningsbyggeriet vedrører
lokaler til 6. klasse og specialrækkeklasserne.
Ved at lukke 10. klasse på Auning Skole vil det være muligt at opnå en anlægsbesparelse på ca.
2,5 mio. kr., idet der ikke længere er behov for at gennemføre den planlagte nybygning af to
mindre klasselokaler til skolens specialrækkeklasser. Disse vil i stedet kunne placeres i de
lokaler, der på nuværende tidspunkt benyttes til 10. klasse.
26
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne
P306
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Udgifter
0,613
0,613
0,613
0,613
Indtægter
0,000
0,000
0,000
0,000
0,613
0,613
0,613
0,613
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
A
Niels Basballe
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Norddjurs kommune besluttede i 2014, at juniorklubtilbuddet under skolereformen
skal støtte op om elevernes trivsel og læring ud fra de 3 nationale, opstillede mål.
Det betyder, at juniorklubberne skal arbejde systematisk med følgende emner i
hverdagen (jf. kommunalbestyrelsens godkendte forslag fra Arbejdsgruppe 6): Alsidig,
personlig udvikling – Sociale kompetencer – Sprog og andre udtryksformer – Sundhed
og livsstil – Natur og naturfænomener – Demokratisk dannelse – It, medier og
kommunikation.
Pr. 1. august 2014 blev den samlende åbningstid i juniorklubberne reduceret med 40
pct. - fra 25 timer til 15 timer pr. uge. I forhold til det nuværende åbningstidsrum er
der indstillet til politisk behandling en revidering af kvalitetsstandarden for
juniorklubberne, hvori der lægges op til en fleksibel åbningstid, der er tilpasset til
lokalområdet.
Forslag:
En budgetudvidelse på 5 timer/uge pr. klub ift. åbningstid vil kunne styrke arbejdet
med skolereformen og den forebyggende og tidlige indsats i Norddjurs kommune.
Mere tid med børnene i klub pr. dag: Fordybelsesaktiviteter over længere tid fagligt
og praktisk muliggøres. Det betyder, at den støttende læring inden for en
anvendelsesorienteret og legende ramme kan nås, og at juniorklubberne derved får
mulighed for at understøtte den fagfaglige læring i skolen på optimal vis.
Flere aktiviteter med børnene i klub pr. dag: Flere og mere alsidige aktiviteter i
dagligdagen vil betyde, at juniorklubtilbuddet kan ramme bredere og dermed
motivere og stimulere flere forskellige evner og færdigheder. Det vil give mulighed
og plads til børnenes selvvalgte aktiviteter, og ikke kun obligatoriske aktiviteter. Det
betyder også, at den støttende læring får flere strenge at spille på og nemmere ved
at leve op til målsætningen vedr. de 7 forskellige emner, der skal arbejdes
1
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
systematisk med i hverdagen. Det vil særligt have betydning for de sårbare, udsatte
og truede børn, der har brug for tid og anderledes læringstilgange.
Styrkelse af trivselsarbejdet: I juniorklubregi ligger et stærkt fokus på det enkelte
barns trivsel gennem træning i sociale og personlige kompetencer. En styrkelse af det
systematiske trivselsarbejde og den tidlige, forebyggende indsats vil medføre en
styrkelse af tidlig opsporing, tværfaglig koordinering, forældresamarbejdet, den
nødvendige, hurtige og konsekvente handleparathed samt tryg og grundig
overgangspraksis mellem de forskellige kommunale tilbud.
Styrke arbejdet med den forebyggende og tidlige indsats: Juniorklubberne vil
ligeledes kunne varetage det systematiske og strukturerede, pædagogiske arbejde på
styrket vis. Der vil bl.a. give bedre tid til det pædagogiske arbejde omkring
trivselsskemaer til tidlig opsporing, Børne Udviklings Samtaler, brobygningsarbejde til
foreningslivet
samt
trivselsindsatser
på
netværksniveau
(skole,
hjem,
familierådgivning osv.).
Resumé af besvarelse
En udvidelse af juniorklubbernes åbningstid på 5 timer pr. uge vil medføre en
merudgift på ca. 0,6 mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Norddjurs Kommune har fem juniorklubber:
 Grenaa Juniorklub
 Enggården i Grenaa
 Ørum Juniorklub
 Fristedet i Auning
 Ørsted Juniorklub.
Hvis hver af de fem juniorklubber skal have udvidet deres åbningstid med 5 timer pr.
uge, vil det medføre en årlig merudgift på ca. 0,6 mio. kr.
Ved beregningen er det forudsat, at der til drift pr. time i den udvidede åbningstid vil
være behov for de samme personaleressourcer mv., som juniorklubberne på
nuværende tidspunkt tildeles til driften pr. time inden for den nuværende åbningstid.
2
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Nedlæggelse af 10. klasse på Auning Skole
P307
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
-0,134
2017
2018
-0,322
-0,322
2019
-0,322
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
-0,134
-0,322
-0,322
-0,322
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
0,3
L
0,6
0,6
0,6
Torben Jensen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at nedlægge 10. klasse i Auning.
Resumé af besvarelse
En lukning af 10. klasse på Auning Skole forventes at give en helårlig driftsbesparelse på
0,322 mio. kr. under forudsætning af, at en større del af eleverne i fremtiden vil vælge en
ungdomsuddannelse fremfor 10. klasse. I 2016 vil effekten være 0,134 mio. kr., da
besparelsen først kan udmøntes fra og med skoleåret 2016/17.
Desuden vil lukningen gøre det muligt at undgå en anlægsinvestering på 2,5 mio. kr. i 2016.
Forvaltningens uddybende besvarelse
I skoleåret 2015/16 er der startet 36 elever i 10. klasse på Auning Skole. Elevtallet har i de
senere år været nogenlunde konstant.
Det kan konstateres, at det er en meget høj andel af eleverne i 9. klasse i Auning (ca. to
tredjedele), der vælger at gå i 10. klasse, frem for at påbegynde en ungdomsuddannelse
direkte efter 9. klasse.
Det må formodes, at en flytning af 10. klasse til Grenaa vil medføre, at andelen af elever i
Auning, der vælger at påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, vil vokse.
Samtidig kan flytningen medføre, at der vil være et antal elever, der i stedet vælger et 10.
klassetilbud i Randers.
Under forudsætning af, at der er 10 elever i Auning, der fravælger 10. klasse, og i stedet
påbegynder en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, og at der er 5 elever, som vælger
at gå i 10. klasse i Randers i stedet for i Grenaa, så vil en lukning af 10. klasse i Auning
medføre en helårlig driftsbesparelse på 0,322 mio. kr. I 2016 vil effekten være på 0,134 mio.
kr., da besparelsen først kan udmøntes fra og med skoleåret 2016/17.
Konsekvens for anlæg
3
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttet at afsætte
8,5 mio. kr. til erstatningsbyggeri for pavilloner og træbarakker på Auning Skole. Erstatningsbyggeriet vedrører lokaler til 6. klasse og specialrækkeklasserne.
Ved at lukke 10. klasse i Auning vil det være muligt at opnå en anlægsbesparelse på ca. 2,5
mio. kr. i 2016, idet der ikke længere vil være behov for at gennemføre den planlagte
nybygning af to mindre klasselokaler til skolens specialrækkeklasser. Disse vil i stedet kunne
placeres i de lokaler, der på nuværende tidspunkt benyttes til 10. klasse.
4
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Nedlæggelse af overbygning på Ørum Skole, hvorefter eleverne tilbydes plads i Grenaa
P308
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
2017
-1,821
2018
-4,370
-4,370
2019
-4,370
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
-1,821
-4,370
-4,370
-4,370
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
4,3
L
10,4
10,4
10,4
Torben Jensen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at nedlægge overbygningen på Ørum Skole og i
stedet tilbyde eleverne plads i Grenaa.
Resumé af besvarelse
Ved en nedlæggelse af overbygningen på Ørum Skole kan der opnås en helårlig
driftsbesparelse på ca. 4,4 mio. kr., hvis eleverne fordeles på både Kattegatskolen og Vestre
Skole.
Hvis alle overbygningselever fra Ørum Skole flyttes til Kattegatskolen vil den helårlige
driftsbesparelse blive på ca. 2,1 mio. kr.
Hertil kommer, at en nedlæggelse af overbygningen vil gøre det muligt at undgå
erstatningsbyggeri for midlertidige pavilloner på Ørum Skole. Dette medfører, at der ikke
bliver behov for at anvende det afsatte anlægsbudget på i alt 9,0 mio. kr. i 2016 og 2017.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Ved en nedlæggelse af overbygningen på Ørum Skole vil eleverne kunne tilbydes plads på de
to skoler i Grenaa.
Det vil herved være muligt at opnå en helårlig personalebesparelse på ca. 5,3 mio. kr. fra og
med 2017. I 2016 vil personalebesparelsen blive på ca. 2,2 mio. kr., da den først kan
udmøntes fra og med skoleåret 2016/17.
Personalebesparelsen realiseres på følgende områder:
(i mio. kr.)
Ledelse
Fagpersonale
Samlet, helårlig besparelse
Antal stillinger
1,0
9,4
10,4
Besparelse
0,650
4,620
5,270
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse som følge af
forslaget.
5
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i det forventede
elevtal pr. august 2015, og dermed den reduktion i antallet af klasser, som elevtallet vil
udløse ved nedlæggelse af overbygningen i Ørum.
Besparelsen pr. klasse er beregnet til 770.000 kr.
Hvis overbygningseleverne fordeles på både Vestre Skole og Kattegatskolen vil antallet af
klasser kunne reduceres med 6 klasser, svarende til en helårlig personalebesparelse på ca.
4,6 mio. kr.
Hvis overbygningseleverne tilbydes plads på Kattegatskolen vil antallet af klasser kunne
reduceres med 3 klasser, svarende til en helårlig personalebesparelse på ca. 2,3 mio. kr.
Ved en flytning af overbygningen fra Ørum til Grenaa vil der samlet blive overført 10 pct. af
rengøringsbudgettet til de to skoler, som modtager eleverne.
Transport
Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til transport af elever mellem Ørum og
Grenaa på max. 0,9 mio. kr.
Konsekvens for anlæg
Det er forvaltningens vurdering, at overbygningseleverne i Ørum kan flyttes til Grenaa uden,
at der bliver behov for til-/ombygninger på Vestre Skole og Kattegatskolen.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. i
2016 og 6,5 mio. kr. i 2017 til etablering af erstatningsbyggeri for pavilloner på Ørum Skole
der hidtil har været anvendt til overbygningselever.
En nedlæggelse af overbygningen vil gøre det muligt at rumme alle elever på Ørum Skole i
den eksisterende skolebygning. Dette medfører, at der ikke er behov for at anvende det
afsatte anlægsbudget på i alt 9,0 mio. kr.
6
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Ørsted Børneby og Vivild Børneby
P309
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
2017
-0,625
2018
-1,500
-1,500
2019
-1,500
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
-0,625
-1,500
-1,500
-1,500
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
1,0
L
2,5
2,5
2,5
Torben Jensen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Ørsted Børneby og Vivild
Børneby med fælles ledelse, personale og drift.
Resumé af besvarelse
Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Ørsted Børneby og Vivild Børneby
kan der opnås en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra
og med skoleåret 2016/17.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Ørsted Børneby og Vivild Børneby
vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr. fra og med 2017. I 2016 vil
besparelsen blive på ca. 0,6 mio. kr., da den først kan udmøntes fra og med skoleåret
2016/17.
Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:
(i mio. kr.)
Ledelse
Administration
Samlet, helårlig besparelse
Antal stillinger
2,0
0,5
2,5
Besparelse
1,300
0,200
1,500
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration
som følge af forslaget.
Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på
øvrige driftsområder alene ved gennemførsel af fælles ledelse, personale og drift, da det
ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.
Konsekvens for anlæg
Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.
7
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Auning Skole og Allingåbro Børneby
P310
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
2017
-0,490
2018
-1,175
-1,175
2019
-1,175
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
-0,490
-1,175
-1,175
-1,175
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
0,8
L
2,0
2,0
2,0
Torben Jensen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Auning Skole og Allingåbro
Børneby med fælles ledelse, personale og drift.
Resumé af besvarelse
Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Auning Skole og Allingåbro
Børneby kan der opnås en helårlig besparelse på ca. 1,2 mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Auning Skole og Allingåbro
Børneby vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 1,2 mio. kr. fra og med
2017. I 2016 vil besparelsen blive på ca. 0,5 mio. kr., da den først kan udmøntes fra og med
skoleåret 2016/17.
Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:
(i mio. kr.)
Ledelse
Administration
Samlet, helårlig besparelse
Antal stillinger
1,5
0,5
2,0
Besparelse
0,975
0,200
1,175
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration
som følge af forslaget.
Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på
øvrige driftsområder alene ved gennemførsel af fælles ledelse, personale og drift, da det
ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.
Konsekvens for anlæg
Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.
8
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Børneby Glesborg og Distrikt Ørum
P311
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
2017
-0,625
2018
-1,500
-1,500
2019
-1,500
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
-0,625
-1,500
-1,500
-1,500
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
1,0
L
2,5
2,5
2,5
Torben Jensen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Børneby Glesborg og Distrikt
Ørum med fælles ledelse, personale og drift.
Resumé af besvarelse
Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Børneby Glesborg og Distrikt
Ørum kan der opnås en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Børneby Glesborg og Distrikt
Ørum vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 1,5 mio. kr. fra og med 2017.
I 2016 vil besparelsen blive på ca. 0,6 mio. kr., da den først kan udmøntes fra og med
skoleåret 2016/17.
Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:
(i mio. kr.)
Ledelse
Administration
Samlet, helårlig besparelse
Antal stillinger
2,0
0,5
2,5
Besparelse
1,300
0,200
1,500
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration
som følge af forslaget.
Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på
øvrige driftsområder alene ved gennemførsel af fælles ledelse, personale og drift, da det
ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.
Konsekvens for anlæg
Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.
9
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Toubro Børneby og Børneby Mølle
P312
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
2017
-0,304
2018
-0,730
-0,730
2019
-0,730
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
-0,304
-0,730
-0,730
-0,730
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
0,5
L
1,2
1,2
1,2
Torben Jensen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Toubro Børneby og Børneby
Mølle med fælles ledelse, personale og drift.
Resumé af besvarelse
Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Toubro Børneby og Børneby Mølle
kan der opnås en helårlig besparelse på 0,73 mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Toubro Børneby og Børneby Mølle
vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,73 mio. kr. fra og med 2017. I 2016 vil
besparelsen blive på 0,3 mio. kr., da den først kan udmøntes fra og med skoleåret 2016/17.
Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:
(i mio. kr.)
Ledelse
Administration
Samlet, helårlig besparelse
Antal stillinger Besparelse
1,0
0,650
0,2
0,080
1,2
0,730
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration
som følge af forslaget.
Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på
øvrige driftsområder alene ved gennemførsel af fælles ledelse, personale og drift, da det
ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.
Konsekvens for anlæg
Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.
10
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Udvidelse af Djurslandsskolen i Voldby stoppes, tilpasning sker i stedet i Ørum
P313
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Udgifter
01.01.2016
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
Indenfor servicerammen?
0,000
5,000
0,000
0,000
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
L
Torben Jensen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at stoppe den planlagte ombygning af Voldby
Skole, så den kan rumme specialskoleelever fra Djurslandsskolen, og i stedet tilpasse
Djurslandsskolens bygninger i Ørum, så de kan rumme eleverne.
Resumé af besvarelse
Det vurderes, at anlægsudgiften ved en ombygning af Voldby Skole vil være på 9,0 mio. kr.,
mens udgiften til nybyggeri ved Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum vil blive på ca. 13,0
mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Ifølge den seneste plan for byggeri til Djurslandsskolen er det skolens afdeling på Damgården,
der skal flyttes til Voldby Skole.
Det vurderes, at eleverne på Damgården har behov for opvarmede lokaler på minimum 650
m2, hvilket der uden problemer kan findes plads til på Voldby Skole. Der er desuden
mulighed for også at skaffe velegnede, uopvarmede aktivitetslokaler.
Den samlede anlægsinvestering vil være på 0,5 mio. kr. i 2015, 0,25 mio. kr. i 2016 og 8,25
mio. kr. i 2017. Dvs. i alt 9,0 mio. kr.
Hvis der i stedet skal etableres lokaler til eleverne fra Damgården i tilknytning til
Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum, så vil der blive tale om nybyggeri.
Med en forventet pris på ca. 20.000 kr. pr. m2 vil det kræve en anlægsinvestering på
minimum 13,0 mio. kr. til de opvarmede lokaler. Hertil kommer en udgift på minimum 1,0
mio. kr. til uopvarmede aktivitetslokaler.
Dvs. at der vil være en merudgift på ca. 5,0 mio. kr. ved etableringen af nye lokaler i Ørum i
stedet for at anvende ombyggede lokaler på Voldby Skole.
11
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Skole- og dagtilbudsområdets centrale forvaltning
P314
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Udgifter
0,000
0,000
0,000
0,000
Indtægter
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
F
Mads Nikolajsen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes et overbliksmateriale om skole- og dagpasningsområdets centrale forvaltning
indeholdende organisationsdiagram samt oplysninger om personaleomfang og budgetposter.
Desuden ønskes oplysninger om, hvad bestyrelserne i skoler og daginstitutioner koster, og om
den centrale skole-og dagpasningsforvaltning understøtter dem økonomisk, og i så fald i
hvilket omfang.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over skole- og dagtilbudsområdets centrale
budgetposter. Oversigten er vedlagt som bilag.
Samtidig er der udarbejdet et organisationsdiagram for skole- og dagtilbudsafdelingen. I
organisationsdiagrammet er angivet personalenormeringen i de enkelte enheder i afdelingen.
Organisationsdiagrammet er vedlagt som bilag.
Der er i aftaleenhedernes decentrale budgetter afsat 0,3 mio. kr. årligt til dækning af
vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i forbindelse med bestyrelsesarbejde på skoleog dagtilbudsområdet.
Skole- og dagtilbudsafdelingen har finansieret udgiften til kurser for bestyrelsesmedlemmer i
forbindelse med nyvalg til bestyrelserne.
Opfølgende spørgsmål:
Er det alt personale og alle ledelsesudgifter på skole- og dagpasningsområdet (altså over
institutionsniveau) der indgår i materialet? Er der ledelsesudgifter og personale der indgår i
ØK-budgettet og som ikke er med på den tilsendte oversigt? Svarer de 4,3 fuldtidskonsulenter
i konsulentteam til de 2.293.843 kr løn der er i budgettet for skoleområdet, eller er det
andre konti (også) ?
Forvaltningens svar på de opfølgende spørgsmål:
Al ledelse og fast personale indgår i det udarbejdede organisationsdiagram og den heri
oplyste personalenormering.
Budgetoversigten viser det samlede budget ekskl. kto. 6.
12
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
På kto. 6 indgår løn til skole- og dagtilbudschefen og de 6,6 medarbejdere i pladsanvisningen
og den øvrige administration. Budgettet på kto. 6 er på ca. 3,5 mio. kr. og fremgår af det
vedlagte bilag.
De 2.293.843 kr. svarer til udgiften til de 4,3 konsulenter.
13
Skole- og dagtilbudsafdelingen
Skole- og dagtilbudschef
1,0 fuldtidsstilling
Afdelingsleder
1,0 fuldtidsstilling
Pladsanvisning
2,8 fuldtidsstillinger
Øvrig administration
3,8 fuldtidsstillinger
Udviklingskonsulenter
4,3 fuldtidsstillinger
Norddjurs
Læringscenterkontor
(skolebibliotekskontor)
1,4 fuldtidsstillinger
Legepladsinspektør
0,4 fuldtidsstilling
Norddjurs
Læringscenterkontor
(skolebibliotekskontor)
Udviklingskonsulent
0,8 fuldtidsstilling
Faglig leder
1,0 fuldtidsstilling
Psykologer
8,0 fuldtidsstillinger
Tale-høre konsulenter
6,6 fuldtidsstillinger
Lærere
3,0 fuldtidsstilling
Læsekonsulent
0,5 fuldtidsstillinger
Fysioterapeuter
1,6 fuldtidsstillinger
Specialvejledere
1,7 fuldtidsstillinger
Familieundervisere
3,0 fuldtidsstillinger
!
"
#
' (
'
'
'
4
$
,
-
.
/
' 1
.
$% %% %&%
&)
+
&&%
2%% 2"2
$% %% %&%
&)
+
&&%
2%% 2"2
$% %% %&%
&)
+
&&% #
2%% 2"2 3
3
*$
(
,
0
.
,0
,
,
$
,.
5
,
$% %% %&%
&)
+
&&%
2%% 2"2
$
.
2" &
,
&
2" &
&
2" &
&
2" &
&
2+
2+
&
) %&
&
&"
) &%"
+
&
) %& 8
&
&" 9
+& 2 "
+
(
6 ,
!
4
3
4
&+
#
#
3
,
3
, !
3
:
$
$
:
:,
<
:
:( $ .
:(
(
=
=
=
=
'
,
'
#
#
#
,
$
7 .
2+
" %2
%& & )
$ ) &) &)
+
2+
"&
) %&
%& & )
$ & )& %
+
%+&
%+&
$
$
,
,,
9
,
.
.
.
,
.
! ,
$.
,.
$
, !
$
,
$
,
$
!
$
,
:';
:';
!
$ :';76
%+&
&% 2 %
2)
)2
&% 2 %
2)
)2
&% 2 %
2)
)2
"
% %
+
"
& ")
+
2 )
+ 2&
+
"
% %
+
"
& ")
+
2 )
+ 2&
&+
"
% %
+
"
& ")
+
2 )
+ 2&
&+
% 2% %"+
2)& &"
"% "2&
% &%
&
$ +" "&
&2" +%
2)& &"
"% "2&
% &%
&
$ "&) )2)
&2" +%
2)& &"
"% "2&
% &%
&
$
%
, :';76
%+&
&% 2 %
2)
)2
"
% %
+
"
'
& ")
+
2 )
+ 2&
&+
&2" +%
2)& &"
"% "2&
% &%
&
$ &" % 2
:
(
,
'
=
!
.
.
$
:
$
$
#
:, !
!
"
"
)"2 )
%"&
$2 2" 2%
"
$ , !
)"2 )
%"&
$2 2" 2%
"
)"2 )
%"&
$2 2" 2%
"
)"2 )
%"&
$2 2" 2%
"
!
(
$
:';
,
,
#
"
$%
$
= ,
%
$ (
<
2
$
2
)& 2
$%
$
2
2
)& 2
$%
$
2
2
)& 2
$%
$
2
2
)& 2
,
>
4
$
$
#
, !
&&'
#
!
! ( )
6 ,
#
#
'
:,
331
$
$
4
!
$
$
'
$
$
& 2&+
+
2
$
,
& 2&+
+
2
& 2&+
+
2
& 2&+ +
2 = 6
$
,
,
6#
/
,
,
'
,
;,
3 9$
3
3
,
*
7
!
$
,
,
$
-
!
,
$
$
' 1
,
.
,
,
/
") +
%
%" 2"+
") +
%
$% %)"
") +
%
$ %" &
") +
%
$2 + &2)
" %2
++ +& &
2
&%
"
) +) "
" %2
++ +& &
2
&%
"
) +) "
" %2
++ +& &
2
&%
"
) +) "
" %2
++ +& &
2
&%
"
) +) "
+ +% 2%
%+% &&
) %&
%2% " &
+ +% 2%
%+% &&
) %&
%2% " &
+ +% 2%
%+% &&
) %&
%2% " &
+ +% 2%
%+% &&
) %& #
%2% " &
,
) )&
))+
& "%
2 +
))2
2 +
"+ % &
2 +
2 & "2
$
2 & "2
$
2 & "2
$
2 & "2
$
&
)
&)
&
)
&)
&
)
&)
&
)
&)
,
(
Regnskabsår 2016
Budgetforslag
P2 (Budgetårets priser)
1 kr.
Version B01
Udgiftsbaseret
Profitcenter
Funktion
Artskonto
ADM skole- og dagtilbudsområdet
Sekretariat og forvaltninger
Norddjurs Kommune
ADM skole- og dagtilbudsområdet
Sekretariat og forvaltninger
Personale
ADM skole- og dagtilbudsområdet
Sekretariat og forvaltninger
Andre udgifter
Fordelt på områder
Fordelingsnøgle
Ledelse
Pladsanvisning
Sekretariatsfunktion skole og
dagtilbud
Sekretariatsfunktion PPR
I alt
2017
2018
2019
Budgetoverslag
P2 (Budgetårets priser)
1 kr.
Budgetoverslag
P2 (Budgetårets priser)
1 kr.
Budgetoverslag
P2 (Budgetårets priser)
1 kr.
B01
B01
B01
Udgiftsbaseret
Udgiftsbaseret
Udgiftsbaseret
DKK
DKK
DKK
DKK
3.519.747
3.519.747
3.519.747
3.519.747
3.508.747
3.508.747
3.508.747
3.508.747
11.000
11.000
11.000
11.000
2016
2017
2018
2019
22,5%
34,9%
791.943
1.228.392
791.943
1.228.392
791.943
1.228.392
791.943
1.228.392
21,3%
21,3%
749.706
749.706
3.519.747
749.706
749.706
3.519.747
749.706
749.706
3.519.747
749.706
749.706
3.519.747
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Lukning af Mølleskolen
P315 A
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
-2,833
2017
2018
-6,798
-6,798
2019
-6,798
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
-2,833
-6,798
-6,798
-6,798
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
5,8
V
13,9
13,9
13,9
Lars Østergaard
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Med henblik på at skabe større langtidsholdbare og fagligt bæredygtige enheder ønskes en
beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved
at lukke skoler i Norddjurs Kommune.
Resumé af forslag
Ved en lukning af Mølleskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 6,8
mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
På baggrund af politikerspørgsmålet kan der peges på muligheden for, at Mølleskolen lukkes
fra og med skoleåret 2016/17.
Mølleskolens distrikt opdeles herefter, så en del tilgår til Toubroskolens distrikt og en del
tilgår et af skoledistrikterne i Grenaa. De nuværende elever overføres til henholdsvis
Toubroskolen og en af skolerne i Grenaa med undtagelse af eleverne i specialrækkeklasser,
der overføres til Kattegatskolens specialundervisningstilbud.
Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under område Grenaa.
Ved en lukning af Mølleskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 6,8
mio. kr. fra og med 2017. I 2016 vil besparelsen blive på ca. 2,8 mio. kr., da besparelsen
først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2016.
Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Børneby Mølle
fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til andre skoler/institutioner
medfører.
1
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Budgetramme og besparelse ved lukning af Mølleskolen:
Antal stillinger
(i mio. kr.)
Budgetramme Børneby Mølle
20,691
Budgettilførsel til andre områder:
Ledelse samlet
1,5
1,073
Administration samlet
1,5
0,660
Fagpersonale
0,0
0,000
Teknisk service
0,5
0,176
Rengøring
0,5
0,169
Skole:
Grunde og bygninger
0,260
SFO
1,322
Specialundervisningsmidler (KORA)
3,601
Daginstitution
2,707
Dagpleje
2,270
Befordring
0,900
Samlet budgettilførsel
Korrektion for usikkerhed ved beregningen
Samlet, helårlig besparelse
13,138
0,755
6,798
Ledelse og administration:
Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og
administration i de skoler/institutioner, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden
afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.
I forbindelse med lukningen tilføres der 1,0 lederstilling til Toubroskolen og 0,5 lederstilling
til Område Grenaa. Med hensyn til administration tilføres der 0,5 stilling til Område Grenaa
og 1,0 stilling til de skoler i Grenaa som modtager eleverne fra Mølleskolen.
Skole:
Da alle elever kan rummes i eksisterende klasser, skal der ikke tilføres ressourcer til
fagpersonale mv. til de skoler, der modtager eleverne.
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til
opretholdelse af bygninger og servicering af den tilbageværende daginstitution på
Mølleskolen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct.
af den overførte lønsum.
Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til skolerne, som
modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på
10 pct. af den overførte lønsum.
2
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en
budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til skolerne, som modtager eleverne. Desuden er der
regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af
bygningerne.
SFO:
Budgettet overføres til de skoler, som modtager eleverne, bortset fra budget til ledelse og
administration, der indgår som en del af besparelsen.
Specialundervisningsmidler (KORA):
Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte
skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.
Dagpasning:
Budgettet overføres til Område Grenaa, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset
fra budget til ledelse og administration, der indgår som en del af besparelsen.
Befordring:
Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Mølleskolens
skoledistrikt på maks. 0,9 mio. kr.
Infrastruktur:
Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Mølleskolens skoledistrikt vil benytte
skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af,
om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er
særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Toubroskolen og skolen i
Grenaa, der skal tages højde for.
Beregningsusikkerhed:
Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelsespotentialet, der skal dække
eventuelle usikkerheder i beregningen.
Ressourcetildeling:
En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny
ressourcetildelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel
er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil bliver
fordelt ud på alle kommunes skoler.
Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på
baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.
Konsekvens for anlæg:
Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Mølleskolen vil kunne rummes på
Toubroskolen og en af skolerne i Grenaa uden, at der bliver behov for til- og ombygninger.
3
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Lukning af Toubroskolen og Mølleskolen
P315 B
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
-4,382
2017
2018
2019
-10,516
-10,516
-10,516
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
-4,382
-10,516
-10,516
-10,516
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
8,9
V
21,5
21,5
21,5
Lars Østergaard
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Med henblik på at skabe større langtidsholdbare og fagligt bæredygtige enheder ønskes en
beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved
at lukke skoler i Norddjurs Kommune.
Resumé af forslag
Ved en lukning af Toubroskolen og Mølleskolen vil det være muligt at opnå en helårlig
besparelse på ca.10,5 mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
På baggrund af politikerspørgsmålet kan der peges på muligheden for, at Toubroskolen og
Mølleskolen lukkes fra og med skoleåret 2016/17, og at eleverne overføres til skolerne i
Grenaa.
Eleverne i specialrækkeklasser på Mølleskolen overføres til Kattegatskolens specialundervisningstilbud.
Daginstitutionerne og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under område Grenaa.
Ved en lukning af Toubroskolen og Mølleskolen vil det være muligt at opnå en helårlig
besparelse på ca. 10,5 mio. kr. fra og med 2017. I 2016 vil besparelsen blive på ca. 4,4 mio.
kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2016.
Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Toubro Børneby og
Børneby Mølle fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til andre
skoler/institutioner medfører.
4
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Budgetramme og besparelse ved lukning af Toubroskolen og Mølleskolen:
Antal stillinger
(i mio. kr.)
Budgetramme Toubro Børneby og Børneby Mølle
41,120
Budgettilførsel til andre områder:
Ledelse samlet
1,5
1,073
Administration samlet
1,5
0,660
Fagpersonale
8,5
4,170
Teknisk service
1,0
0,352
Rengøring
0,9
0,293
Skole:
Grunde og bygninger
0,521
SFO
2,408
Specialundervisningsmidler (KORA)
7,120
Daginstitution
5,458
Dagpleje
5,582
Befordring
1,800
Samlet budgettilførsel
Korrektion for usikkerhed ved beregningen
Samlet, helårlig besparelse
29,436
1,168
10,516
Ledelse og administration:
Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og
administration i de skoler/institutioner, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden
afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.
I forbindelse med lukningen tilføres der 1,0 lederstilling til skolerne i Grenaa og 0,5
lederstilling til Område Grenaa. Med hensyn til administration tilføres der 1,0 stilling til
skolerne i Grenaa og 0,5 stilling til Område Grenaa.
Skole:
Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til
fagpersonale mv. til de to skoler, der modtager eleverne. Der er behov for etablering af 3
klasser på 0.-3. klassetrin og 3 klasser på 4.-6. klassetrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til
660.000 kr. for 0.-3. klasse og 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 4,2 mio.
kr.
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til
opretholdelse af bygninger og servicering af de tilbageværende daginstitutioner på
Mølleskolen og Toubroskolen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og
uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.
Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til skolerne, som
modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på
10 pct. af den overførte lønsum.
5
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en
budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til skolerne, som modtager eleverne. Desuden er der
regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af
bygningerne.
SFO:
Budgettet overføres til de skoler, som modtager eleverne, bortset fra budget til ledelse og
administration.
Specialundervisningsmidler (KORA):
Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte
skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.
Dagpasning:
Budgettet overføres til Område Grenaa, som overtager daginstitutionerne og dagplejen,
bortset fra budget til ledelse og administration.
Befordring:
Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Toubroskolens
og Mølleskolens skoledistrikt på max. 1,8 mio. kr.
Infrastruktur:
Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Toubroskolens og Mølleskolens
skoledistrikter vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en
nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil
være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved
skolerne i Grenaa, der skal tages højde for.
Beregningsusikkerhed:
Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelsespotentialet, der skal dække
eventuelle usikkerheder i beregningen.
Ressourcetildeling:
En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny
ressourcetildelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel
er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil bliver
fordelt ud på alle kommunes skoler.
Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på
baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.
Konsekvens for anlæg:
Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Toubroskolen og Mølleskolen vil kunne
rummes på skolerne i Grenaa uden, at der bliver behov for til- og ombygninger.
6
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Lukning af Glesborg Skole
P316
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
Udgifter
2017
2018
-1.846
2019
-4.431
Iværksættelsestidspunkt:
-4.431
Indtægter
01.08.2017
Indenfor servicerammen?
Netto
-1.846
-4.431
-4.431
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
3,8
V
9,0
9,0
Lars Østergaard
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Med henblik på at skabe større langtidsholdbare og fagligt bæredygtige enheder ønskes en
beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved
at lukke skoler i Norddjurs Kommune.
Resumé af forslag
Ved en lukning af Glesborg Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,4
mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
På baggrund af politikerspørgsmålet kan der peges på muligheden for, at Glesborg Skole
lukkes fra og med skoleåret 2017/18.
Glesborg Skoles distrikt tilgår herefter Ørum Skoles distrikt, og eleverne overføres til Ørum
Skole.
Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Distrikt Ørum.
Ved en lukning af Glesborg Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,4
mio. kr. fra og med 2018. I 2017 vil besparelsen blive på ca. 1,8 mio. kr., da besparelsen
først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2017.
Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Børneby Glesborg
fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Distrikt Ørum medfører.
7
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Budgetramme og besparelse ved lukning af Glesborg Skole:
Antal stillinger
(i mio. kr.)
Budgetramme Børneby Glesborg
20,379
Budgettilførsel til andre områder:
Ledelse samlet
0,5
0,358
Administration samlet
0,5
0,220
Fagpersonale
5,7
2,780
Teknisk service
0,5
0,176
Rengøring
0,3
0,086
Skole:
Grunde og bygninger
0,301
SFO
1,195
Specialklasser inkl. special SFO/Klub
0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)
3,889
Daginstitutioner
3,707
Dagpleje
1,844
Befordring
0,900
Samlet budgettilførsel
Korrektion for usikkerhed ved beregningen
Samlet, helårlig besparelse
15,455
0,492
4,431
Ledelse og administration:
Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og
administration i Distrikt Ørum, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte
udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.
Der overføres 0,5 årsværk til ledelse og 0,5 årsværk til administration.
Skole:
Da eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til
fagpersonale mv. til Ørum Skole. Der er behov for etablering af 2 klasser på 0.-3. klassetrin
og 2 klasser på 4.-6. klassetrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 660.000 kr. for 0.-3. klasse
og 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 2,8 mio. kr.
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til
opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen på Glesborg Skole. I beløbet
indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte
lønsum.
Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Ørum Skole, som
modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på
10 pct. af den overførte lønsum.
8
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en
budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Ørum Skole. Desuden er der regnet med, at 10 pct.
af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.
SFO:
Budgettet overføres til Ørum Skole, bortset fra budget til ledelse og administration.
Specialundervisningsmidler (KORA):
Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte
skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.
Dagpasning:
Budgettet overføres til Distrikt Ørum, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset
fra budget til ledelse og administration.
Befordring:
Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Glesborg
Skoles skoledistrikt på max. 0,9 mio. kr.
Infrastruktur:
Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Glesborg Skoles skoledistrikt vil benytte
skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af,
om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er
særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Ørum Skole, der skal tages
højde for.
Beregningsusikkerhed:
Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelsespotentialet, der skal dække
eventuelle usikkerheder i beregningen.
Ressourcetildeling:
En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny
ressourcetildelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel
er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil bliver
fordelt ud på alle kommunes skoler.
Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på
baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.
Konsekvens for anlæg:
På nuværende tidspunkt vurderes det, at der vil være behov for at anvende i alt 30,35 mio.
kr. til nybyggeri ved og renovering af Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum.
Samtidig er der afsat 9,5 mio. kr. til nybyggeri ved Ørum Skole til erstatning for midlertidige
pavilloner.
Ved at lukke Glesborg Skole og flytte eleverne til Ørum Skole vil det være muligt at anvende
bygningen i Glesborg til Djurslandsskolen.
Dette giver samtidig mulighed for, at en del af Djurslandsskolens nuværende lokaler på
Djursvej i Ørum vil kunne anvendes af Ørum Skole.
9
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Herved vil det være muligt at undgå ca. 9,2 mio. af den budgetterede udgift på 9,5 mio. kr.
til nybyggeri på Ørum Skole. Årsagen til, at hele udgiften ikke kan undgås er, at Norddjurs
Kommune har indgået kontrakt med et rådgivningsfirma vedrørende nybyggeri på Ørum
Skole, og det vil derfor være nødvendigt at afholde en mindre andel af den samlede
kontraktsum.
Hvis Ørum Skole får mulighed for at anvende en del af Djurslandsskolens nuværende lokaler
på Djursvej i Ørum anbefales det dog, at der afsættes ca. 0,5 mio. kr. til mindre
bygningstilpasninger og istandsættelse af lokalerne.
Det må forventes, at udgiften til en ombygning og renovering af Glesborg Skole, så den kan
rumme Djurslandsskolens elever, vil være i størrelsesordenen 20 mio. kr. Dvs. ca. 10 mio. kr.
lavere end udgiften ved et byggeri på Djursvej i Ørum.
De samlede anlægsudgifter på 39,85 mio. kr. vil således kunne reduceres til ca. 20,5 mio. kr.
10
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Lukning af Allingåbroskolen
P317
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
-2,801
2017
2018
-6,722
-6,722
2019
-6,722
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
-2,801
-6,722
-6,722
-6,722
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
5,7
V
13,7
13,7
13,7
Lars Østergaard
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Med henblik på at skabe større langtidsholdbare og fagligt bæredygtige enheder ønskes en
beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved
at lukke skoler i Norddjurs Kommune.
Resumé af forslag
Ved en lukning af Allingåbroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca.
6,7 mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
På baggrund af politikerspørgsmålet kan der peges på muligheden for, at Allingåbroskolen
lukkes fra og med skoleåret 2016/17, og at eleverne overføres til Auning Skole.
Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Område Auning.
Ved en lukning af Allingåbroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca.
6,7 mio. kr. fra og med 2017. I 2016 vil besparelsen blive på ca. 2,8 mio. kr., da besparelsen
først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2016.
Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Allingåbro Børneby
fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Auning Skole medfører.
11
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Budgetramme og besparelse ved lukning af Allingåbroskolen:
Antal stillinger
(i mio. kr.)
Budgetramme Allingåbro Børneby
23,719
Budgettilførsel til andre områder:
Ledelse samlet
0,5
0,358
Administration samlet
1,0
0,440
Fagpersonale
1,5
0,730
Teknisk service
0,5
0,176
Rengøring
0,4
0,130
Skole:
Grunde og bygninger
0,352
SFO
0,950
Specialundervisningsmidler (KORA)
3,946
Daginstitution
2,761
Dagpleje
5,058
Befordring
1,350
Samlet budgettilførsel
Korrektion for usikkerhed ved beregningen
Samlet, helårlig besparelse
16,250
0,747
6,722
Ledelse og administration:
Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og
administration på Auning Skole og i Område Auning, som børnene overføres til. I beløbet
indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte
lønsum.
I forbindelse med lukningen tilføres der 0,5 lederstilling og 0,5 administrativ stilling til
Område Auning samt 0,5 administrativ stilling til Auning Skole.
Skole:
Da eleverne ikke helt kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til
fagpersonale mv. til Auning Skole. Der er behov for etablering af 1 klasse på 4.-6. klassetrin.
Den samlede udgift er på 0,7 mio. kr.
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til
opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen på Allingåbroskolen. I beløbet
indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte
lønsum.
Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Auning Skole, som
modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på
10 pct. af den overførte lønsum.
12
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en
budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Auning Skole. Desuden er der regnet med, at 10
pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.
SFO:
Budgettet overføres til Auning Skole, bortset fra budget til ledelse og administration.
Specialundervisningsmidler (KORA):
Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte
skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.
Dagpasning:
Budgettet overføres til Område Auning, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset
fra budget til ledelse og administration.
Befordring:
Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra
Allingåbroskolens skoledistrikt på max. 1,4 mio. kr.
Infrastruktur:
Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Allingåbroskolens skoledistrikt vil benytte
skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af,
om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er
særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Auning Skole, der skal tages
højde for.
Beregningsusikkerhed:
Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelsespotentialet, der skal dække
eventuelle usikkerheder i beregningen.
Ressourcetildeling:
En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny
ressourcetildelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel
er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil bliver
fordelt ud på alle kommunes skoler.
Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på
baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.
Konsekvens for anlæg
Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Allingåbroskolen vil kunne rummes på Auning
Skole uden, at der bliver behov for større til- og ombygninger.
Da forslaget imidlertid vil medføre, at skolens bygningskapacitet udnyttes fuldt ud, vil det
være hensigtsmæssigt, hvis der etableres to nye klasselokaler med tilhørende
toiletfaciliteter. Udgiften til dette vil være på ca. 4,0 mio. kr.
Desuden vil det være hensigtsmæssigt, hvis der afsættes 0,5 mio. kr. til istandsættelse af de
nuværende lokaler, der anvendes til 10. klasse, hvis dette tilbud lukkes og eleverne flyttes til
Grenaa.
13
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Etablering af én overbygningsskole i Grenaa
P318
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
-1,399
2017
2018
-3,357
2019
3,357
Iværksættelsestidspunkt:
-3,357
01.08.2016
Indtægter
Netto
Indenfor servicerammen?
-1,399
-3,357
3,357
-3,357
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
3,0
V
7,3
7,3
7,3
Lars Østergaard
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Med henblik på at skabe større langtidsholdbare og fagligt bæredygtige enheder ønskes en
beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved
at lukke skoler i Norddjurs Kommune.
Resumé af forslag
Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa vil det være muligt at opnå en helårlig
besparelse på ca. 3,4 mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
På baggrund af politikerspørgsmålet kan der peges på muligheden for, at der etableres én
overbygningsskole i Grenaa fra og med skoleåret 2016/17, og at eleverne fra V estre Skole
overføres til Kattegatskolen, Åboulevarden i Grenaa.
Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa vil det være muligt at opnå en helårlig
besparelse på ca. 3,4 mio. kr. fra og med 2017. I 2016 vil besparelsen blive på ca. 1,4 mio.
kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2016.
Besparelsen realiseres på følgende områder:
Antal stillinger
(i mio. kr.)
Ledelse
1,0
0,650
Administration
0,0
0,000
Fagpersonale
6,3
3,080
Helårlig besparelse
7,3
3,730
Korrektion for usikkerhed ved beregningen
Samlet, helårlig besparelse
-0,373
7,3
3,357
14
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration
som følge af forslaget.
I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der beregnet antallet af klasser, som kan
reduceres ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa.
Besparelsen pr. klasse er beregnet til 770.000 kr. i 7.-9. klasse.
Hvis eleverne samles på Kattegatskolen, Åboulevarden, vil antallet af klasser kunne
reduceres med 4 klasser for 7.-9. klasse, svarende til en helårlig besparelse på 3,1 mio. kr.
Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa vil der blive overført 25 pct. af budgettet
til rengøring til Kattegatskolen. Hertil kommer 10 pct. til vikar og uddannelse m.v. af det
overførte budget.
Beregningsusikkerhed:
Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelsespotentialet, der skal dække
eventuelle usikkerheder i beregningen.
Ressourcetildeling:
En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny
ressourcetildelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel
er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil bliver
fordelt ud på alle kommunes skoler.
Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på
baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.
Konsekvens for anlæg:
Det er forvaltningens vurdering, at der kan etableres en fælles overbygning i Grenaa uden, at
der bliver behov for større ombygninger på Kattegatskolen, Åboulevarden.
Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der afsættes 0,5 mio. kr. til mindre
bygningstilpasninger mv.
15
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Fælles ledelse og administration mellem Ørsted Børneby og Vivild Børneby
P319
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
-0,625
2017
2018
-1,500
-1,500
2019
-1,500
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
-0,625
-1,500
-1,500
-1,500
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
1,0
V
2,5
2,5
2,5
Lars Østergaard
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Med henblik på at skabe større langtidsholdbare og fagligt bæredygtige enheder ønskes en
beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved
at lukke skoler i Norddjurs Kommune.
Resumé af forslag
Ved etableringen af fælles ledelse og administration mellem Ørsted Børneby og Vivild
Børneby vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 1,5 mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
På baggrund af politikerspørgsmålet kan der peges på muligheden for, at der etableres fælles
ledelse og administration mellem Ørsted Børneby og Vivild Børneby fra og med skoleåret
2016/17.
For en uddybende besvarelse henvises til P309.
16
Børne- og ungdomsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Lukning af juniorklubber
P320
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Udgifter
Indtægter
-1,684
0,268
-4,042
0,644
-4,042
0,644
-4,042
0,644
Netto
-1,416
-3,398
-3,398
-3,398
-10,4
-10,4
Iværksættelsestidspunkt:
01.08.2016
Indenfor servicerammen?
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
-4,3
V
-10,4
Lars Østergaard
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Med den nye skolereform opholder børnene sig længere tid på skolen. På den baggrund
ønskes belyst antallet af brugere i juniorklubberne og hvad der eventuelt kan spares ved at
lukke tilbuddet.
Resumé af besvarelse
Ved lukning af juniorklubberne vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 3,4 mio.
kr. fra og med 2017. I 2016 vil besparelsen blive på 1,4 mio. kr., da besparelsen først kan
udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2016.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Primo 2015 var der 144 børn i Norddjurs Kommunes 5 juniorklubber:
 Grenaa Juniorklub – 55 børn
 Enggården i Grenaa – 35 børn
 Ørum Juniorklub – 22 børn
 Fristedet i Auning – 11 børn
 Ørsted Juniorklub – 21 børn
Udvidelsen af timetallet i folkeskolen i forbindelse med den nye folkeskolereform medfører,
at behovet for juniorklubtilbud må forventes at være væsentlig mindre.
Hertil kommer, at der i forhold til juniorklubtilbud er store forskelle i dækningsgraden i de
enkelte dele kommunen.
Ved at lukke Norddjurs Kommunes 5 juniorklubber vil det være muligt at opnå en helårlig
besparelse på 3,4 mio. kr. fra og med 2017 og 1,4 mio. kr. i 2016, da besparelsen først kan
udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2016.
17
Kultur- og udviklingsudvalget
Kultur- og udviklingsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Udviklingspuljen
P401
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter
01.01.2016
Indtægter
Netto
Indenfor servicerammen?
0
0
0
0
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
Kultur- og udviklingsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der er ikke opgivet uddybende spørgsmål til forslaget.
Resumé af besvarelse
Forøgelse af puljen vil betyde mulighed for medfinansiering af flere projekter, der kan opnå
eksterne midler. Der skal dog i ansøgningsfasen være opmærksomhed på, at der afsættes
beløb til medarbejdertimer, da løsningen af flere projekter vil betyde behov for
projektansættelser.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Anvendelsen af midler fra udviklingspuljen vil afhænge af politiske vedtagelser af politikker,
strategier og handlingsplaner, hvor midler fra udviklingspuljen kan bidrage til realisering af
mål.
I de seneste to år er puljen udmøntet således, og der er ikke truffet beslutning om
udmøntning af kommende års pulje:
2014 Budgetsum
KU
KB
1.000.000
Overført fra tidligere år
206.000
Fremrykning af budget 2015
200.000
I alt
1.406.000
Anvendt:
Mindesmærke, Trustrup
27-01-2014
-5.000
Kultur- og fritidskonference
27-01-2014
-30.000
Ørsted Rideklub, nedbringelse af gæld
24-03-2014
Rullende naturformidling
26-05-2014
22-04-2014
-110.000
-80.000
1
Kultur- og udviklingsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Cykellandsbyen, Trustrup
26-05-2014
-300.000
Beachvolley Rygårdstrand
26-05-2014
-100.000
23-06-2014
-250.000
25-08-2014
-56.000
Ny LAG-Djursland, udviklingsstrategi
22-09-2014
-25.000
Fremtidens landsbyturisme (heraf 200.000 kr. i 2015)
25-08-2014
Udsmykning af tunnel, Åbyen, Grenaa, fundraiser
27-10-2014
-25.000
Kunst-is-bane, Grenaa
27-10-2014
-75.000
Analyse af fritidsområdet, fase 2
Museum
Østjylland,
Grenaa,
tilgængelighedsprojekt
glasvæg
i
16-09-2014
-350.000
Forventet anvendt:
Rest
2015 Budgetsum
0
KU
KB
Overført fra tidligere år
Jvf. beslutning i KUU - Fremtidens landsbyturisme
1.420.000
0
25.08.14
-200.000
I alt
1.220.000
Anvendt:
Kulturværksted i Auning
28-10-2013
12-11-2013
-150.000
Cykellandsbyen Trustrup
26-05-2014
-325.000
Analyse på fremtidssikring af Pavillonen
27-10-2014
-250.000
Kunstisskøjtebane - underskudsgaranti
23-03-2015
-50.000
Gademusikfestival
30-04-2015
-200.000
Aktiviteter i Grenaa Midtby, områdefornyelse
do.
-100.000
Forventet anvendt:
Rest
145.000
2
Kultur- og udviklingsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Fritidsanalysen
P402
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter
1. januar 2016
Indtægter
Netto
Indenfor servicerammen?
0
0
0
0
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
Kultur- og udviklingsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Fritidsanalysen giver forskellige valgmuligheder for den fremtidige drift af fritidsområdet
specielt med fokus på idrætsområdet.
Forvaltningens beregning af økonomi i forbindelse med analyse afhænger af de politiske valg,
der træffes på baggrund af analysen.
På den baggrund er der ikke angivet beløb i ovenstående skema.
Resumé af besvarelse
Analysen påpeger flere forhold angående skolebrug af hallerne, lokaletilskud multihuse,
nedsættelse af tilskudsprocenter til lokaler og klubhuse, omfordeling eller forøgelse af
driftstilskud, gebyropkrævning fra foreninger der p.t. ikke betaler.
Forvaltningens uddybende besvarelse
I fritidsanalysen påpeges behov for lokaletilskud til multihuse. Der kan ligeledes være behov
for at rette op på beløbene til køb af skolernes timer i idrætshallerne før en evt.
overdragelse til skole- og dagtilbudsområdet. Endelig vil der ved en beslutning om, at GIC
fastholdes med uændret driftstilskud som kommunens fyrtårn i en aktivitetsdrevet
tilskudsmodel være behov for at de foreslåede omfordelte midler fra GIC dækkes ind ved
tilførsel af flere midler. Der kan herudover plukkes elementer af forslagene i fritidsanalyse
eksempelvis indtægter ved gebyrindkrævning fra foreninger, der i dag ikke betaler gebyrer,
nedsættelse af tilskudsprocenter til lokaler/klubhuse, som vil være af afgørende betydning
for eventuelt behov for tilførsel af midler til området.
3
Kultur- og udviklingsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
P403
Naturpark Randers Fjord
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
2017
0,020
0,670
2018
0,670
2019
0,670
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
1. januar 2016
Indenfor servicerammen?
0,020
0,670
0,670
0,670
1,0
1,0
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
0
1,0
Kultur- og udviklingsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Naturpark Randers Fjord
Resumé af besvarelse
Udvikling af Naturpark Randers Fjord frem mod en certificering vil kræve medfinansiering fra
Norddjurs Kommune. På nuværende tidspunkt ved vi, at medfinansieringen vil bestå i
omkostninger til det antal medarbejdere, som minimum kræves i forbindelse med
naturparkens drift. Derudover kan der blive tale om finansiering af yderligere anlæg i form af
stier, p-pladser, skiltning, shelters, fugletårne o.lign. Der er pt ikke konkrete planer om nye
anlæg, og der er derfor alene beregnet omkostning til 1 fuldtidsstilling jf. nedenstående.
Forvaltningens uddybende besvarelse
I forbindelse med samarbejdet om udvikling af Randersfjord er der pt løbende en driftsudgift
på certificeringsafgift på 0,020 kr. årligt.
Frem mod den endelige certificering vil der yderlige blive behov for finansiering af halvdelen
af administrativ medarbejder og projektleder samt halvdelen af finansiering af naturvejleder
på grund af certificeringskravet om en medarbejder og en naturvejleder. Ansættelsen er
endnu ikke aftalt. I 2016 forventes derfor kun udgifter til et mindre beløb til mødeafholdelse,
it-vedligehold på hjemmeside o.lign.
Konsekvenser for driften
I 2017 forventes løn til en fuldtidsmedarbejder samt udgifter til kørsel, it og øvrige
personaleomkostninger.
4
Kultur- og udviklingsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
P404
Enslevgården
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
1,000
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
1,500
01.01.2016
Indtægter
Netto
Indenfor servicerammen?
1,000
1,500
0
0
0,250
0,250
Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Konsekvens for driften
Parti/spørgsmålsstiller
0,250
0,250
Kultur- og udviklingsudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Enslevgården
Resumé af besvarelse
Er medtaget i anlægsforslag som anlæg nummer A411 med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i
2017. Der er efterfølgende blevet foretaget en bygningsmæssig gennemgang. Der er lavet et
overslag over renovering af hovedbygningen, som beløber sig til ca. 2,5 mio. kr.
Fritidscenter Enslevgaarden er en kommunal trelænget gård, der trænger til renovering.
Enslevgaarden er stillet til rådighed overfor en række foreninger.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Fritidscenter Enslevgaarden er en kommunal facilitet, der er stillet til rådighed for
fritidsbrugere. Faciliteten er etableret i en gammel trelænget gård og er beliggende på
Næsgårdsvej i Grenaa. Fritidscenter Enslevgaarden har været organiseret med en selvstændig
bestyrelse og en række forskellige foreninger tilknyttet stedet. Nogle foreninger har haft
råderetten over bestemte lokaler med faste ugentlige aktiviteter, mens andre foreninger har
været mere løst tilknyttet stedet.
I 2016 og 2017 foretages etapevis renovering af bygningerne. Der afsættes en ramme på 2,5
mio.kr. over 2 år til renovering af bygninger herunder udskiftning af tagkonstruktion samt nyt
tag på stuehuset.
Stedet rummer også udendørs faciliteter som madpakkehus og 4 shelters, der vedligeholdes
af kommunen.
5
Kultur- og udviklingsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Stedet rummer et stort potentiale til at blive et attraktivt sted for foreninger og grupper, der
arbejder med friluft, natur og rekreation. Der er udtrykt stor vilje til at lave frivilligt arbejde
og samtidig udtrykt stort ønske om, at stedet fremadrettet vil bestå.
I foråret 2015 er der indledt samarbejde med Kyst- og Fjordcentret om mulighederne for at
udvikle Enslevgården som et støttepunkt for naturformidling og friluftsliv, samtidig drøftes
mulighederne med nuværende og potentielle kommende brugere.
I efteråret 2015 lægges en plan for udvikling af stedet.
Konsekvenser for driften
Såfremt der indgås aftale med Kyst- og Fjordcentret om at varetage driften af bygningen skal
der afsættes midler til dette. De årlige udgifter forventes at udgøre 0,250 mio. kr. Heraf
estimeres 150.000 kr. at anvendes til drift af bygningerne: Varme, el, vand, rengøring o.lign.
100.000 kr. anvendes til pedel- og administrationsfunktion (regnskab, koordinering, udlån,
udleje o.lign).
6
Kultur- og udviklingsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Museum Østjylland udstillingsprojekt i Grenaa
P405
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
1,250
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
1,250
01.01.2016
Indtægter
Netto
Indenfor servicerammen?
1,250
1,250
0
0
Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
KUU og EU
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Museum Østjylland udstillingsprojekt i Grenaa. Erhvervsudvalget anbefaler ud fra
turismepolitiske årsager, og fordi der er givet tilsagn om fondsmidler på 4,0 mio. kr., til
anlægsbevilling til Museum Østjyllands udstillingskoncept i Grenaa.
Resumé af besvarelse
Er medtaget i anlægsforslag som anlæg nummer A401 med 1,250 mio. kr. for hvert af årene
2016 og 2017.
Norddjurs Kommunes medfinansiering af Museum Østjyllands nye tidsvarende og visuelt
spændende basisudstillinger i Grenaa. De samlede udgifter skønnes at udgøre 12,984 mio.
kr., hvoraf Museum Østjylland har modtaget 4 mio. kr. fra en fond til formålet. Udvikling af
udstillingerne indgår i museets deltagelse i Kulturby Aarhus 2017s ansøgning og er støttet
med 2017 midler.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Kulturarvsstyrelsen har anbefalet en nyopstilling af museets basisudstillinger og henstillet, at
museet formulerer en vision for en samlet langsigtet plan for en nyopstilling af udstillingerne.
Grundlaget for det fusionerede Museum Østjylland er at det også fremover skal kunne
tiltrække publikum, hvorfor udstillingerne skal være tidsvarende og visuelt spændende. Det
er derfor nødvendigt at etablere nye basisudstillinger i Grenaa.
Museum Østjylland har igangsat arbejdet med at skaffe fondsmidler til delfinansiering af de
nye udstillinger. Foreløbigt er modtaget 4,0 mio. kr. fra en fond til projektet. De samlede
udgifter skønnes til 12,984 mio. kr. Udvikling af udstillinger indgår i museets deltagelse i
Kulturby Aarhus 2017s ansøgning, og er støttet med 2017 midler.
Dette forslag skal ses som et anlægstilskud fra Norddjurs Kommune til Museum Østjylland i
forlængelse af de tilgængelighedsprojekter på museet, som netop er afsluttet med
kommunal medfinansiering via anlægsmidler.
7
Kultur- og udviklingsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Der opbygges nye ”permanente” basisudstillinger, så museet overalt kommer til at fremstå
som en moderne og tidsvarende kulturinstitution. Udstillingerne med arbejdstitlen ”Havet,
kalken og den lette jord” tager udgangspunkt i samspillet mellem mennesket og de specielle
naturressourcer på Norddjursland, og placerer Norddjurs centralt i historien gennem de
sidste 10.000 år. Historierne formidles med moderne teknologier i et tidsvarende design.
Både indhold og formidlingsformer i udstillingen tilrettelægges som noget helt nyt i Danmark
i en proces, der inddrager museets brugere.
Konsekvenser for driften
Ingen.
8
Miljø- og teknikudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
P501
Øgede ressourser til vejvedligeholdelse
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter
01.01.2016
Indtægter
Netto
Indenfor servicerammen?
0
0
0
0
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
Miljø- og teknikudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Et enigt Miljø- og teknikudvalg ønsker, at der afsættes øgede
vejvedligeholdelse.
ressourcer
til
Forvaltningens uddybende besvarelse
Der er i dag 971 km asfalterede kommunale veje i Norddjurs Kommune.
Der er i foråret 2015 igangsat udarbejdelse af en ny rapport i samarbejde med
Vejdirektoratet som nærmere skal belyse den nuværende tilstand af kommunens veje.
Rapporten vil b.la. angive hvor mange økonomiske ressourcer kommunen bør afsætte til
asfaltvedligeholdelse, såfremt nuværende vejtilstand ønskes bibeholdt.
Pt. forligger der en eksisterende rapport foretaget i samarbejde med Vejdirektoratet, jf.
rapport fra 2011, hvoraf det fremgår, at såfremt kommunen ønsker at bibeholde asfaltvejene
i deres nuværende tilstand, skal der årligt bruges ca. 17,0 millioner kr. til løbende
udskiftninger af asfaltbelægninger.
Da det af Vejdirektoratet anbefalede niveau ligger væsentligt over, hvad der gennem årene
har været afsat på Norddjurs Kommunes budget foreslås det, at der i 2016 afsættes 40,0 mio.
kr. og efterfølgende år 17,0 mio. kr.
Konsekvens for driften:
Ved afsættelse af budget, som foreslået i Vejdirektoratets rapport fra 2011, vil
vejbelægningerne kunne vedligeholdes uden en stadigt stigende forringelse af vejenes
tilstand.
1
Miljø- og teknikudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Klimapolitik
P502
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter
01.01.2016
Indtægter
Netto
Indenfor servicerammen?
0
0
0
0
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
SF
Mads Nikolajsen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Forvaltningen bedes oplyse om den nye naturfond, og om hvilke muligheder den kan give for
projekter vedr. Kolindsund og Kragsø. Der ønskes desuden et samlet overblik over fonde og
finansieringsmuligheder til fremme af klimapolitik i Norddjurs.
Resumé af besvarelse
Den Danske Naturfond har til formål at øge biodiversiteten og give en bedre natur. Der er
endnu ikke kommet udmeldinger om hvordan fonden vil prioritere projekter, eller hvordan
der skal søges.
De forskellige indsatser i klimapolitikken kan opdeles i to hovedemner: 1. klimatilpasning og
2. energiforsyning. Medfinansieringsmuligheder ved fonde mv. undersøges altid i forbindelse
med de enkelte indsatser.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Den Danske Naturfond
Den Danske Naturfond har til formål at øge biodiversiteten og give en bedre natur. Det er
ikke sandsynligt at fonden vil gå ind i projekter hvis hovedformålet er klima. En ansøgning
skal derfor have fokus på biodiversitet og forbedret naturkvalitet.
Der er endnu ikke kommet udmeldinger om hvordan fonden vil prioritere projekter, eller
hvordan der skal søges. Et projekt i Kolindsund vil sandsynligvis passe fint til fondens formål,
forudsat at der forinden er opnået en afklaring på de tekniske forhold og særligt de
ejendomsmæssige interesser, så der er basis for at søge. Selv i forhold til den nye fond er
Kolindsund et stort projekt. forventningerne til fonden er at den på sigt kan købe og
ekstensivere 5000 ha landbrugsjord. Et Kolindsund projekt vil derfor udgøre en væsentlig del.
Umiddelbart kan det være svært at se at Kragsø vil have tilstrækkelig natur indhold til at
være interessant for fonden.
Ved indsamling af data for området Kolindsund vil det være muligt at kvalificerer en evt.
fremtidig ansøgning til Den Danske Naturfond. Dataindsamling vil omfatte vandføring/
grundvand, saltindtrængning/næringssalte, geofysiske forhold/sætninger, demografi,
ornitologi mv. en skønnet udgift på i alt ca. 5,000 mio. kr.
Klimapolitik - klimatilpasning
2
Miljø- og teknikudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Tiltag og projekter indenfor klimatilpasning følger den vedtagne Klimatilpasningsplan. I
forbindelse med de enkelte tiltag vurderes mulige fonds- og puljeansøgninger.
Klimapolitik – energiforsyning
Strategisk Energiplan Norddjurs forventes påbegyndt september 2015. Planen udarbejdes
med udgangspunkt i rammerne sat ved den strategiske energiplan for Region Midt og med
indarbejdelse af viden fra Strategisk energiplan for Grenaa samt Anholt nærvarme - tre af de
energiprojekter, der i øjeblikket pågår i Norddjurs Kommune, hvoraf de to er medfinansieret
af Energistyrelsen.
Muligheder ved fonde og andre medfinansieringsmuligheder i forbindelse med indsatser
undersøges fortsat fremadrettet i det videre arbejde.
3
Miljø- og teknikudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Varmerådgivning i landdistrikter uden kollektiv varmeforsyning
P503
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
1,000
2017
2018
1,000
1,000
2019
1,000
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
1,000
1,000
1,000
1,000
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
SF
Mads Nikolajsen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Hvordan har Frederikshavn Kommune/ Frederikshavn Forsyning sikret gratis rådgivning til
varme- /energirådgivning for boliger i områder uden kollektiv varmeforsyning? Hvad vil det
koste at indføre en lignende ordning i Norddjurs Kommune?
Resumé af besvarelse
Norddjurs Kommune kan vejlede borgere omkring energiforbedringer i egen bolig, som
Frederikshavn tilbyder, for tiltag, der skønsmæssigt koster 1 mio. kr. årligt.
Forvaltningens uddybende besvarelse
”Energibyen” Frederikshavn, er deltagere sammen med 8 andre EU lande i finansiering af
energi overgang (infinitesolutions, energy-cities.eu). Det er de store energiaktører i
Danmark, som har peget på Frederikshavn Kommune som egnet til projektet. Projektet er EU
støttet med 1,5 mio. kr. årligt og understøtter dialog og videndeling omkring vedvarende
energi gennem arrangementer og informative tiltag for borgere og virksomheder i
Frederikshavn kommune.
En lignende ordning skønnes forholdsmæssigt at koste 1 mio. kr. årligt i Norddjurs Kommune,
omfattende 1.0 fuldtidsstilling samt udgifter til konsulent, aktiviteter og materialer.
Norddjurs Kommune vil med budgettet i årene fremad kunne fungerer som vejleder og
facilitator for borgere og virksomheder i kommunen. Ordningen vil understøtte en frivillig
omstilling til grøn energi i kommunen og giver samtidig mulighed for at fremme
beskæftigelsen hos konsulenter og håndværkere i området.
4
Miljø- og teknikudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Kollektiv trafik - Gratis bybus for pensionister i Grenaa
P504
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
Indtægter
Netto
2016
2017
2018
2019
Iværksættelsestidspunkt:
0
0
0
0
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
SF
Mads Nikolajsen
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Hvad vil det koste at indføre gratis bybus for pensionister på samme måde som i Randers
Kommune?
Resumé af besvarelse
Det vil koste Norddjurs Kommune ca. 0,400 mio. kr. at indføre gratis bybus for pensionister.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Indførelse af gratis bybusser for pensionister i Grenaa på samme måde som i Randers kan
teknisk godt lade sig gøre. Det skal dog bemærkes at den ordning de har indført for
pensionister i Randers ikke alene gælder bybussen, men alle øvrige busser der kører inden for
kommunen.
Besluttes det at indføre gratis bybus i Grenaa for pensionister medfører det en merudgift for
kommunen pga. af den manglende indtægt på salg af billetter.
Den samlede indtægt har i gennemsnit de seneste år været på ca. 1,000 mio. kr. årligt.
Midttrafiks bedste skøn vil være, at den manglende indtægt vil være på min. 40 %, svarende
til ca. 0,400 mio. kr.
5
Erhvervsudvalget
Erhvervsudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Thomasminde
P601
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
1,500
2017
1,500
2018
0,500
2019
0,250
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
1,500
1,500
0,500
0,250
Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
EU
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Erhvervsudvalget har den 3. juni 2015 tilkendegivet at udviklingen af Thomasminde skal tage
udgangspunkt i behov for finansiering af renovering eller genopbygning af udhuse, ishus og
stuehus.
Resumé af besvarelse
Besvarelsen koncentrerer sig om renovering, nyopførelse af tidligere bygning, nedrivning og
genopbygning af bygninger samt drift fra 2016 og frem. Evt. udvikling af aktiviteter og
opbygning af indhold i bygninger er ikke medtaget, idet dette afhænger af den videre dialog
og proces om opbygning af Thomasminde som støttepunkt ved Nordkysten for vandsport og
naturbaserede aktiviteter.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Thomasminde i Fjellerup og arealerne i forbindelse hermed er i 2015 under udvikling som
oplevelsesplads med mindre faciliteter, der bl.a. gør området velegnet for wind- og
kitesurfing.
Bygningsmassen er generelt i dårlig stand, så der er behov for en gennemgribende
gennemgang og stillingtagen til renovering, evt. nyopførelse af tidligere bygning, nedrivning
og genopbygning af alle bygninger på nær stuehus.
Der foreligger ikke en detaljeret byggeteknisk gennemgang og anbefaling på ovennævnte,
hvorfor der i dette forslag foreslås afsat en ramme for arbejdet med bygningsmassen, som vil
kræve yderligere fundraising både i forhold til bygningerne samt udvikling af aktiviteter og
faciliteter som stedets potentialer som støttepunkt for aktiviteter i forhold til vandsport og
ture ind i baglandet.
1
Voksen- og plejeudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Frivilligkonsulent - permanent ordning
P701
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
0,163
2017
0,325
2018
0,325
2019
0,325
Indtægter
Netto
Iværksættelsestidspunkt:
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
0,163
0,325
0,325
0,325
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
0,7
0,7
0,7
0,7
Voksen- og plejeudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Der ønskes en belysning af udgiften til at gøre frivilligkonsulentstillingen permanent, når den
to-årige forsøgsperiode udløber i juni 2016. Samtidig ønskes en kort redegørelse for hvilke
aktiviteter og tiltag, som frivilligkonsulenten har iværksat og understøttet.
Resumé af besvarelse
Frivilligkonsulenten har igangsat og afholdt en lang række forskellige aktiviteter i forhold til
sparring med frivillige, synlighed omkring og kvalificering af frivilligt socialt arbejde og større
frivillighed blandt unge. Aktiviteterne har medvirket til at understøtte det frivillige sociale
arbejde i Norddjurs Kommune.
Der er på nuværende tidspunkt afsat finansiering til udgiften til frivilligkonsulenten til og
med juni 2016. Ved at gøre ordningen permanent vil der derfor være behov for at afsætte
0,163 mio. kr. i 2016 og 0,325 mio. kr. fra og med 2017.
Forvaltningens uddybende besvarelse
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet, at der i en toårig
forsøgsperiode skulle ansættes en frivilligkonsulent. Til formålet blev der afsat et årligt
beløb på 0,3 mio. kr. i 2014 og 2015. På grund af en forskydning i opstartstidspunktet er der
overførte midler, som vil kunne finansiere udgiften til frivilligkonsulenten i 1. halvår af 2016.
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. april 2014 et forslag til arbejdsopgaver
og organisatorisk tilhørsforhold, og ved at kombinere stillingen som frivilligkonsulent med
sekretariatsbetjening af frivilligrådet, dialogforum for socialt udsatte og dialogforum for
integrationsområdet er det lykkedes at oprette en fuldtidsstilling. Frivilligkonsulenten
tiltrådte sin stilling den 1. september 2014.
Frivilligkonsulenten har i arbejdet med at understøtte det eksisterende frivillige arbejde og
med at støtte nye frivillige initiativer i Norddjurs Kommune deltaget i og iværksat en lang
række af aktiviteter, ligesom frivilligkonsulenten har bidraget til at skabe større synlighed
omkring frivilligheden generelt i Norddjurs Kommune. Frivilligkonsulenten har især fokuseret
på aktiviteter inden for følgende områder:
1
Voksen- og plejeudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Sparring med frivillige
Som en del af arbejdet har frivilligkonsulenten givet sparring til en række frivillige foreninger
og organisationer. I løbet af det første år har frivilligkonsulenten ydet sparring til 31 ud af 91
frivillige sociale foreninger. Det har f.eks. været ved dialog med Røde Kors med henblik på at
fremme frivilligheden på asylcentrene, møde med Ungdommens Røde Kors vedr. ”Projekt
Frem i Lyset” og ved afholdelse af oplæg om frivilligt socialt arbejde ved lokal Rotary Klub
med fokus på, hvor der lokalt er mulighed for at gøre en frivillig social indsats. Derudover har
frivilligkonsulenten ydet sparring til tre nye potentielle tilbud og tre foreninger i
opstartsfasen.
Synlighed omkring frivillig socialt arbejde
Til understøttelse af en større synlighed omkring frivillighed har frivilligkonsulenten bl.a.
stået for planlægning og afholdelse af en festdag for frivillige, brugere, pårørende og øvrige
frivilliginteresserede i Ørum Aktiv Center samt planlægning og afholdelse af Frivilligdagen
2014. Ligeledes har frivilligkonsulenten deltaget ved afholdelsen af den nationale Frivillig
Fredag 2014.
For at understøtte en større synlighed om frivillig socialt arbejde i almindelighed har
frivilligkonsulenten lavet nyhedsbrevet Frivilligtnyt fra Norddjurs Kommune og planlægning af
lokale aktiviteter i forbindelse med den nationale Frivillig Fredag 2015.
Kvalificering af frivilligt socialt arbejde
I arbejdet med at kvalificere det frivillige arbejde på plejecentre, handicapinstitutioner og
bosteder mv. har frivilligkonsulenten deltaget ved flere møder og temadage. Det har bl.a.
været ved afholdelse af oplæg om frivillighedens muligheder ved temadag for ansatte i
socialpsykiatrien, afholdelse af workshop for ansatte på sundheds- og omsorgsområdet vedr.
rekruttering og anerkendelse af frivillige samt ved planlægning af temadag for medarbejdere
og frivillige ved Digterparken og Farsøhthus.
Større frivillighed blandt unge
Udover ovenstående aktiviteter forsøger frivilligkonsulenten at understøtte en større frivillig
indsats blandt unge. Dette er bl.a. sket ved afholdelse af workshop for IB elever på Grenaa
Gymnasium: "Do more of what makes you happy - with people who will love you for sharing
your passion with them" og afholdelse af kommende oplæg/workshop vedr. frivillighed med
henblik på at vække elevernes interesse for at lave frivilligt arbejde: "Hvad kan du gøre for
andre, og hvad kan frivilligt arbejde give dig?".
Henvendelser fra selvorganiserede borgere
Frivilligkonsulenten har også haft henvendelser fra "selvorganiserede" borgere, der har
resulteret i matching mellem frivillige og institutioner.
Sekretær for frivilligrådet
Frivilligkonsulenten fungerer også som sekretær for frivilligrådet, hvor der på hvert møde
gives en status på arbejdet med frivilligt socialt arbejde. Frivilligkonsulenten har endvidere
afholdt workshop for foreninger vedr. udarbejdelse af ansøgninger til frivilligpuljen og givet
sparring på ansøgninger til frivilligpuljen.
2
Voksen- og plejeudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
Nyt værested i Grenaa for førtidspensionister, arbejdsløse og andre
P702
(Mio. kr. i 2016-priser)
Udgifter
2016
2017
0,560
2018
0,310
2019
0,310
Iværksættelsestidspunkt:
0
Indtægter
Netto
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
0,560
0,310
0,310
0
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
-
-
-
-
Voksen- og plejeudvalget
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et
forslag til et nyt værested i Grenaa for førtidspensionister, arbejdsløse og andre, der går
hjemme og mangler et sted at mødes. Der ønskes en belysning af, hvad drifts- og
anlægsudgifterne vil være ved etablering af værestedet.
Resumé af besvarelse
Der søges oprettet et værested, der er centralt beliggende i Grenaa samtidig med, at
lokalerne giver mulighed for servering af et måltid mad til borgerne. Der må påregnes
udgifter til istandsættelse på min. 0,25 mio. kr. i 2016, ligesom der må forventes årlige
driftsudgifter på ca. 0,3 mio. kr.
Forvaltningens uddybende besvarelse
I budget 2015 er der afsat 0,1 mio. kr. til et værested i Grenaa for førtidspensionister,
arbejdsløse og andre, der går hjemme og mangler et sted at mødes.
På den baggrund har forvaltningen afdækket, hvad der allerede er af eksisterende
værestedlignende aktiviteter og inviteret lokale og nationale frivillige aktører med interesse
og erfaring indenfor området til et fyraftensmøde, som blev afholdt den 12. marts 2015.
På mødet deltog repræsentanter fra de nationale foreninger KFUM, Blå Kors og Kirkens
Korshær, mens repræsentanter fra lokale foreninger kom fra Røde Kors i Grenaa,
Torvevenner, Værestedet Solsikken samt Skovtrolden.
På mødet blev den foreløbige ramme for værestedets budget, målgruppe og indhold
fremlagt. Deltagerne kom med input til hvilke målgrupper, der kan være relevante for et
kommende værested, hvor værestedet skal placeres, og hvad det indholdsmæssigt skal give
mulighed for.
Deltagerne på mødet gav udtryk for, at målgruppen er bred, og at det er vigtigt, at der
skabes et nyt værested som supplement til de eksisterende tilbud frem for en erstatning for
et eller flere af disse tilbud. Samtidig beskrev deltagerne, at værestedet skal være centralt
beliggende og tilgængeligt for borgere med handicap, ligesom brugerne skal kunne få et
billigt måltid mad.
3
Voksen- og plejeudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Desuden blev der lagt vægt på, at flere af de deltagende organisationer har erfaringer med,
at et værested af en sådan karakter ikke udelukkende kan drive af frivillige, men bør have en
(deltids)ansat tilknyttet for at sikre en god opstart og en stabil daglig drift af værestedet.
På baggrund af mødet besluttede voksen- og plejeudvalget på sit møde den 5. maj 2015, at
der arbejdes videre med et forslag til et værested, der er centralt placeret, og hvor der er
mulighed for servering af mad.
Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder i den centrale del af Grenaa, og der er
ikke umiddelbart ledige lokaler, der har været anvendt som et spisested. Der er dog flere
lokaler, der har den rette placering samtidig med, at der kan indrettes køkkenforhold, der
muliggør servering/tilberedning af et lettere måltid mad samt kaffe og kage mv.
Da værestedet er et nyt tilbud anbefales det, at der indgås et lejemål, da det vil give
mulighed for, at Norddjurs Kommune kan gøre sig erfaringer med værestedet og
efterspørgslen efter tilbuddet inden en eventuel erhvervelse af lokalerne. Det er muligt at
opnå en lejeaftale på op til tre år, uden der vil være krav om deponering. Desuden anbefales
det, at der i 2018 foretages en vurdering af, om der er grundlag for en fortsættelse af
værestedet og dermed, at der skal afsættes midler til køb af lokaler.
Til anskaffelse af lokaler til værestedet, må der forventes en årlig lejeudgift i
størrelsesordenen 80.000 kr. og årlige udgifter til drift af bygningen på ca. 30.000 kr.
På baggrund af de fysiske rammer, som forvaltningen har identificeret som mulige lokaler,
må der påregnes en udgift i størrelsesordenen 250.000 kr. til istandsættelse og indretning af
lokalerne. Udgifterne kan variere alt efter, hvordan køkken- og toiletforhold er ved de
pågældende lokaler. I den forbindelse skal det nævnes, at en god tilgængelighed til
værestedet er nødvendig i forhold til dele af målgruppen.
Hvis en af de frivillige organisationer skal modtage et kommunalt tilskud til ansættelse af en
medarbejder, der kan understøtte driften i værestedet, må der påregnes en årlig udgift på
ca. 200.000 kr.
Samlet set vil dette medføre, at der er behov for et årligt driftsbudget i størrelsesordenen
310.000 kr. i perioden 2016-2018.
4
Voksen- og plejeudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Titel
Nr.
El-biler i hjemmeplejen
P703
(Mio. kr. i 2016-priser)
2016
Udgifter
2017
0
2018
0
2019
0
Iværksættelsestidspunkt:
0
Indtægter
01.01.2016
Indenfor servicerammen?
Netto
0
0
0
0
Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt
Antal fuldtidsstillinger
Parti/spørgsmålsstiller
-
-
-
-
SF
Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen
Hvad er de miljømæssige og de økonomiske konsekvenser af at udskifte hjemmeplejens
vognpark udenfor Grenaa til el-biler? Økonomien ønskes belyst både ved samlet udskiftning
og ved løbende udskiftning.
Resumé af besvarelse
Udgiften til anskaffelse og drift er stort set den samme for dieselbiler og elbiler.
I forhold til miljø er CO2 udledningen for elbiler under halvdelen af udledningen for en
dieselbil.
Norddjurs Kommune er pt. i færd med at gennemføre et udbud af biler til hjemmeplejen.
Udbuddet medfører, at der anskaffes 10 elbiler og 32 konventionelle dieselbiler.
Dieselbilerne vil først kunne erstattes med elbiler, når den 4 årige leasingperiode udløber.
Forvaltningens uddybende besvarelse
Norddjurs Kommune er pt. i gang med at gennemføre et EU-udbud af 50 biler til bl.a.
hjemmeplejen fordelt på 32 konventionelle biler, 14 elbiler og 4 biler med 4x4.
Udbuddet gælder for en 4 årig periode, og det vil i kontraktperioden ikke være muligt at
udskifte vognparken med f.eks. flere elbiler. En løbende udskiftning eller en samlet
udskiftning vil derfor først kunne finde sted, når kontrakten udløber efter 4 år.
Fordelingen af konventionelle biler og elbiler i det aktuelle udbud er fastsat på baggrund af
kørselsbehovet i Norddjurs Kommunes hjemmepleje og den nuværende rækkevidde for
elbiler.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at erfaringerne fra andre kommuner med brug af elbiler
i landområder med kørsel på bl.a. markveje og veje med sne/is og snefygning endnu er
begrænsede.
En elbil har i vinterperioden typisk en rækkevide på ca. 80-90 km på en opladning. I
sommerperioden er rækkeviden ca. 120-140 km. En fuld opladning tager ca. 4-5 timer og en
hurtigladning, hvor batteriet oplades med 80 pct., ca. 30 min.
5
Voksen- og plejeudvalget
Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Af nedenstående tabel fremgår de forventede udgifter pr. måned pr. bil fordelt på Norddjurs
Kommunes nuværende hjemmeplejebiler og på el-biler ved et kørselsbehov på 25.000 km pr.
år og en leasingperiode på 4 år. Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet
med leasingudgifterne, da disse først vil kendes nøjagtigt efter afholdt udbud.
Bil/omkostning
Leasingudgift
Forsikring
Service
Ejerafgift
Brændstof (3)
Strømforbrug
Opsætning af lader
Leje af lader
Vejhjælp
I alt pr. måned
Toyota
van
Yaris
1,4d. Toyota Yaris 1,4d. 5 Elbil
døre
1.743
1.993
228
228
280
280
240
306
1.165
1.165
125
125
3.781
4.097
2.500 (1)
228
(2)
525
240 (4)
239
125
3.857
Anm.:
1.
2.
3.
4.
Udgiften er baseret på et markedscheck og erfaringer fra andre kommuner
Udgiften til service er indregnet i leasingudgiften
Udgiften er baseret på 17 km/l og en literpris på 9,50 kr.
Udgift til opsætning af én lader pr. bil er i gns. 11.500 kr. omregnet til en udgift pr. måned over en 4 årig
periode svarer det til en udgift på 240 kr.
Beregningerne er baseret på Norddjurs Kommunes nuværende udgifter til biler til
hjemmeplejen og forventede udgifter til elbiler baseret på et markedscheck og erfaringer fra
andre kommuner.
Beregninger fra udviklingsforvaltningen viser, at en dieselbil udleder ca. 2,8 tons CO2 ved ca.
25.000 km pr. bil pr. år. En elbil udleder ca. 1,1 ton CO2 ved 25.000 km pr. bil pr. år
svarende til den elproduktion, der har frembragt elektriciteten. Nettogevinsten pr. elbil pr.
år er således ca.1,7 tons CO2.
I forhold til arbejdsmiljø er der fortsat visse problemer med at anvende elbiler. Dette
skyldes, at mulighederne for at få elbiler med f.eks. multijusterbart rat, indstilling af
nakkestøtte og højdejusterbar seler er begrænsede på nuværende tidspunkt.
6